Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

CCOO lamenta la suspensió del fòrum d’ocupació alꞏlegant raons de seguretat

CCOO lamenta la suspensió del fòrum d’ocupació al·legant raons de seguretat.

 

El Rector de la Universitat Politècnica de València va decidir ahir suspendre el fòrum d’ocupació al·legant motius de seguretat. Des de CCOO lamentem profundament que s’haja adoptat aquesta decisió que no beneficia a ningú, ni a les persones acampades ni a les participants en el fòrum.

 

La Universitat ha sobreactuat i hauria d’haver sospesat amb més calma els efectes que la suspensió anava a implicar, un perjudici a l’alumnat que aspira a trobar ocupació en el fòrum i un revés al treball de les persones involucrades durant mesos en l’organització de l’esdeveniment. Les persones acampades volen ser escoltades i la Universitat hauria d’haver-los facilitat l’altaveu per a ser sentides sense perjudicar els participants en el fòrum. La negociació no ha sigut l’adequada, cal saber escoltar i empatitzar, els problemes d’aquest tipus no se solucionen amb furgons policials. Aquesta manera d’actuar genera malestar entre els membres de la Comunitat Universitària.

 

La pressió d’un grup d’acampats, en exercici dels drets fonamentals de reunió i manifestació (recollits en l’art. 21.2 CE), ha aconseguit una indubtable repercussió mediàtica, però no ha aconseguit que la Universitat es comprometa activament en la resolució del conflicte palestí-israelià, amb mesures de pressió que siguen coherents amb el comunicat de la CRUE.

 

CCOO dona suport a les mobilitzacions estudiantils en favor de la legítima causa palestina i a tots els moviments socials que persegueixen aconseguir la pau davant el genocidi que estan patint de manera dramàtica els civils palestins. Exigim a la Universitat que reprenga urgentment les negociacions amb els acampats per a donar-los veu i que es comprometa activament amb la resolució del conflicte palestí.

 

 

CCOO lamenta la suspensión del foro empleo alegando razones de seguridad.

El Rector de la Universidad Politècnica de València decidió ayer suspender el foro de empleo alegando motivos de seguridad. Desde CCOO lamentamos profundamente que se haya adoptado esta decisión que no beneficia a nadie, ni a las personas acampadas ni a las participantes en el foro.

La Universitat ha sobreactuado y debería haber sopesado con más calma los efectos que la suspensión iba a acarrear, un perjuicio al alumnado que aspira a encontrar empleo en el foro y un revés al trabajo de las personas involucradas durante meses en la organización del evento. Las personas acampadas quieren ser escuchadas y la Universitat debería haberles facilitado el altavoz para ser oídas sin perjudicar a los participantes en el foro. La negociación no ha sido la adecuada, hay que saber escuchar y empatizar, los problemas de este tipo no se solucionan con furgones policiales. Esta forma de actuar genera malestar entre los miembros de la Comunidad Universitaria.

La presión de un grupo de acampados, en ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y manifestación (recogidos en el art. 21.2 CE), ha logrado una indudable repercusión mediática, pero no ha conseguido que la Universitat se comprometa activamente en la resolución del conflicto palestino-israelí, con medidas de presión que sean coherentes con el comunicado de la CRUE.

CCOO apoya las movilizaciones estudiantiles en favor de la legítima causa palestina y a todos los movimientos sociales que persiguen alcanzar la paz ante el genocidio que están sufriendo de manera dramática los civiles palestinos. Exigimos a la Universitat que retome urgentemente las negociaciones con los acampados para darles voz y que se comprometa activamente con la resolución del conflicto palestino.