Promoció i Carrera Professional

El miércoles 8 de febrero, en la sesión de la Mesa Negociadora del PAS de la Universitat, CCOO, junto al resto de sindicatos, aprobó un acuerdo de mínimos para que se pueda aplicar de manera inmediata la MEJORA DE EMPLEO al PAS de la UPV, en condiciones similares a las que plantea el Decreto 3/2017 del Consell de la Generalitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/24/pdf/2017_521.pdf

Sin perjuicio de los acuerdos de desarrollo que se vayan alcanzando, este beneficia a todo el personal, funcionario de carrera y laboral fijo, que esté en una bolsa de trabajo de una categoría profesional encuadrada en un GRUPO SUPERIOR de clasificación al que se encuentra actualmente como personal funcionario de carrera o laboral fijo.
Así pues, toda aquella persona que se encuentre en esta situación y quiera ser tenido en cuenta para el llamamiento a la mejora de empleo, deberá solicitarlo mediante instancia dirigida a la Jefa del Servicio de Recursos Humanos, presentándola en cualquier Registro de la UPV. Quien sea llamado a mejora de empleo tendrá reserva del puesto de origen.

El personal Funcionario de Carrera o Laboral fijo de la UPV que ya se encuentre contratado como personal interino en un puesto de grupo superior al suyo de origen, también deberá presentar una instancia en cualquier Registro de la UPV, dirigida a la Jefa del Servicio de Recursos Humanos, solicitando la regularización de su situación, ya que si no lo hace no se le podrá aplicar la reserva del puesto de trabajo.

Cualquier duda sobre este tema la podéis consultar en:

Ext: 77040 / 77043
E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.El dimecres 8 de febrer, en la sessió de la Mesa Negociadora del PAS de la Universitat, CCOO, al costat de la resta de sindicats, va aprovar un acord de mínims perquè es puga aplicar de manera immediata la MILLORA D'OCUPACIÓ al PAS de la UPV, en condicions similars a les quals planteja el Decret 3/2017 del Consell de la Generalitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/24/pdf/2017_521.pdf

Sense perjudici dels acords de desenvolupament que es vagen aconseguint, est beneficia a tot el personal, funcionari de carrera i laboral fix, que estiga en una borsa de treball d'una categoria professional enquadrada en un GRUP SUPERIOR de classificació al que es troba actualment com a personal funcionari de carrera o laboral fix.

Així doncs, tota aquella persona que es trobe en aquesta situació i vulga ser tingut en compte per a la crida a la millora d'ocupació, haurà de sol·licitar-ho mitjançant instància dirigida a la Cap del Servei de Recursos Humans, presentant-la en qualsevol Registre de la UPV. Qui siga anomenat a millora d'ocupació tindrà reserva del lloc d'origen.

El personal Funcionari de Carrera o Laboral fix de la UPV que ja es trobe contractat com a personal interí en un lloc de grup superior al seu d'origen, també haurà de presentar una instància en qualsevol Registre de la UPV, dirigida a la Cap del Servei de Recursos Humans, sol·licitant la regularització de la seua situació, ja que si no ho fa no se li podrà aplicar la reserva del lloc de treball.

Qualsevol dubte sobre aquest tema la podeu consultar en:

Ext: 77040/77043
E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Amb tu, construïm el futur

 

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

http://ccoo.upv.es/images/stories/anagramas/Logos_CCOO_UPVs_UGT_02.jpg

El 31 de desembre de 2016 la Generalitat Valenciana va publicar en el DOCV dues lleis d'especial interès per al Personal de les Universitats Públiques del País Valencià.

La Llei 13/2016 de Mesures Fiscals en el seu article 72 modifica el Decret 174/2002 sobre règim i retribucions del PDI Laboral i sobre retribucions addicionals del professorat universitari.
La Llei 14/2016 de Pressupostos, en la seua disposició addicional vintena sisena, inicia la implantació de la Carrera Professional del PAS.

Amb aquestes lleis la Generalitat Valenciana, de nou, mostra un absolut menyspreu pel PAS de les Universitats Públiques Valencianes. Mentre el seu personal cobrarà enguany el 100% de la Carrera Professional, per a les Universitats només ha consignat en els seus pressupostos un 30% de l'import de tots els conceptes retributius.

El cost del pagament dels conceptes retributius per al PDI suposa una petita part d'aquest pressupost, ja que són molt poques les persones que falten per cobrar-los, i açò permetrà que les nostres companyes i companys cobren el 100% de les seues retribucions, igualant-los amb el PDI de totes les universitats en el percentatge de cobrament.

Ja que la Generalitat ens considera sector públic, i per tant personal afectat per tots els seus decrets sobre condicions del personal públic, deuria prendre'ns en la mateixa consideració que al SEU personal.

Entenem que els Rectors de les Universitats Públiques no han defensat els nostres interessos convenientment davant el govern de la Generalitat Valenciana i que aquest segueix menyspreant a les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, fent-les preses dels seus curts pressupostos i del seu deute històric.

Ens trobem davant un Consell del canvi que no canvia gens i assistim a una actitud passiva per part del nostre Rector.

Des de les Seccions Sindicals de CC.OO. – UGT – UPV sindical de la Universitat Politècnica de València considerem aquesta situació injusta i per açò anem a reclamar al Rector que done la batalla per nosaltres, com succeeix en la Universitat Miguel Hernández i en la Jaume I, i es comprometa a abonar-nos el 100% de la Carrera Professional i a reclamar la modificació dels pressupostos de la GVA que faça possible el seu pagament.

Considerem que els altres dos sindicats no tenen força moral per a parlar de la carrera professional, ja que no han volgut signar la seua implantació, negant-se a signar l'acord. Esperem que siguen coherents amb el que prediquen i tinguen un atac d'ètica renunciant al seu cobrament.

 

http://ccoo.upv.es/images/stories/anagramas/Logos_CCOO_UPVs_UGT_02.jpg
El 31 de diciembre de 2016 la Generalitat Valenciana publicó en el DOCV dos leyes de especial interés para el Personal de las Universidades Públicas del País Valencià.

La Ley 13/2016 de Medidas Fiscales en su artículo 72 modifica el Decreto 174/2002 sobre régimen y retribuciones del PDI Laboral y sobre retribuciones adicionales del profesorado universitario.
La Ley 14/2016 de Presupuestos, en su disposición adicional vigésima sexta, inicia la implantación de la Carrera Profesional del PAS.

Con estas leyes la Generalitat Valenciana, de nuevo, muestra un absoluto desprecio por el PAS de las Universidades Públicas Valencianas. Mientras su personal cobrará este año el 100% de la Carrera Profesional, para las Universidades sólo ha consignado en sus presupuestos un 30% del importe de todos los conceptos retributivos.

El coste del pago de los conceptos retributivos para el PDI supone una pequeña parte de este presupuesto, ya que son muy pocas las personas que faltan por cobrarlos, y eso permitirá que nuestras compañeras y compañeros cobren el 100% de sus retribuciones, igualándolos con el PDI de todas las universidades en el porcentaje de cobro.

Ya que la Generalitat nos considera sector público, y por lo tanto personal afectado por todos sus decretos sobre condiciones del personal público, debería de tomarnos en la misma consideración que a SU personal.

Entendemos que los Rectores de las Universidades Públicas no han defendido nuestros intereses convenientemente ante el gobierno de la Generalitat Valenciana y que este sigue menospreciando a las Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana, haciéndolas presas de sus cortos presupuestos y de su deuda histórica.

Nos encontramos ante un Consell del cambio que no cambia nada y asistimos a una actitud pasiva por parte de nuestro Rector.

Desde las Secciones Sindicales CC.OO. – UGT – UPV sindical de la Universitat Politècnica de València consideramos esta situación injusta y por eso vamos a reclamar al Rector que dé la batalla por nosotros, como pasa en la Universidad Miguel Hernández y en la Jaume I, y se comprometa a abonarnos el 100% de la Carrera Profesional y a reclamar la modificación de los presupuestos de la GVA que haga posible su pago.

Consideramos que los otros dos sindicatos no tienen fuerza moral para hablar de la carrera profesional, puesto que no han querido firmar su implantación, negándose a firmar el acuerdo. Esperamos que sean coherentes con lo que predican y tengan un ataque de ética renunciando a su cobro.

 

.

 

Carrera professional PAS de la Universitat Politècnica de València

S'ha autoritzat la implantació de la carrera professional per al PAS de les universitats públiques valencianes amb les següents condicions:

- Amb les mateixes regles que la carrera professional del personal de la Generalitat Valenciana

- Serà progressiva, per la qual cosa en 3 anys es cobrarà el 100%. El Rector ha decidit que ací es pagarà el 30% l'any 2017.

- Ha de ser homogènia en totes les universitats públiques valencianes

- Ha de comptar amb l'informe favorable de la Consellería

- Serà efectiva a partir de l'1 de gener de 2017, el pagament serà en la nòmina mensual, començant a partir de març de 2017 (amb endarreriments), sempre que compte amb l'autorització de la Generalitat Valenciana.


Enquadrament inicial.

L'enquadrament inicial dels treballadors es fa tenint en compte la seua situació a 31 de desembre de 2016 i es té en compte tota la seua trajectòria professional des de l'inici de la seua relació professional amb la universitat.

A principis de gener s'habilitarà en la intranet l'apartat referent a la carrera professional, perquè tots els treballadors i treballadores puguen consultar el seu enquadrament inicial i comunicar els errors.

Tal com acordem, en el moment que la Generalitat Valenciana ens autoritze el pagament inicial, es remetrà la sol·licitud d'autorització per a la inclusió en la carrera professional del PAS al personal interí, per al reconeixement dels serveis prestats als nous funcionaris de carrera i per a la revisió de l'enquadrament inicial després dels processos de promoció interna, d'acord amb els pactes en Mesa de negociació del PAS de 20 de novembre de 2015. Acord que va ser signat únicament per CCOO, UGT i UPV sindical.

Acta de la Mesa de Negociació del PAS del 20/11/2015

Acord de Carrera professional per al PAS de la UPV

Addenda sobre personal interí, còmput de l'antiguitat i promocions verticals

Sol·licitud de CCOO per a la dotació econòmica de la Carrera professional per al
PAS

Presentació d'UGT - CCOO - UPVs en les assemblees del PAS de novembre


Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment, així com perquè ens comuniqueu les vostres propostes i suggeriments.

               ----------------------------------

Carrera profesional PAS de la Universitat Politècnica de València

Se ha autorizado la implantación de la carrera profesional para el PAS de las universidades públicas valencianas con las siguientes condiciones:

-  Con las mismas reglas que la carrera profesional del personal de la Generalitat Valenciana

-  Será progresiva, por lo que en 3 años se cobrará el 100%. El Rector ha decidido que aquí se pagará el 30% el año 2017.

-  Debe ser homogénea en todas las universidades públicas valencianas

-  Debe contar con el informe favorable de la Consellería

-  Será efectiva a partir del 1 de enero de 2017, el pago será en la nómina mensual, empezando a partir de marzo de 2017 (con atrasos), siempre que cuente con la autorización de la Generalitat Valenciana.


Encuadramiento inicial.

El encuadramiento inicial de los trabajadores se hace teniendo en cuenta su situación a 31 de diciembre de 2016 y se tiene en cuenta toda su trayectoria profesional desde el inicio de su relación profesional con la universitat.

A principios de enero se habilitará en la intranet el apartado referente a la carrera profesional, para que todos los trabajadores y trabajadoras puedan consultar su encuadramiento inicial y comunicar los errores.

Tal como acordamos, en el momento que la Generalitat Valenciana nos autorice el pago incial, se remitirá la solicitud de autorización para la inclusión en la carrera profesional del PAS al personal interino, para el reconocimiento de los servicios prestados a los nuevos funcionarios de carrera y para la revisión del encuadramiento inicial después de los procesos de promoción interna, de acuerdo con lo pactado en Mesa de negociación del PAS de 20 de noviembre de 2015. Acuerdo que fue firmado únicamente por CCOO, UGT y UPV sindical.

Acta de la Mesa de Negociación del PAS del 20/11/2015

Acuerdo de Carrera profesional para el PAS de la UPV

Adenda sobre personal interino, cómputo de la antigüedad y promociones verticales

Solicitud de CCOO para la dotación económica de la Carrera profesional para el PAS

Presentación de UGT - CCOO - UPVs en las asambleas del PAS de noviembre
Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración, así como para que nos comuniquéis vuestras propuestas y sugerencias.

 


Amb tu, construïm el futur

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png
Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.
CCOO continua demanant la carrera professional per al PAS de les Universitats

Reivindica també la urgent constitució de la Mesa d'Universitats per a assegurar que es negocien amb garanties altres temes laborals que afecten al personal d'Universitats, tant funcionari com a laboral.

El dilluns, 17 d'octubre, es va celebrar la Junta de Portaveus de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques per a fixar l'ordre del dia de la Mesa General de Negociació.

A la Junta va assistir un tècnic de la Sotsdirecció General d'Anàlisi i Avaluació de la Despesa Pública (Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic), ja que hi havia temes que són matèria pressupostària.

UGT va preguntar si es contemplaria en els pressupostos de l'any 2017 la carrera professional del personal de Justícia.
La resposta va ser que sí i que hi havia una consignació pressupostària de 1’5 milions d'euros.

CCOO va preguntar que si s'anava a contemplar també la carrera professional del PAS d'Universitats, tal com s'havia comunicat en l'última reunió de la Mesa del Conveni d'Universitats.
La resposta no va ser tan clara. Es va dir que la Conselleria d'Educació ho havia sol·licitat i que ho tenien previst, però no va ser capaç d'assenyalar una quantitat.

Ahir dijous 20 d'octubre, es va celebrar la Mesa General de Negociació, davant la qual CCOO va registrar una petició perquè es consignara pressupostàriament l'import corresponent a la Carrera Professional del PAS d'Universitats i la constitució de la Mesa Sectorial d'Universitats (enllaç al document), i allí el Director General de Pressupostos ens va informar, entre altres coses, del següent:

• Al gener el personal de l'Administració Autonòmica (Funció Pública) cobrarà el 100% de la Carrera Professional.

• Es doten 1’5 milions d'euros per a la implantació del Pla d'Actuació en l'Administració de Justícia, fins que es creu el concepte retributiu de Carrera Professional en aquest àmbit.

• S'incorpora l'aplicació de la Carrera Professional per al PAS de les Universitats mitjançant una disposició addicional que arreplegarà el seu pagament per part de les Universitats. No hi haurà dotació específica, si no que serà a càrrec de la dotació pressupostària ordinària de les Universitats.

Una vegada més, i malgrat el canvi de signe polític, per al Govern de la Generalitat Valenciana el personal de les Universitats és un personal de segona.

Des de CCOO seguirem barallant perquè els nostres drets es vegen reconeguts en igualtat amb la resta de treballadores i treballadors pertanyents al Sector Públic Valencià.

   http://ccoo.upv.es/images/stories/sindicales/Salida-al-final-del-tunel_01b.jpg

CCOO continúa pidiendo la carrera profesional para el PAS de las Universidades

Reivindica también la urgente constitución de la Mesa de Universidades para asegurar que se negocien con garantías otros temas laborales que afecten al personal de Universidades, tanto funcionario como laboral.

El lunes, 17 de octubre, se celebró la Junta de Portavoces de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas para fijar el orden del día de la Mesa General de Negociación.

A la Junta asistió un técnico de la Subdirección General de Análisis y Evaluación del Gasto Público (Conselleria de Hacienda y Modelo Económico), ya que había temas que son materia presupuestaria.

UGT preguntó si se contemplaría en los presupuestos del año 2017 la carrera profesional del personal de Justicia.
La respuesta fue que sí y que había una consignación presupuestaria de 1’5 millones de euros.

CCOO preguntó que si se iba a contemplar también la carrera profesional del PAS de Universidades, tal y como se había comunicado en la última reunión de la Mesa del Convenio de Universidades.
La respuesta no fue tan clara. Se dijo que la Conselleria de Educación lo había solicitado y que lo tenían previsto, pero no fue capaz de señalar una cantidad.

Ayer jueves 20 de octubre, se celebró la Mesa General de Negociación, ante la que CCOO registró una petición para que se consignara presupuestariamente el importe correspondiente a la Carrera Profesional del PAS de Universidades y la constitución de la Mesa Sectorial de Universidades (enlace al documento), y allí el Director General de Presupuestos nos informó, entre otras cosas, de lo siguiente:

* En enero el personal de la Administración Autonómica (Función Pública) cobrará el 100% de la Carrera Professional.

* Se dotan 1’5 millones de euros para la implantación del Plan de Actuación en la Administración de Justicia, hasta que se cree el concepto retributivo de Carrera Professional en este ámbito.

* Se incorpora la aplicación de la Carrera Profesional para el PAS de las Universidades mediante una disposición adicional que recogerá su pago por parte de las Universidades. No habrá dotación específica, si no que correrá a cargo de la dotación presupuestaria ordinaria de las Universidades.

Una vez más, y a pesar del cambio de signo político, para el Gobierno de la Generalitat Valenciana el personal de las Universidades es un personal de segunda.

Desde CCOO seguiremos peleando para que nuestros derechos se vean reconocidos en igualdad con el resto de trabajadoras y trabajadores pertenecientes al Sector Público Valenciano.


Amb tu, construïm el futur


Informe Pensiones:

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Serveis per a l'afiliació de CCOO

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png
Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.Carrera profesional del PAS de las Universidades Públicas Valencianas

Resolución 195/IX de las Cortes Valencianas, del 11/05/2016

http://www.cortsvalencianes.es/bocv/jsp/default.jsp

http://www.cortsvalencianes.es/BASISCGI/BASIS/BOCV/WEB/BOCV_INS_C/DDW?W=CLAVE_INSERCION=188596483917082


Se ha publicado en el Boletín de las Cortes Valencianas
Resolución instando al Consell a modificar el Decreto de carrera profesional incluyendo el derecho del personal de administración y servicios de las universidades públicas valencianas a la carrera profesional y mandatando  que se negocie en la Mesa Sectorial de Universidades Valencianas

La puesta en marcha de la carrera profesional en las universidades está siendo larga y difícil. Y ahora tenemos una Resolución de las Cortes Valencianas, que aunque no tiene efectos directos, si que mandata al Consell para que nos incluya y negocie la aplicación.

Esperamos conseguirla este año y ahora queda ver si entre todos mantenemos la tensión, superamos las dificultades y tiramos el muro para ver la luz al final del túnel.


   Salida al final del tunel 01b


Decreto 186/2014 del Consell

Corrección de errores del Decreto 186/2014

Boletín Oficial de las Cortes Valencianas. Resolución 195-IX

 

 

Amb tu, construïm el futur

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO

Serveis per a l'afiliació de CCOO

   http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Telèfons: 96 387 70 40 - 43 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Actualitat FE