Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

CCOO Informa processos estabilització criteris generals acordats per les Gerències de les universitats públiques valencianes

Ens ha arribat a CCOO la informació que els gerents de les universitats valencianes s’han reunit i han arribat a un acord conjunt quant a criteris generals per als processos selectius d’estabilització, que a continuació us detallem:

Processos selectius pel sistema de concurs:

1. L’experiència professional en l’escala o categoria suposarà el 60% de la puntuació total del concurs.

2. El màxim de la puntuació d’aquest apartat s’aconseguirà amb un temps d’experiència d’entre cinc i dotze anys en l’escala o categoria de la Universitat convocant.

Cada universitat, en funció de l’ordenació de les seues escales, podrà concretar en cada convocatòria les funcions que es consideraran valorables.

3. Les universitats convocants podran, en el seu cas, puntuar serveis prestats en les seues altres escales o categories diferents de la de l’objecte de la convocatòria.

4. Als serveis prestats en escales o categories equivalents d’altres universitats públiques se’ls atorgarà el 40% del valor reconegut als serveis prestats en la Universitat convocant. Als serveis prestats en escales o categories equivalents d’altres administracions públiques se’ls atorgarà el 20% del valor reconegut als serveis prestats en la Universitat convocant.

Processos selectius pel sistema de concurs oposició:

1. La fase de concurs suposarà el 40% de la valoració total.

2. L’experiència professional en l’escala o categoria, suposarà com a mínim el 75% de la fase de concurs. El màxim de la puntuació d’aquest apartat s’aconseguirà amb un temps d’experiència d’entre cinc i dotze anys en l’escala o categoria de la Universitat convocant.

3. Als serveis prestats en escales o categories equivalents d’altres universitats públiques se’ls atorgarà el 40% del valor reconegut als serveis prestats en la Universitat convocant. Als serveis prestats en escales o categories equivalents d’altres administracions públiques se’ls atorgarà el 20% del valor reconegut als serveis prestats en la Universitat convocant.

Excepcionalment, en convocatòries concretes, cada universitat podrà valorar els serveis prestats en dues escales.

A més estan considerant la possibilitat de realitzar les proves dels diferents processos selectius el mateix dia a la mateixa hora, d’aquesta manera reduiran l’afluència de persones aspirants. CCOO rebutja aquesta mitjana perquè perjudica els aspirants, ja que només podran triar el presentar-se a una de les universitats.

Des de CCOO considerem que els criteris que estan acordant les gerències haurien de negociar-se en la Mesa General d’Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, on es troba la  representació dels treballadors.

D’altra banda, a partir d’aquests criteris haurem de negociar en la UPV els barems per a la distribució de la puntuació dels diferents mèrits a valorar.

CCOO UPV està tancant la proposta de barems d’estabilització que en breu us traslladarem, perquè ens feu arribar les vostres consideracions.

************************

Nos ha llegado a CCOO la información de que los gerentes de las universidades valencianas se han reunido y han llegado a un acuerdo conjunto en cuanto a criterios generales para los procesos selectivos de estabilización, que a continuación os detallamos:

Procesos selectivos por el sistema de concurso:

1. La experiencia profesional en la escala o categoría supondrá el 60 % de la puntuación total del concurso.

2. El máximo de la puntuación de este apartado se alcanzará con un tiempo de experiencia de entre cinco y doce años en la escala o categoría de la Universidad convocante.

Cada universidad, en función de la ordenación de sus escalas, podrá concretar en cada convocatoria las funciones que se considerarán valorables.

3. Las universidades convocantes podrán, en su caso, puntuar servicios prestados en sus otras escalas o categorías distintas de la del objeto de la convocatoria.

4. A Los servicios prestados en escalas o categorías equivalentes de otras universidades públicas se les otorgará el 40% del valor reconocido a los servicios prestados en la Universidad convocante. A Los servicios prestados en escalas o categorías equivalentes de otras administraciones públicas se les otorgará el 20% del valor reconocido a los servicios prestados en la Universidad convocante.

Procesos selectivos por el sistema de concurso-oposición:

1. La fase de concurso supondrá el 40 % de la valoración total.

2. La experiencia profesional en la escala o categoría, supondrá como mínimo el 75 % de la fase de concurso. El máximo de la puntuación de este apartado se alcanzará con un tiempo de experiencia de entre cinco y doce años en la escala o categoría de la Universidad convocante.

3. A Los servicios prestados en escalas o categorías equivalentes de otras universidades públicas se les otorgará el 40% del valor reconocido a los servicios prestados en la Universidad convocante. A Los servicios prestados en escalas o categorías equivalentes de otras administraciones públicas se les otorgará el 20% del valor reconocido a los servicios prestados en la Universidad convocante

Excepcionalmente, en convocatorias concretas, cada universidad podrá valorar los servicios prestados en dos escalas.

Además están barajando la posibilidad de realizar las pruebas de los distintos procesos selectivos el mismo día a la misma hora, de esta manera reducirán la afluencia de personas aspirantes. CCOO rechaza esta media porque perjudica a los aspirantes, ya que sólo podrán elegir el presentarse a una de las universidades.

Desde CCOO consideramos que los criterios que están acordando las gerencias deberían negociarse en la Mesa General de Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana, donde se encuentra la representación de los trabajadores.

Por otra parte, a partir de estos criterios tendremos que negociar en la UPV los baremos para la distribución de la puntuación de los distintos méritos a valorar.

CCOO UPV está cerrando la propuesta de baremos de estabilización que en breve os trasladaremos, para que nos hagáis llegar vuestras consideraciones.