Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

CCOO INFORMA MODIFICACIÓ NORMATIVA RENOVACIÓ PROFESSORAT ASSOCIAT UPV

En la Mesa de Negociació del PDI celebrada el 16 de juny, s’ha aprovat modificar el Procediment per a la renovació del professorat associat en la UPV, així com l’Annex Tècnic-Procediment d’Ordenació de Professors Associats, que inclou les següents millores:

  1. Major seguretat jurídica en la renovació del PDI associat. A partir d’ara es comunicarà per escrit els motius de la no renovació, el professorat associat afectat disposarà d’un termini de 10 dies hàbils per a presentar les al·legacions oportunes davant la Direcció del Departament.
  1. Pla de millora docent en cas d’enquestes negatives. El PDI associat voluntàriament podrà acollir-se al pla per a millorar els resultats de les enquestes i continuar contractat.
  1. Tracte més just al valor de les enquestes. Actualment fins al valor de 5 (inclusivament) es valora amb 0 punts, a partir d’ara tot valor diferent de 0 en les enquestes es puntuarà de manera lineal per trams.

Aquestes modificacions formen part d’un procés de millora contínua. Durant el pròxim curs s’analitzaran els resultats d’aquests canvis, per a revisar la normativa i modificar-la si és necessari.

CCOO dona suport a aquestes modificacions perquè són part de les millores que hem plantejat i garanteixen els drets del professorat associat.

Per a més informació sobre l’acord i els seus antecedents punxa ací.

Punxa ací per a veure el nou document del Procediment per a la renovació del professorat associat en la UPV.

Punxa ací per a veure Annex Tècnic.

*********************************

En la Mesa de Negociación del PDI celebrada el 16 de junio, se ha aprobado modificar el Procedimiento para la renovación del profesorado asociado en la UPV, así como el Anexo Técnico-Procedimiento de Ordenación de Profesores Asociados, que incluye las siguientes mejoras:

  1. Mayor seguridad jurídica en la renovación del PDI asociado. A partir de ahora se comunicará por escrito los motivos de la no renovación, el profesorado asociado afectado dispondrá de un plazo de 10 días hábiles para presentar las alegaciones oportunas ante la Dirección del Departamento.
  1. Plan de mejora docente en caso de encuestas negativas. El PDI asociado voluntariamente podrá acogerse al plan para mejorar los resultados de las encuestas y continuar contratado.
  1. Trato más justo al valor de las encuestas. Actualmente hasta el valor de 5 (inclusive) se valora con 0 puntos, a partir de ahora todo valor diferente de 0 en las encuestas se puntuará de forma lineal por tramos.

Estas modificaciones forman parte de un proceso de mejora continua. Durante el próximo curso se analizarán los resultados de estos cambios, para revisar la normativa y modificarla si es necesario.

CCOO apoya estas modificaciones porque son parte de las mejoras que hemos planteado y garantizan los derechos del profesorado asociado.

Para más información sobre el acuerdo y sus antecedentes pincha aquí.

Pincha aquí para ver el nuevo documento del Procedimiento para la renovación del profesorado asociado en la UPV.

Pincha aquí para ver Anexo Técnico.