Acords (Generalitat y Estat)

CCOO aconsegueix un gran acord sobre el teletreball en les Administracions Públiques


En la Mesa General de les Administracions Públiques, ha sigut possible aconseguir un acord referent al teletreball, que serà aplicable com a normativa de caràcter bàsica en la nostra Funció pública valenciana i arreplega les línies mestres que, des d'un inici, CCOO hem defensat sindicalment per a la seua aplicació també a la Generalitat Valenciana.

CCOO considera un gran assoliment del sindicat en la negociació que s'explicite que els mitjans tecnològics i el seu manteniment han de ser a càrrec de l'administració.

Els principals aspectes que arreplega l'acord aconseguit són els següents:

- El teletreball no serà considerat com a ordinari i no haurà de contemplar la totalitat de la jornada laboral.

- Es garanteix l'atenció directa presencial a la ciutadania.

- Serà en cada àmbit i en la normativa reguladora que a aquest efecte es dicte per cada Administració competent on es determine el percentatge de la prestació de serveis que pot desenvolupar-se per aquesta nova modalitat, de tal manera que es combine la presencialitat i el teletreball en el règim que s'establisca.

- El personal que teletrabaje tindrà els mateixos drets i deures individuals i col·lectius, incloent la normativa de prevenció de riscos laborals.

- L'administració proporcionarà i mantindrà els mitjans tecnològics necessaris per a la seua activitat a les persones que treballen en aquesta modalitat.

- El personal laboral al servei de les Administracions Públiques es regirà, en matèria de teletreball, pel que es preveu en el present Estatut (TREBEP) i per les seues normes de desenvolupament.

- Dret a la desconnexió digital, la confidencialitat i la protecció de dades.

- Requisit previ serà la valoració de les tasques assignades al lloc, la corresponent avaluació i planificació preventiva, així com la formació en competències digitals necessàries per a la prestació del servei.

- La prestació del servei mitjançant teletreball haurà de ser expressament autoritzada i serà compatible amb la modalitat presencial.

- Tindrà caràcter voluntari i reversible excepte en supòsits excepcionals degudament justificats.

- Seran objecte de negociació col·lectiva els criteris generals requeriran en l'àmbit corresponent.

- Es contemplaran criteris objectius en l'accés a aquesta modalitat de prestació de servei.

CCOO, sindicat majoritari en el conjunt de les administracions públiques, se saluda que l'acord hi ha sigut aconseguit entre administració i tots els sindicats amb representació en la Mesa General de les Administracions públiques , que siga pròxim als nostres postulats sobre el teletreball i s'hagen inclòs gran part de les nostres propostes

En el nostre territori, també volem que la Negociació de les condicions de treball del personal de la Generalitat s'aborde en el lloc corresponent. que no és un altre que la Mesa Sectorial de Funció Pública i la CIVE i si pot ser amb una única veu del govern valencià .


Enllaç al text final de l'Acord de modificació del TREBEP per a la regulació del teletreball (sector públic).


Enllaç al text del projecte de Llei per a la regulació del teletreball (sector privat).     teletrabajo 07


CCOO consigue un gran acuerdo sobre el teletrabajo en las Administraciones Públicas


En la Mesa General de las Administraciones Públicas, ha sido posible alcanzar un acuerdo al respecto del teletrabajo, que será aplicable como normativa de carácter básica en nuestra Función pública valenciana y recoge las líneas maestras que, desde un inicio, CCOO hemos defendido sindicalmente para su aplicación también a la Generalitat Valenciana.

CCOO considera un gran logro del sindicato en la negociación que se explicite que los medios tecnológicos y su mantenimiento deben correr a cargo de la administración

Los principales aspectos que recoge el acuerdo alcanzado son los siguientes:

- El teletrabajo no será considerado como ordinario y no deberá contemplar la totalidad de la jornada laboral.

- Se garantiza la atención directa presencial a la ciudadanía.

- Será en cada ámbito y en la normativa reguladora que a tal efecto se dicte por cada Administración competente donde se determine el porcentaje de la prestación de servicios que puede desarrollarse por esta nueva modalidad, de tal manera que se combine la presencialidad y el teletrabajo en el régimen que se establezca.

- El personal que teletrabaje tendrá los mismos derechos y deberes individuales y colectivos, incluyendo la normativa de prevención de riesgos laborales.

- La administración proporcionará y mantendrá los medios tecnológicos necesarios para su actividad a las personas que trabajen en esta modalidad.

- El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se regirá, en materia de teletrabajo, por lo previsto en el presente Estatuto (TREBEP) y por sus normas de desarrollo.

- Derecho a la desconexión digital, la confidencialidad y la protección de datos.

- Requisito previo será la valoración de las tareas asignadas al puesto, la correspondiente evaluación y planificación preventiva, así como la formación en competencias digitales necesarias para la prestación del servicio.

- La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial.

- Tendrá carácter voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados.

- Serán objeto de negociación colectiva los criterios generales requerirán en el ámbito correspondiente.

- Se contemplarán criterios objetivos en el acceso a esta modalidad de prestación de servicio.

CCOO, sindicato mayoritario en el conjunto de las administraciones públicas, se saluda que el acuerdo hay sido alcanzado entre administración y todos los sindicatos con representación en la Mesa General de las Administraciones públicas , que sea cercano a nuestros postulados acerca del teletrabajo y se hayan incluido gran parte de nuestras propuestas

En nuestro territorio, también queremos que la Negociación de las condiciones de trabajo del personal de la Generalitat se aborde en el lugar correspondiente. que no es otro que la Mesa Sectorial de Función Pública y la CIVE y a ser posible con una única voz del gobierno valenciano .

Enlace al texto final del Acuerdo de modificación del TREBEP para la regulación del teletrabajo (sector público).


Enlace al texto del proyecto de Ley para la regulación del teletrabajo (sector privado).


Aquest virus el parem units


Ho parem si ajudes i fas cas als nostres professionals


És el moment!
de recuperar els drets arrabassats
.Oferta de cursos en línea para el PAS laboral, PAS funcionario de universidad, docentes, opositores, interinos y personas desempleadas

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png
CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.
Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet             77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es
Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

https://ccoo.upv.es/images/stories/anagramas/CCOO_UGT_UPV-03.jpg

CCOO i UGT emplacen al Govern a negociar un nou acord per a les empleades i empleats públics que permeta continuar recuperant drets,salaris i ocupació

L'Àrea Pública de CCOO i la Federació de Serveis Públics de (FeSP) d'UGT, organitzacions sindicals més representatives de les Administracions Públiques, han dirigit un escrit al Vicepresident 2n i Ministre de Drets Socials i Agenda 2030, a la Ministra d'Hisenda i a la Ministra de Política Territorial i Funció Pública per a traslladar-los els elements que, de manera prioritària, han de formar part de la mesa de diàleg social en el nostre àmbit. Els sindicats demanen escometre la negociació d'un nou acord en Funció Pública, tenint en compte que aquest és l'últim any de vigència de l'II Acord per a la millora de l'ocupació pública i condicions de treball subscrit el 9 de març de 2018.

En la carta que han remès al Govern, UGT i CCOO estableixen tres grans prioritats. La primera és la defensa dels Serveis Públics, pilar fonamental de la nostra societat. Avui més que mai demostrat en la crisi sense precedents que venim patint produïda pel covid-19. La segona, l'ocupació pública, que ha de passar obligatòriament per culminar els processos d'estabilització i consolidació, per a rebaixar la taxa de temporalitat, així com eliminar la taxa de reposició per a donar resposta a les necessitats urgents d'increment estructural de les plantilles, havent-se demostrat clarament insuficients i molt minvades per les polítiques austericidas dutes a terme en l'anterior crisi econòmica, on es van eliminar les ofertes d'ocupació pública. El tercer element fonamental és seguir en la senda de recuperació del poder adquisitiu i els drets laborals de les empleades i empleats públics igualment retallats en l'anterior crisi.

L'aposta pels Serveis Públics i el compromís amb les empleades i empleats públics amb un clar reflex en matèria retributiva i condicions de treball, així com un correcte dimensionament de les plantilles, al costat de les polítiques socials, laborals i d'igualtat, han de ser el senyal d'identitat on treballar. En aquest sentit, des de totes dues centrals sindicals emplacen al Govern a iniciar una negociació que ens permeta arribar a un Acord on queden reflectits aquests compromisos.

Igualment, l'escrit assenyala altres elements, no menys importants, com és tot el relacionat amb el desenvolupament de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, adaptacions normatives, lleis de funció pública i classificació professional, entre altres.

 

https://ccoo.upv.es/images/stories/anagramas/CCOO_UGT_UPV-03.jpg

CCOO y UGT emplazan al Gobierno a negociar un nuevo acuerdo para las empleadas y empleados públicos que permita seguir recuperando derechos,salarios y empleo

El Área Pública de CCOO y la Federación de Servicios Públicos de (FeSP) de UGT, organizaciones sindicales más representativas de las Administraciones Públicas, han dirigido un escrito al Vicepresidente 2º y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, a la Ministra de Hacienda y a la Ministra de Política Territorial y Función Pública para trasladarles los elementos que, de manera prioritaria, deben formar parte de la mesa de diálogo social en nuestro ámbito. Los sindicatos piden acometer la negociación de un nuevo acuerdo en Función Pública, teniendo en cuenta que este es el último año de vigencia del II Acuerdo para la mejora del empleo público y condiciones de trabajo suscrito el 9 de marzo de 2018.

En la carta que han remitido al Gobierno, UGT y CCOO establecen tres grandes prioridades. La primera es la defensa de los Servicios Públicos, pilar fundamental de nuestra sociedad. Hoy más que nunca demostrado en la crisis sin precedentes que venimos sufriendo producida por el covid-19. La segunda, el empleo público, que debe pasar obligatoriamente por culminar los procesos de estabilización y consolidación, para rebajar la tasa de temporalidad, así como eliminar la tasa de reposición para dar respuesta a las necesidades urgentes de incremento estructural de las plantillas, habiéndose demostrado claramente insuficientes y muy mermadas por las políticas austericidas llevadas a cabo en la anterior crisis económica, donde se eliminaron las ofertas de empleo público. El tercer elemento fundamental es seguir en la senda de recuperación del poder adquisitivo y los derechos laborales de las empleadas y empleados públicos igualmente recortados en la anterior crisis.

La apuesta por los Servicios Públicos y el compromiso con las empleadas y empleados públicos con un claro reflejo en materia retributiva y condiciones de trabajo, así como un correcto dimensionamiento de las plantillas, junto a las políticas sociales, laborales y de igualdad, deben ser la seña de identidad donde trabajar. En este sentido, desde ambas centrales sindicales emplazan al Gobierno a iniciar una negociación que nos permita llegar a un Acuerdo donde queden reflejados estos compromisos.

Igualmente, el escrito señala otros elementos, no menos importantes, como es todo lo relacionado con el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, adaptaciones normativas, leyes de función pública y clasificación profesional, entre otros.

 

.

 

Els drets es conquisten i es defensen

 

.

 

 

Oferta de cursos en línea para el PAS laboral, PAS funcionario de universidad, docentes, opositores, interinos y personas desempleadas

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

CARTA abierta a la CRUE

Cuando se declara el Estado de Alarma, el sistema educativo español, en todos sus niveles, en lugar de paralizarse, comienza a adaptarse a marchas forzadas, con un incremento sustancial de actividad, a la nueva situación. También el conjunto del personal de todas las Universidades Públicas españolas (PAS y PDI), que cambian de la noche a la mañana sus rutinas profesionales para que, siguiendo el lema del Gobierno, “ningún estudiante pierda el curso”. El esfuerzo, descomunal y sobrevenido, se afronta en solitario por el personal de las Universidades Públicas, en muchos casos con dificultades materiales, personales y de conciliación, con sensación de vulnerabilidad y soledad al tener que tomar decisiones individuales ante la falta de respuesta inmediata de los diferentes equipos rectorales.  

CC.OO quiere reconocer el esfuerzo tan enorme que PDI y PAS están realizando, sin límite de fechas u horarios, para evitar la pérdida de curso por parte de los estudiantes, pero exige a los equipos rectorales algo más que tibias instrucciones, a menudo vacías de contenido y poco clarificadoras. En muchas ocasiones la información llega tarde, a menudo no aporta contenido alguno y la que más, es repetitiva. En el mantenimiento y supervivencia de la Universidad Pública española, solo el personal y los estudiantes demuestran estar a la altura de las circunstancias. Los equipos rectorales con la CRUE a la cabeza, acostumbrados al “coste cero” y a los recortes, no han entendido que la situación merece algo más que la publicación de breves instrucciones de reorganización docente o de listados de plataformas de enseñanza virtual. La consecuencia de esta falta de liderazgo está llevando a un estrés que ataca no solo al personal de las universidades, sino a los mismos estudiantes, que viven la situación con ansiedad y grave preocupación. A esta sensación de estrés también contribuye el establecimiento de unas fechas límites estrictas, sin un horizonte claro.

Como al resto de la ciudadanía, esta crisis nos coge a todos por sorpresa, pero en la Universidad Pública llevamos tiempo aprendiendo a sobrevivir. Este triste giro de los acontecimientos saca a la luz las debilidades y el sobreesfuerzo al que es sometido todo el Personal Docente e Investigador y de Administración y Servicios de las universidades. Por un lado, los recortes drásticos en personal, la estructura rígida de promoción interna y la falta de una apuesta clara por la modernización de los servicios provoca un atasco monumental en la labor del PAS, con personal sin formación digital y en puestos de trabajo que no permiten, ya no solo el teletrabajo, sino el trabajo a distancia. Por otro lado, los sueldos en precario, la presión cada vez más fuerte para la consecución de las diferentes acreditaciones y, sobre todo, el aumento de la carga de trabajo en el PDI, provoca una saturación real en las labores del profesorado que debe dar ahora todavía más de sí para mantener el sistema funcionando. Tanto unos como otros merecen nuestro reconocimiento, pues en su dedicación reside el verdadero sentido de servicio público y su profesionalidad los convierte en auténticos servidores de la sociedad.

Esta crisis está demostrando la fragilidad del sistema de Educación Superior, una fragilidad construida a partir de sucesivos recortes en los últimos años, pero que recibe el golpe definitivo después de la crisis financiera de 2008. CC.OO ha reclamado al Gobierno de la Nación la derogación de la Ley Wert y del RDL 14/2012, normas “austericidas” que impiden la renovación de las plantillas universitarias, diezmadas y cada vez de mayor edad. También hemos reclamado al Gobierno una revisión de los criterios de evaluación y acreditación al profesorado universitario, cuyas exigencias a menudo son imposibles de conquistar, pues no se puede articular un currículum atendiendo a criterios que cambian de la noche a la mañana y, especialmente, no se pueden conseguir resultados de investigación con recortes dramáticos en financiación en I+D como los acaecidos en la última década.

En CC.OO somos conscientes de que la emergencia sanitaria ha de ser prioritaria en nuestras vidas, es lo más inmediato y debe resolverse cuanto antes. Hemos estado activos reclamando nuestra posición en los Comités de Seguridad y Salud, con poco éxito. En la última reunión con el Ministerio de Universidades, el Ministro nos remitió exclusivamente a la CRUE y a las CC.AA. para reivindicar nuestra legítima participación en la toma de decisiones negociadas ante la desregulación laboral que estamos sufriendo. Sin embargo, estamos constatando durante esta situación una falta total de diálogo entre los equipos rectorales con los representantes sindicales. Las decisiones se han tomado siempre unilateralmente, a golpe de mando. CC.OO quiere mostrar su preocupación ante la falta de diálogo total que existe entre los legítimos representantes de las y los trabajadores de las Universidades Públicas españolas y los diferentes gobiernos, de las universidades, de las CC.AA y del Estado, pero sobre todo, aquellos que le son más cercanos, los Rectores y sus equipos de gobierno. Todavía estamos a tiempo, por ejemplo, a establecer un debate amplio sobre la evaluación a distancia, sin imposiciones desde arriba.  

CC.OO valora positivamente el último Comunicado de la CRUE sobre el “Cometido de la ciencia en la resolución de la crisis generada por la pandemia de Coronavirus SARS-CoV-2”, donde urge al Gobierno y a todos los agentes científicos del país a abordar, de manera inaplazable, la financiación constante y sostenida de la ciencia para afrontar futuras crisis con mayor garantía de éxito. Sin embargo, no entendemos cómo será eso posible en el seno de las universidades si los equipos rectorales eluden el diálogo con los legítimos representantes de los trabajadores.  

Desde CC.OO reclamamos que las universidades españolas aclaren la situación del personal laboral cuyo contrato termina este curso y emplazamos a prorrogarlos hasta julio de 2021 para garantizar, no sólo el cierre del presente curso, sino que el próximo pueda desarrollarse con la mayor normalidad posible. Del mismo modo, requerimos a la CRUE que lidere la petición de la prórroga de los proyectos de investigación y contratos de investigación en I+D+i actuales y que reclame al Gobierno y a los organismos que correspondan que se resuelvan a la mayor brevedad las convocatorias que están en curso. Si las universidades públicas no tienen unas plantillas adecuadas ni una financiación suficiente para realizar las labores académicas (docencia, investigación, gestión e innovación) estaremos asistiendo a la muerte de la universidad pública de calidad, muy frágil en la actualidad.  

CC.OO exige a la CRUE que los rectorados negocien con los representantes legítimos de las trabajadoras y de los trabajadores las modificaciones sustanciales que están acaeciendo en las condiciones de trabajo del personal de la universidad y la temporalidad y condiciones en que se va a realizar el desescalamiento una vez que se inicie por el Gobierno de la nación.

CC.OO reivindica la insustituible función de los servicios públicos, en concreto de la Universidad, como garante de la solidaridad colectiva, los derechos sociales y el avance de la sociedad. Es necesario el apoyo decidido a los mismos que, en el caso de la Universidad, pasa por garantizar a corto, medio y largo plazo una adecuada financiación para el refuerzo y estabilidad de sus plantillas, el impulso de la investigación y la mejora de sus infraestructuras.

Madrid, 14 de abril de 2020
Secretaría de Universidades e Investigación FE CCOO


https://valenciaplaza.com/public/Image/2020/4/corea-trabajadores_NoticiaAmpliada.jpg


     Aquest virus el parem units

Ho parem si et quedes a casa 

 

 

Oferta de cursos en línea para el PAS laboral, PAS funcionario de universidad, docentes, opositores, interinos y personas desempleadas

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet        77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA CONVOCATORIA ABIERTA DE AYUDAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO

La Resolución de 26 de febrero de 2020 de la Secretaría General de Universidades, por la que se hace pública la relación definitiva de candidaturas seleccionadas en la primera fasepara ayudas para la Formación del Profesorado Universitario, correspondiente a la convocatoria publicada por Resolución de 16 de octubre de 2019, establecía un plazo parapresentar las solicitudes para la segunda fase del proceso de selección que finalizaba el 16 de marzo de 2020 a las 14 horas.

No obstante, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su Disposición Adicional tercera, suspende los plazos administrativos y se interrumpen losplazos hasta que cese el estado de alarma.

En consecuencia, informamos de lo siguiente:

* El plazo para presentar las solicitudes para la segunda fase del proceso de selección para las ayudas de Formación del Profesorado Universitario se suspende durante todo el tiempo que dure el estado de alarma y se reanudará al finalizar este.

* Las solicitudes ya presentadas serán válidas y los candidatos no tendrán la necesidad de presentarlas de nuevo.

* En las solicitudes que se encontraran en proceso de elaboración, la aplicación guardará   la  información   introducida  hasta  el   momento   y  no  será  necesario reiniciarlas desde el principio.

El buzón de correo para solicitantes,   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. , seguirá operativo durante el estado de alarma.

   https://lh3.googleusercontent.com/proxy/jzu9CaqNujgqvdJs-8_wpnOdK16XLShkTSrSODDkj9506zbl6bd3smCjpQCxgOtJEXItlE3Ts5hh-hKWP-uVIEObKkmYBDU5DrLzKaP62ITXfHruG9WavP7-XoaKKg3tKqUh

 


Aquest virus el parem units

Ho parem si et quedes a casa

 

 

Som universitat pública

 

 


Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet        77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

Reunión con el Ministro de Universidades (17/02/2020)

 

CCOO instó al Gobierno a crear la Mesa de negociación de Universidad con el fin de revertir los recortes.

 Exige:

* Más financiación.
* Mejor sistema de becas.
* Acabar con la precarización y la temporalidad.
* Elaboración del estatuto del PDI...

En la reunión que los sindicatos representativos han mantenido ayer con el Ministro de Universidades, Manuel Castells Olivan, CCOO instó al Gobierno a crear la mesa de negociación de Universidad para el desarrollo de políticas universitarias que reviertan los recortes sufridos por las universidades públicas en los últimos años, tanto desde el punto de vista de la financiación, como de la precarización y temporalización de las plantillas de Personal de Administración y Servicios y de Personal Docente e Investigador de las universidades. Además, CCOO ha planteado la necesidad urgente de revisar la política de precios públicos para los estudios universitarios fijada por el Gobierno de España y de modificar la convocatoria de becas generales del Ministerio de Educación y Formación Profesional para enseñanzas universitarias y los umbrales de renta, como instrumentos que favorecen la cohesión social y territorial.

El ministro ha puesto de manifiesto la voluntad de diálogo social, con el compromiso expreso de abordar y llegar a acuerdos, con la finalidad de iniciar la senda de recuperación de derechos y de eliminar la gran bolsa de precariedad laboral que sufren las universidades. El ministro expondrá la próxima semana, en la Conferencia General de Política Universitaria, la necesidad de disminuir el importe de los precios públicos universitarios, sustituyendo la horquilla actual por un importe máximo por crédito matriculado.

CCOO ha reiterado sus propuestas en materia de empleo, salarios y condiciones laborales –derogación del RD 14/2012, eliminación de la tasa de reposición, reducción de la tasa de temporalidad y precariedad, elaboración del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) y desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) con establecimiento en ambos casos de la carrera profesional horizontal para todo el personal de las universidades (PAS y PDI), actualización de los salarios contemplados en el RD 989/1986 complementado por el Real Decreto 1084/1988 y modificación profunda de la ANECA y criterios de acreditación del programa ACADEMIA para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.

El ministro ha resaltado entre sus prioridades para los próximos meses la elaboración del Estatuto del PDI con la definición de la carrera académica, contemplando la estabilidad para el PDI Funcionario y el PDI Laboral; los derechos y deberes y la equiparación económica y profesional entre PDI Funcionario y Laboral. También ha puesto de manifiesto la voluntad de eliminar las figuras actuales de PDI Laboral con elevada precariedad laboral y temporal mediante la creación de nuevas figuras que dignifiquen la dedicación a la actividad docente e investigadora en la universidad.

El ministro se ha comprometido a tratar el tema de financiación de las universidades, que han sufrido una pérdida superior al 20% de sus presupuestos desde 2010 con las Comunidades Autónomas si bien señaló que no puede haber presupuestos finalistas.

El ministro ha resaltado la necesidad de realizar modificaciones profundas en la ANECA, tanto de los programas de acreditación del PDI como en los de acreditación institucionaly a modificar los requisitos para la creación de nuevas universidades privadas, con el objetivo de que reúnan unos criterios mínimos de calidad.

CCOO también expresó la necesidad de armonizar las figuras de contratación contempladas en la Ley de la Ciencia y su integración en el ámbito de la universidad o la importancia y relevancia que tiene la investigación para el futuro de la una universidad pública de calidad. En concreto, CCOO expuso la urgencia en la necesidad de financiación de los contratos predoctorales procedentes de convocatorias del Ministerio de Ciencia e Innovación y el incremento en sus retribuciones, en consonancia con los aumentos contemplados para el resto de empleados públicos y con el Estatuto del Personal Investigador en Formación. CCOO reclamó al Ministerio la ausencia de la convocatoria de movilidad 2019 para estancias cortas en los contratos FPU y el Ministerio se ha comprometido a realizarla entre los meses de marzo y mayo del año actual.

Además, el ministro expuso la necesidad de impulsar las unidades de igualdad de la Universidades para el desarrollo efectivo de Planes de Igualdad y de ofertar formación “on line” para configurar programas de formación durante toda la vida (Long Life Learning), con la UNED como universidad pública de referencia.

El ministro asimismo mencionó que están finalizando la configuración del órgano de coordinación de los Ministerios de Universidades y de Ciencia e Innovación y manifestó su voluntad para desarrollar políticas conjuntas que impulsen la investigación en nuestro país.

CCOO valora positivamente la reunión con el Ministro de Universidades y su equipo y espera que, en un futuro próximo, se consolide la mesa de universidades como marco de negociación para alcanzar acuerdos que permitan la reactivación de la negociación colectiva, la recuperación de derechos y mejora de las condiciones laborales del personal de las universidades y la concepción de la universidad como servicio público imprescindible para el cambio de modelo productivo y para favorecer la cohesión social.

Documento

    https://fe.ccoo.es/1e119b5cebe6fc724ebed25a6bae5fdb000063.jpeg

Els drets es conquisten i es defensen

 

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO
Atenció a l´afiliació
http://ccoo.upv.es/images/logoccooUPV.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet        77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.