Promoció i Carrera Professional

EN CONTRA DE LA NOVA NOA: tots a 32 crèdits?

Després de les reunions de la mesa del PDI els dies 27 de novembre i 3 de desembre per a negociar el document sobre la nova Normativa d'Ordenació Acadèmica (NOA), no s'ha arribat a cap acord entre l'administració i la part social, amb la qual cosa s'ha donat per finalitzada la negociació. La manca de voluntat per part de l'administració per entrar en un procés de negociació respecte a uns dels punts clau del document (32 crèdits acadèmics com a càrrega de treball per a tot el professorat), així com la negativa a ampliar el termini de negociació, ha posat de manifest la nul·la intenció dels responsables de la UPV a negociar com correspon en la mesa del PDI un tema que afecta directament a les nostres condicions de treball.

Des de CCOO instem a la retirada de la nova NOA que es vol implantar des de Rectorat de la UPV per al curs 2016/2017. La filosofia de partida de la nova NOA és que la càrrega del professorat és, amb caràcter general, 32 crèdits “acadèmics”. Aquesta idea, heretada de la NOA vigent, mai no ha estat negociada amb els representants del PDI d'aquesta universitat i objectivament va més enllà del decret Wert. D'altra banda, la nova NOA subjuga les reduccions de docència per recerca i millora docent a la saturació del departament, sense que la reducció per gestió es veja afectada en cap cas. En conseqüència, es converteix en una eina per a limitar la nova contractació de PDI i la carrera professional, a costa de mantenir i emmascarar l'esmentada saturació, la qual cosa afecta al relleu generacional i sobretot, desincentiva l'activitat investigadora del PDI novell que encara no dispose d'un sexenni viu. Finalment, la nova NOA defineix una nova mètrica de productivitat que no s'utilitza dins de la pròpia norma, i el funcionament, l'objectiu i l'aplicació de la qual generen molts dubtes.

El fet que aquesta nova NOA subjugue els reconeixements per recerca i millora docent a la saturació del departament (poden veure's reduïts fins a deixar-los en un terç del seu valor total) implica, en la nostra opinió, que aquesta nova NOA pot ser utilitzada per a incrementar la càrrega docent sense atendre a altres aspectes que considerem molt importants per a establir una saturació docent adequada. Són aspectes com la grandària màxima de grup, polítiques universitàries de contractació i descontractació, relleu generacional, carrera professional, promoció de l'obtenció de sexennis (derivada del pla estratègic de la UPV) i, en darrer lloc, el reconeixement real de la càrrega de treball que suposa la gestió acadèmica produïda per Bolonya (per exemple, la derivada de l'avaluació contínua). Entenem que rectorat considere que tots aquests aspectes no poden ser definits en una sola normativa (la NOA), però si es permet disminuir els reconeixements per recerca i millora docent a causa de la saturació docent, haurien d'establir-se mecanismes alternatius que permeten negociar la quantia màxima d'aquesta disminució.

Finalment, considerem que la nova NOA és un document que reflecteix un càlcul més complicat del que és necessari, ja que, en realitat, no calen tantes fórmules per a arribar a reconeixements molt similars als oferits per la NOA vigent, amb la finalitat de mesurar la nostra saturació més enllà de l'encàrrec docent.

Les raons detallades per les quals CCOO està en contra de la nova NOA s'exposen a continuació:

[enllaç]

ESBORRANY de la nova NOA 
 


 

EN CONTRA DE LA NUEVA NOA: ¿todos a 32 créditos?

Después de las reuniones de la mesa del PDI los días 27 de noviembre y 3 de diciembre para negociar el documento sobre la nueva Normativa de Ordenación Académica (NOA), no se ha llegado a ningún acuerdo entre la administración y la parte social, dando por finalizada la negociación. La falta de voluntad por parte de la administración para entrar en un proceso de negociación respecto a uno de los puntos clave del documento (32 créditos académicos como carga de trabajo para todo el profesorado), así como la negativa a ampliar el plazo de negociación, ha puesto de manifiesto la nula intención de los responsables de la UPV en negociar como corresponde en mesa del PDI un tema que afecta directamente a nuestras condiciones de trabajo.

Desde CCOO instamos a la retirada de la nueva NOA que se quiere implantar desde Rectorado de la UPV para el curso 2016/2017. La filosofía de partida de la nueva NOA es que la carga del profesorado es, con carácter general, 32 créditos “académicos”. Esta idea, heredada de la NOA vigente, nunca ha sido negociada con los representantes del PDI de esta universidad y objetivamente va más allá del decreto Wert. Por otro lado, la nueva NOA subyuga las reducciones de docencia por investigación y mejora docente a la saturación del departamento, sin que la reducción por gestión se vea afectada en ningún caso. En consecuencia, se convierte en una herramienta para limitar la nueva contratación de PDI y la carrera profesional, a costa de mantener y enmascarar la mencionada saturación, lo que afecta al relevo generacional y sobre todo, desincentiva la actividad investigadora del PDI novel que aún no disponga de un sexenio vivo. Finalmente, la nueva NOA define una nueva métrica de productividad que no se utiliza dentro de la propia norma y cuyo funcionamiento, objetivo y aplicación generan muchas dudas.

El hecho de que esta nueva NOA subyugue los reconocimientos por investigación y mejora docente a la saturación del departamento (pueden verse reducidos hasta dejarlos en un tercio de su valor total) implica, en nuestra opinión, que esta nueva NOA puede ser utilizada para incrementar la carga docente sin atender a otros aspectos que consideramos muy importantes para establecer una saturación docente adecuada. Son aspectos como el tamaño máximo de grupo, políticas universitarias de contratación y descontratación, relevo generacional, carrera profesional, promoción de la obtención de sexenios (derivada del plan estratégico de la UPV) y, finalmente, el reconocimiento real de la carga de trabajo que supone la gestión académica producida por Bolonia (por ejemplo, la derivada de la evaluación continua). Entendemos que rectorado considere que todos estos aspectos no pueden ser definidos en una sola normativa (la NOA), pero si se permite disminuir los reconocimientos por investigación y mejora docente debido a la saturación docente, deberían establecerse mecanismos alternativos que permitan negociar la cuantía máxima de esta disminución.

Finalmente, consideramos que la nueva NOA es un documento que refleja un cálculo más complicado de lo que es necesario, ya que, en realidad, no hacen falta tantas fórmulas para llegar a reconocimientos muy similares a los ofrecidos por la NOA vigente, con la finalidad de medir nuestra saturación más allá del encargo docente.

Las razones detalladas por las que CCOO está en contra de la nueva NOA se exponen a continuación:

[enlace]

 

Borrador de la nueva NOA

         
 

Hoja del Lunes extraordinaria (comentarios)

El martes 17 de mayo, el Ministerio convocó a las organizaciones sindicales CCOO y UGT con el fin de hacer un cambio de impresiones sobre el nuevo documento del Estatuto del PDI.
Este ha sido elaborado por el Ministerio con las incorporaciones de la última Mesa Sectorial y otras de los diferentes actores implicados en el proceso, con el fin de acabar de redactar el documento que llevará el Ministerio al Consejo de Universidades del próximo 25 de mayo. Posteriormente, pasará a la Comisión Mixta con el fin de acabar de elaborar la memoria económica y a finales de junio irá a la Conferencia General de Política Universitaria.

Estatuto PDI (versión 21 mayo 2011)

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.