Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

LLEI DE LA CIÈNCIA UNA REFORMA INSUFICIENT

Des de CCOO volem assenyalar que malgrat les nombroses notícies celebrant els canvis acordats per a la modificació de la Llei de la Ciència, creiem que són mínims i no són més que una rentada de cara ja que a penes inclouen canvis que afecten els drets laborals del personal investigador. Així mateix, CCOO lamenta que les seues esmenes no s’hagen projectat en el text que el dia 23 es votarà en el Ple del Congrés, i que la norma no haja sigut l’ambiciosa que desitjàvem, ja que es tracta d’un Proyecte de Llei continuista, on s’oblida que la ciència, la tecnologia i la innovació han de’ocupar un lloc primordial en la política d’Estat. D’entre totes les esmenes que CCOO va proposar per a millorar aquesta llei, els grups parlamentaris han decidit no incloure les que contemplen: – Dignificació del salari del personal predoctoral. – Carrera professional per al personal investigador laboral, personal tècnic i de gestió d’I+D+i. – Creació d’un estatut de personal postdoctoral que establisca el salari, perquè no vinga determinat per la institució o el programa subvencionat. – Correcta aplicació al personal d’investigació de la modificació de la Disp. Addicional 5a de la Reforma Laboral 32/2021, perquè els contractes amb finançament europeu es realitzen per temps indefinit. Considerem que una reforma de la Llei de la Ciència que no contemple millores per al personal investigador és una reforma insuficient, que segueix sense equiparar-los a altres figures anàlogues per a aconseguir una major estabilitat. CCOO reivindica davant el Ple del Congrés la necessitat d’una Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que forme part de la política d’Estat, una revisió en profunditat del text perquè s’aborden els problemes estructurals. Per part nostra continuarem treballant i pressionant perquè s’introduïsquen les condicions que li correspon al personal investigador en la Llei de la Ciència, que no són reconegudes.  

********************************

  Desde CCOO queremos señalar que a pesar de las numerosas noticias celebrando los cambios acordados para la modificación de la Ley de la Ciencia, creemos que son mínimos y no son más que un lavado de cara ya que apenas incluyen cambios que afecten a los derechos laborales del personal investigador. Asimismo, CCOO lamenta que sus enmiendas no se hayan proyectado en el texto que el día 23 se votará en el Pleno del Congreso, y que la norma no haya sido lo ambiciosa que deseábamos, ya que se trata de un Proyecto de Ley continuista, donde se olvida que la ciencia, la tecnología y la innovación deben ocupar un lugar primordial en la política de Estado. De entre todas las enmiendas que CCOO propuso para mejorar esta ley, los grupos parlamentarios han decidido no incluir las que contemplan: – Dignificación del salario del personal predoctoral. – Carrera profesional para el personal investigador laboral, personal técnico y de gestión de I+D+i. – Creación de un estatuto de personal postdoctoral que establezca el salario, para que no venga determinado por la institución o el programa subvencionado. – Correcta aplicación al personal de investigación de la modificación de la Disp. Adicional 5ª de la Reforma Laboral 32/2021, para que los contratos con financiación europea se realicen por tiempo indefinido. Consideramos que una reforma de la Ley de la Ciencia que no contemple mejoras para el personal investigador es una reforma insuficiente, que sigue sin equipararlos a otras figuras análogas para alcanzar una mayor estabilidad. CCOO reivindica ante el Pleno del Congreso la necesidad de una Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que forme parte de la política de Estado, una revisión en profundidad del texto para que se aborden los problemas estructurales. Por nuestra parte seguiremos trabajando y presionando para que se introduzcan las condiciones que le corresponde al personal investigador en la Ley de la Ciencia, que no son reconocidas.