Reunit amb data 26 de febrer de 2003 l'Òrgan de Negociació del Personal d'Administració i Serveis de la Universitat Politècnica de València, s'acorda fixar el calendari laboral per a l'any 2003 en els termes que a continuació s'indiquen, i s’eleva aquesta proposta al pròxim Consell de Govern a fi que, si escau, s'aprove.

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest calendari laboral serà d'aplicació al personal laboral, funcionari i eventual d'administració i serveis que preste els seus serveis a la Universitat Politècnica de València. Per l’Òrgan de Negociació del Personal d'Administració i Serveis s'adaptara el que disposa aquest calendari al personal que tinga assignada una jornada especial, i en concret al personal que desenvolupe el seu treball en festius.

DIES FESTIUS

1 de gener (dimecres)

Any Nou

6 de gener (dilluns)

Dia de Reis

19 de març (dimecres)

Sant Josep

18 d'abril (divendres)

Divendres Sant

21 d'abril (dilluns)

Dilluns de Pasqua

1 de maig (dijous)

Festa dels treballadors

15 d'agost (divendres)

Mare de Déu d'Agost

9 d'octubre (dijous)

Festa de la Comunitat Valenciana

1 de novembre (dissabte)

Tots Sants

6 de desembre (dissabte)

Dia de la Constitució

8 de desembre (dilluns)

Mare de Déu de la Inmaculada

25 de desembre (dijous)

Nadal

A aquests dies festius s'afegiran els dos dies establits com a festes locals que s'especifiquen seguidament per a cada localitat.

Els dies 24 i 31 de desembre (dimecres), seran festius amb caràcter general.

DIA DEL PATRÓ

Els diferents centres i serveis tindran com a festiu el dia del patró d'acord amb la data que aprove l'òrgan competent. Els serveis i unitats que es relacionen en l'ANNEX I gaudiran del dia del patró establit per als serveis centrals: dilluns 17 de març del 2003.

La celebració del dia del patró establit per l'òrgan competent dels centres/escoles haurà de ser comunicat amb antelació suficient a la Gerència.

FESTES LOCALS

A la localitat de València

22 de gener

Sant Vicent Màrtir (dimecres)

28 d'abril

Sant Vicent Ferrer (dilluns)

El dimarts dia 18 de març serà festiu amb caràcter general a la localitat de València.

Durant els dies 14 (divendres) i 17 (dilluns) de març la jornada laboral es reduirà dues hores diàries.

El personal amb torn de matí no podrà finalitzar la seua jornada amb anterioritat a les 13 hores. El personal amb torn de vesprada començarà la seua jornada a les 13 hores.

El personal amb dedicació de 37,5 hores setmanals o superior no podrà finalitzar la seua jornada amb anterioritat a les 13.30 hores.

Als centres en què els dies 14 i 17 de març finalitzen les classes més tard de les 18 hores, el servei s'atendrà reestructurant les entrades i eixides del personal. Si no fóra possible, les hores realitzades com a excés es compensaran un altre dia.

El dijous dia 20 de març l'horari d'entrada per al torn de matí serà a les 10 hores, i l'horari d'eixida per al torn de vesprada serà a les 20 hores.

A la localitat de Gandia

28 d'abril

Per Sant Vicent Ferrer (dilluns)

3 d'octubre

Sant Francesc de Borja (divendres)

El dimarts dia 18 de març serà festiu amb caràcter general a la localitat de Gandia.

Durant els dies 14 (divendres) i 17 (dilluns) de març la jornada laboral es reduirà dues hores diàries.

El personal amb torn de matí no podrà finalitzar la seua jornada amb anterioritat a les 13 hores. El personal amb torn de vesprada començara la seua jornada a les 13 hores.

El personal amb dedicació de 37,5 hores setmanals o superior no podrà finalitzar la seua jornada amb anterioritat a les 13.30 hores.

Als centres en què els dies 14 i 17 de març finalitzen les classes més tard de les 18 hores, el servei s'atendrà reestructurant les entrades i eixides del personal. Si no fóra possible, les hores realitzades com a excés es compensaran un altre dia.

El dijous dia 20 de març l'horari d'entrada per al torn de matí serà a les 10 hores, i l'horari d'eixida per al torn de vesprada serà a les 20 hores.

A la localitat d'Alcoi

23 d'abril

Sant Jordi (dimecres)

5 de maig

Sant Fidel (dilluns)

El divendres dia 2 de maig serà festiu amb caràcter general a la localitat d'Alcoi.

Durant els dies 28, 29 i 30 d'abril la jornada laboral es reduirà dues hores diàries.

El personal amb torn de matí no podrà finalitzar la seua jornada amb anterioritat a les 13 hores. El personal amb torn de vesprada començara la seua jornada a les 13 hores.

El personal amb dedicació de 37,5 hores setmanals o superior no podrà finalitzar la seua jornada amb anterioritat a les 13.30 hores.

Als centres en què els dies esmentats finalitzen les classes més tard de les 18 hores, el servei s'atendrà reestructurant les entrades i eixides del personal. Si no fóra possible, les hores realitzades com a excés es compensaran un altre dia.

HORARI D'ESTIU

En el període comprés entre els dies 1 de juliol i 31 d'agost, ambdós inclusivament, la jornada laboral es reduirà una hora diària.

TORNS DE SETMANA SANTA I NADAL

El personal afectat per aquest calendari laboral, tindrà dret a gaudir d'un permís retribuït de set dies naturals consecutius en Setmana Santa i Nadal, respectivament, per any treballat; o a la part proporcional si el temps de treball és inferior a l'any.

En aquest últim cas es gaudiran els dies a què es tinga dret dins dels dies hàbils del torn elegit igualment.

El personal gaudirà dels següents torns:

SETMANA SANTA

- Primer torn: des del dia 14 d'abril fins al dia 20 d'abril, ambdós inclusivament.

- Segon torn: des del dia 21 d'abril fins al dia 27 d'abril, ambdós inclusivament.

NADAL I ANY NOU

- Primer torn: des del dia 22 de desembre fins al dia 28 de desembre, ambdós inclusivament.

- Segon torn: des del dia 29 de desembre fins al dia 4 de gener, ambdós inclusivament.

Durant els dies laborals dels torns de Setmana Santa i Nadal, la jornada es reduirà una hora diària.

Els períodes establits per als torns de Setmana Santa i Nadal, així com la reducció d'una hora dels períodes esmentats, podran ser modificats o substituïts, d'acord amb les necessitats del servei.

VACANCES ANUALS

Les vacances anuals retribuïdes tindran una durada d'un mes natural o de 22 dies hàbils anuals per any complet de servei, o en forma proporcional al temps de serveis efectius en l'any natural., Així mateix en el supòsit d'haver completat els anys d'antiguitat en l'administració reflectits a continuació, es tindrà dret al gaudi dels següents dies de vacances anuals:

15 anys de servei

23 dies hàbils

20 anys de servei

24 dies hàbils

25 anys de servei

25 dies hàbils

30 o més anys de servei

26 dies hàbils

Aquest dret es farà efectiu a partir de l'any natural següent al del compliment dels anys de servei assenyalats en el paràgraf anterior.

Als efectes previstos en aquest text, no es consideraran com a dies hàbils els dissabtes, sense perjudici de les adaptacions que s'establisquen per als horaris especials.

Es fixa com a període de gaudi general de vacances anuals el mes d'agost, excepte per a aquell personal que li corresponga cobrir el torn de vacances en el dit mes que, si és procedent, haurà de gaudir les seues vacances anuals preferentment al mes de juliol.

En aquells serveis o unitats en què siga necessari que el personal gaudisca de les seues vacances entre el mes de juliol i agost, s'efectuaran torns rotatius entre ells, sense perjudici del que es disposa pel que fa a l'acomodació del període vacacional en els supòsits previstos a continuació.

No obstant això, el personal interessat a gaudir de les vacances en els mesos de juliol o setembre, haurà de sol·licitar-ho al seu centre o servei abans del dia 10 de maig. Els centres i serveis comunicaran a la Gerència, abans del dia 20 de maig, els torns de vacances anuals del personal.

En cas d'existir alguna objecció a les propostes dels centres o serveis, la Gerència ho comunicarà amb anterioritat al 31 de maig i ho notificarà al Comité d'Empresa i a la Junta de Personal, en els casos que els afecte.

Després que la Gerència ho notifique al Comité d'Empresa i la Junta de Personal en els temes que els afecte, es podrà modificar el període normal de gaudi de vacances establit anteriorment, així com la reducció de jornada als mesos de juliol i agost per al personal adscrit als centres o serveis que per les seues especials característiques ho requerisquen. Aquesta notificació haurà de realitzar-se abans del dia 31 de maig.

Les vacances anual podrà gaudir-se en un o dos períodes, sense que un d'ells siga inferior a cinc dies hàbils, a elecció de l'interessat, mitjançant una petició formal adreçada a la Gerència, tramitada a través del responsable de la seua unitat, qui informarà sobre l'oportunitat de concedir el que sol·licita. La suma total dels períodes serà dels dies de vacances que li corresponga a cada persona, d'acord amb el que s’estableix anteriorment.

En el cas que per raons justificades qualsevol persona al servei de la Universitat Politècnica desitge alterar el seu període de vacances ja concedit, podrà sol·licitar un canvi mitjançant el procediment establit amb anterioritat.

El començament i acabament del dret de gaudi de les vacances serà forçosament dins de l'any natural a què corresponguen sense perjudici que, per necessitats del servei i després de l’acord previ amb la persona afectada, puguen ser gaudides l'any natural següent.

El període vacacional no podrà ser substituït per compensació econòmica, ni seran acumulables en anys següents.

Els contractats temporals o funcionaris interins rebran preferentment el pagament de la part proporcional de vacances a la finalització de contracte o nomenament. En el cas dels contractats laborals fixos o funcionaris de carrera, la relació laboral dels quals haja de ser rescindida o causen baixa per qualsevol de les situacions previstes en la normativa vigent, es procurarà que gaudisquen prèviament a l'extinció contractual, del període de vacances que en proporció els corresponga. Si això no fóra possible, se’ls pagaran els dies esmentats.

El personal tindrà dret:

a) Al gaudi de 32 dies hàbils de vacances quan per imposició de l'administració deguda a les necessitats del servei, es gaudisquen fóra del període ordinari o de manera fraccionada.

b) Al retard de les seues vacances, si abans del seu començament o en el transcurs d'aquestes, es produïra incapacitat temporal que requerira hospitalització. En aquests casos, el període de gaudi del període vacacional que reste es realitzarà respectant les necessitats del servei, sense que resulte d'aplicació el contingut del punt a) anterior.

En relació amb aquest supòsit, es considera assimilable a la situació d'hospitalització, les IT que comporten immobilització o repòs absolut, en ambdós casos per prescripció facultativa acreditada pel treballador.

c) A l'acomodació del gaudi de vacances en cas d'embaràs i fins que el fill complisca dotze mesos, separació legal, divorci o viudetat, prèvia justificació d'aquestes circumstàncies, sempre que no implique perjudici per a altres empleades o empleats públics i que el fet s’haja produït dins de l'any a què es refereix el període vacacional.

La coincidència de la situació de maternitat amb el temps de vacances preestablit atribueix a la treballadora el dret a un nou assenyalament per al seu gaudi.

INCREMENT DELS DIES D'ASSUMPTES PROPIS PER A L’ANY 2003 (segons les hores treballades)

Sobre la base de les hores de treball efectives resultants per a l'any 2003, el personal que desenvolupe el seu treball a la UPV podrà gaudir de 4 dies d'assumptes propis addicionals als 6 establits.

Aquests dies es podran gaudir pel personal durant tot l'any 2003.

DIES D'ASSUMPTES PROPIS

El personal afectat per aquest calendari laboral gaudirà de 6 dies d'assumptes propis per any natural, independentment dels dies previstos en aquest com a festius i torns; la concessió d’aquests dies queda condicionada a les necessitats del servei.

Aquests dies no es podran acumular a:

a) Les vacances anuals (excepte el que es disposa anteriorment en aquest calendari)

b) Al torn dels 7 dies naturals consecutius que es gaudisca en Setmana Santa i Nadal.

c) Al període comprés dins dels dos torns, tant per Setmana Santa com per Nadal.

Aquests dies si es podran gaudir:

a) Amb anterioritat o posterioritat al torn contrari al que es gaudisca, tant per Setmana Santa com per Nadal.

b) Qualsevol altre dia de l'any natural i fins al dia 30 de gener de l'any següent, en el cas que per necessitats del servei se li haguera denegat la concessió durant l'any anterior.


SERVEIS MÍNIMS ELS DISSABTES I EL MES D'AGOST

- 1 ordenança o auxiliar de serveis per escola o facultat.

- 1 ordenança o auxiliar de serveis a la seu central.

- 1 auxiliar de serveis d’atenció telefònica a l'Àrea d'Informació.

- 2 persones de Manteniment a la seu central.

Els serveis que hagen de ser coberts els dissabtes, i que consten en aquest calendari laboral, seran retribuïts al personal que els preste com a hores extraordinàries o gratificacions.

El responsable de cada unitat o centre organitzarà els torns entre el personal afectat, tenint en compte la voluntarietat del treballador i les necessitats del servei. Els dissabtes dels mesos de juliol i agost, i els períodes de Setmana Santa i Nadal, únicament es prestaran els serveis mínims en casos excepcionals.

SERVEIS MÍNIMS EN PERÍODE LECTIU

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ

· 1 funcionari als serveis d'administració de cada escola o facultat

· 1 funcionari en cada servei de la seu central.

· 1 funcionari al Registre General (seu central).

· 1 funcionari administratiu entre els destinats a les secretàries de direcció de seu central.

PERSONAL DE SERVEIS

· 2 ordenances o auxiliars de serveis per escola (torn de matí).

· 1 ordenança o auxiliar de serveis per escola (torn de vesprada).

· 1 auxiliar de serveis d'atenció telefònica a l'Àrea d'Informació (torn de matí).

· 1 auxiliar de serveis d'atenció telefònica a l'Àrea d'Informació (torn de vesprada).

· 1 ordenança o auxiliar de serveis a la seu central (torn de matí).

· 1 ordenança o auxiliar de serveis a la seu central (torn de vesprada).

· 2 persones de manteniment a la seu central (torn de matí).

· 1 persona de manteniment a la seu central (torn de vesprada).

El personal que preste aquests serveis mínims en període lectiu no serà retribuït per aquest concepte, ni tindrà dret a una reducció fixa compensatòria de dies de treball, excepte en el dia assenyalat com a patró en els diferents centres.

SERVEI DE REGISTRE

Durant els mesos de juliol i agost, els períodes de Setmana Santa i Nadal, i el període de festes locals, amb motiu de la reducció generalitzada de la jornada laboral, el Servei de Registre General de la Universitat únicament prestarà serveis en jornada de matí.

Per la Universitat

M. José Iza Martínez


Per CCOO

Antonio Terrones Server

Per la UGT

Jesús Cano Calvo

Per la CSI-CSIF

Juan Cano Calero

Pel STEPV

Emilio Izquierdo Pedra

ANNEX I

* Unitats incloses en Serveis Centrals no ubicades físicament a l’edifici de Rectorat

Gabinet de Rectorat, Unitat d'Accions a l'Estranger, Centre de Processament de Dades, CTT, Oficina Col·laboradora de Correus, Esports, Servei de Prevenció, Escola Infantil, Àrea d'Informació, Publicacions, Biblioteca General, ICE, Agència d'Ocupació, IFASU i Agència de Solidaritat i Medi Ambient.

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Actualitat FE

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.