Mesa negociació PAS - Acords PAS


En la reunió de la Mesa de Negociació del PAS i PI d'aquesta Universitat, del dimecres dia 29 de maig de 2019, s'han tractat les següents qüestions:

 

1. Estudi i anàlisi de propostes de OPE-2019

Des de CCOO reclamem a l'administració, una vegada més, que se'ns facilite la informació imprescindible per a fer una proposta.
No podem saber tots els llocs ocupats per interins, comissions de servei, baixes, vacants, adscripcions provisionals, etc.., perquè aqueixes dades són imprescindibles i només els posseeix l'administració, que per la bona fe negocial ha de facilitar a les organitzacions sindicals.

Aquest punt queda per a debat en una posterior reunió, quan disposem de la informació necessària.

 

2. Concurs de llocs d'administratiu de nivell 17

Es proposa:

Primer, convocar el concurs de llocs base C1 17 entre l'actual col·lectiu d'administratius funcionaris.

Segon, que sol·liciten els llocs vacants C1 17, per ordre de puntuació en l'oposició, les 12 companyes i companys que han aprovat la promoció interna a administratius.

CCOO proposa que aquestes accions es facen simultàniament per a major rapidesa.


S'inicia un debat sobre els llocs de treball que s'oferiran en el concurs, generant diferents postures:

CCOO proposa que s'oferisquen els llocs vacants, tant els classificats com PF, com els llocs GPF de "Gestió de plantilles".
En aquest sentit hem proposat transformar els llocs "GPF vacants" a llocs PF (els normals). I no traure els llocs que no siguen vacants, eix: llocs per substitucions, deixant-los com estan ara amb el seu caràcter movible o volant.

Pensem que que en els concursos s'han d'oferir llocs amb una adscripció definitiva, no té sentit oferir llocs amb adscripció temporal i provisional, perquè es tracta de donar estabilitat. Si es canvia d'un C1 17 a un altre C1 17 és perquè es vol canviar de lloc, si no ho fem així hi ha la possibilitat que per necessitats de l'administració es torne al lloc no desitjat.


Les altres dues propostes són:

Que s'oferisquen a concurs totes les places GPF i PF, vacants i no vacants, mantenint el seu caràcter movible.

I l'altra que es deixe per a una anàlisi més profunda de la taula de negociació.


L'administració, aprofita i comenta la seua intenció de realitzar una futura anàlisi de la plantilla, en el qual es determine on sobra i on falta personal, encara que en el fons subjau la seua visió de dotar d'un caràcter movible o volant a la major quantitat de llocs de treball.

CCOO sempre ha defensat la postura d'una adscripció definitiva de les places, perquè no hagen trasllats involuntaris sense comptar amb el personal.


Aquest punt es continuarà debatent en la pròxima mesa de negociació.

 

3. Precs i preguntes

Es convoca la Comissió de carrera professional per a la setmana que ve, amb l'encàrrec d'aplicar la nova normativa de Generalitat al personal interí, així com ordenar les noves progressions i adaptacions que es troben paralitzades des de fa més d'un any.

 

    ####################################

 

En la reunión de la Mesa de Negociación del PAS y PI de esta Universitat, del miércoles día 29 de mayo de 2019, se han tratado las siguientes cuestiones:

 

1. Estudio y análisis de propuestas de OPE-2019

Desde CCOO reclamamos a la administración, una vez más, que se nos facilite la información imprescindible para hacer una propuesta.
No podemos saber todos los puestos ocupados por interinos, comisiones de servicio, bajas, vacantes, adscripciones provisionales, etc.., pues esos datos son imprescindibles y solo los posee la administración, que por la buena fe negocial debe facilitar a las organizaciones sindicales.

Este punto queda para debate en una posterior reunión, cuando dispongamos de la información necesaria.

 

2. Concurso de puestos de administrativo de nivel 17


Se propone:

Primero, convocar el concurso de puestos base C1 17 entre el actual colectivo de administrativos funcionarios.

Segundo, que soliciten los puestos vacantes C1 17, por orden de puntuación en la oposición, las 12 compañeras y compañeros que han aprobado la promoción interna a administrativos.

CCOO propone que estas acciones se hagan simultáneamente para mayor rapidez.


Se inicia un debate sobre los puestos de trabajo que se ofertarán en el concurso, generando diferentes posturas:

CCOO propone que se oferten los puestos vacantes, tanto los clasificados como PF, como los puestos GPF de "Gestión de plantillas".
En este sentido hemos propuesto transformar los puestos "GPF vacantes" a puestos PF (los normales). Y no sacar los puestos que no sean vacantes, eje: puestos por sustituciones, dejándolos como están ahora con su carácter movible o volante.

Pensamos que en que en los concursos se deben ofrecer puestos con una adscripción definitiva, no tiene sentido ofrecer puestos con adscripción temporal y provisional, pues se trata de dar estabilidad. Si se cambia de un C1 17 a otro C1 17 es porque se quiere cambiar de puesto, si no lo hacemos así cabe la posibilidad de que por necesidades de la administración se vuelva al puesto no deseado.


Las otras dos propuestas son:

Que se ofrezcan a concurso todas las plazas GPF y PF, vacantes y no vacantes, manteniendo su carácter movible.

Y la otra que se deje para un análisis más profundo de la mesa de negociación.


La administración, aprovecha y comenta su intención de realizar un futuro análisis de la plantilla, en el que se determine donde sobra y donde falta personal, aunque en el fondo subyace su visión de dotar de un carácter movible o volante a la mayor cantidad de puestos de trabajo.

CCOO siempre ha defendido la postura de una adscripción definitiva de las plazas, para que no hayan traslados involuntarios sin contar con el personal.


Este punto se continuará debatiendo en la próxima mesa de negociación.

 

3. Ruegos y preguntas

Se convoca la Comisión de carrera profesional para la semana que viene, con la encomienda de aplicar la nueva normativa de Generalitat al personal interino, así como ordenar las nuevas progresiones y adaptaciones que se encuentran paralizadas desde hace más de un año.

 

 

 

Som universitat pública

 

 

Código legislativo de universidades
Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

No entenem què entén, valga la redundància, la Gerència d'està Universitat quan llig l'Art. 19.10.2 de la Llei 6/2018 Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, que diu

“Dos. No es podrà procedir a la contractació de personal temporal, així com al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inaplazables”

Està clar que cal complir la llei, també quant a la reposició de personal es referix, però hi ha casos que clamen al cel com és la situació de la falta de personal per a atendre al servici en què es troben, per exemple, el Registre General de la UPV, que està en una situació absolutament insostenible, i davant de la qual la Gerència seguix impasiva, com es ve caracteritzant en les actuacions del nostre Sr. Gerent.

Esta situació no sols s'està donant en el Registre, que és més visible per tots nosaltres i patim directament, tenim coneixement que està ocorrent en altres unitats com a Consergeries, Secretaries, Departaments, etc. No es reposa el personal encara que els servicis es queden en quadro d'una o cap persona per a atendre'ls, pareix que dóna igual la qualitat dels servicis.


¿On està l'excel·lència de què tant es presumix en aquesta Universitat?


El fet de no reposar efectius no repercutix només en la qualitat del servici, sinó que quan es reduïx el personal la càrrega de treball recauen sobre les companyes i companys que continuen treballant, amb les conseqüències sobre la salut i les relacions personals en el servici o unitat que pareixen no tindre's en compte.

Des de CCOO exigim al Gerent i al Rector d'esta Universitat que es prenguen urgentment les mesures necessàries per a solucionar estes situacions de manera immediata.


    funcionarios reduccion personal 01

No entendemos qué entiende, valga la redundancia, la Gerencia de está Universitat cuando lee el Art. 19.10.2 de la Ley 6/2018 Presupuestos Generales del Estado para al año 2018, que dice:

“Dos. No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables”

Está claro que hay que cumplir la ley, también en cuanto a la reposición de personal se refiere, pero hay casos que claman al cielo como es la situación de la falta de personal para atender al servicio en la que se encuentran, por ejemplo, el Registro General de la UPV, que está en una situación absolutamente insostenible, y ante la cual la Gerencia sigue impasiva, como se viene caracterizando en las actuaciones de nuestro Sr. Gerente.

Esta situación no sólo se está dando en el Registro, que es más visible por todos nosotros y sufrimos directamente, tenemos conocimiento de que está ocurriendo en otras unidades como Conserjerías, Secretarías, Departamentos, etc. No se repone al personal aunque los servicios se queden en cuadro de una o ninguna persona para atenderlos, parece ser que da igual la calidad de los servicios.


¿Dónde está la excelencia de la que tanto se presume en esta Universitat?


El hecho de no reponer efectivos no repercute solamente en la calidad del servicio, sino que cuando se reduce el personal la carga de trabajo recaen sobre las compañeras y compañeros que siguen trabajando, con las consecuencias sobre la salud y las relaciones personales en el servicio o unidad que parecen no tenerse en cuenta.

Desde CCOO exigimos al Gerente y al Rector de esta Universitat que se tomen urgentemente las medidas necesarias para solucionar estas situaciones de manera inmediata.

 


No ens oblidem que som una universitat pública

 

És el moment!
de recuperar els drets arrabassats

 

 

 

Código legislativo de universidades

Serveis per a l'afiliació de CCOO
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Esta Sección Sindical presenta solicitud de corrección de errores del Concurso de méritos para la cobertura de puestos vacantes de Auxiliar de Servicios y Coordinador de Servicios (convocatoria publicada en en el DOGV del 02-03-2018).

La presente petición se fundamenta en aplicación de la plantilla objetivo definida por la propia administración universitaria. Véase hoja adjunta con CUADRO-RESUMEN de fecha 28 de septiembre de 2011

 

Del análisis de la plantilla objetivo extraemos las siguientes conclusiones:

 

ETSI Agrónomos

Dotación objetivo establecida en el pie de página del cuadro-resumen 8 puestos

Coordinador de Servicios                   1

Auxiliar de Servicios (mañanas)          4

“                “               (tardes)               3

Dotación actual de personal:

Coordinador de Servicios                    1

Auxiliares de Servicios (mañanas)      4
                                           PF 1040
                                           PF 1065
                                           PF.328
                                           PF 1603

Auxiliares de Servicios (tardes)           2
                                          PF 1041
                                          PF 1081

Es evidente que falta un puesto a cubrir en turno de tardes. Si se pretende ofrecer un servicio de calidad al menos debería disponerse de la dotación mínima que la garantice. De las vacantes de tardes no cubiertas (3 puestos) debería ofertarse una de ellas en el presente concurso. En principio, la PF 1042 se había reservado como posible puesto a ofertar a personal de la unidad de modelos por posible cambio de actividad.

 

EPS Alcoi

Dotación objetivo establecida en cuadro-resumen 6 puestos

Coordinador de Servicios                  1

Auxiliares de Servicios (mañanas)      3

Auxiliares de Servicios (tardes)          2


Dotación actual de personal

Coordinador de Servicios                   1

Auxiliares de Servicios (mañanas)      2
                                          PF 1051
                                          PF 1077

Auxiliares  de Servicios (tardes)          2
                                          PF 1052
                                          PF 1085

Falta la cobertura de la PF 10008 de mañanas; su provisión es necesaria dada la existencia de varios edificios y además en el edificio de Deportes se encuentran en las plantas superiores varios laboratorios y despachos de profesores que nada tienen que ver con las actividades deportivas siendo este personal deportivo el único que atiende la información del edificio

 

ETSI Informática

Dotación objetivo en cuadro-resumen 8 puestos

Coordinador de Servicios                     1

Auxiliares de Servicios (mañanas)        4

Auxiliares de Servicios (tardes)             3


Dotación actual de personal

Coordinador de Servicios                 1

Auxiliar de Servicios (mañanas)       3

Auxiliar de Servicios (tardes)            2

Faltan, para la plantilla-objetivo, los puestos PF 10401 de mañanas y el puesto PF1063 de tardes

 

ETS Arquitectura

Es la única de las grandes escuelas que solo tiene una dotación de 6 puestos. Para equipararla con el resto de centros grandes se solicita se incremente su plantilla en dos puestos de Auxiliar para alcanzar los 8 puestos que disponen los demás; para ello se podrían redistribuir vacantes excedentes de Industriales o Agrónomos.

 

Facultad de Bellas Artes

Con la incorporación de dos modelos, por cambio de actividad, a la plantilla de la facultad nos acercamos a la plantilla objetivo de 8 puestos.
Del Plan de Formación aprobado para la adecuación de las modelos a las necesidades de la Facultad, de su 5º Módulo se deduce que una de las funciones que llevarán a cabo será la digitalización y archivado de expedientes del alumnado. El desempeño de esta actividad detrae horas de permanencia en la Consejería lo que justifica el aumento de un puesto adicional en turno de mañanas.

 

Servicio de Gestión de la Información Pública y AA. GG.

Observando la R.P.T. se aprecia la carencia de utilidad de tener tres puestos adscritos al Edificio del DSIC (PF1070-mañanas- PF1071-tardes-y la PF1403 de tardes vacante).

Esta situación contrasta con la absoluta carencia de personal en el edificio de Rectorado en el turno de tarde. Durante las tardes se desarrollan reuniones, visitas, etc. A las distintas dependencias y servicios, aunque con menor intensidad que por las mañanas; esto deriva en que cualquier apoyo o colaboración con las actividades antedichas se tenga que realizar por personal administrativo, no siendo en muchos casos tareas propias de este personal, pues en ocasiones es necesario llevar documentación a algún centro durante la tarde y se tiene que encargar una persona de la secretaria correspondiente o bien reclamar la venida de un funcionario del centro afectado generando la ausencia del mismo en servicio con la dotación mínima. Por ello solicitamos que este puesto PF 1403 sea adscrito a el edificio de Rectorado  

 

 


Som treballadors
   Som treballadores
      Som universitat

 

 

Serveis per a l'afiliació de CCOO

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

ADAPTACIÓN DE CONVOCATORIAS DE SELECCIÓN Y PROVISIÓN

AL DECRETO 3/2017 GVA

El 24 de enero de 2017 se publicó en el DOCV el Decreto 3/2017 de la GVA que aprueba el reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana.

Este Decreto afecta en parte a las Universidades Públicas Valencianas y, con el objeto de no paralizar las convocatorias de las OPE de 2015 y 2016 que van a permitir la consolidación de puestos de trabajo de parte del Personal Interino de la UPV y la posibilidad de mejora y/o cambio del Personal Funcionario de Carrera, hemos alcanzado varios acuerdos en la Mesa del PAS.


1.- En lo que respecta a Convocatorias de Acceso y Promoción interna:

Realizar las convocatorias con los baremos que actualmente se vienen aplicando, adaptando la puntuación total del baremo de Promoción Interna para igualarla a la del baremo de Turno Libre, y, asimismo, adaptar los términos y procedimiento conforme al nuevo Decreto 3/2017 GVA.
Con este acuerdo conseguimos dar las mismas oportunidades a quienes se presenten por Promoción Interna que a quienes se presenten por Acceso Libre, a la hora de generar la bolsa de trabajo para la Mejora de Empleo e interinajes y acortar los plazos de los procesos, tanto de Acceso Libre como de Promoción Interna.

 

Documentos de la Mesa de Negociación del PAS de 29 de junio de 2017.

2017-06-29_Acta-MN-PAS_142_texto-acta-reunión
2017-06-29_Acta-MN-PAS_142_Convocatoria-LIBRE
2017-06-29_Acta-MN-PAS_142_Convocatoria-LIBRE+Promocion-Interna
2017-06-29_Acta-MN-PAS_142_Convocatoria-Promocion-Interna

 


2.- En lo que respecta al Baremo de Concursos:

Se han aprobado unas modificaciones mínimas que nos permiten cumplir con el porcentaje máximo de cada apartado del baremo del concurso que marca el Decreto GVA.
Esto nos va a permitir poder convocar los concursos que se encuentran pendientes.

 

Documentos de la Mesa de Negociación del PAS de 13 de julio de 2017.

2017-07-13_Acuerdo-Baremo-Unico

 

Mientras tanto, se va a iniciar una negociación de todos los baremos con la intención de actualizarlos, potestad que corresponde a la Universitat y a las Secciones Sindicales.

También propondremos que la puesta en vigor de los nuevos baremos no sea inmediata, para que las compañeras y compañeros que pretendan participar en alguno de los procesos puedan readecuar su currículum a las exigencias del nuevo baremo.

Esperamos vuestras aportaciones para poder realizar una buena propuesta que sea lo más ajustada posible a las necesidades del personal de la UPV.

 


Amb tu, construïm el futur

 

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

El pasado martes, 22 de noviembre, se reunió la MESA de negociación del PAS para acordar la PROMOCIÓN INTERNA correspondiente a la O.P.E. del año 2016.
La oferta de convocatorias públicas libres ya fue aprobada anteriormente.

La Universitat realiza una propuesta, lo más amplia posible en su opinión, y comunica a los sindicatos que presenten propuestas complementarias, advirtiendo que sean unas pocas plazas las propuestas, por  ser ya elevado el número de plazas de inicio.
Y con estos mimbres se presentan a la MESA de negociación del PAS las siguientes  propuestas:

DOCUMENTO ANEXO 1º
PROPUESTA DE LA UNIVERSITAT
53 plazas

Las plazas barradas son aquellas de las cuales RRHH tiene constancia que su titular ha presentado titulación que permite su promoción, si alguno más presenta titulación antes del fin del plazo de presentación de solicitudes de la correspondiente convocatoria será admitido.

 

DOCUMENTO ANEXO 2º
PROPUESTA ADICIONAL CCOO UGT Y UPV sindical
9 plazas

 

DOCUMENTO ANEXO 3º
PROPUESTA STEPV
1 plaza


De todas estas propuestas se acuerda la siguiente OPE de PROMOCIÓN INTERNA para el año 2016:


ADMINISTRACIÓN GENERAL

GRUPO A1
       Por Disposición Adicional IV                    3 plazas
       Por P.I. común                                          3* plazas
                   *Nota: una de estas con requisito de titulación  de economista.

GRUPO A2
       Por Disposición Adicional IV                   30* plazas
                                                                      *Nota: número ampliable
       Por P.I. común                                        9 plazas

GRUPO C1
       Por P.I. común                                        1 plaza

Total Administración General                      46 plazas


ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

GRUPO A1
       Por Disposición Adicional IV               9 plazas
       Por P.I. común                                     2 plazas

GRUPO A2
       Por Disposición Adicional IV              3 plazas

Total Administración Especial                  14 plazas

 

TOTAL Promoción interna 2016               60 Plazas

 

 


Amb tu, construïm el futur

 

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png
Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.