CCOO informa dels punts tractats en la Mesa General de la UPV celebrada el passat 13 de juliol:

 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ  PLA CONCILIA UPV

Durant diverses setmanes s'ha estat treballant en l'actualització del Pla Concilia de la UPV en la part de permisos, llicències, reduccions de jornada, creació Comissió paritària de seguiment, disposició addicional i annexos, per a incorporar les millores que s'arrepleguen en el Decret 42/2019 del Consell, de regulació de les condicions de treball personal Generalitat en equiparació amb el personal de la UPV.

Es pretén unificar el Pla Concilia de PAS-PI  i  el Pla Concilia de PDI.

Pel que fa al PAS-PI, CCOO està conforme, però en el que afecta al PDI, CCOO no està d'acord ja que en el punt 6 Reduccions de Jornada apartat 18, que tracta d'explicar com s'aplicaran les reduccions en la jornada de PDI quant a l'assignació de docència, no és clar.

Per això per a donar un millor enfocament CCOO planteja afegir el següent paràgraf:

“La reducció de jornada afectarà la totalitat de la jornada laboral, repercutint de manera proporcional en les hores lectives (crèdits) que corresponguen impartir al professor segons la Normativa d'Ordenació Acadèmica, excepte quan la reducció no suposa una deducció de retribucions en els casos contemplats en el punt 6.4.”

CCOO vota en contra de la proposta de modificació Pla Concilia perquè es manté l'apartat 18 sense admetre el plantejament presentat, d'aquesta manera el citat apartat es queda inconclús.

No obtenint la majoria simple necessària en la votació de la proposta, el document es presentarà en el pròxim Consell de Govern per a la seua aprovació.

D'altra banda, l'administració es compromet a revisar amb major deteniment els punts que afecten el PDI.

 

Punxa ací per a veure l'esborrany de la proposta de Pla Concilia.

Des de CCOO hem preparat una guia que contempla els canvis i millores que s'han incorporat a les parts revisades de la nova versió de Pla Concilia UPV, punxa ací per a veure la guia.

 

LLICÈNCIA PER ESTUDIS RELACIONADA AMB LES AJUDES DE REQUALIFICACIÓ DEL PROFESSORAT UNIVERSITARI

El Reial decret 898/1985, sobre règim del professorat universitari habilita a les universitats per a la concessió de llicències per estudis, per això l'administració proposa per a la seua aprovació, dins de les ajudes de requalificació, una llicència per a estades de formació en una universitat o centre investigador diferent a la UPV que permeten fins a 2 anys.

CCOO requereix que el professorat que obtinga aquesta llicència en el cas que comprenga dos semestres, que no impartisca docència en el semestre següent punt a l'inici o en finalitzar la llicència, el Vicerector de Professorat comenta que se li sol·licitarà a departament que garantisca que no s'impartisca docència.

La proposta és aprovada per unanimitat.

 

 

INFORME CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA I LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES PER A IMPULSAR LA MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA DE LES EMPLEADES PÚBLICA PER RAÓ DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Per part de les organitzacions sindicals es valora que és una mesura molt positiva i se sol·licita que s’estudia la possibilitat que les professores puguen acollir a aquest Conveni, l'administració comenta que l'elevaren a la Vicerectora per al seu estudi.

En referència al punt 7.2. del Conveni,   CCOO pregunta si les indemnitzacions inclouen l'ajuda econòmica de lloguer d'habitatge, l'administració no ho aclareix, CCOO considera que seria convenient que la Universitat ho assumirà.

 

 

INCREMENT RETRIBUTIU DEL 0,9% PER A l'ANY 2021

L'administració informa que s'han actualitzat les taules retributives i s'està treballant per a abonar l'increment en la pròxima nòmina, amb efectes retroactius des de l'1 de gener.

CCOO informa que en el Decret llei 9/2021, de 2 de juliol de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021, en l'article 1.2.a) s'arreplega que es podran realitzar aportacions a plans de pensions d'ocupació i que en la UPV tenim l'acord d'aportar el 0,5% de la massa salarial, per la qual cosa s'hauran de reprendre les aportacions al Pla de Pensions de la Universitat.

 

 

SITUACIÓ SOCI-SANITÀRIA ACTUAL I ACCIONS A PRENDRE

Davant la situació actual de la pandèmia des de l'organització sindical STEPV es planteja per al mes de juliol que es treballe al 80% no presencial i el 20% presencial.

CCOO dóna suport a la proposta i a més sol·licita que s'incloguen en el treball no presencial a les Jefatures de Secció.

Finalment, les organitzacions sindicals sol·liciten l'extensió del treball no presencial a tot el personal, a més se sol·licita la revisió de la Resolució de la Universitat de normalitat per al mes de setembre.

 

 

PREGUNTES

Les organitzacions sindicals pregunten pel pagament de la productivitat variable del PDI, al·ludeixen que ha arribat informació que hi ha problemes per a la modificació del Decret quant al pagament de la part de productivitat acadèmica dels anys 2018 i 2019, el Vicerector de Professorat informa que no té coneixement de la informació, però que l'esborrany del Decret està pendent de passar per l'oficina de pressupostos de la Generalitat.

El Vicerector explica que per part de la Universitat es va fer un informe jurídic des de la Secretaria General i des del Consell Social que el pagament de la productivitat no té increment pressupostari per a la Generalitat ja que ho assumeix la Universitat, i pensa que d'aquesta manera es publicarà el Decret.

 

 

 

 

CCOO informa de los puntos tratados en la Mesa General de la UPV celebrada el pasado 13 de julio:

 

PROPUESTA MODIFICACIÓN PLAN CONCILIA UPV

 

Durante varias semanas se ha estado trabajando en la actualización del Plan Concilia de la UPV en la parte de permisos, licencias, reducciones de jornada, creación Comisión paritaria de seguimiento, disposición adicional y anexos, para incorporar las mejoras que se recogen en el Decreto 42/2019 del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo personal Generalitat en equiparación con el personal de la UPV.

Se pretende unificar el Plan Concilia de PAS-PI y el Plan Concilia de PDI.

En lo que respecta al PAS-PI, CCOO está conforme, pero en lo que afecta al PDI, CCOO no está de acuerdo ya que en el punto 6 Reducciones de Jornada apartado 18, que trata de explicar cómo se aplicarán las reducciones en la jornada de PDI en cuanto a la asignación de docencia, no está claro. Por ello para dar un mejor enfoque CCOO plantea añadir el siguiente párrafo:

“La reducción de jornada afectará a la totalidad de la jornada laboral, repercutiendo de manera proporcional en las horas lectivas (créditos) que correspondan impartir al profesor según la Normativa de Ordenación Académica, excepto cuando la reducción no suponga una deducción de retribuciones en los casos contemplados en el punto 6.4.”

CCOO vota en contra de la propuesta de modificación Plan Concilia porque se mantiene el apartado 18 sin admitir el planteamiento presentado, de esta manera el citado apartado se queda inconcluso.

No obteniendo la mayoría simple necesaria en la votación de la propuesta, el documento se presentará en el próximo Consejo de Gobierno para su aprobación.

Por otra parte, la administración se compromete a revisar con mayor detenimiento los puntos que afectan al PDI.

Pincha aquí para ver el borrador de la propuesta de Plan Concilia.

Desde CCOO hemos preparado una guía que contempla los cambios y mejoras que se han incorporado a las partes revisadas de la nueva versión de Plan Concilia UPV, pincha aquí para ver la guía.

 

LICENCIA POR ESTUDIOS RELACIONADA CON LAS AYUDAS DE RECUALIFICACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO

 

El Real Decreto 898/1985, sobre régimen del profesorado universitario habilita a las universidades para la concesión de licencias por estudios, por ello la administración propone para su aprobación, dentro de las ayudas de recualificación, una licencia para estancias de formación en una universidad o centro investigador distinto a la UPV que permitan hasta 2 años.

CCOO requiere que el profesorado que obtenga esta licencia en el caso de que comprenda dos semestres, que no imparta docencia en el semestre siguiente tanto al inicio o al finalizar la licencia, el Vicerrector de Profesorado comenta que se le solicitará a departamento que garantice que no se imparta docencia.

La propuesta es aprobada por unanimidad.

 

 

INFORME CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA Y LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS VALENCIANAS PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD INTERADMINISTRATIVA DE LAS EMPLEADAS PÚBLICA POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

 

Por parte de las organizaciones sindicales se valora que es una medida muy positiva y se solicita que se estudie la posibilidad de que las profesoras puedan acoger a este Convenio, la administración comenta que lo elevaran a la Vicerrectora para su estudio.

En referencia al punto 7.2 del Convenio CCOO pregunta si las indemnizaciones incluyen la ayuda económica de alquiler de vivienda, la administración no lo aclara, CCOO considera que sería conveniente que la Universitat lo asumiera.

 

 

INCREMENTO RETRIBUTIVO DEL 0,9% PARA EL AÑO 2021

 La administración informa que se han actualizado las tablas retributivas y se está trabajando para abonar el incremento en la próxima nómina, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

 

CCOO informa que en el Decreto Ley 9/2021, de 2 de julio de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021, en el artículo 1.2.a) se recoge que se podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo y que en la UPV tenemos el acuerdo de aportar el 0,5% de la masa salarial, por lo que se tendrán que retomar las aportaciones al Plan de Pensiones de la Universitat.

 

SITUACIÓN SOCIO-SANITARIA ACTUAL Y ACCIONES A TOMAR

Ante la situación actual de la pandemia desde la organización sindical STEPV se plantea para el mes de julio que se trabaje al 80% no presencial y el 20% presencial.

CCOO apoya la propuesta y además solicita que se incluyan en el trabajo no presencial a las Jefaturas de Sección.

Finalmente, las organizaciones sindicales solicitan la extensión del trabajo no presencial a todo el personal, además se solicita la revisión de la Resolución de la Universitat de normalidad para el mes de septiembre.

 

 

PREGUNTAS

 Las organizaciones sindicales preguntan por el pago de la productividad variable del PDI, aluden que ha llegado información de que hay problemas para la modificación del Decreto en cuanto al pago de la parte de productividad académica de los años 2018 y 2019, el Vicerrector de Profesorado informa que no tiene conocimiento de la información, pero que el borrador del Decreto está pendiente de pasar por la oficina de presupuestos de la Generalitat.

 

El Vicerrector explica que por parte de la Universitat se va hacer un informe jurídico desde la Secretaría General y desde el Consejo Social de que el pago de la productividad no tiene incremento presupuestario para la Generalitat ya que lo asume la Universitat, y piensa que de esta manera se publicará el Decreto.

 

.

 

 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.