Mesa negociació GENERAL UPVMesa delegada de negociació del Personal Docent i Investigador-PDI celebrada el 21-05-2020.

S'aprova l'Adscripció de la docència d'assignatures al professorat que estiga en una situació de vulnerabilitat enfront del coronavirus SARS-Cov-2 en el curs acadèmic 2020/2021.

Document aprovat

 

CCOO ha defendido la seguridad y salud de todo el personal de la UPV y, especialmente la opción de impartir la docencia online para el profesorado que es encuentra dentro del grupo de vulnerabilidad.Mesa General de negociació extraordinària celebrada el 26 i 27-05-2020.

S'aproven els Criteris generals del Pla d'incorporació progressiva del personal de la Universitat Politècnica de València d'acord amb les fases del “Pla per a la transició cap a una nova normalitat”

Document aprovat


El document arreplega la majoria de les al·legacions presentades per CCOO, a destacar:

Al·legacions (1)                           Al·legacions (2)


En la incorporació progressiva del personal UPV:

* Abans de res, la seguretat de la salut per a tot el personal en general i amb major sensibilitat per al personal enquadrat en els grups vulnerables al COVID-19.

* Protecció i flexibilitat horària per al personal que haja de conciliar la vida familiar (menors, persones amb diversitat funcional i majors dependents).

* Prioritzar al màxim per a tot el personal treballador de la UPV, la prestació del treball en la modalitat no presencial (teletreball).

* Inclusió dels punts: Reunions, Viatges, Proves selectives, Cursos i activitats formatives.

* Clarificació de la tramitació de certificats i sol·licituds en els diferents Serveis de la Universitat.

* Finalment, CCOO ha insistit reiteradament a l'administració, que es posen les mesures de SEGURETAT necessàries per a la volta de la normalitat al treball, en els Serveis on el personal es troba amuntegat, sol·licitant que conste en l'acta.

 

És important que en aquests moments tan difícils que estem vivint, més que mai és necessari la unitat de tots nosaltres.

 

 

Consell de Govern celebrat el 28-05-2020.

L'equip rectoral ha informat que s'ha rebut resposta del Ministeri a la consulta efectuada per la Universitat, en la qual confirmen que es pot efectuar el pagament dels sexennis de transferència del professorat. Per això, es procedirà a l'abonament d'aquests, amb caràcter retroactiu des del dia 1 de gener de 2019, en la pròxima nòmina de juny.

Enllaç a la carta del Ministeri d'Universitats


Quant al curs 2020-2021, l'equip rectoral ha indicat que l'inici del curs serà a partir de 9 de setembre, després dels exàmens de selectivitat i de la desinfecció de les aules que s'hagen utilitzat. També s'ha comentat que el pròxim curs probablement serà híbrid, amb docència online, per si hi ha un rebrot a l'hivern.

A partir de la setmana que ve el personal docent, prèvia autorització, podrà entrar als campus per a preparar les classes del pròxim curs, gravar pràctiques, gravar classes, …


* Aprovat el procediment per a la renovació dels contractes del personal docent associat –ASO-. S'unifiquen les normes d'aplicació en tota la universitat per a la contractació  del professorat associat.

Procediment aprovat

Annex tècnic d'ordenació.

 

  2020 05 20 Desescalada 01

 

Mesa delegada de negociación del Personal Docente e Investigador-PDI celebrada el 21-05-2020.

Se aprueba la Adscripción de la docencia de asignaturas al profesorado que esté en una situación de vulnerabilidad frente al coronavirus SARS-Cov-2 en el curso académico 2020/2021.

Documento aprobado

 

CCOO ha defendido la seguridad y salud de todo el personal de la UPV y, especialmente la opción de impartir la docencia online para el profesorado que es encuentra dentro del grupo de vulnerabilidad.


.


Mesa General de negociación  extraordinaria  celebrada el 26 y 27-05-2020.

Se aprueban los Criterios generales del Plan de incorporación progresiva del personal de la Universitat Politècnica de València de acuerdo con las fases del “Plan para la transición hacia una nueva normalidad”

Documento aprobado

 

El documento recoge la mayoría de las alegaciones presentadas por CCOO, a destacar:

Alegaciones (1)                  Alegaciones (2)

 

En la incorporación progresiva del personal UPV:

* Ante todo, la seguridad de la salud para todo el personal en general y con mayor sensibilidad para el personal encuadrado en los grupos vulnerables al COVID-19.

* Protección y flexibilidad horaria para el personal que tenga que conciliar la vida familiar (menores, personas con diversidad funcional y mayores dependientes).

* Priorizar al máximo para todo el personal trabajador de la UPV, la prestación del trabajo en la modalidad no presencial (teletrabajo).

* Inclusión de los puntos: Reuniones, Viajes, Pruebas selectivas, Cursos y actividades formativas.

* Clarificación de la tramitación de certificados y solicitudes en los distintos Servicios de la Universitat.

* Por último, CCOO ha insistido reiteradamente a la administración, que se pongan las medidas de SEGURIDAD necesarias para la vuelta de la normalidad al trabajo, en los Servicios donde el personal se encuentra hacinado, solicitando que conste en el acta.

 

Es importante que en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, más que nunca es necesario la unidad de todos nosotros.

 

.

Consejo de Gobierno celebrado el 28-05-2020.

El equipo rectoral ha informado que se ha recibido respuesta del Ministerio a la consulta efectuada por la Universitat, en la que confirman que se puede efectuar el pago de los sexenios de transferencia del profesorado. Por ello, se procederá al abono de los mismos, con carácter retroactivo desde el día 1 de enero de 2019, en la próxima nómina de junio.

Enlace a la carta del Ministerio de Universidades


En cuanto al curso 2020-2021, el equipo rectoral ha indicado que el inicio del curso será a partir de 9 de septiembre, después de los exámenes de selectividad y de la desinfección de las aulas que se hayan utilizado. También se ha comentado que el próximo curso probablemente será híbrido, con docencia online, por si hay un rebrote en invierno.

A partir de la semana que viene el personal docente, previa autorización, podrá entrar a los campus para preparar las clases del próximo curso, grabar prácticas, grabar clases, …

* Aprobado el procedimiento para la renovación de los contratos del personal docente asociado –ASO-. Se unifican las normas de aplicación en toda la universidad para la contratación del profesorado asociado.

Procedimiento aprobado

Anexo técnico de ordenación.

 

.


Aquest virus el parem units

Ho parem si ajudes i fas cas als nostres professionals

 


.


Oferta de cursos en línea para el PAS laboral, PAS funcionario de universidad, docentes, opositores, interinos y personas desempleadas


Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet                77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 


CCOO INFORMA - AQUESTA CRISI NO POT DEIXAR A NINGÚ ARRERE


Primer de tot, t’agrairíem que ens remeteres els problemes que t'hagen sorgit en aquests moments de canvi de forma de treball i els teus dubtes respecte del futur, per a, des de la confidencialitat més absoluta, poder-los treballar i sol.licitar la seua solució.

La problemàtica és molt diversa i fa falta posar en evidència cadascuna de les dificultats a les quals ens hem d'enfrontar per la situació excepcional derivada d'aquesta crisi del COVID-19. Malgrat això passem a relatar alguns dels problemes que sí hem detectat:

La UPV ha aconseguit adaptar-se en temps rècord a la situació gràcies al'esforç del personal tant PAS com PDI. S'ha garantit la continuïtat de la docència i s'està mantenint una relativa normalitat administrativa. No obstant això, tant PDI com PAS estan fent el seu treball en condicions complicades. Estreballa, en la majoria dels casos:

- amb equips i infraestructures pròpies,

- sense els sistemes informàtics adequats,

- sense una connexió a internet suficient,

- sense accés als equips d'investigació, i

-amb un entorn de treball difícil quant a conciliació de la vida laboral i familiar.


Si la bona voluntat del PAS i del PDI permet que la UPV continue complint adequadament la seua comesa, també és cert que pot quedar-se arrere en la promoció a places de rang superior. Per exemple, si les acreditacions s'han retardat de mitjana un mes segons ANECA, seria de llei que la Universitat retardara en la mateixa mesura l'oferta d'ocupació per al curs 2020-2021.

I si ens preocupa la docència i la gestió, punt o més ens preocupa la investigació. El manteniment del finançament i la pròrroga dels contractes d'investigadors és una peça clau per a superar la situació que estem vivint.


Per tot això, CCOO realitza les següents propostes per a ser tractades en Mesa Negociadora:

-Manteniment de l'ocupació, facilitant mitjançant decret ministerial les pròrrogues automàtiques fins a la finalització del curs acadèmic 2020-21. Mentrestant, i en el marc del Reial decret llei 11/2020, volem que es preste especial atenció al personal que està començant la seua labor investigadora o que està en una situació més vulnerable. Per això demanem:

    o Que la pròrroga extraordinària de tres mesos s'aplique a tots els contractes, estiguen en l'últim any o no, facilitant la justificació en aquells que tenen finançament extern a la UPV. Que la UPV sol.licite a les entitats convocants que es contemple aquesta reivindicació de pròrroga i que s'aplique automàticament als contractes de convocatòria UPV. En el cas de projectes d'investigació de convocatòries nacionals, europees o pròpies, la pròrroga permetrà acabar-los de manera satisfactòria, la qual cosa al seu torn pot significar el poder aconseguir nous projectes. Una vegada possibilitada la pròrroga dels projectes en curs, s'ha de poder possibilitar la pròrroga dels contractes de personal investigador a càrrec d'aquests, sempre que hi haja disponibilitat pressupostària.

    o Que la pròrroga de duració de l'estat d'alarma més 3 mesos s'aplique a tots els contractes de Professorat Ajudant Doctor (PAD), Ajudant (AYU) i Professorat Associat (ASO) i no sols als quals acaben durant la vigència de l'estat d'alarma.

    o Que s'estudie cas a cas la necessitat d'estendre la pròrroga per a depòsits de tesis a tots els doctorands, habilitant un període superior al de l'estat d'alarma, ja que la realització del treball no es podrà reprendre amb normalitat una vegada acabada l'alarma.


-Protecció de la investigació en curs, que en molts casos haurà de reiniciar-se i per això cal replantejar pròrrogues per a contractes i projectes, a fi de poder atendre totes les dificultats detectades:

    o Problemes per a fer el treball de camp.

    o Estades que s'han interromput o que no es poden iniciar, situació agreujada pel límit que imposen algunes convocatòries de no poder fer-les en els últims nou mesos de contracte.

    o Retards en les convocatòries d'ajuda a la mobilitat.

    o Impossibilitat d'accés a materials d'investigació.

    o Problemes quan acabe l'estat d'alarma, ja que el desescalamiento probablement impedirà a curt termini la mobilitat general o l'accés a institucions, biblioteques, laboratoris, arxius, fons, etc.

    o Dificultats per a complir amb els terminis per a depositar la tesi doctoral.

    o Interrupció d'estades durant sabàtics.

    o Fins que siga derogat el Decret Wert, modificació de la normativa de la UPV que regula la dedicació docent del professorat. Se sol.licita que el període que dure l'estat d'alarma, més 3 mesos addicionals, no siga tingut en compte en el còmput del sexenni viuque aplica la UPV de cara a determinar la capacitat docent dels pròxims cursos.

    o Disseny d'un Pla de competències digitals per a estendre el coneixement d'aquestes eines a tot el personal de la UPV.

    o I mesures per a protegir la salut de les persones que siguen considerades grup de risc (majors de 60 anys, persones amb problemes cardíacs, problemes d'immunodeficiència, càncer, embarassades, etc.) durant el temps que dure el desescalamiento del confinament.


En CCOO treballem perquè ningú es quede arrere i perquè no empitjore l'ocupabilitat futura, les condicions de treball i el sosteniment de la Universitat com a servei públic.

CCOO aposta perquè la Universitat Pública puga continuar fent les tasques que li corresponen: docència, investigació i innovació sense retallades de plantilles, mantenint les ofertes d'ocupació i prorrogant acords per a mantindre llocs de treball tant fixos com eventuals.


   https://ccoo.upv.es/images/stories/Mascarillas/Mascarillas-11.jpg


Antes que nada, te agradeceríamos que nos remitieses los problemas que te hayan surgido en estos momentos de cambio de forma de trabajo y tus dudas respecto del futuro, para, desde la confidencialidad más absoluta, poderlos trabajar y solicitar su solución.

La problemática es muy diversa y hace falta poner en evidencia cada una de las dificultades a las cuales nos tenemos que enfrentar por la situación excepcional derivada de esta crisis del COVID-19. A pesar de esto pasamos a relatar algunos de los problemas que sí hemos detectado:


La UPV ha conseguido adaptarse en tiempo récord a la situación gracias al esfuerzo del personal tanto PAS como PDI. Se ha garantizado la continuidad de la docencia y se está manteniendo una relativa normalidad administrativa. No obstante, tanto PDI como PAS están realizando su trabajo en condiciones complicadas. Se trabaja, en la mayoría de los casos:

-con equipos e infraestructuras propias,

-sin los sistemas informáticos adecuados,

-sin una conexión en internet suficiente,

-sin acceso a los equipos de investigación, y

-con uno en torno a trabajo difícil en cuanto a conciliación de la vida laboral y familiar.


Si la buena voluntad del PAS y del PDI permite que la UPV siga cumpliendo adecuadamente su cometido, también es cierto que puede quedarse atrás en la promoción a plazas de rango superior. Por ejemplo, si las acreditaciones se han retrasado de media un mes según ANECA, sería de ley que la Universitat retrasase en la misma medida la oferta de empleo para el curso 2020-2021.

Y si nos preocupa la docencia y la gestión, punto o más nos preocupa la investigación. El mantenimiento de la financiación y la prórroga de los contratos de investigadores es una pieza clave para superar la situación que estamos viviendo.


Por todo esto, CCOO realiza las siguientes propuestas para ser tratadas en Mesa Negociadora:


- Mantenimiento de la ocupación, facilitando mediante decreto ministerial las prórrogas automáticas hasta la finalización del curso académico 2020-21. Mientras tanto, y en el marco del Real decreto ley 11/2020, queremos que se preste especial atención al personal que está empezando su labor investigadora o que está en una situación más vulnerable. Por eso pedimos:

    o Que la prórroga extraordinaria de tres meses se aplique en todos los contratos, estén en el último año o no, facilitando la justificación en aquellos que tienen financiación externa a la UPV. Que la UPV solicito a las entidades convocantes que se contemple esta reivindicación de prórroga y que se aplique automáticamente en los contratos de convocatoria UPV. En el caso de proyectos de investigación de convocatorias nacionales, europeas o propias, la prórroga permitirá acabarlos de manera satisfactoria, lo cual a su vez puede significar el poder conseguir nuevos proyectos. Una vez posibilitada la prórroga de los proyectos en curso, se tiene que poder posibilitar la prórroga de los contratos de personal investigador a cargo de estos, siempre que haya disponibilidad presupuestaria.

    o Que la prórroga de duración del estado de alarma más 3 meses se aplique en todos los contratos de Profesorado Ayudando Doctor (PAD), Ayudando (AYU) y Profesorado Asociado (ASO) y no solo a los cuales acaban durando la vigencia del estado de alarma.

    o Que se estudie caso a caso la necesidad de extender la prórroga para depósitos de tesis en todos los doctorandos, habilitando un periodo superior al del estado de alarma, puesto que la realización del trabajo no se podrá retomar con normalidad una vez acabada la alarma.

 

- Protección de la investigación en curso, que en muchos casos tendrá que reiniciarse y por eso hay que replantear prórrogas para contratos y proyectos, a fin de poder atender todas las dificultades detectadas:


    o Problemas para hacer el trabajo de campo.

    o Estancias que se han interrumpido o que no se pueden iniciar, situación agravada por el límite que imponen algunas convocatorias de no poder hacerlas en los últimos nueve meses de contrato.

    o Retrasos en las convocatorias de ayuda a la movilidad.

    o Imposibilidad de acceso a materiales de investigación.

    o Problemas cuando acabo el estado de alarma, puesto que el desescalamiento probablemente impedirá a corto plazo la movilidad general o el acceso a instituciones, bibliotecas, laboratorios, archivos, fondos, etc.

    o Dificultades para cumplir con los plazos para depositar la tesis doctoral.

    o Interrupción de estancias durante sabáticos.

    o Hasta que sea derogado el Decreto Wert, modificación de la normativa de la UPV que regula la dedicación docente del profesorado. Se solicita que el periodo que dure el estado de alarma, más 3 meses adicionales, no sea tenido en cuenta en el cómputo del sexenio vivo que aplica la UPV de cara a determinar la capacidad docente de los próximos cursos.

    o Diseño de un Plan de competencias digitales para extender el conocimiento de estas herramientas a todo el personal de la UPV.

    o Y medidas para proteger la salud de las personas que sean consideradas grupo de riesgo (mayores de 60 años, personas con problemas cardíacos, problemas de inmunodeficiencia, cáncer, embarazadas, etc.) durante el tiempo que dure el desescalamiento del confinamiento.


En CCOO trabajamos porque nadie se quede atrás y porque no empeore la empleabilidad futura, las condiciones de trabajo y el sostenimiento de la Universitat como servicio público.

CCOO apuesta porque la Universidad Pública pueda continuar haciendo las tareas que le corresponden: docencia, investigación e innovación sin recortes de plantillas, manteniendo las ofertas de ocupación y prorrogando acuerdos para mantener puestos de trabajo tanto fijos como eventuales.

.

 

Aquest virus el parem units


Ho parem quan confies que eixirem d'això


.

 

 

 

 


Guies. Reincorporació presencial al treball

Oferta de cursos en línea para el PAS laboral, PAS funcionario de universidad, docentes, opositores, interinos y personas desempleadas

Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet               77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

La FE CCOO PV demana garantia jurídica per a les avaluacions no presencials d’aquest final de curs

El sindicat ha mantingut una reunió de les 5 seccions sindicals de les universitats públiques valencianes per tractar la situació derivada de l’Estat d’Alarma i consensuar solucions comunes

Davant la situació derivada de l’Estat d’Alarma, des de la FE CCOO PV volem manifestar que a les universitats públiques valencianes s’està desenvolupant el calendari acadèmic amb les adaptacions que requereix treballar des de casa. En aquest sentit, subratllem que el Personal d’Administració i Servei (PAS) està atenent totes les necessitats per mantindre el ritme actiu de les universitats fent treball a distància i que, moltes vegades, està sent amb els mitjans personals, a diferència del que seria el veritable teletreball (on l’empresa et proporciona els mitjans per a poder-lo desenvolupar). Ens sembla important recalcar aquesta diferència de matís. En aquest sentit, reclamem que les universitat implementen la dotació i l’assistència al seu personal perquè puguen desenvolupar les tasques encomanades en les condicions adients.

Una altra qüestió que ens preocupa i ocupa a la FE CCOO PV és com va a abordar-se l’avaluació en situació de no presencialitat, tal com varen decidir divendres els equips rectorals i la Consellera d’Universitat. Considerem que per poder realitzar-la cal que tinga la garantia jurídica i que les agències d’acreditació (ANECA i AVAP) contemplen la singularitat de la finalització d’aquest curs.

Proposem que les adaptacions de les guies docents contemplen també les avaluacions de titulacions de grau que contenen pràctiques, be siguen educatives o de ciències experimentals o d’altre tipus. A més, a més, l’esforç d’adaptació a la nova modalitat de docència implica estrés afegit al que ja existeix ordinàriament a final de curs. És convenient establir pautes per a poder realitzar aquesta tasca educativa sense perjudici per al professorat.

Des de la Conselleria d’Universitat s’ha de propiciar que estes solucions siguen homogènies a totes 5 universitats i no hi hagen diferents solucions a problemes semblants. I en aquest sentit remarcar l’obligació que tenen les universitats per a proporcional el canal / plataforma per a poder portar a terme la docència en línia.

Per altra banda la pròrroga de les contractacions també hauria de tindre un tractament homogeni. Proposem, tal com ho hem traslladat al Ministeri d’Universitats, que aquestes pròrrogues tant les dels contractes del professorat associat com aquelles que es deriven de projectes contemplats en la Llei de la Ciència per a personal investigador, es facen efectives fins a juliol de 2021.

Volem també assenyalar que el serveis que les universitats tenen subcontractats i, per tant, reben una partida de diners per part d’elles no poden fer ERTO. Estem veient que algunes d’aquestes subcontractes o concessions estan en aquesta línia. Des de CCOO venim reclamant que: les administracions públiques no cessen la seua aportació de diners i que les autoritats competents en admetre la declaració d’ERTO siguen escrupolosament rigoroses en les condicions que ha de tindre una empresa per a poder-se acollir segons les normes derivades de l’Estat d’Alarma.

Subratllar també la necessitat d’informació i negociació dels òrgans de representació legal de treballadores i treballadors en aquests moments d’adaptació de condicions de treball a les circumstàncies marcades des de les autoritats competents per a gestionar les situacions generades pel COVID 19. Hem observat també desigual situació en les universitats valencianes respecte a la convocatòria d’aquests òrgans.

Per últim reiterar la nostra disponibilitat en l’atenció i l’acció sindical atenent a tota la nostra afiliació, professorat i personal d’administració i serveis, de cadascuna de les universitats valencianes.

 

https://www.pv.ccoo.es/b00a47b5d72cfeec6ea962c5552ec8e0000053.jpg


La FE CCOO PV pide garantía jurídica para las evaluaciones no presenciales de este final de curso

El sindicato ha mantenido una reunión de las 5 secciones sindicales de las universidades públicas valencianas para tratar la situación derivada del Estado de Alarma y consensuar soluciones comunes

Ante la situación derivada del Estado de Alarma, desde la FE CCOO PV queremos manifestar que a las universidades públicas valencianas se está desarrollando el calendario académico con las adaptaciones que requiere trabajar desde casa. En este sentido, subrayamos que el Personal de Administración y Servicio (PAS) está atendiendo todas las necesidades para mantener el ritmo activo de las universidades haciendo trabajo a distancia y que, muchas veces, está siendo con los medios personales, a diferencia del que sería el verdadero teletrabajo (donde la empresa te proporciona los medios para poderlo desarrollar). Nos parece importando recalcar esta diferencia de matiz. En este sentido, reclamamos que las universidades implementen la dotación y la asistencia a su personal porque puedan desarrollar las tareas encomendadas en las condiciones adecuadas.

Otra cuestión que nos preocupa y ocupa a la FE CCOO PV es como va a abordarse la evaluación en situación de no presencialidad, tal como decidieron viernes los equipos rectorales y la Consejera de Universidad. Consideramos que para poder realizarla hace falta que tenga la garantía jurídica y que las agencias de acreditación (ANECA y AVAP) contemplan la singularidad de la finalización de este curso.

Proponemos que las adaptaciones de las guías docentes contemplen también las evaluaciones de titulaciones de grado que contienen prácticas, bien sean educativas o de ciencias experimentales o de otro tipo. Además, además, el esfuerzo de adaptación a la nueva modalidad de docencia implica estrés añadido al que ya existe ordinariamente en final de curso. Es conveniente establecer pautas para poder realizar esta tarea educativa sin perjuicio para el profesorado.

Desde la Consellería de Universidad se tiene que propiciar que estas soluciones sean homogéneas a las 5 universidades y no hayan diferentes soluciones a problemas parecidos. Y en este sentido remarcar la obligación que tienen las universidades para proporcional el canal / plataforma para poder llevar a cabo la docencia en linea.

Por otro lado la prórroga de las contrataciones también tendría que tener un tratamiento homogéneo. Proponemos, tal como lo hemos trasladado al Ministerio de Universidades, que estas prórrogas tanto las de los contratos del profesorado asociado como aquellas que se deriven de proyectos contemplados en la Ley de la Ciencia para personal investigador, se hagan efectivas hasta julio de 2021.

Queremos también señalar que el servicios que las universidades tienen subcontratados y, por lo tanto, reciben una partida de dinero por parte de ellas no pueden hacer ERTE. Estamos viendo que algunas de estas subcontratos o concesiones están en esta línea. Desde CCOO venimos reclamando que: las administraciones públicas no cesan su aportación de dinero y que las autoridades competentes en admitir la declaración de ERTE sean escrupulosamente rigurosas en las condiciones que tiene que tener una empresa para poderse acoger según las normas derivadas del Estado de Alarma.

Subrayar también la necesidad de información y negociación de los órganos de representación legal de trabajadoras y trabajadores en estos momentos de adaptación de condiciones de trabajo a las circunstancias marcadas desde las autoridades competentes para gestionar las situaciones generadas por el COVID 19. Hemos observado también desigual situación en las universidades valencianas respecto a la convocatoria de estos órganos.

Por último reiterar nuestra disponibilidad en la atención y la acción sindical atendiendo a toda nuestra afiliación, profesorado y personal de administración y servicios, de cada una de las universidades valencianas.

 


      Aquest virus el parem units

 

Ho parem si et quedes a casa

 Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet                 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Increment del 0,25% de retribucions al juliol.

Reunió amb Funció pública.

CCOO demanda major compromís del Govern amb les reivindicacions laborals de les empleades i empleats públics

Per segon any consecutiu s'aconsegueixen els topalls màxims d'increment salarial que es van establir en l'II Acord per a la millora de l'Ocupació i Condicions de treball, 2’5% de pujada salarial en 2019, 0’25% de pujada addicional a partir de l'1 de juliol.

Divendres passat 14 de juny, va tenir lloc una reunió de la comissió de seguiment de l'II Acord per la millora de l'ocupació, en la qual s'ha ratificat l'increment retributiu variable del 0’25% a partir del mes de juliol, en superar el PIB el 2’5% de creixement, tal com s'havia contemplat en el citat acord.

CCOO ha manifestat en la reunió, que la comunicació de l'increment del 0’25%, que venim demandant des del mes de març, arriba tard i evidència l'escàs valor que dóna el govern al diàleg social, informant els sindicats signants, a través de filtracions als mitjans de comunicació i crea confusió en els centres de treball sobre les intencions del Govern.

Igualment des de l'Àrea Pública de CCOO hem insistit en la necessitat d'abordar el grau de compliment de l'II Acord, posant especial èmfasi en tot el relatiu a l'ocupació, per la qual cosa hem demanat la convocatòria de la comissió d'ocupació i estabilització. En aquest mateix sentit, hem de denunciar la lentitud en el desenvolupament de l'II Acord, en matèries sensibles com són els processos de consolidació i estabilització d'ocupació, les ofertes d'ocupació ordinàries o el repartiment de fons addicionals, fet aquest últim que està sent obstaculitzat de forma important en l'àmbit de les universitats.

CCOO ha demandat continuar en la millora de les condicions salarials i de treball de les empleades i empleats públics, amb la perspectiva d'un III Acord, tal com es ve reclamant des del mes de març, que continue en la senda de la recuperació de drets, amb majors increments de les retribucions, més ocupació per a garantir el sosteniment i millora dels serveis públics, unes ocupacions noves per a escometre el rejoveniment de les plantilles en les administracions públiques, que les dote de perspectiva i futur.

CCOO estima necessari la consolidació de la jornada de 35 hores, desvinculada dels objectius de dèficit, a més de considerar urgent el desenvolupament del EBEP (Estatut Bàsic de l'Empleat públic) en temes claus com l'adaptació normativa que impedisca la discriminació entre el personal fix i temporal, que s'aborde la qualificació i classificació professional, la formació i un nou enfocament del treball davant l'aparició de la digitalització i la mecanització de tasques.

En la reunió s'ha traslladat al Govern una reflexió sobre la necessitat d'escometre una altra forma de l'establiment de controls i formes de mesurament de paràmetres als quals puguen lligar-se increments salarials, que a entendre de CCOO, no han de passar per prendre com a referència el PIB.

Finalment insistir en la plena incorporació de les polítiques d'igualtat entre dones i homes en totes les administracions, que exigeix contundència i compromís per part de totes les Administracions, prioritzant l'establiment de plans d'Igualtat.

   http://www.fe.ccoo.es/d37458b06b716e96f69e2a791e12b45d000063.png


Incremento del 0,25% de retribuciones en julio.

Reunión con Función pública

CCOO demanda mayor compromiso del Gobierno con las reivindicaciones laborales de las empleadas y empleados públicos

Por segundo año consecutivo se consiguen los topes máximos de incremento salarial que se establecieron en el II Acuerdo para la mejora del Empleo y Condiciones de trabajo, 2’5% de subida salarial en 2019, 0’25% de subida adicional a partir del 1 de julio.

El pasado viernes 14 de junio, tuvo lugar una reunión de la comisión de seguimiento del II Acuerdo por la mejora del empleo, en la que se ha ratificado el incremento retributivo variable del 0’25% a partir del mes de julio, al superar el PIB el 2’5% de crecimiento, tal como se había contemplado en el citado acuerdo.

CCOO ha manifestado en la reunión, que la comunicación del incremento del 0’25%, que venimos demandando desde el mes de marzo, llega tarde y evidencia el escaso valor que da el gobierno al diálogo social, informando a los sindicatos firmantes, a través de filtraciones a los medios de comunicación y crea confusión en los centros de trabajo sobre las intenciones del Gobierno.

Igualmente desde el Área Pública de CCOO hemos insistido en la necesidad de abordar el grado de cumplimiento del II Acuerdo, poniendo especial énfasis en todo lo relativo al empleo, por lo que hemos pedido la convocatoria de la comisión de empleo y estabilización. En este mismo sentido, tenemos que denunciar la lentitud en el desarrollo del II Acuerdo, en materias sensibles como son los procesos de consolidación y estabilización de empleo, las ofertas de empleo ordinarias o el reparto de fondos adicionales, hecho éste último que está siendo obstaculizado de forma importante en el ámbito de las universidades.

CCOO ha demandado continuar en la mejora de las condiciones salariales y de trabajo de las empleadas y empleados públicos, con la perspectiva de un III Acuerdo, tal como se viene reclamando desde el mes de marzo, que continúe en la senda de la recuperación de derechos, con mayores incrementos de las retribuciones, más empleo para garantizar el sostenimiento y mejora de los servicios públicos, unos empleos nuevos para acometer el rejuvenecimiento de las plantillas en las administraciones públicas, que las dote de perspectiva y futuro.

CCOO estima necesario la consolidación de la jornada de 35 horas, desvinculada de los objetivos de déficit, además de considerar urgente el desarrollo del EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) en temas claves como la adaptación normativa que impida la discriminación entre el personal fijo y temporal, que se aborde la cualificación y clasificación profesional, la formación y un nuevo enfoque del trabajo ante la aparición de la digitalización y la mecanización de tareas.

En la reunión se ha trasladado al Gobierno una reflexión sobre la necesidad de acometer otra forma del establecimiento de controles y formas de medición de parámetros a los que puedan ligarse incrementos salariales, que a entender de CCOO, no deben pasar por tomar como referencia el PIB.

Por último insistir en la plena incorporación de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres en todas las administraciones, que exige contundencia y compromiso por parte de todas las Administraciones, priorizando el establecimiento de planes de Igualdad.

 

 

 

Els drets es conquisten i es defensen


Serveis per a l'afiliació de CCOO
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

CCOO aplaude la ampliación del permiso de paternidad pero critica su aplicación progresiva hasta 2021

 

CC.OO. ha aplaudido este viernes 1 de marzo la ampliación del permiso por paternidad a 8 semanas en 2019, 12 semanas en 2020 y 16 semanas en 2021, equiparándolo así al de maternidad, pero han criticado su aplicación progresiva. Así lo han puesto de manifiesto después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo.

   https://ep02.epimg.net/sociedad/imagenes/2019/03/01/actualidad/1551442687_803563_1551464390_noticia_fotograma.jpg

CC.OO. ha recordado su reclamación de que los permisos sean "iguales, intransferibles y remunerados". "Compartimos la medida de aumento hasta las 16 semanas, pero discrepamos igualmente de los periodos transitorios asumidos", ha explicado.

En este sentido se ha mostrado partidario de la equiparación del permiso de paternidad al de maternidad, como permiso "individualizado e intransferible", pero considera que "su aplicación progresiva hasta 2021, vuelve a retrasar y ralentizar la materialización de un derecho que ya debería llevar años ejerciéndose".

Otra medida del real decreto ley, y que estaba contemplada en la Ley de Igualdad Laboral del PSOE, es la exigencia de redacción de los planes de igualdad a empresas de más de 50 trabajadores, ya que actualmente lo son para las compañías con mas de 250 trabajadores. Las empresas que tienen más de 50 trabajadores tendrán tres años para elaborarlos, mientras que se da un margen de un año a las empresas que tengan más de 250 trabajadores.

A este respecto, ve positiva la incitativa pero ha señalado que "se queda a medias y es insuficiente al establecerse una aplicación progresiva hasta 2021, lo que supone un nuevo retraso en la adopción de una medida de igualdad de género muy necesaria en el ámbito laboral". Además, ha criticado que "no se garantizan los procesos de negociación de los planes de igualdad, el cumplimiento de las obligaciones en esta materia, así como la ejecución y evaluación de los mismos".

"Atendiendo a las declaraciones de la vicepresidenta (Carmen Calvo) se reduce el umbral en el número de plantilla para establecer la obligatoriedad de negociar un Plan de Igualdad; la medida a priori es positiva si bien el periodo de aplicación de 3 años nos resulta largo, teniendo en cuenta el tejido empresarial de nuestro país, en la que la mayor parte de las empresas son pymes", ha subrayado CC.OO.

Igualmente opina que tampoco se adoptan las medidas "suficientes y necesarias para hacer efectivo el derecho de igualdad salarial". Así, ha reiterado que es necesaria una ley de igualdad salarial que "realmente aborde la eliminación de la discriminación y la brecha salarial por razón de sexo de forma eficaz y efectiva".

Finalmente, CC.OO. ha denunciado que este decreto "no ha contado con el acuerdo de la mesa de diálogo social ni con una verdadera negociación con los agentes sociales".

"Esperamos que la premura en la confección de este decreto haya ido acompañada de la negociación política para convalidarlo con posterioridad. En otro caso, podría interpretarse más bien como una propuesta de oportunidad, para situar perfil político ante la cercanía del 8 de marzo, que un decreto que de forma efectiva vaya a favorecer la igualdad entre hombres y mujeres", ha concluido.


Noticia en ABC

Noticia en El Pais

Noticia en Expansión

Noticia en INFOLIBRE

 

 

 

 

Els drets es conquisten i es defensen

 

 

Código legislativo de universidades
Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.