Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

CCOO demana al Ministeri d’Universitats la retirada dels Reials decrets Àmbits de Coneixement i Organització dels Departaments Universitaris

El Ministeri d’Universitats planteja dos nous decrets que generen confusió en el sistema universitari i afecten l’autonomia de les universitats:

L’RD Organització dels Departaments Universitaris que pretén:

Establir una regulació quant a la grandària mínima dels departaments que no ha sigut determinada en la LOSU, que no contempla l’especificitat de les universitats espanyoles i que limita la seua autonomía.

Les xifres que es contemplen són arbitrares entre 35 i 50 membres del PDI doctor a temps complet.

Els departaments estaran formats per PDI que reunisca “unes característiques acadèmiques d’afinitat”, sense que quede clar què significa això.

S’ignora la participació d’altres col·lectius: professorat no doctor i professorat amb dedicació a temps parcial; personal tècnic de gestió, d’administració i serveis i estudiants.

Per a CCOO la proposta presentada és incoherent amb l’acabada d’aprovar LOSU, resultant incomprensible que el mateix Ministeri que ha decidit deixar total llibertat a les universitats quant a les seues formes d’organització, ara pretenga regular per decret les característiques dels departaments.

L’RD Àmbits de Coneixement que planteja:

Canviar les actuals àrees d’adscripció dels llocs de treball del professorat pels nous àmbits que aglutinen diverses àrees de coneixement.

Això suposa una modificació qualitativa de les condicions de treball en ampliar considerablement les diverses assignatures que pot tindre l’obligació d’impartir el professorat.

Des de CCOO considerem que l’ampliació de les competències docents és incoherent amb el manteniment de les àrees de coneixement per als processos d’avaluació i acreditació i la incorporació de les especialitats en els concursos d’accés, ja que aquests processos determinen les matèries per a les quals s’ha comprovat la capacitació docent i investigadora del professorat.

Aquesta reorganització artificial de les àrees, i per tant, de l’encàrrec docent, repercuteix directament en les condicions de treball i ha de ser objecte de negociació.

Per totes aquestes raons, des de CCOO fem una crida al Ministeri d’Universitats, perquè retire aquestes dues propostes i òbriga un procés negociador en el si d’una Mesa Sectorial d’Universitats.

Punxa ací per a veure els escrits de CCOO sol·licitant al Ministeri la retirada i negociació dels Reials decrets.

 

Texto en castellano

El Ministerio de Universidades plantea dos nuevos decretos que generan confusión en el sistema universitario y afectan a la autonomía de las universidades:

El RD Organización de los Departamentos Universitarios que pretende:

Establecer una regulación en cuanto al tamaño mínimo de los departamentos que no ha sido determinada en la LOSU, que no contempla la especificidad de las universidades españolas y que limita su autonomía.

Las cifras que se contemplan son arbitraras entre 35 y 50 miembros del PDI doctor a tiempo completo.

Los departamentos estarán formados por PDI que reúna “unas características académicas de afinidad”, sin que quede claro qué significa esto.

Se ignora la participación de otros colectivos: profesorado no doctor y profesorado con dedicación a tiempo parcial; personal técnico de gestión, de administración y servicios y estudiantes.

Para CCOO la propuesta presentada es incoherente con la recién aprobada LOSU, resultando incomprensible que el mismo Ministerio que ha decidido dejar total libertad a las universidades en cuanto a sus formas de organización, ahora pretenda regular por decreto las características de los departamentos.

El RD Ámbitos de Conocimiento que plantea:

Cambiar las actuales áreas de adscripción de los puestos de trabajo del profesorado por los nuevos ámbitos que aglutinan varias áreas de conocimiento.

Esto supone una modificación cualitativa de las condiciones de trabajo al ampliar considerablemente las diversas asignaturas que puede tener la obligación de impartir el profesorado.

Desde CCOO consideramos que la ampliación de las competencias docentes es incoherente con el mantenimiento de las áreas de conocimiento para los procesos de evaluación y acreditación y la incorporación de las especialidades en los concursos de acceso, ya que estos procesos determinan las materias para las que se ha comprobado la capacitación docente e investigadora del profesorado.

Esta reorganización artificial de las áreas, y por tanto, del encargo docente, repercute directamente en las condiciones de trabajo y debe ser objeto de negociación.

Por todas estas razones, desde CCOO hacemos un llamamiento al Ministerio de Universidades, para que retire estas dos propuestas y abra un proceso negociador en el seno de una Mesa Sectorial de Universidades.

Pincha aquí para ver los escritos de CCOO solicitando al Ministerio la retirada y negociación de los Reales Decretos.