Condicions laborals

La Universitat Politècnica de València és a punt de cessar a una funcionària amb 11 anys d'antiguitat en la Universitat, els últims 6 com a funcionària de carrera.

La nostra companya va concórrer a un concurs oposició en el qual es va convocar una plaça (encara que hi havia més vacants) el procés de les quals va concloure amb la seua presa de possessió l'any 2010. La persona que va resultar segona en la selecció va recórrer la seua puntuació davant els tribunals, com és dret de qualsevol persona, i després d'un llarg procés va aconseguir que un magistrat li donara la raó i que obligara a la Universitat a rebaremar la puntuació, del que va resultar que la recurrent va aconseguir els punts suficients per a superar l'oposició.

Despido trabajadores UPV 4

La Universitat, en compliment de la sentència, va nomenar funcionària de carrera a la persona que havia guanyat el recurs i li va reintegrar tota la diferència de salaris que havia d'haver cobrat i no va poder percebre durant els 6 anys que el procés es va mantenir en els tribunals.
Fins a ací, tot normal i com toca.

La Universitat, en un primer moment, va mantenir a les dues persones com a funcionàries de carrera, aplicant la jurisprudència del Tribunal Suprem, que és la solució que s'adopta en la nostra Universitat quan sorgeixen problemes d'aquest tipus. Posteriorment la Universitat, davant les pressions de STEPV, ha va decidir posar en el carrer, a partir de l'1 d'Octubre, a l'altra companya, a la qual va guanyar l'oposició en primera instància.

Al carrer, sense treball, sense indemnització, sense desocupació i amb família que mantenir. A la vora de l'exclusió social.

Els membres del Tribunal de Selecció de l'oposició recorreguda, actuant en representació de l'Administració, van cometre un error i va ser esmenat. Els drets d'ambdues persones estaven reconeguts amb l'execució de la primera sentència que mantenia a les dues funcionàries, la primera que va guanyar l'oposició fa 6 anys i la que ara ha aconseguit millorar les seues puntuacions per una sentència.

La recurrent, que ara és alliberada sindical de STEPV, ha seguit pledejant amb l'única fi d'expulsar a la companya que va aprovar l'oposició en el seu moment, que no ha sigut responsable ni actora d'aquest procés de forma voluntària (a no ser com codemandada) i no ha executat cap acció contra ningú, s'ha limitat a defensar-se. La magistrada la denomina “tercer sense mala fe”.

Finalment, en l'última sessió de la Mesa Negociadora del PAS, els companys i companyes de STEPV, en detriment dels drets d'alguns treballadors, van exigir a la Cap del Servei de Recursos Humans que diguera allí, quan anava a complir la sentència, sabent que el seu compliment comportava l'expulsió d'aquesta companya de la Universitat.

No és la primera vegada que els Tribunals de Selecció s'equivoquen i que l'administració troba una solució satisfactòria per a totes les parts, però mai en aquesta Universitat s'han resolt els errors enviant a la gent al carrer i, molt menys, amb la participació activa d'una Secció Sindical.

 

Amb tu, construïm el futur

 

  
Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.Información sobre el nuevo sistema de bajas en los procesos de incapacidad temporal en los primeros 365 días

En BOE de fecha 20 de junio de 2015 se publicó la Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio en la cual se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos de incapacidad temporal en los primeros 365 días.
    

Los aspectos destacados de reseñar se enumeran a continuación:

1.-La entrada en vigor de la misma es a partir del 1 de diciembre de 2015.

2.-Se aprueban nuevos modelos de partes médicos de alta/ baja y confirmación de Incapacidad Temporal.

3.-Hay cuatro tipos de procesos de incapacidad temporal en base a la posible duración de la misma. MUY CORTA (inferior a 5 días); CORTA (de 5 días a 30 días); MEDIA (de 31 días a 61 días) y LARGA (más de 61 días).

4.-En cuanto a la baja médica y su confirmación, los facultativos dispondrán de unas tablas de duración estimada y de grado de incidencia de dichos procesos en las actividades laborales. Dichas tablas serán suministradas y revisadas por el INSS.

5.-En los procesos de duración muy corta, el facultativo emite los partes de baja y alta en el mismo acto médico, utilizando un único parte.

6.-Independientemente de la duración estimada, el facultativo expedirá el alta médica por curación o mejoría que permite realizar el trabajo habitual, cuando considere que el trabajador ha recuperado su capacidad laboral.

7.-Si el trabajador no acude a revisión médica prevista en los partes de baja y confirmación se podrá emitir la alta médica por incomparecencia.

8.-Cuando un trabajador en situación de IT pase a recibir la asistencia sanitaria en un servicio público de salud distinto, tal circunstancia debe reflejarse en el parte de confirmación.

9.-Al emitirse el último parte de confirmación anterior al agotamiento de los 365 días naturales de duración, el facultativo deberá comunicar al trabajador en el acto del reconocimiento, que agotado dicho plazo el control del proceso corresponderá al INSS.

10.-La comunicación del parte de alta por el INSS al servicio público de salud o a la mutua, se realizará de forma telemática, de manera inmediata y, en todo caso, en el primer día hábil siguiente al de su expedición, o viceversa.

11.-Si el parte de alta lo emite el INSS, esta será la única competente para emitir una nueva baja por la misma o similar patología, durante los 180 días siguientes a la emisión del alta. Estas bajas serán comunicadas al servicio público de salud y a la mutua cuando les corresponda la cobertura de la prestación económica.

12.-En los procesos de baja y confirmación el trabajador presentará a la empresa la copia del parte en el plazo de 3 días y el parte de alta a las 24 horas de su expedición.

13.-La empresa consignará en el ejemplar del parte de baja entregado por el trabajador/a: los datos sobre cotización relativos al trabajador/a; Clave del Código nacional de ocupación; Código de la provincia del centro de salud de emisión del parte y los datos genéricos identificativos que se establezcan a través del sistema RED.

14.-La empresa transmitirá al INSS el parte de baja, confirmación o alta, después de cumplimentar los datos en el plazo máximo de tres días hábiles a través del sistema RED.

15.-Los médicos de atención primaria expedirán trimestralmente un informe médico en el que consten todos los extremos del mantenimiento de la IT.

        

Boletín informativo

Información sobre el nuevo sistema

Resumen nuevo sistema bajas laborales
 
 Telèfons: 96 387 70 40 - 43 (ext. 77040-77043)
    http://www.ccoo.upv.es/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php.

Companyes i companys:

Durant l'última campanya electoral del Rector aconseguim arrancar-li un compromís pel qual la Universitat no incrementaria les xifres de l'atur i s'intentaria per tots els mitjans no haver d'acomiadar personal, ni interí ni temporal.

La Taxa de Reposició imposada pel Govern central amb les seues retallades segueix impedint les substitucions, la contractació o el nomenament de personal interí de manera general.

Per a pal·liar aquest problema i amb el compromís de rectorat, els sindicats negociem un acord per a la re adscripció del personal interí o temporal en altres llocs de treball, quan els seus anaren ocupats per personal de carrera. Tots els sindicats vam estar d'acord, excepte STEPV que no ho va signar, però no ho va denunciar en aqueix moment, per la qual cosa es va poder recol·locar al personal temporal sense haver de rescindir els seus contractes.

Ara, el sindicat majoritari ha dinamitat l'acord amb la presentació d'un recurs a un dels últims concursos convocats per la Universitat.

Aquesta denúncia té un doble efecte pervers, d'una banda el personal temporal i l'interí es quedarà sense treball i s'anirà a la seua casa quan la plaça que ocupa siga coberta per personal funcionari de carrera (per concurs, oposició o un altre tipus de reincorporació).

D'altra banda els Serveis, Unitats, Departaments, Laboratoris, etc... es quedaran sense suficient personal que els puga atendre i el treball s'haurà de repartir entre els qui estiguen en aqueix moment i lloc.

Comissions Obreres vol mantenir en peus les conquestes assolides a través de la negociació col·lectiva, i per açò denunciem la posició arrogant del nou sindicat majoritari que sistemàticament està intentant anul·lar tots els acords aconseguits anteriorment, que ens van fer avançar i que ells mai van voler signar.

Salut i molt ànim al personal temporal i interí.

      

Compañeras y compañeros:

Durante la última campaña electoral del Rector conseguimos arrancarle un compromiso por el que la Universitat no incrementaría las cifras del paro y se intentaría por todos los medios no tener que despedir personal, ni interino ni temporal.
La Tasa de Reposición impuesta por el Gobierno central con sus recortes sigue impidiendo las sustituciones, la contratación o el nombramiento de personal interino de manera general.

Para paliar este problema y con el compromiso de rectorado, los sindicatos negociamos un acuerdo para la readscripción del personal interino o temporal en otros puestos de trabajo, cuando los suyos fuesen ocupados por personal de carrera. Todos los sindicatos estuvimos de acuerdo, excepto STEPV que no lo firmó, pero no lo denunció en ese momento, por lo que se pudo recolocar al personal temporal sin tener que rescindir sus contratos.

Ahora, el sindicato mayoritario ha dinamitado el acuerdo con la presentación de un recurso a uno de los últimos concursos convocados por la Universidad.

Esta denuncia tiene un doble efecto perverso, por un lado el personal temporal y el interino se quedará sin trabajo y se irá a su casa cuando la plaza que ocupa sea cubierta por personal funcionario de carrera (por concurso, oposición u otro tipo de reincorporación).

Por otro lado los Servicios, Unidades, Departamentos, Laboratorios, etc... se quedarán sin suficiente personal que los pueda atender y el trabajo se tendrá que repartir entre quienes estén en ese momento y lugar.

Comisiones Obreras quiere mantener en pie las conquistas logradas a través de la negociación colectiva, y por eso denunciamos la posición arrogante del nuevo sindicato mayoritario que por sistema está intentando anular todos los acuerdos alcanzados anteriormente, que nos hicieron avanzar y que ellos nunca quisieron firmar.

Salud y mucho ánimo al personal temporal e interino.
 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Actualitat FE