Promoció i Carrera Professional

Dimarts passat, 5 de desembre, es va reunir la Mesa de Negociació del PAS. En aqueixa reunió es van arribar als següents acords:

 

Aprovació, si escau, de la proposta d'accés i progressió en el sistema de carrera professional (Pla d'avaluació 2017-2018).

Es va aprovar el document de progressió en la carrera professional que s'havia treballat anteriorment en les reunions de la Mesa Tècnica de la Carrera Professional. En la Mea Tècnica participem totes les Seccions Sindicals i l'Administració, i el document que va arribar a la Mesa de Negociació és producte d'un altíssim grau de consens després dels debats mantinguts en la Mesa Tècnica.

El Pla d'Avaluació per a la Progressió de la Carrera Professional per a l'any 2019 es negociarà durant l'any 2018.

En aquest punt, l'Administració es va comprometre a avisar, mitjançant correu electrònic, als qui estiguen en disposició de progressar quan arribe la data de fer-ho, havent de sol·licitar la progressió la persona interessada.

 


Pla d'Avaluació per a la Progressió en la Carrera Professional

La progressió es podrà realitzar per dues vies:

1. Sol·licitant la valoració dels mèrits establits en la disposició transitòria primera del Decret 186/2014, sempre que no s'hagen utilitzat per a l'enquadrament inicial o s'hagen obtingut amb posterioritat a l'enquadrament i abans de la data de progressió.

DECRET 186/2014, de 7 de novembre del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment, del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat.

2. Mitjançant la valoració dels següents mèrits:

* Activitats formatives. Cursos rebuts: 0’2 punts per hora.
* Docència en cursos dirigits a empleats públics. Cursos impartits: 0’75 per hora (en les repeticions del curs s'explicarà 0’30 punts per hora impartida).
* Treballs de recerca, innovació o qualitat. Adreça 7 punts i participació 5 punts.
* Congressos, Jornades i Conferències relacionades amb l'activitat professional i institucional. Ponència: 4 punts. Comunicació, pòster o similar: 2 punts. Assistència: 1 punt.
* Publicacions relacionades amb l'àmbit de les Administracions Públiques: 4 punts per publicació.

Els grups A1, A2 i B hauran d'aconseguir 20 punts per a progressar al GDP I i GDP II i 22 punts per a progressar GDP III i GDP IV.

Els grups C1 i C2 hauran d'aconseguir 16 punts per a progressar a qualsevol GDP.

La puntuació necessària per a la progressió s'adaptarà proporcionalment al mateix temps que falte per a poder sol·licitar-la.

CCOO va preguntar per la resolució de l'enquadrament del personal que va prendre possessió de dues places de diferent grup el mateix dia i al que no se li expliquen els anys de interinitat en el grup inferior. L'Administració va dir que està estudiant el problema i cercant una solució.

 

Inici de l'anàlisi de propostes d'Oferta Pública d'Ocupació 2017 de PAS de la UPV.

En aquest punt només es va rebre documentació de l'Administració per a poder estudiar l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2017.

Es produiran reunions de la Mesa Tècnica de la OPE per a treballar en la definició de l'Oferta Pública d'enguany.

Us recordem que en la reunió anterior es va confirmar que l'Oferta Pública d'Ocupació de 2017 serà de 33 places i que la proposta de l'Administració mantindrà els mateixos criteris que per a la negociació de les últimes OPE’s: antiguitat del lloc, última convocatòria d'accés a la categoria i necessitats de personal segons la Universitat.

 

Seguirem informant de les negociacions que es duguen a terme amb la Universitat, igual que esperem que ens faces arribar les teues propostes per a tractar els temes que consideres necessaris.

 

 

 

Som treballadors
Som treballadores
Som universitat


Serveis per a l'afiliació de CCOO

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 


PRESSUPOSTOS 2018 I PERCENTATGE DE CARRERA PROFESSIONAL

En l'avantprojecte de pressupostos <http://www.hisenda.gva.es/auto/presupuestos/2018/T0/T1_cas.html>  de la Generalitat Valenciana per 2018 s'estableix, en la seva disposició addicional Vintena sisena, un percentatge màxim del 66% de l'import de carrera professional per al PAS de les Universitats públiques valencianes l'any 2018.

Des de CCOO considerem que aquest percentatge és insuficient i injust, exigim l'aplicació en 2018 del 100%.

Tenint en compte que es fa una dotació addicional de 10 milions d'euros per al conjunt d'universitats públiques valencianes l'any 2018 que, sumada a la de 8 milions per 2017, fa una partida total 18 milions (veure adjunt) per a millores retributives de PAS i PDI. Tenint en compte que la partida addicional de 10 milions per 2018 es destina íntegrament al pagament de la carrera professional del PAS, així ho va manifestar mesos enrere la directora general d'universitats en fòrums com la Mesa del Conveni col·lectiu, i atès que altres conceptes retributius com són el pagament d'acreditacions ja s'abonen en 2017 al cent per cent, considerem que existeix marge per incrementar el percentatge d'abonament de la carrera professional del PAS i així reduir/eliminar els greuges entre les diferents administracions valencianes per aquest concepte.

CCOO considera que la Generalitat hauria d'augmentar la dotació pressupostària per finançar el pagament de la carrera professional del PAS, però en qualsevol cas exigim que elimini aquest límit màxim del 66% i permeti que les Universitats paguen el 100% amb fons propis perquè aquestes han manifestat repetidament que disposen de recursos suficients per fer-ho.

Cal recordar que la nostra universitat va manifestar a la Conselleria estar en condicions d'assumir un percentatge d'aplicació major. Per tant instem a l'equip rectoral a complir amb aquest compromís.

CCOO instarà en el procés de tramitació parlamentària, fins a la seva aprovació definitiva, a suprimir l'establiment d'aquest percentatge màxim clarament injust per al PAS de les universitats públiques valencianes.

http://www.hisenda.gva.es/auto/presupuestos/2018/imagenes/cabecera_web.jpg


PRESUPUESTOS 2018 Y PORCENTAJE DE CARRERA PROFESIONAL

En el anteproyecto de presupuestos <http://www.hisenda.gva.es/auto/presupuestos/2018/T0/T1_cas.html>  de la Generalitat Valenciana para 2018 se establece, en su disposición adicional Vigésima sexta, un porcentaje máximo del 66% del importe de carrera profesional para el PAS de las Universidades públicas valencianas en el año 2018.

Desde CCOO consideramos que este porcentaje es insuficiente e injusto, exigimos la aplicación en 2018 del 100%.

Habida cuenta que se hace una dotación adicional de 10 millones de euros para el conjunto de universidades públicas valencianas en el año 2018 que, sumada a la de 8 millones para 2017, hace una partida total 18 millones (ver adjunto) para mejoras retributivas de PAS i PDI. Teniendo en cuenta que la partida adicional de 10 millones para 2018 se destina íntegramente al pago de la carrera profesional del PAS, así lo manifestó meses atrás la directora general de universidades en foros como la Mesa del Convenio colectivo, y dado que otros conceptos retributivos como son el pago de acreditaciones ya se abonan en 2017 al cien por cien, consideramos que existe margen para incrementar el porcentaje de abono de la carrera profesional del PAS y así reducir/eliminar los agravios entre las diferentes administraciones valencianas por este concepto.

CCOO considera que la Generalitat debería aumentar la dotación presupuestaria para financiar el pago de la carrera profesional del PAS, pero en cualquier caso exigimos que elimine ese límite máximo del 66% y permita que las Universidades paguen el 100% con fondos propios porque éstas han manifestado repetidamente que disponen de recursos suficientes para hacerlo.

Cabe recordar que nuestra universidad manifestó a la Conselleria estar en condiciones de asumir un porcentaje de aplicación mayor. Por tanto instamos al equipo rectoral a cumplir con este compromiso.

CCOO instará en el proceso de tramitación parlamentaria, hasta su aprobación definitiva, a suprimir el establecimiento de este porcentaje máximo claramente injusto para el PAS de las universidades públicas valencianas.

 

 

Els drets es conquisten i es defensen

 

 


Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

El pasado 16 de octubre tuvo lugar una reunión informativa entre las Organizaciones sindicales y la Generalitat, para iniciar las negociaciones que modificarán el Decreto de carrera profesional, con el fin de dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana, en lo referente al derecho a la percepción de carrera del personal funcionario interino y laboral temporal.

Desde CCOO valoramos positivamente el inicio del proceso de negociación, pero pensamos que la posición de la Administración hace una interpretación literal de la sentencia y creemos que esa interpretación vulnera el espíritu de la misma y genera agravios comparativos.

Acceso al borrador-propuesta

CCOO, en su turno de palabra, ha vuelto a reiterar su desacuerdo en esta interpretación tan restrictiva. Por lo tanto, CCOO sigue apostando, desde el primer momento, por trabajar en un modelo de carrera donde el personal sea valorado de manera igualitaria, independientemente de su situación administrativa o régimen jurídico.

La Administración crea una nueva figura: el personal funcionario interino de larga duración que, aparte de ser de dudosa legalidad, supone una burla al contenido de las sentencias que obligan a una igual retribución a las personas que realizan el mismo trabajo.

El personal funcionario de carrera tiene derecho a acceder y progresar en la carrera profesional cuando cumple cinco o seis años en un mismo grupo de titulación, con independencia de los puestos de trabajo que haya ocupado.

Carrera profesional 17

Sin embargo, al personal funcionario interino (de larga duración) se le exige una doble condición:

* estar cinco años ininterrumpidos en el mismo puesto de trabajo (el incumplimiento de la legislación sobre oferta de empleo público se vuelve contra este personal).
* tener un único nombramiento, con lo cual, de un plumazo se elimina el derecho al cobro de mucha gente. Por ejemplo: una persona nombrada interinamente por una IT previa a un embarazo, continúa en el mismo puesto durante el permiso de maternidad y sigue prestando servicios por una excedencia por cuidado de hijos, tiene tres nombramiento para trabajar en el mismo puesto.

La discriminación persigue un objetivo claro: pagar lo menos posible a la menor cantidad de personal posible.

CCOO se opone frontalmente a esta redacción de la modificación del Decreto de carrera profesional, y exigirá para acceder y progresar en la carrera profesional los mismos requisitos para el personal no fijo que para el fijo. Pedirá suprimir de todo el texto del Decreto la definición de “larga duración” y todas las alusiones a la misma.

En consecuencia, cuando se apruebe la modificación del Decreto para el personal interino y no fijo, nuestra propuesta en la Universidad será que se trate a todo el personal, independientemente de su condición, de la misma manera.

Seguiremos informando.

 

 


Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

CCOO sol·licita que la Mesa de negociació del PAS procedisca a l'adaptació de la Carrera Professional

La Secció Sindical de CCOO ha sol·licitat la convocatòria de la Mesa de Negociació del P.A.S. amb la finalitat de procedir, en el menor termini possible, a l'adaptació del personal de la nostra universitat als nous criteris establits en el Decret 93/2017, del Consell, pel qual es modifica el Decret que regula el sistema de carrera professional horitzontal, que incorpora tot el temps treballat per cada persona emprada pública de caràcter fix a l'última situació en actiu que aquesta tinga, de forma proporcional entre el grup o subgrup en el qual s'està en actiu i el grup, subgrup o agrupació professional funcionarial en el qual tinga serveis prestats.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/19/pdf/2017_6612.pdf     http://ccoo.upv.es/images/stories/Novedades/Atras_movil.gif


CCOO solicita que la Mesa de negociación del PAS proceda a la adaptación de la Carrera ProfesionalCarrera profesonal 04 ccoo

La Sección Sindical de CCOO  ha solicitado la convocatoria de la Mesa de Negociación del  P.A.S. con la finalidad de proceder, en el menor plazo posible, a la adaptación del personal de nuestra universidad a los nuevos criterios establecidos en el Decreto 93/2017, del Consell, por el que se modifica el Decreto que regula el sistema de carrera profesional horizontal, que incorpora todo el tiempo trabajado por cada persona empleada pública de carácter fijo a la última situación en activo que esta tenga, de forma proporcional entre el grupo o subgrupo en el que se está en activo y el grupo, subgrupo o agrupación profesional funcionarial en el que tenga servicios prestados. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/19/pdf/2017_6612.pdf  http://ccoo.upv.es/images/stories/Novedades/Atras_movil.gif  

 


Amb tu, construïm el futur

 


Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

El Consell aprova la modificació del decret de carrera professional.

El Consell ha autoritzat la modificació del decret pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment del personal funcionari de carrera de la Generalitat i s'estableix el procediment d'adaptació al nou sistema de carrera professional amb l'objectiu d'acabar amb la discriminació salarial dels funcionaris que accedeixen a altres grups de titulació.

S'ha considerat necessari fer un pas més en la configuració del decret, abordant una reforma parcial quant a les conseqüències pràctiques que l'aplicació del complement compensatori té en allò casos en què un canvi de cos o grup professional porta aparellat un canvi de grup de classificació professional.

Amb la present reforma, fruit de la negociació amb els sindicats en la Mesa Sectorial de la Funció Pública, es pretén avançar en la idea de garantir que la dimensió horitzontal del dret a la promoció professional dels empleats públics de caràcter fix, no es veja afectada en els casos d'accés a altres grups de titulació.

Per a açò, s'opta per un model de carrera professional horitzontal que incorpore tot el temps treballat per cada persona empleada pública de caràcter fix, a l'última situació en actiu que aquesta tinga, de forma proporcional entre el grup o subgrup en el qual s'està en actiu i el grup, subgrup o agrupació professional funcionarial en el qual tinga serveis prestats.

A més, la modificació del decret ha permès abordar i corregir deficiències del mateix detectades a través de la gestió diària de la carrera professional.


Coeficient corrector

2017 03 21 Modificacion Decreto 186 2014 Carrera Profesional coeficientes multiplicadores

El Consell aprueba la modificación del decreto de carrera profesional

El Consell ha autorizado la modificación del decreto por el que se regula el sistema de carrera profesional horizontal y la evaluación del desempeño del personal funcionario de carrera de la Generalitat y se establece el procedimiento de adaptación al nuevo sistema de carrera profesional con el objetivo de acabar con la discriminación salaria de los funcionarios que acceden a otros grupos de titulación

Se ha considerado necesario dar un paso más en la configuración del decreto, abordando una reforma parcial en lo relativo a las consecuencias prácticas que la aplicación del complemento compensatorio tiene en aquello casos en que un cambio de cuerpo o grupo profesional lleva aparejado un cambio de grupo de clasificación profesional.

Con la presente reforma, fruto de la negociación con los sindicatos en la Mesa Sectorial de la Función Pública, se pretende avanzar en la idea de garantizar que la dimensión horizontal del derecho a la promoción profesional del los empleados públicos de carácter fijo, no se vea afectada en los casos de acceso a otros grupos de titulación.

Para ello, se opta por un modelo de carrera profesional horizontal que incorpore todo el tiempo trabajado por cada persona empleada pública de carácter fijo, a la última situación en activo que ésta tenga, de forma proporcional entre el grupo o subgrupo en el que se está en activo y el grupo, subgrupo o agrupación profesional funcionarial en el que tenga servicios prestados.

Ademas, la modificación del decreto ha permitido abordar y corregir deficiencias del mismo detectadas a través de la gestión diaria de la carrera profesional.

 


Amb tu, construïm el futur

 

 

 


I

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png
Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.