Promoció i Carrera Professional

CCOO sol·licita que la Mesa de negociació del PAS procedisca a l'adaptació de la Carrera Professional

La Secció Sindical de CCOO ha sol·licitat la convocatòria de la Mesa de Negociació del P.A.S. amb la finalitat de procedir, en el menor termini possible, a l'adaptació del personal de la nostra universitat als nous criteris establits en el Decret 93/2017, del Consell, pel qual es modifica el Decret que regula el sistema de carrera professional horitzontal, que incorpora tot el temps treballat per cada persona emprada pública de caràcter fix a l'última situació en actiu que aquesta tinga, de forma proporcional entre el grup o subgrup en el qual s'està en actiu i el grup, subgrup o agrupació professional funcionarial en el qual tinga serveis prestats.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/19/pdf/2017_6612.pdf     http://ccoo.upv.es/images/stories/Novedades/Atras_movil.gif


CCOO solicita que la Mesa de negociación del PAS proceda a la adaptación de la Carrera ProfesionalCarrera profesonal 04 ccoo

La Sección Sindical de CCOO  ha solicitado la convocatoria de la Mesa de Negociación del  P.A.S. con la finalidad de proceder, en el menor plazo posible, a la adaptación del personal de nuestra universidad a los nuevos criterios establecidos en el Decreto 93/2017, del Consell, por el que se modifica el Decreto que regula el sistema de carrera profesional horizontal, que incorpora todo el tiempo trabajado por cada persona empleada pública de carácter fijo a la última situación en activo que esta tenga, de forma proporcional entre el grupo o subgrupo en el que se está en activo y el grupo, subgrupo o agrupación profesional funcionarial en el que tenga servicios prestados. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/19/pdf/2017_6612.pdf  http://ccoo.upv.es/images/stories/Novedades/Atras_movil.gif  

 


Amb tu, construïm el futur

 


Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

El Consell aprova la modificació del decret de carrera professional.

El Consell ha autoritzat la modificació del decret pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment del personal funcionari de carrera de la Generalitat i s'estableix el procediment d'adaptació al nou sistema de carrera professional amb l'objectiu d'acabar amb la discriminació salarial dels funcionaris que accedeixen a altres grups de titulació.

S'ha considerat necessari fer un pas més en la configuració del decret, abordant una reforma parcial quant a les conseqüències pràctiques que l'aplicació del complement compensatori té en allò casos en què un canvi de cos o grup professional porta aparellat un canvi de grup de classificació professional.

Amb la present reforma, fruit de la negociació amb els sindicats en la Mesa Sectorial de la Funció Pública, es pretén avançar en la idea de garantir que la dimensió horitzontal del dret a la promoció professional dels empleats públics de caràcter fix, no es veja afectada en els casos d'accés a altres grups de titulació.

Per a açò, s'opta per un model de carrera professional horitzontal que incorpore tot el temps treballat per cada persona empleada pública de caràcter fix, a l'última situació en actiu que aquesta tinga, de forma proporcional entre el grup o subgrup en el qual s'està en actiu i el grup, subgrup o agrupació professional funcionarial en el qual tinga serveis prestats.

A més, la modificació del decret ha permès abordar i corregir deficiències del mateix detectades a través de la gestió diària de la carrera professional.


Coeficient corrector

2017 03 21 Modificacion Decreto 186 2014 Carrera Profesional coeficientes multiplicadores

El Consell aprueba la modificación del decreto de carrera profesional

El Consell ha autorizado la modificación del decreto por el que se regula el sistema de carrera profesional horizontal y la evaluación del desempeño del personal funcionario de carrera de la Generalitat y se establece el procedimiento de adaptación al nuevo sistema de carrera profesional con el objetivo de acabar con la discriminación salaria de los funcionarios que acceden a otros grupos de titulación

Se ha considerado necesario dar un paso más en la configuración del decreto, abordando una reforma parcial en lo relativo a las consecuencias prácticas que la aplicación del complemento compensatorio tiene en aquello casos en que un cambio de cuerpo o grupo profesional lleva aparejado un cambio de grupo de clasificación profesional.

Con la presente reforma, fruto de la negociación con los sindicatos en la Mesa Sectorial de la Función Pública, se pretende avanzar en la idea de garantizar que la dimensión horizontal del derecho a la promoción profesional del los empleados públicos de carácter fijo, no se vea afectada en los casos de acceso a otros grupos de titulación.

Para ello, se opta por un modelo de carrera profesional horizontal que incorpore todo el tiempo trabajado por cada persona empleada pública de carácter fijo, a la última situación en activo que ésta tenga, de forma proporcional entre el grupo o subgrupo en el que se está en activo y el grupo, subgrupo o agrupación profesional funcionarial en el que tenga servicios prestados.

Ademas, la modificación del decreto ha permitido abordar y corregir deficiencias del mismo detectadas a través de la gestión diaria de la carrera profesional.

 


Amb tu, construïm el futur

 

 

 


I

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png
Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Publicat el decret de modificació de la Carrera Professional

Avui s'ha publicat en el DOGV el DECRET 93/2017, de 14 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret 186/2014,pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal, que incorpora tot el temps treballat per cada persona emprada pública de caràcter fix a l'última situació en actiu que aquesta tinga, de forma proporcional entre el grup o subgrup en el qual s'està en actiu i el grup, subgrup o agrupació professional funcionarial en el qual tingui serveis prestats en el qual tingui serveis prestats.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/19/pdf/2017_6612.pdf    Atras movil

 


Publicado el decreto de modificación de la Carrera Profesional

Hoy se ha publicado en el DOGV el DECRETO 93/2017, de 14 de julio, del Consell, por el que se modifica el Decreto 186/2014, por el que se regula el sistema de carrera profesional horizontal, que incorpora todo el tiempo trabajado por cada persona empleada pública de carácter fijo a la última situación en activo que esta tenga, de forma proporcional entre el grupo o subgrupo en el que se está en activo y el grupo, subgrupo o agrupación profesional funcionarial en el que tenga servicios prestados.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/19/pdf/2017_6612.pdf     Atras movil

 

 

 


Amb tu, construïm el futur


Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

El miércoles 8 de febrero, en la sesión de la Mesa Negociadora del PAS de la Universitat, CCOO, junto al resto de sindicatos, aprobó un acuerdo de mínimos para que se pueda aplicar de manera inmediata la MEJORA DE EMPLEO al PAS de la UPV, en condiciones similares a las que plantea el Decreto 3/2017 del Consell de la Generalitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/24/pdf/2017_521.pdf

Sin perjuicio de los acuerdos de desarrollo que se vayan alcanzando, este beneficia a todo el personal, funcionario de carrera y laboral fijo, que esté en una bolsa de trabajo de una categoría profesional encuadrada en un GRUPO SUPERIOR de clasificación al que se encuentra actualmente como personal funcionario de carrera o laboral fijo.
Así pues, toda aquella persona que se encuentre en esta situación y quiera ser tenido en cuenta para el llamamiento a la mejora de empleo, deberá solicitarlo mediante instancia dirigida a la Jefa del Servicio de Recursos Humanos, presentándola en cualquier Registro de la UPV. Quien sea llamado a mejora de empleo tendrá reserva del puesto de origen.

El personal Funcionario de Carrera o Laboral fijo de la UPV que ya se encuentre contratado como personal interino en un puesto de grupo superior al suyo de origen, también deberá presentar una instancia en cualquier Registro de la UPV, dirigida a la Jefa del Servicio de Recursos Humanos, solicitando la regularización de su situación, ya que si no lo hace no se le podrá aplicar la reserva del puesto de trabajo.

Cualquier duda sobre este tema la podéis consultar en:

Ext: 77040 / 77043
E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.El dimecres 8 de febrer, en la sessió de la Mesa Negociadora del PAS de la Universitat, CCOO, al costat de la resta de sindicats, va aprovar un acord de mínims perquè es puga aplicar de manera immediata la MILLORA D'OCUPACIÓ al PAS de la UPV, en condicions similars a les quals planteja el Decret 3/2017 del Consell de la Generalitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/24/pdf/2017_521.pdf

Sense perjudici dels acords de desenvolupament que es vagen aconseguint, est beneficia a tot el personal, funcionari de carrera i laboral fix, que estiga en una borsa de treball d'una categoria professional enquadrada en un GRUP SUPERIOR de classificació al que es troba actualment com a personal funcionari de carrera o laboral fix.

Així doncs, tota aquella persona que es trobe en aquesta situació i vulga ser tingut en compte per a la crida a la millora d'ocupació, haurà de sol·licitar-ho mitjançant instància dirigida a la Cap del Servei de Recursos Humans, presentant-la en qualsevol Registre de la UPV. Qui siga anomenat a millora d'ocupació tindrà reserva del lloc d'origen.

El personal Funcionari de Carrera o Laboral fix de la UPV que ja es trobe contractat com a personal interí en un lloc de grup superior al seu d'origen, també haurà de presentar una instància en qualsevol Registre de la UPV, dirigida a la Cap del Servei de Recursos Humans, sol·licitant la regularització de la seua situació, ja que si no ho fa no se li podrà aplicar la reserva del lloc de treball.

Qualsevol dubte sobre aquest tema la podeu consultar en:

Ext: 77040/77043
E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Amb tu, construïm el futur

 

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

http://ccoo.upv.es/images/stories/anagramas/Logos_CCOO_UPVs_UGT_02.jpg

El 31 de desembre de 2016 la Generalitat Valenciana va publicar en el DOCV dues lleis d'especial interès per al Personal de les Universitats Públiques del País Valencià.

La Llei 13/2016 de Mesures Fiscals en el seu article 72 modifica el Decret 174/2002 sobre règim i retribucions del PDI Laboral i sobre retribucions addicionals del professorat universitari.
La Llei 14/2016 de Pressupostos, en la seua disposició addicional vintena sisena, inicia la implantació de la Carrera Professional del PAS.

Amb aquestes lleis la Generalitat Valenciana, de nou, mostra un absolut menyspreu pel PAS de les Universitats Públiques Valencianes. Mentre el seu personal cobrarà enguany el 100% de la Carrera Professional, per a les Universitats només ha consignat en els seus pressupostos un 30% de l'import de tots els conceptes retributius.

El cost del pagament dels conceptes retributius per al PDI suposa una petita part d'aquest pressupost, ja que són molt poques les persones que falten per cobrar-los, i açò permetrà que les nostres companyes i companys cobren el 100% de les seues retribucions, igualant-los amb el PDI de totes les universitats en el percentatge de cobrament.

Ja que la Generalitat ens considera sector públic, i per tant personal afectat per tots els seus decrets sobre condicions del personal públic, deuria prendre'ns en la mateixa consideració que al SEU personal.

Entenem que els Rectors de les Universitats Públiques no han defensat els nostres interessos convenientment davant el govern de la Generalitat Valenciana i que aquest segueix menyspreant a les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, fent-les preses dels seus curts pressupostos i del seu deute històric.

Ens trobem davant un Consell del canvi que no canvia gens i assistim a una actitud passiva per part del nostre Rector.

Des de les Seccions Sindicals de CC.OO. – UGT – UPV sindical de la Universitat Politècnica de València considerem aquesta situació injusta i per açò anem a reclamar al Rector que done la batalla per nosaltres, com succeeix en la Universitat Miguel Hernández i en la Jaume I, i es comprometa a abonar-nos el 100% de la Carrera Professional i a reclamar la modificació dels pressupostos de la GVA que faça possible el seu pagament.

Considerem que els altres dos sindicats no tenen força moral per a parlar de la carrera professional, ja que no han volgut signar la seua implantació, negant-se a signar l'acord. Esperem que siguen coherents amb el que prediquen i tinguen un atac d'ètica renunciant al seu cobrament.

 

http://ccoo.upv.es/images/stories/anagramas/Logos_CCOO_UPVs_UGT_02.jpg
El 31 de diciembre de 2016 la Generalitat Valenciana publicó en el DOCV dos leyes de especial interés para el Personal de las Universidades Públicas del País Valencià.

La Ley 13/2016 de Medidas Fiscales en su artículo 72 modifica el Decreto 174/2002 sobre régimen y retribuciones del PDI Laboral y sobre retribuciones adicionales del profesorado universitario.
La Ley 14/2016 de Presupuestos, en su disposición adicional vigésima sexta, inicia la implantación de la Carrera Profesional del PAS.

Con estas leyes la Generalitat Valenciana, de nuevo, muestra un absoluto desprecio por el PAS de las Universidades Públicas Valencianas. Mientras su personal cobrará este año el 100% de la Carrera Profesional, para las Universidades sólo ha consignado en sus presupuestos un 30% del importe de todos los conceptos retributivos.

El coste del pago de los conceptos retributivos para el PDI supone una pequeña parte de este presupuesto, ya que son muy pocas las personas que faltan por cobrarlos, y eso permitirá que nuestras compañeras y compañeros cobren el 100% de sus retribuciones, igualándolos con el PDI de todas las universidades en el porcentaje de cobro.

Ya que la Generalitat nos considera sector público, y por lo tanto personal afectado por todos sus decretos sobre condiciones del personal público, debería de tomarnos en la misma consideración que a SU personal.

Entendemos que los Rectores de las Universidades Públicas no han defendido nuestros intereses convenientemente ante el gobierno de la Generalitat Valenciana y que este sigue menospreciando a las Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana, haciéndolas presas de sus cortos presupuestos y de su deuda histórica.

Nos encontramos ante un Consell del cambio que no cambia nada y asistimos a una actitud pasiva por parte de nuestro Rector.

Desde las Secciones Sindicales CC.OO. – UGT – UPV sindical de la Universitat Politècnica de València consideramos esta situación injusta y por eso vamos a reclamar al Rector que dé la batalla por nosotros, como pasa en la Universidad Miguel Hernández y en la Jaume I, y se comprometa a abonarnos el 100% de la Carrera Profesional y a reclamar la modificación de los presupuestos de la GVA que haga posible su pago.

Consideramos que los otros dos sindicatos no tienen fuerza moral para hablar de la carrera profesional, puesto que no han querido firmar su implantación, negándose a firmar el acuerdo. Esperamos que sean coherentes con lo que predican y tengan un ataque de ética renunciando a su cobro.

 

.

 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.