Condicions laborals

Des de CCOO, creiem que, a pesar la situació actual de les universitats, la UPV hauria de reconèixer el treball i esforç realitzat pels seus treballadors al llarg d'aquests anys.

Des de CCOO, considerem per tant que la UPV hauria de:

– d'una banda, reconèixer i retribuir els mèrits docents (quinquennis) al PDI laboral com succeeix en altres universitats no solament del País Valencià sinó de tot l'estat espanyol; aquests mèrits ja es valoren i es contemplen perquè, per necessitats de gestió, el personal laboral ocupe posats de responsabilitat en diferents comissions acadèmiques que exigeixen aquest requisit per a la seua constitució;

– i d'altra banda, compensar al PDI tant laboral com a funcionari acreditat a una categoria superior la impossibilitat de promocionar sobre la base de la taxa de reposició imposada per RDL 14/2012. S'ha de lluitar perquè la taxa de reposició, que actualment correspon a una taxa de promoció interna, implique l'entrada de personal nou que garantisca el relleu generacional dins de la universitat (recordem per exemple que els TU acreditats a CU no generen una nova plaça de funcionari). Però hem de recordar que abans de res és imprescindible que es garantisca l'estabilitat de tot el personal i s'evite la precarietat laboral en la nostra universitat.

Des de CCOO, instem al fet que la UPV cerque solucions i vies consensuades per a escometre aquestes iniciatives, amb accions concretes no solament davant la nova direcció general d'Universitats sinó també dins de la nostra universitat.

Desde CCOO, creemos que, a pesar la situación actual de las universidades, la UPV debería reconocer el trabajo y esfuerzo realizado por sus trabajadores a lo largo de estos años.

Desde CCOO, consideramos por tanto que la UPV debería:

–        por una parte, reconocer y retribuir los méritos docentes (quinquenios) al PDI laboral como sucede en otras universidades no solo del País Valencià sino de todo el estado español; dichos méritos ya se valoran y se contemplan para que, por necesidades de gestión, el personal laboral ocupe puestos de responsabilidad en distintas comisiones académicas que exigen este requisito para su constitución;

–        y por otra parte, compensar al PDI tanto laboral como funcionario acreditado a una categoría superior la imposibilidad de promocionar en base a la tasa de reposición impuesta por RDL 14/2012. Se debe luchar para que la tasa de reposición, que actualmente corresponde a una tasa de promoción interna, implique la entrada de personal nuevo que garantice el relevo generacional dentro de la universidad (recordemos por ejemplo que los TU acreditados a CU no generan una nueva plaza de funcionario). Pero hemos de recordar que ante todo es imprescindible que se garantice la estabilidad de todo el personal y se evite la precariedad laboral en nuestra universidad.

Desde CCOO, instamos a que la UPV busque soluciones y vías consensuadas para acometer estas iniciativas, con acciones concretas no solo ante la nueva dirección general de Universidades sino también dentro de nuestra universidad.


Serveis per a l'afiliació de CCOO

Serveis per a l'afiliació de CCOO

 

 


 

Mes universitats privades en detriment de les públiques

REIAL DECRET: Creació d'universitats i centres

 

Consideracions i al·legacions presentades per CCOO


Publicat el Reial decret que obri les portes a les universitats privades en detriment de les públiques

Les campus privats han proliferat des de 1997 en detriment de les universitats públiques, passant de 13 a 33, a pesar que el Govern parla insistentment de la necessitat de reduir el que considera un nombre excessiu de titulacions i centres.

Reial decret 420/2015, de 29 de maig, de creació, reconeixement, autorització i acreditació d'universitats i centres universitaris.

El text estableix els nous requisits per a la creació, reconeixement, autorització i acreditació d'universitats i centres obrirà les portes a les universitats privades en detriment de les públiques, ja que les exigències per a açò seran molt més laxes i el seu control pràcticament inexistent.

D'aquesta forma, es facilita el negoci privat d'acord amb la Llei 20/2013, de garantia de la unitat de mercat, amb la finalitat de "crear un entorn molt més favorable a la competència i a la inversió, facilitant que els agents econòmics puguen beneficiar-se dels guanys d'una major dimensió en termes de productivitat i costos".

Noticia:

 

  

Mas universidades privadas en detrimento de las públicas

REAL DECRETO:  Creación de universidades y centros

Publicado el Real Decreto que abre las puertas a las universidades privadas en detrimento de las públicas

Las campus privados han proliferado desde 1997 en detrimento de las universidades públicas, pasando de 13 a 33, a pesar de que el Gobierno habla insistentemente de la necesidad de reducir lo que considera un número excesivo de titulaciones y centros.

Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios.

El texto establece los nuevos requisitos para la creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros abrirá las puertas a las universidades privadas en detrimento de las públicas, ya que las exigencias para ello serán mucho más laxas y su control prácticamente inexistente.

De esta forma, se facilita el negocio privado de acuerdo con la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado, con el fin de "crear un entorno mucho más favorable a la competencia y a la inversión, facilitando que los agentes económicos puedan beneficiarse de las ganancias de una mayor dimensión en términos de productividad y costes".

Noticia:


Servicios para la afiliación de CCOO


 


 

Acreditació del personal docent i investigador

El nou Reial Decret d'acreditació del professorat universitari fomenta la discrecionalitat del procés

 

Consideracions i al·legacions presentades per CCOO


El Reial Decret pel qual es modifica l'acreditació del personal docent i investigador (PDI) funcionari estableix un sistema menys objectiu, transparent i imparcial que l'actual i continua menysvalorant la activitat docent enfront de la recerca.

  

Reial decret 415/2015, de 29 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1312/2007, de 5 d'octubre, per el que s'estableix l'acreditació nacional per a l'accés als cossos docents universitaris.

Pendent de fer una valoració en profunditat, la Federació d'Ensenyament de CCOO segueix mantenint que el nou barem purament qualitatiu no permet l'autoavaluació dels candidats, en impedir mesurar amb exactitud els seus mèrits, i dificultarà encara més l'obtenció de l'acreditació que permet al professorat accedir a la universitat.
Igualment, fracassa en l'intent d'equilibrar qualitat i quantitat de mèrits.
Sembla que l'objectiu final del Govern és endurir els requisits per a l'acreditació, encara que el seu argument siga incrementar la qualitat dels acreditats.

Notícia:


Acreditación del personal docente e investigador

El nuevo Real Decreto de acreditación del profesorado universitario fomenta la discrecionalidad del proceso

El Real Decreto por el que se modifica la acreditación del personal docente e investigador (PDI) funcionario establece un sistema menos objetivo, transparente e imparcial que el actual y continúa minusvalorando la actividad docente frente a la investigación.

Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.

Pendiente de hacer una valoración en profundidad, la Federación de Enseñanza de CCOO sigue manteniendo que el nuevo baremo puramente cualitativo no permite la autoevaluación de los candidatos, al impedir medir con exactitud sus méritos, y dificultará todavía más la obtención de la acreditación que permite al profesorado acceder a la universidad. Igualmente, fracasa en el intento de equilibrar calidad y cantidad de méritos.
Parece que el objetivo final del Gobierno es endurecer los requisitos para la acreditación, aunque su argumento sea incrementar la calidad de los acreditados.

Noticia:  
 


 

Qui es mobilitza contra la desaparició de MUFACE?
CC.OO. i UGT han promogut recent mobilitzacions contra els projectes d'eliminació de MUFACE.
Uns altres parlen, CC.OO. actua.

Veure mural

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.