CCOO INFORMA - AQUESTA CRISI NO POT DEIXAR A NINGÚ ARRERE


Primer de tot, t’agrairíem que ens remeteres els problemes que t'hagen sorgit en aquests moments de canvi de forma de treball i els teus dubtes respecte del futur, per a, des de la confidencialitat més absoluta, poder-los treballar i sol.licitar la seua solució.

La problemàtica és molt diversa i fa falta posar en evidència cadascuna de les dificultats a les quals ens hem d'enfrontar per la situació excepcional derivada d'aquesta crisi del COVID-19. Malgrat això passem a relatar alguns dels problemes que sí hem detectat:

La UPV ha aconseguit adaptar-se en temps rècord a la situació gràcies al'esforç del personal tant PAS com PDI. S'ha garantit la continuïtat de la docència i s'està mantenint una relativa normalitat administrativa. No obstant això, tant PDI com PAS estan fent el seu treball en condicions complicades. Estreballa, en la majoria dels casos:

- amb equips i infraestructures pròpies,

- sense els sistemes informàtics adequats,

- sense una connexió a internet suficient,

- sense accés als equips d'investigació, i

-amb un entorn de treball difícil quant a conciliació de la vida laboral i familiar.


Si la bona voluntat del PAS i del PDI permet que la UPV continue complint adequadament la seua comesa, també és cert que pot quedar-se arrere en la promoció a places de rang superior. Per exemple, si les acreditacions s'han retardat de mitjana un mes segons ANECA, seria de llei que la Universitat retardara en la mateixa mesura l'oferta d'ocupació per al curs 2020-2021.

I si ens preocupa la docència i la gestió, punt o més ens preocupa la investigació. El manteniment del finançament i la pròrroga dels contractes d'investigadors és una peça clau per a superar la situació que estem vivint.


Per tot això, CCOO realitza les següents propostes per a ser tractades en Mesa Negociadora:

-Manteniment de l'ocupació, facilitant mitjançant decret ministerial les pròrrogues automàtiques fins a la finalització del curs acadèmic 2020-21. Mentrestant, i en el marc del Reial decret llei 11/2020, volem que es preste especial atenció al personal que està començant la seua labor investigadora o que està en una situació més vulnerable. Per això demanem:

    o Que la pròrroga extraordinària de tres mesos s'aplique a tots els contractes, estiguen en l'últim any o no, facilitant la justificació en aquells que tenen finançament extern a la UPV. Que la UPV sol.licite a les entitats convocants que es contemple aquesta reivindicació de pròrroga i que s'aplique automàticament als contractes de convocatòria UPV. En el cas de projectes d'investigació de convocatòries nacionals, europees o pròpies, la pròrroga permetrà acabar-los de manera satisfactòria, la qual cosa al seu torn pot significar el poder aconseguir nous projectes. Una vegada possibilitada la pròrroga dels projectes en curs, s'ha de poder possibilitar la pròrroga dels contractes de personal investigador a càrrec d'aquests, sempre que hi haja disponibilitat pressupostària.

    o Que la pròrroga de duració de l'estat d'alarma més 3 mesos s'aplique a tots els contractes de Professorat Ajudant Doctor (PAD), Ajudant (AYU) i Professorat Associat (ASO) i no sols als quals acaben durant la vigència de l'estat d'alarma.

    o Que s'estudie cas a cas la necessitat d'estendre la pròrroga per a depòsits de tesis a tots els doctorands, habilitant un període superior al de l'estat d'alarma, ja que la realització del treball no es podrà reprendre amb normalitat una vegada acabada l'alarma.


-Protecció de la investigació en curs, que en molts casos haurà de reiniciar-se i per això cal replantejar pròrrogues per a contractes i projectes, a fi de poder atendre totes les dificultats detectades:

    o Problemes per a fer el treball de camp.

    o Estades que s'han interromput o que no es poden iniciar, situació agreujada pel límit que imposen algunes convocatòries de no poder fer-les en els últims nou mesos de contracte.

    o Retards en les convocatòries d'ajuda a la mobilitat.

    o Impossibilitat d'accés a materials d'investigació.

    o Problemes quan acabe l'estat d'alarma, ja que el desescalamiento probablement impedirà a curt termini la mobilitat general o l'accés a institucions, biblioteques, laboratoris, arxius, fons, etc.

    o Dificultats per a complir amb els terminis per a depositar la tesi doctoral.

    o Interrupció d'estades durant sabàtics.

    o Fins que siga derogat el Decret Wert, modificació de la normativa de la UPV que regula la dedicació docent del professorat. Se sol.licita que el període que dure l'estat d'alarma, més 3 mesos addicionals, no siga tingut en compte en el còmput del sexenni viuque aplica la UPV de cara a determinar la capacitat docent dels pròxims cursos.

    o Disseny d'un Pla de competències digitals per a estendre el coneixement d'aquestes eines a tot el personal de la UPV.

    o I mesures per a protegir la salut de les persones que siguen considerades grup de risc (majors de 60 anys, persones amb problemes cardíacs, problemes d'immunodeficiència, càncer, embarassades, etc.) durant el temps que dure el desescalamiento del confinament.


En CCOO treballem perquè ningú es quede arrere i perquè no empitjore l'ocupabilitat futura, les condicions de treball i el sosteniment de la Universitat com a servei públic.

CCOO aposta perquè la Universitat Pública puga continuar fent les tasques que li corresponen: docència, investigació i innovació sense retallades de plantilles, mantenint les ofertes d'ocupació i prorrogant acords per a mantindre llocs de treball tant fixos com eventuals.


   https://ccoo.upv.es/images/stories/Mascarillas/Mascarillas-11.jpg


Antes que nada, te agradeceríamos que nos remitieses los problemas que te hayan surgido en estos momentos de cambio de forma de trabajo y tus dudas respecto del futuro, para, desde la confidencialidad más absoluta, poderlos trabajar y solicitar su solución.

La problemática es muy diversa y hace falta poner en evidencia cada una de las dificultades a las cuales nos tenemos que enfrentar por la situación excepcional derivada de esta crisis del COVID-19. A pesar de esto pasamos a relatar algunos de los problemas que sí hemos detectado:


La UPV ha conseguido adaptarse en tiempo récord a la situación gracias al esfuerzo del personal tanto PAS como PDI. Se ha garantizado la continuidad de la docencia y se está manteniendo una relativa normalidad administrativa. No obstante, tanto PDI como PAS están realizando su trabajo en condiciones complicadas. Se trabaja, en la mayoría de los casos:

-con equipos e infraestructuras propias,

-sin los sistemas informáticos adecuados,

-sin una conexión en internet suficiente,

-sin acceso a los equipos de investigación, y

-con uno en torno a trabajo difícil en cuanto a conciliación de la vida laboral y familiar.


Si la buena voluntad del PAS y del PDI permite que la UPV siga cumpliendo adecuadamente su cometido, también es cierto que puede quedarse atrás en la promoción a plazas de rango superior. Por ejemplo, si las acreditaciones se han retrasado de media un mes según ANECA, sería de ley que la Universitat retrasase en la misma medida la oferta de empleo para el curso 2020-2021.

Y si nos preocupa la docencia y la gestión, punto o más nos preocupa la investigación. El mantenimiento de la financiación y la prórroga de los contratos de investigadores es una pieza clave para superar la situación que estamos viviendo.


Por todo esto, CCOO realiza las siguientes propuestas para ser tratadas en Mesa Negociadora:


- Mantenimiento de la ocupación, facilitando mediante decreto ministerial las prórrogas automáticas hasta la finalización del curso académico 2020-21. Mientras tanto, y en el marco del Real decreto ley 11/2020, queremos que se preste especial atención al personal que está empezando su labor investigadora o que está en una situación más vulnerable. Por eso pedimos:

    o Que la prórroga extraordinaria de tres meses se aplique en todos los contratos, estén en el último año o no, facilitando la justificación en aquellos que tienen financiación externa a la UPV. Que la UPV solicito a las entidades convocantes que se contemple esta reivindicación de prórroga y que se aplique automáticamente en los contratos de convocatoria UPV. En el caso de proyectos de investigación de convocatorias nacionales, europeas o propias, la prórroga permitirá acabarlos de manera satisfactoria, lo cual a su vez puede significar el poder conseguir nuevos proyectos. Una vez posibilitada la prórroga de los proyectos en curso, se tiene que poder posibilitar la prórroga de los contratos de personal investigador a cargo de estos, siempre que haya disponibilidad presupuestaria.

    o Que la prórroga de duración del estado de alarma más 3 meses se aplique en todos los contratos de Profesorado Ayudando Doctor (PAD), Ayudando (AYU) y Profesorado Asociado (ASO) y no solo a los cuales acaban durando la vigencia del estado de alarma.

    o Que se estudie caso a caso la necesidad de extender la prórroga para depósitos de tesis en todos los doctorandos, habilitando un periodo superior al del estado de alarma, puesto que la realización del trabajo no se podrá retomar con normalidad una vez acabada la alarma.

 

- Protección de la investigación en curso, que en muchos casos tendrá que reiniciarse y por eso hay que replantear prórrogas para contratos y proyectos, a fin de poder atender todas las dificultades detectadas:


    o Problemas para hacer el trabajo de campo.

    o Estancias que se han interrumpido o que no se pueden iniciar, situación agravada por el límite que imponen algunas convocatorias de no poder hacerlas en los últimos nueve meses de contrato.

    o Retrasos en las convocatorias de ayuda a la movilidad.

    o Imposibilidad de acceso a materiales de investigación.

    o Problemas cuando acabo el estado de alarma, puesto que el desescalamiento probablemente impedirá a corto plazo la movilidad general o el acceso a instituciones, bibliotecas, laboratorios, archivos, fondos, etc.

    o Dificultades para cumplir con los plazos para depositar la tesis doctoral.

    o Interrupción de estancias durante sabáticos.

    o Hasta que sea derogado el Decreto Wert, modificación de la normativa de la UPV que regula la dedicación docente del profesorado. Se solicita que el periodo que dure el estado de alarma, más 3 meses adicionales, no sea tenido en cuenta en el cómputo del sexenio vivo que aplica la UPV de cara a determinar la capacidad docente de los próximos cursos.

    o Diseño de un Plan de competencias digitales para extender el conocimiento de estas herramientas a todo el personal de la UPV.

    o Y medidas para proteger la salud de las personas que sean consideradas grupo de riesgo (mayores de 60 años, personas con problemas cardíacos, problemas de inmunodeficiencia, cáncer, embarazadas, etc.) durante el tiempo que dure el desescalamiento del confinamiento.


En CCOO trabajamos porque nadie se quede atrás y porque no empeore la empleabilidad futura, las condiciones de trabajo y el sostenimiento de la Universitat como servicio público.

CCOO apuesta porque la Universidad Pública pueda continuar haciendo las tareas que le corresponden: docencia, investigación e innovación sin recortes de plantillas, manteniendo las ofertas de ocupación y prorrogando acuerdos para mantener puestos de trabajo tanto fijos como eventuales.

.

 

Aquest virus el parem units


Ho parem quan confies que eixirem d'això


.

 

 

 

 


Guies. Reincorporació presencial al treball

Oferta de cursos en línea para el PAS laboral, PAS funcionario de universidad, docentes, opositores, interinos y personas desempleadas

Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet               77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.