Negociacions PDI

LA UPV ESCATIMA CRÈDITS AL PDI I ACABA DEVENT-LI FINS MIG ANY DE DOCÈNCIA

El Reial decret Llei 14/2012 de 20 d'abril determina el nombre de crèdits ECTS que ha d'impartir un PDI funcionari a temps complet en funció de si el seu últim sexenni està viu i del nombre de sexennis consecutius. Aquesta normativa es trasllada en termes corresponents al professorat laboral. La normativa especifica que l'avaluació positiva d'un sexenni té efectes retroactius. Per exemple, si l'avaluació positiva d'un sexenni es comunica al juny de 2019, el seu efecte entra en vigor amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2019. És a dir, l'efecte de l'avaluació positiva hauria d'aplicar-se en el curs 2019/20.

No obstant això, al·legant motius d'organització acadèmica (nosaltres ho anomenaríem falta de planificació i de compromís amb el seu professorat), la UPV incompleix aquesta normativa tots els anys. Rectorat al·lega que com les notificacions arriben al juny, ja no dóna temps a ajustar el POD a la nova situació i posposa l'aplicació de la normativa legal. En l'exemple anterior, la UPV aplica l'efecte de l'avaluació positiva en el curs 2020/21, en lloc del curs 2019/20, contravenint la llei.

Amb aquesta manera de procedir, rectorat sembla ignorar (o es comporta com si ho ignorara) que els sexennis que se sol·liciten tenen una alta probabilitat (molt propera al 100%) de ser avaluats positivament. En conseqüència, es poden tenir en compte les avaluacions sol·licitades en el POD del curs on seran efectives. El mínim nombre d'avaluacions negatives pot ser fàcilment esmenable amb senzilles mesures.

En qualsevol cas, la manera actual de procedir de rectorat només podria realitzar-se si el PDI afectat o afectada estiguera d'acord. Existeixen moltes raons per les quals una persona pot no estar d'acord i requerir l'aplicació conforme a llei de l'efecte de l'avaluació positiva. Un exemple sagnant de la aplicació de la normativa UPV és que molts PDIs que es jubilen amb un sexenni viu, hauran donat fins mig any més de docència de la que li hauria correspost si es complira la llei.

Imaginem dos PDIs, un CU i un TU. El primer té tres sexennis consecutius i el segon dos. Els dos sol·liciten un nou sexenni en finalitzar 2018. Suposem que a tots dos se'ls concedeix el sexenni corresponent. Atenent al Reial decret abans esmentat, tots dos PDI hauran d'impartir un màxim de 16 crèdits ECTS el curs 2019/20. Què ocorrerà en la realitat? Rectorat li assignarà a cadascun una càrrega de 24 crèdits (8 més dels deguts). Si tots dos PDI compleixen 60 anys en 2020, decideixen jubilar-se i no començar el curs 2020/21, no hauran gaudit de la reducció que els correspon per llei durant un curs sencer, la qual cosa suposa a tots dos impartir un 50% més de docència que cap d'ells recuperarà ni per la qual rebran res a canvi. Açò va a ocórrer en la majoria dels casos, independentment de l'edat de jubilació, sempre que la persona que es jubile tinga un sexenni viu. Que cadascun revise el seu cas.

El resultat és que la UPV, a més d'incomplir la llei, amb aquest incompliment s'està estalviant milers d'euros escatimant eixos 8 crèdits de docència a molt del professorat que es jubila. Exigim l'esmena d'aquesta anomalia de forma immediata, i que no s'explote al professorat. Als exemples exposats, si els PDI mostren el seu interès per jubilar-se als 60 anys, durant el curs 2019/2020, en tots dos casos, impartirien obligatòriament un màxim de 16 crèdits, recorrent la UPV a la contractació de professorat associat en el pitjor dels casos. Així, es jubilarien sense que la UPV els deguera crèdits. Però si després decidiren no jubilar-se, la UPV no ha perdut res, ja que aqueixos crèdits els corresponien per llei.

CC.OO. portarà aquest assumpte a la pròxima Mesa de Negociació de PDI perquè s'acabe amb aquest greu incompliment de la normativa vigent.

    Enseñanza publica da pena 04

LA UPV ESCATIMA CRÉDITOS AL PDI Y LE TERMINA DEBIENDO HASTA MEDIO AÑO DE DOCENCIA

El Real Decreto Ley 14/2012 de 20 de abril determina el número de créditos ECTS que debe impartir un PDI funcionario a tiempo completo en función de si su último sexenio está vivo y del número de sexenios consecutivos. Esta normativa se traslada en términos correspondientes al profesorado laboral. La normativa especifica que la evaluación positiva de un sexenio tiene efectos retroactivos. Por ejemplo, si la evaluación positiva de un sexenio se comunica en junio de 2019, su efecto entra en vigor con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2019. Es decir, el efecto de la evaluación positiva debería aplicarse en el curso 2019/20.

Sin embargo, alegando motivos de organización académica (nosotros lo llamaríamos falta de planificación y de compromiso con su profesorado), la UPV incumple esta normativa todos los años. Rectorado alega que como las notificaciones llegan en junio, ya no da tiempo a ajustar el POD a la nueva situación y pospone la aplicación de la normativa legal. En el ejemplo anterior, la UPV aplica el efecto de la evaluación positiva en el curso 2020/21, en vez del curso 2019/20, contraviniendo la ley.

Con esta manera de proceder, rectorado parece ignorar (o se comporta como si lo ignorara) que los sexenios que se solicitan tienen una alta probabilidad (muy cercana al 100%) de ser evaluados positivamente. En consecuencia, se pueden tener en cuenta las evaluaciones solicitadas en el POD del curso donde serán efectivas. El mínimo número de evaluaciones negativas puede ser fácilmente subsanable con sencillas medidas.

En cualquier caso, la manera actual de proceder de rectorado sólo podría realizarse si el PDI afectado o afectada estuviera de acuerdo. Existen muchas razones por las que una persona puede no estar de acuerdo y requerir la aplicación conforme a ley del efecto de la evaluación positiva. Un ejemplo sangrante de la aplicación de la normativa UPV es que muchos PDIs que se jubilan con un sexenio vivo habrán dado hasta medio año más de docencia de la que le hubiera correspondido si se cumpliera la ley.

Imaginemos dos PDIs, un CU y un TU. El primero tiene tres sexenios consecutivos y el segundo dos. Los dos solicitan un nuevo sexenio al finalizar 2018. Supongamos que a ambos se les concede el sexenio correspondiente. Atendiendo al Real Decreto antes mencionado, ambos PDI deberán impartir un máximo de 16 créditos ECTS el curso 2019/20. ¿Qué ocurrirá en la realidad? Rectorado le asignará a cada uno una carga de 24 créditos (8 más de los debidos). Si ambos PDI cumplen 60 años en 2020, deciden jubilarse y no empezar el curso 2020/21, no habrán disfrutado de la reducción que les corresponde por ley durante un curso entero, lo que supone a ambos impartir un 50% más de docencia que ninguno de ellos recuperará ni por la que recibirán nada a cambio. Esto va a ocurrir en la mayoría de los casos, independientemente de la edad de jubilación, siempre que la persona que se jubile tenga un sexenio vivo. Que cada uno revise su caso.

El resultado es que la UPV, además de incumplir la ley, con este incumplimiento se está ahorrando miles de euros escatimando esos 8 créditos de docencia a muchos profesores que se jubilan. Exigimos la subsanación de esta anomalía de forma inmediata, y que no se explote al profesorado. En los ejemplos expuestos, si los PDIs muestran su interés por jubilarse a los 60 años, durante el curso 2019/2020, en ambos casos, impartirían obligatoriamente un máximo de 16 créditos, recurriendo la UPV a la contratación de profesorado asociado en el peor de los casos. Así, se jubilarían sin que la UPV les deba créditos. Pero si luego decidieran no jubilarse, la UPV no ha perdido nada pues esos créditos les correspondían por ley.

CC.OO. llevará este asunto a la próxima Mesa de Negociación de PDI para que se acabe con este grave incumplimiento de la normativa vigente.

 

 

 

No ens oblidem que som una universitat pública

 

 

Som treballadors
   Som treballadores
      Som universitat

 

 

 

Código legislativo de universidades
Serveis per a l'afiliació de CCOO
Atenció a l´afiliació
 http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

CCOO insta a les Universitats i Conselleria a millorar la proposta de conveni laboral en matèria de jornada, permisos i retribucions

El conveni no ha de ser un recull de drets que ja estan regulats en diferents normes

El dia 27 de setembre es va reunir la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de la Universitats Públiques Valencianes, en la qual  va quedar de manifest   que les diferències són molt grans i no es va produir pràcticament cap acostament. Fins i tot les Administracions varen marcar i subratllar algunes línies roges, negant-se a acceptar qualsevol millora en permisos, llicències,  etc. que superen els de la Generalitat. Això sí, va deixar una certa porta oberta a millores en la proposta retributiva, però de forma molt vaga.

La proposta presentada per l'administració no és més que una mera recopilació legislativa sense aportar millores de les condicions laborals, deixant fora gran part de les propostes dels sindicats. Es va presentar una proposta retributiva clarament insuficient i allunyada de les demandes sindicals. Una proposta que, a més, s’implantaria al llarg de tres anys i que no arreplega les reivindicacions del personal investigador. Més enllà de les retribucions, considerem molt greu la negativa a acceptar millores en qüestions com la jornada laboral, permisos i llicències.

El conveni no pot ser un simple recull de drets que ja estan regulats en diferents normes, com sembla pretendre l'administració.

CCOO  ha vingut manifestant que el País Valencià és l'únic territori de l'Estat espanyol sense un conveni col·lectiu que contemple a tot el personal laboral de les universitats públiques valencianes i, una vegada més, manifestem la necessitat que les Universitats i Conselleria materialitzen un compromís seriós i ferm  de propostes que permeten avançar i aconseguir un bon Conveni Col·lectiu per al personal laboral de les universitats públiques valencianes que l’equipare amb la resta de l’estat al més aviat possible.

 


Som universitat pública

 

És el moment!
de recuperar els drets arrabassats


Código legislativo de universidades
Serveis per a l'afiliació de CCOO

 http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

ANECA ya permite presentar solicitudes de acreditación en ACADEMIA 3.0

Desde hoy lunes, 14 de noviembre, ANECA ha habilitado la opción para presentar solicitudes de acreditación en la nueva versión 3.0 de la aplicación ACADEMIA

https://4.bp.blogspot.com/-8CTP3yD1x4g/WCjtXHbuvMI/AAAAAAAAFNo/GRft_QeCQgo_Qn4fW7pzQqB-fH1JS1dYACLcB/s320/academia3.jpg

Esta noticia, que el sábado ya se podía leer en la aplicación informática de ANECA, fue notificada el pasado jueves día 10 por el Secretario General de Universidades del MECD a Julio Serrano, responsable de universidad de la Federación de Enseñanza de CCOO.

Para entregarnos esa información,  CCOO fue convocada de manera precipitada dos días antes (el martes) y, durante la reunión, también nos indicaron que los criterios de las distintas comisiones estarían disponibles de manera simultánea [más abajo se puede ampliar la información sobre esa reunión].


Sin embargo, los fallos del sistema han persistido porque han vuelto a producirse problemas en las conexiones y retrasos en la publicación o activación de la aplicación, ya que en la reunión del jueves nos indicaron que se habilitaría la presentación de solicitudes desde ese mismo día por la tarde y no fue así.  Y aunque finalmente ha sido cuattro días después, en muchas ocasiones a lo largo del fin de semana se han registrado desconexiones de la aplicación.

Hoy lunes, por fin, también han colgado los criterios y han insertado un nuevo mensaje anunciando la posibilidad de presentar ¡YA! las solicitudes, razón por la que desde CCOO hemos preferido esperar antes de enviar la información al profesorado con el fin de garantizar que de verdad la nueva aplicación esta funcionando.

    Los criterios de las comisiones se pueden ver en una página web del Ministerio de Educación Cultura y Deportes [clic aquí para acceder] o descargarse desde los siguientes enlaces para cada Cuerpo docente (tardan un poco en la descarga porque son ficheros grandes):


    Méritos de referencia para alcanzar calificacion "B" en investigación y docencia. Catedrático de Universidad [170 páginas PDF]

    Méritos de referencia para alcanzar calificacion "B" en investigación y docencia. Titular de Universidad [125 páginas PDF]

    Méritos para obtener calificación "A" en la evaluación de la actividad docente. Titular de Universidad [47 páginas PDF]

    Méritos para obtener calificación "A" en la evaluación de la actividad investigadora. Titular de Universidad [57 páginas PDF]

Durante la reunión con el MECD volvimos a criticar el retraso injustificado en la puesta en marcha del nuevo sistema y exigimos, otra vez, la negociación previa de estos criterios porque entendemos que el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) obliga a la administración a negociar estas materias (artículo 37 relativo a las materias objeto de negociación “1.c. Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos [...]").

No sabemos si los criterios cumplen de “adecuada homogeneidad entre los distintos ámbitos científicos” como dice la norma o por el contrario son tan heterogéneos como para permitir diferencias inaceptables. Y respecto a los “documentos de orientación a los solicitantes”, que deberían ser públicos, tampoco hemos podido comprobar si cumplen o no con los objetivos de “facilitar la autoevaluación de los solicitantes”:

El RD 415/2015 que regula el nuevo sistema de acreditación del PDI funcionario establece en su disposición final primera. “Transparencia en los criterios de evaluación” que es el director de ANECA, a propuesta de las comisiones de acreditación, quien concreta la aplicación a cada rama de actividad de los criterios de evaluación de los méritos obligatorios de investigación y de docencia previstos en el artículo 14.2 y, en particular, establece:

“a) Los umbrales mínimos o niveles de referencia de la actividad docente e investigadora y de calidad exigibles para los méritos obligatorios, y específicos en su caso, requeridos para obtener la acreditación a catedrático o profesor titular de universidad, a los que se hace referencia en el artículo 14.2, velando por la adecuada homogeneidad entre los distintos ámbitos científicos.

b) Las características excepcionales que deben concurrir en los resultados de investigación para permitir la exención del requisito de pertenecer al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a que se refiere el artículo 60.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, recogidas en el artículo 11.2.

Estos criterios de evaluación serán aprobados mediante resolución del director de ANECA, serán publicados en la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y revisados cada dos años.

2. ANECA hará públicos los documentos de orientación a los solicitantes, que contendrán información precisa acerca de los referidos umbrales o niveles de referencia en las diferentes dimensiones, así como de las normas de compensación aplicables en cada ámbito académico y científico. Estos documentos deberán facilitar la autoevaluación a los posibles solicitantes [...]"
Amb tu, construïm el futur

 

 


Informe Pensiones:

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Serveis per a l'afiliació de CCOO

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png
Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.Subcategories


Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.