Promoció i Carrera Professional

La situació laboral i acadèmica del professorat Associat es troba fortament degradada des de fa massa temps.


S’adjunta butlletí de notícies sindicals Universitats Març 2018:

* Per la millora de les condicions laborals del professorat Associat.
* Conveni col•lectiu de les Universitats Publiques.

 

 

Som treballadors
   Som treballadores
      Som universitat

 


Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

CCOO PV exigeix que es resolguen urgentment els problemes que afecten el professorat associat

Exigim a la Conselleria d"Educació que agilitze les negociacions del Conveni Col•lectiu i aporte el finançament necessari per a les millores retributives del professorat Associat.

La situació laboral i acadèmica del professorat Associat es troba fortament degradada des de fa massa temps. Des de la perversió de la figura, el seu ús per a finalitats ben diferents a les que marca la llei o la seua utilització per a cobrir docència estructural, a la continua degradació de les seues condicions laborals (retribucions, jornada...) i el nul reconeixement acadèmic de les seues tasques, que van més enllà de la simple impartició de classes. Tot plegat ha anat enquistant una situació altament precaritzada i en la que el professorat Associat es configura com a un instrument per aconseguir mà d’obra barata i cobrir, amb un cost molt baix i una altíssima flexibilitat, creixents necessitats docents en un context de reduccions pressupostàries. Les mancances i discriminacions que afecten el professorat Associat continuen dibuixant un panorama impropi d’una Universitat que es pretén avançada i compromesa amb la qualitat docent i investigadora.

CCOO exigeix que es resolguen urgentment els problemes que afecten el professorat Associat, començant pels més sagnants i que s’encete decididament la millora de les seues condicions laborals i acadèmiques, sobretot perquè algunes d’elles ni tan sols necessiten de més recursos pressupostaris. Cal, per tant, començar a abordar urgentment tant per part dels Rectorats com també des de Generalitat i el Govern central  qüestions com ara:

-  Millores retributives, per assolir el salari de TEU a temps parcial.
- Reconeixement del conjunt de les tasques realitzades pel professorat associat dintre de la seua dedicació i eliminació de discriminacions.
- Plena participació del professorat associat en totes les activitats acadèmiques en igualtat de condicions (postgraus, projectes d’innovació...)
- Durada de tres anys dels contractes per donar una major continuïtat a la seua relació laboral.
- Obrir vies de promoció, particularment als departaments amb gran nombre d’Associats que estan cobrint necessitats docents estructurals.
- Pla d’estabilització del professorat associat acreditat a Titular d’Universitat o a Contractat Doctor, que incloga també criteris relatius a la seua antiguitat a la Universitat i al balanç docent de les àrees de coneixement.
- Millorar l’assignació de la docència, amb una millor adequació amb la seua experiència professional i defugint la utilització del professorat associat com a últim recurs de flexibilitat i ajust del POD.

- Creació de noves figures contractuals, per a les substitucions i interinitats.
- Reconeixement de quinquennis i sexennis
- Modificació de la participació del professorat associat als òrgans de govern.

 

CCOO, reitera el seu compromís de continuar treballant per aconseguir aquestes reivindicacions, com en totes les qüestions laborals a la Mesa Negociadora de cada Universitat.

També exigim a la Conselleria d’Educació que prenga les mesures que són de la seua competència, agilitze les negociacions del Conveni Col·lectiu i aporte el finançament necessari per a les millores retributives del professorat Associat.

Per a CCOO la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de  les Universitats Públiques Valencianes ha de ser el marc en el que s’han de resoldre algunes de les qüestions plantejades.

CCOO continuarà treballant, amb la negociació i la mobilització, per millorar les condicions de treball i la Universitat pu´blica.

     Trabajar sin contrato

 


Som treballadors
   Som treballadores
      Som universitat

 

 


Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

En la Mesa de Negociació del PDI (reunió del dia 1 de març de 2018), un dels punts de l'ordre del dia és el següent:

3. Reivindicacions del professorat Associat de la UPV i possibles solucions.

CCOO està d'acord amb les reivindicacions de la Plataforma d’Associats i planteja que totes elles han de negociar-se en els òrgans previstos a tal fi, com és la Mesa de Negociació del PDI, on es fa imprescindible que l’equip rectoral proporcione informació concreta sobre el nombre exacte de professorat Associat per Departament i la seua dedicació, així com:

- Indicar si la contractació correspon a una substitució (baixa mèdica o excedència) o si per contra respon a la necessitat de cobrir docència estructural.

- Recaptar informació sobre la figura o figures docents a les quals s'haja acreditat aquest col·lectiu.

CCOO assumeix les reivindicacions de tipus econòmic i d'estabilització de la Plataforma, ja siga dins de la figura de professorat Associat o com a promoció a altres figures docents, depenent del perfil de cada persona.

Per això, plantegem els punts de negociació següents:

- Transformar les places de ASSO tipus 1 a ASSO tipus 2 de forma immediata (data 1 de gener de 2018).

- Engegar mecanismes per a equiparar els salaris del professorat Associat a les seues figures docents equivalents, incloent complements associats a antiguitat (triennis), així com tots els complements relacionats amb la productivitat.

- Allargar la durada dels contractes fins al màxim permès (3 anys) establert pel decret 174/2002 de la Generalitat Valenciana (article 10.3).

- Establir una política de contractació racional que desbloquege la situació actual del col·lectiu del professorat Associat, en funció del seu nombre en cada Departament i la figura o figures docents a les quals estiguen acreditats.

- Trencar les dinàmiques de contractació de professorat Associat que ens han portat a aquesta situació.

  huelga4a

En la Mesa de Negociación del PDI (reunión día 1 de marzo de 2018), uno de los puntos del orden del día es el siguiente:

3- Reivindicaciones del profesorado Asociado de la UPV y posibles soluciones.

CCOO está de acuerdo con las reivindicaciones de la Plataforma de Asociados y plantea que todas estas ellas deben negociarse en los órganos previstos para ello como es la Mesa de Negociación del PDI, donde resulta imprescindible que el equipo rectoral proporcione información concreta sobre el número exacto de profesorado Asociado por Departamento y su dedicación, así como:

- Indicar si la contratación corresponde a una sustitución (baja médica o excedencia) o si por el contrario responde a la necesidad de cubrir docencia estructural.

- Recabar información sobre la figura o figuras docentes a las que se haya acreditado este colectivo.

CCOO asume las reivindicaciones de tipo económico y de estabilización de la Plataforma, ya sea dentro de la figura de profesorado Asociado o como promoción a otras figuras docentes, dependiendo del perfil de cada persona.

Para ello, planteamos los siguientes puntos de negociación:

- Transformar las plazas de ASO tipo 1 a ASO tipo 2 de forma inmediata (fecha 1 de enero de 2018).

- Poner en marcha mecanismos para equiparar los salarios del profesorado Asociado a sus figuras docentes equivalentes, incluyendo complementos asociados a antigüedad (trienios), así como todos los complementos relacionados con la productividad.

- Alargar la duración de los contratos hasta el máximo permitido (3 años) establecido por el decreto 174/2002 de la Generalitat Valenciana (artículo 10.3).

- Establecer una política de contratación racional que desbloquee la situación actual del colectivo del profesorado Asociado en función de su número en cada departamento y la figura o figuras docentes a las que estén acreditados.

- Romper las dinámicas de contratación de profesorado Asociado que nos han llevado a esta situación.

 

 

 

Som treballadors
   Som treballadores
      Som universitat

 

 

 

Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

CCOO GUANYA SENTÈNCIA PIONERA CONTRA LA SECRETÀRIA D'ESTAT D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ PROFESSIONAL I UNIVERSITATS DEL MINISTERID'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT PER DISCRIMINAR AL PERSONALDOCENT I INVESTIGADOR TEMPORAL EN L'AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT INVESTIGADORA

El Jutjat Central del Contenciós Administratiu Nº 8 ha dictat Sentència de 26 de desembre de 2017, per la qual declara l'estimació de la demanda interposada perla FEDERACIÓ D'ENSENYAMENT DE CCOO contra la Resolució de la Secretària d'Estat d'Avaluació, Formació Professional i Universitats, per la qual es fixa el procediment i termini de presentació de sol.licituds d'avaluació de l'activitat investigadora a la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora.

Text de la sentència de 26-12-2017

La Sentència entén que la Resolució impugnada limita la sol.licitud de l'activitat investigadora al funcionari de carrera, impedint i negant el dret a aquesta avaluació al funcionari interí dels cossos docents universitaris, funcionaris interins investigadors Científics i Científics titulars del Consell Superior de Recerques Científiques i al personal docent i investigador amb contracte temporal. El jutge arriba a la conclusió que: “Atès que la Resolució objecte d'aquest contenciós estableix que únicament poden presentar la sol.licitud de l'activitat investigadora els funcionaris de carrera dels cossos docents universitaris i Científics Titulars del Consell Superior de Recerques Científiques, tot i que és la veritat que no prohibeix ni exclou expressament als funcionaris interins, (…) tàcitament impediria a aquests sol.licitar aquesta avaluació a l'empara de la Resolució impugnada”.

D'aquesta manera, considera el Central que sobre la base de la normativa comunitària i jurisprudència, encara que aquesta fora en l'àmbit laboral, s'aprecia vulneració del principi de discriminació respecte del personal docent temporal.

La FECCOO ha demanat una reunió urgent al Ministeri d'Educació per a
exigir-li que modifique la convocatòria d'avaluació de l'activitat
investigadora publicada en el BOE del 16 de desembre de 2017; que
garantisca, al personal docent i investigador temporal, el dret a ser avaluat
de la seua activitat investigadora tal com reconeix la sentència i que
s'amplie el termini de presentació de sol.licituds. La FECCOO també es
dirigirà a la Presidència de la CRUE perquè les Universitats habiliten els
procediments oportuns.

 


CCOO GANA SENTENCIA PIONERA CONTRA LA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES DELMINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE POR DISCRIMINAR ALPERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR TEMPORAL EN LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA

El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo Nº 8 ha dictado Sentencia de 26 de diciembre de 2017, por la que declara la estimación de la demandainterpuesta por la FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CCOO contra la Resolución de la Secretaria de Estado de Evaluación, Formación Profesional y Universidades, por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.

 

Texto de la sentencia de 26-12-2017

 

La Sentencia entiende que la Resolución impugnada limita la solicitud de la actividad investigadora al funcionario de carrera, impidiendo y negando el derecho a dicha evaluación al funcionario interino de los cuerpos docentes universitarios, funcionarios interinos investigadores Científicos y Científicos titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al personal docente e investigador con contrato temporal. El juzgador llega a la conclusión de que: “Dado que la Resolución objeto de este contencioso establece que únicamente pueden presentar la solicitud de la actividad investigadora los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes universitarios y Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aun cuando es lo cierto que no prohíbe ni excluye expresamente a los funcionarios interinos, (…) tácitamente impediría a éstos solicitar dicha evaluación al amparo de la Resolución impugnada”.

De este modo, considera el Central que en base a la normativa comunitaria y jurisprudencia, aunque ésta fuera en el ámbito laboral, se aprecia vulneración del principio de discriminación respecto del personal docente temporal.

La FECCOO ha pedido una reunión urgente al Ministerio de Educación para exigirle que modifique la convocatoria de evaluación de la actividad investigadora publicada en el BOE del 16 de diciembre de 2017; que garantice, al personal docente e investigador temporal, el derecho a ser evaluado de su actividad investigadora tal y como reconoce la sentencia y que se amplíe el plazo de presentación de solicitudes. La FECCOO también se dirigirá a la Presidencia de la CRUE para que las Universidades habiliten los procedimientos oportunos.

 


Els drets es conquisten i es defensen

 

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

 

CCOO exige poner coto a la precariedad instalada en la universidad

CCOO denuncia la destrucción del 10% de la plantilla de profesorado funcionario universitario desde 2009

Se reemplaza a funcionarios/as por personal docente asociado, sustituto e interino

Los recortes de plantilla siguen cebándose con la universidad española, que, desde 2012, ha sufrido una pérdida de 7.111 puestos de trabajo de profesorado y de personal de administración y servicios. Para recuperar la calidad del empleo, CCOO pide una Oferta de Empleo Público excepcional sin que suponga un incremento presupuestario.

"CCOO denuncia la destrucción del 10% de la plantilla de profesorado funcionario universitario desde 2009"

Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las AAPP (MINHAP). Años 2009-2016


    http://www.fe.ccoo.es/comunes/recursos/25/2254876-__Version2.png

La Federación de Enseñanza de CCOO denuncia la destrucción del 10% de la plantilla de profesorado funcionario universitario desde 2009, según los últimos datos publicados por el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. CCOO alerta de que este colectivo, que ha perdido cerca de 4.900 efectivos en los últimos siete años, está siendo reemplazado por docentes con contratos laborales (profesorado asociado, sustituto e interino), que en la mayoría de los casos son temporales y a tiempo parcial. La sustitución de una modalidad de contratación por otra es especialmente llamativa a partir de 2014. Desde ese año continúa y se intensifica la destrucción de personal docente funcionario, que disminuye un 5,22%, y se incrementa el contratado, que crece un 7,6%. Este fenómeno es resultado de las limitaciones impuestas por el Gobierno, que imposibilitaba la sustitución de bajas ocasionadas por jubilación con profesorado funcionario.

A comienzos de 2012, el número total de empleados públicos de las universidades españolas era de 154.881 personas (100.511 pertenecientes al profesorado y 54.881 miembros del personal de administración y servicios). Desde entonces, se han destruido casi 7.111 empleos, 4.643 de docentes y 2.468 de administración y servicios, un 4,6% y un 4,5%, respectivamente.

Las diferencias son notables entre universidades. Hasta 32 pierden plantilla total de profesorado desde 2012 en porcentajes muy variados: desde el 29,2% de la Universidad de Alcalá de Henares al 0,5% de la Universidad Politécnica de Cartagena. Por otro lado, 16 de las 17 universidades que incrementan su plantilla docente siguen el mismo patrón: disminuye el profesorado funcionario y crece el porcentaje de profesorado contratado. Este es el caso, entre otras, de las universidades de Valladolid y Zaragoza, que pierden un 10,2% y un 8,8% de personal docente e investigador funcionario, respectivamente, y ganan un 32,6% y un 34,9% de profesorado contratado. Únicamente en la Universidad Pablo de Olavide, la más joven, se produce el efecto contrario: se incrementa un 12,7% el profesorado funcionario y cae el 18,3% el contratado.

Personal de Administración y Servicios (PAS)
Desde 2012, la reducción de plantillas ha afectado al 10,56% del Personal de Administración y Servicios contratado laboral y al 1,96% del personal funcionario. El personal agrupado en el epígrafe de "otro", en el que se incluye, entre otros, al personal eventual y al personal funcionario interino, ha crecido un 6,8% en los últimos cuatro años.  

El PAS de las universidades españolas representa un 54,14% de la plantilla de profesores y profesoras, lo que supone una ratio aproximada de un miembro de administración y servicios por cada 1,85 docente e investigador. CCOO subraya que esta cifra sitúa al sistema universitario público en clara desventaja respecto a otros sistemas públicos europeos en los que la relación PAS/PDI se aproxima a la unidad.

 

Ante este panorama desolador para la universidad española, la Federación de Enseñanza de CCOO exige la convocatoria urgente de una Oferta de Empleo Público excepcional que, sin que suponga un incremento presupuestario, recupere el empleo perdido en estos últimos años y mejore su calidad, poniendo coto a la creciente precariedad que se está instalando en las aulas universitarias.


Descárgate los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las AAPP (MINHAP). Años 2009-2016


Amb tu, construïm el futur


Serveis per a l'afiliació de CCOO

Serveis per a l'afiliació de CCOO

  http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png
Telèfons: 96 387 70 40 - 43 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.