El 8 de març

CCOO convoca vaga de 24 hores en l'Educació en tot l'Estat

La Federació d'Ensenyament de CCOO apel·la a la defensa de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i dels drets humans, i a la lluita contra les violències masclistes.

     https://ccoo.upv.es/images/stories/Dona/2019-03-08_huelga-feminista_01a.png
La Federació d'Ensenyament de CCOO convoca vaga general en Educació el pròxim 8 de març dins del marc sindical confederal, que possibilita l'atur de 24 hores en sectors estratègics com l'ensenyament, clau per a l'eradicació del sexisme i l'avanç cap a una societat igualitària.

Cada vegada és més urgent situar la igualtat, la coeducació i l'eliminació de violències en el centre del debat educatiu, per a promoure un canvi en les polítiques educatives que situen al nostre país en llindars de progrés i desenvolupament d'acord amb el temps social. CCOO ha insistit repetidament en la necessitat que els governs posen els mitjans suficients perquè aquestes polítiques garantisquen la transformació del androcentrisme educatiu.

En el que va d'any, han assassinat a sis dones pel fet de ser-ho i s'han produït repetides violacions en grup. Davant això, el sistema judicial ha posat de manifest la urgència d'establir una estratègia global, concreta i d'impacte. No obstant això, encara no s'ha implementat pràcticament cap de les propostes que s'han de desenvolupar en el marc educatiu de la Llei 3/2007, ni s'han posat en marxa les mesures de l'acabat d'aprovar Pacte d'Estat contra la violència a les dones que obliga a impulsar iniciatives concretes en educació, com tampoc s'ha alliberat el pressupost per a això.

 

Des de la Federació d'ensenyament de CCOO, demandem:

* Continguts curriculars que aborden la història de les dones, amb presència d'autores de totes les matèries en els llibres de textos. Nomenament d'una persona agent d'igualtat amb crèdit horari diari, recursos econòmics i materials per a dur a terme quantes mesurades siguen adequades per a assegurar la igualtat entre homes i dones.

* Contingut avaluable sobre prevenció del sexisme, canvis en els rols socials de gènere, sexualitats, respecte a les diversitats, identitats i expressions de gènere.

* Actualització de la vivència coeducativa als patis i espais escolars comuns més participativa i col·lectiva, en la qual es fomente el respecte i la igualtat en tots els centres educatius, acadèmics i universitaris.

* Finançament per a aquells centres que disposen d'un projecte d'innovació educativa amb perspectiva de gènere.

* Inclusió de continguts relatius a formació per a la igualtat, amb perspectiva de gènere i prevenció de les violències, en els diferents processos d'accés a la professió docent.

* Fons addicionals, en els PGE 2019, per a eliminar la bretxa salarial en l'àmbit de l'Educació, situada en l'actualitat entorn del 8%, aproximadament.

* Elaboració, aprovació i promoció de protocols específics sobre assetjament sexual i per motiu de gènere en tots els sectors educatius, així com impuls a mesures concretes en els centres, amb la participació de l'alumnat.

* Extensió immediata del permís de paternitat per a promoure la conciliació laboral i familiar.

* Negociació urgent dels plans d'igualtat en tots els sectors educatius, incidint especialment en aquells en els quals existeix major bretxa salarial, precarietat i inestabilitat.

* Obligatorietat de tots els centres privats de disposar de plans d'igualtat que garantisquen la reducció de la temporalitat i parcialitat per a les dones.

* Mesures extraordinàries per a les dones víctimes de violència de gènere.

* Posada en marxa d'un pla de formació obligatori en matèria d'igualtat, gènere, identitats i diversitats en tots els sectors educatius.

 

L'educació és l'altaveu més potent per a fer efectiu un canvi de paradigma social que ens situe com a pioners en la defensa dels drets humans i l'eradicació de les violències. Ens permetrà expulsar el sexisme dels centres escolars i afermar el respecte cap a les dones, la vida i la seguretat. Tot això abordant les diversitats i les identitats, amb totes les garanties per a desenvolupar un projecte vital ple.

Des de la Federació d'Ensenyament de CCOO, fem nostres les reivindicacions del moviment feminista i realitzem una crida expressa a les treballadores i treballadors de l'ensenyament i a la resta de la comunitat educativa a secundar massivament la vaga de 24 hores del dia 8 de març com a via per a impulsar el canvi real i efectiu per a la igualtat.

2019 03 08 huelga feminista 03

 

 

 

 


Som treballadors
    Som treballadores
        Som universitat

 

Serveis per a l'afiliació de CCOO
Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

CCOO convoca huelga de 24 horas en la Educación en todo el Estado


La Federación de Enseñanza de CCOO apela a la defensa de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y de los derechos humanos, y a la lucha contra las violencias machistas.

  2019 03 08 huelga feminista 01a

Cada vez es más urgente situar la igualdad, la coeducación y la eliminación de violencias en el centro del debate educativo    

Cada vez es más urgente situar la igualdad, la coeducación y la eliminación de violencias en el centro del debate educativo

La Federación de Enseñanza de CCOO convoca huelga general en Educación el próximo 8 de marzo dentro del marco sindical confederal, que posibilita el paro de 24 horas en sectores estratégicos como la enseñanza, clave para la erradicación del sexismo y el avance hacia una sociedad igualitaria.

Cada vez es más urgente situar la igualdad, la coeducación y la eliminación de violencias en el centro del debate educativo, para promover un cambio en las políticas educativas que sitúen a nuestro país en umbrales de progreso y desarrollo acorde con el tiempo social. CCOO ha insistido repetidamente en la necesidad de que los gobiernos pongan los medios suficientes para que estas políticas garanticen la transformación del androcentrismo educativo.

En lo que va de año, han asesinado a seis mujeres por el hecho de serlo y se han producido repetidas violaciones en grupo. Ante esto, el sistema judicial ha puesto de manifiesto la urgencia de establecer una estrategia global, concreta y de impacto. Sin embargo, todavía no se ha implementado prácticamente ninguna de las propuestas que se han de desarrollar en el marco educativo de la Ley 3/2007, ni se han puesto en marcha las medidas del recién aprobado Pacto de Estado contra la violencia a las mujeres que obliga a impulsar iniciativas concretas en educación, como tampoco se ha liberado el presupuesto para ello.

Desde la Federación de enseñanza de CCOO, demandamos:

? Contenidos curriculares que aborden la historia de las mujeres, con presencia de autoras de todas las materias en los libros de textos. Nombramiento de una persona agente de igualdad con crédito horario diario, recursos económicos y materiales para llevar a cabo cuantas medidas sean adecuadas para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres.

? Contenido evaluable sobre prevención del sexismo, cambios en los roles sociales de género, sexualidades, respeto a las diversidades, identidades y expresiones de género.

? Actualización de la vivencia coeducativa en los patios y espacios escolares comunes más participativa y colectiva, en la que se fomente el respeto y la igualdad en todos los centros educativos, académicos y universitarios.

? Financiación para aquellos centros que dispongan de un proyecto de innovación educativa con perspectiva de género.

? Inclusión de contenidos relativos a formación para la igualdad, con perspectiva de género y prevención de las violencias, en los diferentes procesos de acceso a la profesión docente.

? Fondos adicionales, en los PGE 2019, para eliminar la brecha salarial en el ámbito de la Educación, situada en la actualidad en torno al 8%, aproximadamente.

? Elaboración, aprobación y promoción de protocolos específicos sobre acoso sexual y por motivo de género en todos los sectores educativos, así como impulso a medidas concretas en los centros, con la participación del alumnado.

? Extensión inmediata del permiso de paternidad para promover la conciliación laboral y familiar.

? Negociación urgente de los planes de igualdad en todos los sectores educativos, incidiendo especialmente en aquellos en los que existe mayor brecha salarial, precariedad e inestabilidad.

? Obligatoriedad de todos los centros privados de disponer de planes de igualdad que garanticen la reducción de la temporalidad y parcialidad para las mujeres.

? Medidas extraordinarias para las mujeres víctimas de violencia de género.

? Puesta en marcha de un plan de formación obligatorio en materia de igualdad, género, identidades y diversidades en todos los sectores educativos.

 

La educación es el altavoz más potente para hacer efectivo un cambio de paradigma social que nos sitúe como pioneros en la defensa de los derechos humanos y la erradicación de las violencias. Nos permitirá expulsar el sexismo de los centros escolares y afianzar el respeto hacia las mujeres, la vida y la seguridad. Todo ello abordando las diversidades y las identidades, con todas las garantías para desarrollar un proyecto vital pleno.

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO, hacemos nuestras las reivindicaciones del movimiento feminista y realizamos un llamamiento expreso a las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza y al resto de la comunidad educativa a secundar masivamente la huelga de 24 horas del día 8 de marzo como vía para impulsar el cambio real y efectivo para la igualdad.
                                        2019 03 08 huelga feminista 02a

 

 

Som treballadors
    Som treballadores
        Som universitat

 

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO
Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

   http://ccoo.upv.es/images/stories/Dona/2018-03-08_cartel_I.jpg

Benvolguda companya,
Benvolgut company,

CCOO i UGT fan una crida a participar en la vaga general parcial del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones: per denunciar la discriminació per raó de sexe en el mercat laboral, per donar resposta a les demandes i necessitats de les treballadores i en suport a la mobilització feminista.

Quins  són els motius?
Des de les violències masclistes que patim les dones pel fet de ser-ho fins a la bretxa salarial per la qual cobrem un 34,3 % de mitjana (6.100 € menys a l'any).

Què reclamem?
Una Llei d'igualtat salarial, un impuls al diàleg social i a la negociació col·lectiva per combatre la precarietat laboral que afecta especialment les dones.

En què consistirà la vaga laboral general parcial?
Convoquem dones i homes a una vaga de dues hores en cadascun dels torns de treball del 8 de Març: 11.30 a 13.30 h, de 16.00 a 18.00 h o de 22 a 00 h.

Cal comunicar que es fa la vaga?
No. Com en totes les vagues, no és obligatori comunicar prèviament la decisió.

Quins efects es tindrà la vaga en la nòmina?
L'empresa descomptarà l'import íntegre de les hores no treballades, incloent-hi les parts proporcionals corresponents al salari base, els complements salarials i les pagues extres. Tampoc es cotitza aqueix temps a la Seguretat Social. En cap cas afectarà ni a la durada de les vacances ni a la seua retribució.

Puc fer vaga de 24 hores?
Sí, perquè altres organitzacions sindicals han demanat l'autorització per a realitzar-la.

Com puc fer-me visible aqueix dia?
Penja el davantal en la balconada, acudeix a la plaça del teu ajuntament a les 12 h, dóna suport a la vaga estudiantil, de consum i de cures per par! t de les dones. Participa en les mobilitzacions de la vesprada:

Castelló (13h pl. M. Agustina),

València (18h Parterre),

Alacant (19 h escales Mercat Central),

Elx (19.30 h pl. Aparadora)

 

> Vídeo 8 de Març, mobilitza't http://ow.ly/cs2u30iKXP5

> Vídeo 8 raons per al 8 de Març http://ow.ly/OVnF30iKXml

> Dubtes freqüents al voltant de la vaga del 8 de Març http://ow.ly/hmsV30iC9tf

> Unai Sordo: "El 8M esperamos una gran movilización en la calle" http://ow.ly/G2lr30iKW4J

> Cartells mobilitzacions http://ow.ly/z1Xp30iKU74

> Manifest #VivesLliuresUnides http://ow.ly/OSTB30iKWo4


----------------------------------------------------------------------

Estimada compañera,

Estimado compañero,

CCOO y UGT hacen un llamamiento a participar en la huelga general parcial del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres: para denunciar la discriminación por razón de sexo en el ámbito laboral, para dar respuesta a las demandas y necesidades de las trabajadoras y en apoyo a la movilización feminista.

¿Cuáles son los motivos?
Desde las violencias machistas que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo hasta la brecha salarial por la que cobramos un 34,3% de media (6.100€ menos al año).

¿Qué reclamamos?
Una Ley de Igualdad salarial, un impulso al Diálogo Social y a la Negociación Colectiva para combatir la precariedad laboral que afecta especialmente a las mujeres.

¿En que consistirá la huelga laboral general parcial?
Convocamos a mujeres y a hombres a una huelga de dos horas en cada turno de trabajo del día 8 de Marzo: 11.30 a 13.30 h, de 16.00 a 18.00 h o de 22 a 00 h.

¿Hay que comunicar que se hace la huelga?
No. Como en todas las huelgas, no es obligatorio comunicar previamente la decisión.

¿Qué efectos tendrá la huelga en la nómina?
La empresa descontará el importe íntegro de las horas no trabajadas, incluyendo las partes proporcionales correspondientes al salario base, los complementos salariales y las pagas extras. Tampoco se cotiza ese tiempo a la Seguridad Social. En ningún caso afectará ni a la duración de las vacaciones ni a su retribución.

¿Puedo hacer huelga de 24 horas?
Sí, porque otras organizaciones sindicales han pedido la autorización para realizarla.

¿Cómo puedo hacerme visible ese día?
Cuelga el delantal en el balcón, acude a la plaza de tu ayuntamiento el jueves 8 a las 12h, respalda la convocatoria feminista de huelga estudiantil, de consumo y de cuidados por parte de las mujeres. Participa en las movilizaciones de la tarde:

Castellón (13h pl. Mª Agustina),

Valencia (18h Parterre),

Alicante (19h escaleras Mercado Central),

Elche (19.30h pl. Aparadora).


> Vídeo 8 de març, mobilitza't http://ow.ly/cs2u30iKXP5

> Vídeo 8 razones para el 8 de Marzo http://ow.ly/pcfz30iC9bH

> Dudas frecuentes sobre la huelga del 8 de Marzo http://ow.ly/hmsV30iC9tf

> Unai Sordo: "El 8M esperamos una gran movilización en la calle"http://ow.ly/G2lr30iKW4J

> Carteles movilizaciones http://ow.ly/z1Xp30iKU74

> Manifiesto #VivasLibresUnidas http://ow.ly/OF1M30iKWBa

  http://ccoo.upv.es/images/stories/Dona/2018-03-08_cartel_E.jpg

 

 

Som treballadors
   Som treballadores
      Som universitat

 

 

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

 2018 03 08 cartel E

Estimats companys i companyes.

Les seccions sindicals d'UGT UPV i CCOO UPV et convoquen a una ASSEMBLEA conjunta amb motiu de fer una crida a la Vaga del 8M.

Dia:     5 de març
Hora:  13:30 h
Lloc:   Saló d'Actes de Camins I (Edifici 4H)


MANIFEST


Intervindran:

Mayte Montaner, Secretària de Política Sindical de FeSP-UGT PV.

Begoña Fuentes, Responsable d'Igualtat i LGTBI de FE-CCOO PV

 

En la mateixa participaran també:

Emi Adalid, responsable d'Igualtat de la Secció Sindical de FeSP-UGT-UPV.

Chelo Vallés, responsable d'Igualtat de la Secció Sindical de CCOO-UPV

 

 

Ens hem sumat a la convocatòria de vagues promoguda pel moviment feminista

Lema:    #VivesLliuresUnides per la Igualtat


Totes companyes i companys dels Campus d'Alcoi i Gandia podran seguir l'assemblea en directe, en el següent enllaç:

Streaming de la Asamblea huelga 8M

   2018 03 08 cartel O


Si necessites informació addicional, et podem atendre en l'extensió 77040 i en el nostre correu electrònic:  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 


Som treballadors
   Som treballadores
      Som universitat

 Serveis per a l'afiliació de CCOO
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

http://www3.pv.ccoo.es/comunes/recursos/15732/2374743-Vaga_8M.jpg

CCOO convoca vaga laboral de 2 hores el 8 de Març del 2018


Video

 

Amb el lema 'Si nosaltres parem, el Món se para', la convocatòria té els següents objectius:

- Increments salarials en tots els convenis. Cal apujar més els salaris més baixos.

- Plans d"igualtat a totes les empreses per evitar la bretxa salarial i totes les discriminacions.

- Treball estable contra l'ús fraudulent de la contractació a temps parcial, la temporalitat injustificada i les hores extres no pagades. Pla d"intervenció de la Inspecció de Treball.

- Ratificació, per part del Govern, del Conveni 189 de l"OIT, que regula els drets i les condicions laborals de les treballadores de la llar.

- Una Llei d"igualtat salarial.

- Augment del poder adquisitiu de les pensions.

- Pressupostos per a polítiques de benestar: dependència, salut, educació, criança…

- Protocols contra l"assetjament i la violència de gènere en el treball.

Participa en les mobilitzacions! Convoquem vaga laboral de 2 h el 8 de Març.

- Donem suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d"estudiants.

- Concentracions al migdia davant dels ajuntaments.

- Manifestacions descentralitzades a la tarda.


#VivesLliuresUnides

 

Video de la campanya per CCOO PV:
https://youtu.be/C4szxNc-vFw

 

2018 03 08 cartel L

 

Som treballadors
      Som treballadores
            Som universitat

 

 2018 03 08 cartel M

 

 


Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.