Mesa negociació PAS - Acords PAS


Mesas de Negociació de PAS i PI

 

Sessió de la Mesa del 10 de setembre de 2020

 

BAREMS

STEPV-i-CCOO_Baremo-Promocion-interna.pdf

STEPV-i-CCOO_Baremo-turno-libre_Reposicion.pdf

STEPV-i-CCOO_Resumen-propuesta.pdf

UGT_Baremo-turno-libre-y-Promocion-interna.pdf

Administracion_Baremo-Estabilizacion.pdf

Administracion_Baremo-Promocion-Interna.pdf

Administracion_Baremo-turno-LIBRE.pdf

Aquest punt va ser tractat en les sessions de la Mesa del 20 i 24 de juliol, al no arribar a un acord entre les organitzacions sindicals i l'administració, es va posposar a una altra sessió per al seu estudi i presentació de noves propostes.

En aquest cas CCOO i STEPV presenten proposta conjunta a l'administració. A continuació, es detallen els punts més importants de la proposta i la decisió de l'administració sobre aquest tema:

Experiència profesional

Barem de torn lliure: es planteja que una vegada finalitzats els processos d'estabilització del personal, el màxim de 8 anys de la proposta de l'administració passe a ser de 5 anys.

L'administració no accepta la proposta.

 

Barem de promoció interna: es planteja suprimir el límit de 8 anys de la proposta de l'administració, computant tot el temps treballat (sense límit de temps, però amb límit en la puntuació màxima), perquè no hi haja discriminació d'aquest personal en unificar les bosses generades per les convocatòries d'estabilització i torn lliure.

L'administració accepta la proposta.

 

Titulació Acadèmica

La valoració de 4 punts per a torn lliure i promoció interna per titulació diferent a l'empleada per a l'accés, proposta per la Universitat ens sembla descomunal, impossible d'aconseguir pel personal aspirant, especialment pels grups en els quals es requereix titulació bàsica (ESO, Batxiller) generant una discriminació abusiva en l'accés d'aquest personal, ja que únicament poden accedir a aquests grups i que va en contra del principi d'accés a la funció pública (art. 55 EBEP), possibilitant la impugnació dels barems.

L'administració no accepta la proposta.

 

Coneixement d'Inglés

Excessiva valoració de l'idioma anglés respecte als altres idiomes comunitaris, es proposa reduir 1 punt la puntuació total.

La puntuació màxima correspon al nivell C2, quan fins ara ha sigut la del nivell B2.

L'administració no accepta la proposta.

 

Cursos de formació i perfeccionament

Inclusió en els barems d'estabilització i torn lliure els cursos de formació amb el mateix sistema contemplat en el barem de promoció interna, però eliminant el límit de 10 anys.

L'administració no accepta la proposta.

 

Després d'un debat entre les organitzacions sindicals i l'administració, CCOO vota en contra pels següents motius que ens semblen bàsics:

En el punt de l'experiència professional en el barem de torn lliure (reposició), pensem que una vegada transcorreguts els processos d'estabilització, és necessari reduir el còmput d'anys, perquè les condicions hauran variat i el personal aspirant es pot veure perjudicat.

Quant als punts de Titulació Acadèmica i Coneixement d'Inglés creiem que és excessiva la valoració de 4 punts. A més, considerem que és fonamental que tots els barems incloguen els Cursos de Formació. Per això proposàvem que aquests apartats s'integraren en el punt d'Altres Mèrits, amb un límit de puntuació, podent-se obtindre la puntuació a través dels diferents ítems donant major oportunitat al personal aspirant.

Recordar a la Universitat que la NO valoració dels cursos de formació va en perjudici del personal aspirant que durant anys s'ha estat formant.

 

Sessió de la Mesa del 24 de juliol de 2020

L'administració retira la documentació dels punts a tractar corresponents als Convenis de reciprocitat entre les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana i la Generalitat Valenciana per a la percepció del complement de carrera professional, per problemes en les equiparacions entre administracions.

Des de CCOO requerim a la Universitat que no demore en excés l'estudi i la resolució dels Convenis que afecten un gran número de personal.

 

 

Sessió de la Mesa del 20 de juliol de 2020

 

COMISSIONS DE SERVEI

Procedimiento-Comision-Servicios-UPV.pdf

S'aprova per primera vegada un Procediment d'autoritzacions que regula les comissions de serveis en la UPV i, que CCOO venia exigint des de fa anys. Fins al moment no existia cap regulació, per la qual cosa l'administració actuava sense unes línies d'actuació definides i poc transparents.

CCOO vota a favor perquè creu que és necessari un procediment que regule aquestes situacions i no es dilaten en el temps, com venia succeint, i a siga accessible per a tota la Universitat aportant major claredat.

 

Que s'ha aconseguit:

Les unitats de servei d'aquesta Universitat podran acudir al procediment per a cobrir temporalment els llocs vacants.

El personal tindrà informació dels llocs vacants i podrà concórrer en el procés sobre la base d'uns criteris de selecció.

 

Que queda pendent:

En el cas de la provisió dels llocs en les situacions de IT i excedències (punt 3.2.1), CCOO proposava la seua provisió a partir dels 3 mesos, però l'administració no va acceptar la proposta, per la qual cosa es cobriran a partir dels 6 mesos. CCOO continuarà insistint perquè es modifique aquest termini perquè ens sembla excessiu.

 

FORMACIÓ

Formacion-PAS-PI_UPV_normativa-aprobada-Mesa-negociacion.pdf

S'aprova la renovació de la normativa de formació, destaquem:

Inclusió de la formació d'acolliment al lloc de treball, demandada per totes les organitzacions sindicals (punt 2.1).

Incorporació de la classe inversa o flipped classroom en formació semipresencial o B-learning (punt 2.3.b).

Formació online s'impartirà a través d'eines digitals (síncrona) i de plataformes (asíncrona) (punt 2.3.b).

Compensació d'hores de l'acció formativa fora de la jornada laboral, s'acordarà amb el responsable de la unitat del servei, s'elimina la restricció de no poder-se compensar les hores amb dies complets (punt 6).

La no autorització d'assistència al curs per part del responsable de la unitat de servei, serà comunicada a la persona interessada (punt 13).

Selecció del personal aspirant en els criteris se suprimeix l'ordre per relació jurídica (que discriminava entre col·lectius de personal) i es comptarà el número d'hores de formació rebuda (anteriorment es computava per cursos) (punt 14.1).

 

IMPORTANT ELS TERMINIS DE TRAMITACIÓ ES REDUEIXEN:

Preinscripció en els cursos: passen de 15 dies hàbils a 10 dies naturals (punt 13).

Renúncia als cursos: personal admés passa de 5 dies hàbils a 5 dies naturals (punt 13), personal de llista d'espera passa de 3 dies hàbils a 3 dies naturals (punt 16).

En el cas de la reducció dels terminis CCOO proposava a la Universitat que el còmput de dies continuarà sent de dies hàbils, perquè la reducció ens semblava excessiva, al que l'administració va respondre que per l'experiència en la tramitació els terminis són suficients.

Des de CCOO vigilarem que aquesta reducció de terminis no deixe fóra a cap sol·licitant.

 

 

Som treballadors

   Som treballadores

      Som universitat

 

 

 

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

http://ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)

Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043

Alonso Pérez            79029

José Segovia            77040

Consuelo Vallés         77043

Ildefonso Pelayo        77043

Julia Benet               77040

Juanjo Escobar (Gandía) 43003

Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!

Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.

Afilia't CCOO

.

Mesas de Negociación de PAS y PI

 

Sesión de la Mesa del 10 de septiembre de 2020

 

BAREMOS

STEPV-i-CCOO_Baremo-Promocion-interna.pdf

STEPV-i-CCOO_Baremo-turno-libre_Reposicion.pdf

STEPV-i-CCOO_Resumen-propuesta.pdf

UGT_Baremo-turno-libre-y-Promocion-interna.pdf

Administracion_Baremo-Estabilizacion.pdf

Administracion_Baremo-Promocion-Interna.pdf

Administracion_Baremo-turno-LIBRE.pdf

 

Este punto fue tratado en las sesiones de la Mesa del 20 y 24 de julio, al no llegar a un acuerdo entre las organizaciones sindicales y la administración, se pospuso a otra sesión para su estudio y presentación de nuevas propuestas.

En este caso CCOO y STEPV presentan propuesta conjunta a la administración. A continuación, se detallan los puntos más importantes de la propuesta y la decisión de la administración al respecto:

 

Experiencia profesional

Baremo de turno libre: se plantea que una vez finalizados los procesos de estabilización del personal, el máximo de 8 años de la propuesta de la administración pase a ser de 5 años.

La administración no acepta la propuesta.

Baremo de promoción interna: se plantea suprimir el límite de 8 años de la propuesta de la administración, computando todo el tiempo trabajado (sin límite de tiempo, pero con límite en la puntuación máxima), para que no haya discriminación de este personal al unificar las bolsas generadas por las convocatorias de estabilización y turno libre.

La administración acepta la propuesta.

Titulación Académica

 La valoración de 4 puntos para turno libre y promoción interna por titulación distinta a la empleada para el acceso, propuesta por la Universitat nos parece descomunal, imposible de alcanzar por el personal aspirante, especialmente por los grupos en los que se requiere titulación básica (ESO, Bachiller) generando una discriminación abusiva en el acceso de este personal, ya que únicamente pueden acceder a estos grupos y que va en contra del principio de acceso a la función pública (art. 55 EBEP), posibilitando la impugnación de los baremos.

La administración no acepta la propuesta.

Conocimiento de Inglés

Excesiva valoración del idioma inglés con respecto a los otros idiomas comunitarios, se propone reducir 1 punto la puntuación total.

La puntuación máxima corresponde al nivel C2, cuando hasta ahora ha sido la del nivel B2.

La administración no acepta la propuesta.

Cursos de formación y perfeccionamiento

Inclusión en los baremos de estabilización y turno libre los cursos de formación con el mismo sistema contemplado en el baremo de promoción interna, pero eliminando el límite de 10 años.

La administración no acepta la propuesta.

Después de un debate entre las organizaciones sindicales y la administración, CCOO vota en contra por los siguientes motivos que nos parecen básicos:

En el punto de la experiencia profesional en el baremo de turno libre (reposición), pensamos que una vez transcurridos los procesos de estabilización, es necesario reducir el cómputo de años, porque las condiciones habrán variado y el personal aspirante se puede ver perjudicado.

En cuanto a los puntos de Titulación Académica y Conocimiento de Inglés creemos que es excesiva la valoración de 4 puntos. Además, consideramos que es fundamental que todos los baremos incluyan los Cursos de Formación. Por ello proponíamos que estos apartados se integraran en el punto de Otros Méritos, con un límite de puntuación, pudiéndose obtener la puntuación a través de los diferentes ítems dando mayor oportunidad al personal aspirante.

Recordar a la Universitat que la NO valoración de los cursos de formación va en perjuicio del personal aspirante que durante años se ha estado formando.

 

Sesión de la Mesa del 24 de julio de 2020

La administración retira la documentación de los puntos a tratar correspondientes a los Convenios de reciprocidad entre las Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana y la Generalitat Valenciana para la percepción del complemento de carrera profesional, por problemas en las equiparaciones entre administraciones.

Desde CCOO requerimos a la Universitat que no demore en exceso el estudio y la resolución de los Convenios que afectan a un gran número de personal.

 

Sesión de la Mesa del 20 de julio de 2020 

 

COMISIONES DE SERVICIO

Procedimiento-Comision-Servicios-UPV.pdf

Se aprueba por primera vez un Procedimiento de autorizaciones que regula las comisiones de servicios en la UPV y, que CCOO venía exigiendo desde hace años. Hasta el momento no existía ninguna regulación, por lo que la administración actuaba sin unas líneas de actuación definidas y poco transparentes.

CCOO vota a favor porque cree que es necesario un procedimiento que regule estas situaciones y no se dilaten en el tiempo, como venía sucediendo, y que sea accesible para toda la Universitat aportando mayor claridad.

Que se ha conseguido:

Las unidades de servicio de esta Universitat podrán acudir al procedimiento para cubrir temporalmente los puestos vacantes.

El personal tendrá información de los puestos vacantes y podrá concurrir en el proceso en base a unos criterios de selección.

Que queda pendiente:

En el caso de la provisión de los puestos en las situaciones de IT y excedencias (punto 3.2.1), CCOO proponía su provisión a partir de los 3 meses, pero la administración no aceptó la propuesta, por lo que se cubrirán a partir de los 6 meses. CCOO seguirá insistiendo para que se modifique este plazo porque nos parece excesivo.

 

FORMACIÓN

Formacion-PAS-PI_UPV_normativa-aprobada-Mesa-negociacion.pdf

Se aprueba la renovación de la normativa de formación, destacamos:

Inclusión de la formación de acogida al puesto de trabajo, demandada por todas las organizaciones sindicales (punto 2.1).

Incorporación de la clase inversa o flipped classroom en formación semipresencial o B-learning (punto 2.3.b).

Formación online se impartirá a través de herramientas digitales (síncrona) y de plataformas (asíncrona) (punto 2.3.b).

Compensación de horas de la acción formativa fuera de la jornada laboral, se acordará con el responsable de la unidad del servicio, se elimina la restricción de no poderse compensar las horas con días completos (punto 6).

La no autorización de asistencia al curso por parte del responsable de la unidad de servicio, será comunicada a la persona interesada (punto 13).

Selección del personal aspirante en los criterios se suprime el orden por relación jurídica (que discriminaba entre colectivos de personal) y se contará el número de horas de formación recibida (anteriormente se computaba por cursos) (punto 14.1).

 

IMPORTANTE los plazos de tramitación se reducen:

Preinscripción en los cursos: pasan de 15 días hábiles a 10 días naturales (punto 13).

Renuncia a los cursos: personal admitido pasa de 5 días hábiles a 5 días naturales (punto 13), personal de lista de espera pasa de 3 días hábiles a 3 días naturales (punto 16).

En el caso de la reducción de los plazos CCOO proponía a la Universitat que el cómputo de días continuará siendo de días hábiles, porque la reducción nos parecía excesiva, a lo que la administración respondió que por la experiencia en la tramitación los plazos son suficientes.

Desde CCOO vigilaremos que esta reducción de plazos no deje fuera a ningún solicitante.

 

 

Som treballadors

   Som treballadores

      Som universitat

 

 

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

 

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)

Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043

Alonso Pérez            79029

José Segovia            77040

Consuelo Vallés         77043

Ildefonso Pelayo        77043

Julia Benet               77040

Juanjo Escobar (Gandía) 43003

Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!

Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.

Afilia't CCOO

 

.

En la reunió de la Mesa de Negociació del PAS i PI d'aquesta Universitat, del dimecres dia 29 de maig de 2019, s'han tractat les següents qüestions:

 

1. Estudi i anàlisi de propostes de OPE-2019

Des de CCOO reclamem a l'administració, una vegada més, que se'ns facilite la informació imprescindible per a fer una proposta.
No podem saber tots els llocs ocupats per interins, comissions de servei, baixes, vacants, adscripcions provisionals, etc.., perquè aqueixes dades són imprescindibles i només els posseeix l'administració, que per la bona fe negocial ha de facilitar a les organitzacions sindicals.

Aquest punt queda per a debat en una posterior reunió, quan disposem de la informació necessària.

 

2. Concurs de llocs d'administratiu de nivell 17

Es proposa:

Primer, convocar el concurs de llocs base C1 17 entre l'actual col·lectiu d'administratius funcionaris.

Segon, que sol·liciten els llocs vacants C1 17, per ordre de puntuació en l'oposició, les 12 companyes i companys que han aprovat la promoció interna a administratius.

CCOO proposa que aquestes accions es facen simultàniament per a major rapidesa.


S'inicia un debat sobre els llocs de treball que s'oferiran en el concurs, generant diferents postures:

CCOO proposa que s'oferisquen els llocs vacants, tant els classificats com PF, com els llocs GPF de "Gestió de plantilles".
En aquest sentit hem proposat transformar els llocs "GPF vacants" a llocs PF (els normals). I no traure els llocs que no siguen vacants, eix: llocs per substitucions, deixant-los com estan ara amb el seu caràcter movible o volant.

Pensem que que en els concursos s'han d'oferir llocs amb una adscripció definitiva, no té sentit oferir llocs amb adscripció temporal i provisional, perquè es tracta de donar estabilitat. Si es canvia d'un C1 17 a un altre C1 17 és perquè es vol canviar de lloc, si no ho fem així hi ha la possibilitat que per necessitats de l'administració es torne al lloc no desitjat.


Les altres dues propostes són:

Que s'oferisquen a concurs totes les places GPF i PF, vacants i no vacants, mantenint el seu caràcter movible.

I l'altra que es deixe per a una anàlisi més profunda de la taula de negociació.


L'administració, aprofita i comenta la seua intenció de realitzar una futura anàlisi de la plantilla, en el qual es determine on sobra i on falta personal, encara que en el fons subjau la seua visió de dotar d'un caràcter movible o volant a la major quantitat de llocs de treball.

CCOO sempre ha defensat la postura d'una adscripció definitiva de les places, perquè no hagen trasllats involuntaris sense comptar amb el personal.


Aquest punt es continuarà debatent en la pròxima mesa de negociació.

 

3. Precs i preguntes

Es convoca la Comissió de carrera professional per a la setmana que ve, amb l'encàrrec d'aplicar la nova normativa de Generalitat al personal interí, així com ordenar les noves progressions i adaptacions que es troben paralitzades des de fa més d'un any.

 

    ####################################

 

En la reunión de la Mesa de Negociación del PAS y PI de esta Universitat, del miércoles día 29 de mayo de 2019, se han tratado las siguientes cuestiones:

 

1. Estudio y análisis de propuestas de OPE-2019

Desde CCOO reclamamos a la administración, una vez más, que se nos facilite la información imprescindible para hacer una propuesta.
No podemos saber todos los puestos ocupados por interinos, comisiones de servicio, bajas, vacantes, adscripciones provisionales, etc.., pues esos datos son imprescindibles y solo los posee la administración, que por la buena fe negocial debe facilitar a las organizaciones sindicales.

Este punto queda para debate en una posterior reunión, cuando dispongamos de la información necesaria.

 

2. Concurso de puestos de administrativo de nivel 17


Se propone:

Primero, convocar el concurso de puestos base C1 17 entre el actual colectivo de administrativos funcionarios.

Segundo, que soliciten los puestos vacantes C1 17, por orden de puntuación en la oposición, las 12 compañeras y compañeros que han aprobado la promoción interna a administrativos.

CCOO propone que estas acciones se hagan simultáneamente para mayor rapidez.


Se inicia un debate sobre los puestos de trabajo que se ofertarán en el concurso, generando diferentes posturas:

CCOO propone que se oferten los puestos vacantes, tanto los clasificados como PF, como los puestos GPF de "Gestión de plantillas".
En este sentido hemos propuesto transformar los puestos "GPF vacantes" a puestos PF (los normales). Y no sacar los puestos que no sean vacantes, eje: puestos por sustituciones, dejándolos como están ahora con su carácter movible o volante.

Pensamos que en que en los concursos se deben ofrecer puestos con una adscripción definitiva, no tiene sentido ofrecer puestos con adscripción temporal y provisional, pues se trata de dar estabilidad. Si se cambia de un C1 17 a otro C1 17 es porque se quiere cambiar de puesto, si no lo hacemos así cabe la posibilidad de que por necesidades de la administración se vuelva al puesto no deseado.


Las otras dos propuestas son:

Que se ofrezcan a concurso todas las plazas GPF y PF, vacantes y no vacantes, manteniendo su carácter movible.

Y la otra que se deje para un análisis más profundo de la mesa de negociación.


La administración, aprovecha y comenta su intención de realizar un futuro análisis de la plantilla, en el que se determine donde sobra y donde falta personal, aunque en el fondo subyace su visión de dotar de un carácter movible o volante a la mayor cantidad de puestos de trabajo.

CCOO siempre ha defendido la postura de una adscripción definitiva de las plazas, para que no hayan traslados involuntarios sin contar con el personal.


Este punto se continuará debatiendo en la próxima mesa de negociación.

 

3. Ruegos y preguntas

Se convoca la Comisión de carrera profesional para la semana que viene, con la encomienda de aplicar la nueva normativa de Generalitat al personal interino, así como ordenar las nuevas progresiones y adaptaciones que se encuentran paralizadas desde hace más de un año.

 

 

 

Som universitat pública

 

 

Código legislativo de universidades
Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

No entenem què entén, valga la redundància, la Gerència d'està Universitat quan llig l'Art. 19.10.2 de la Llei 6/2018 Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, que diu

“Dos. No es podrà procedir a la contractació de personal temporal, així com al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inaplazables”

Està clar que cal complir la llei, també quant a la reposició de personal es referix, però hi ha casos que clamen al cel com és la situació de la falta de personal per a atendre al servici en què es troben, per exemple, el Registre General de la UPV, que està en una situació absolutament insostenible, i davant de la qual la Gerència seguix impasiva, com es ve caracteritzant en les actuacions del nostre Sr. Gerent.

Esta situació no sols s'està donant en el Registre, que és més visible per tots nosaltres i patim directament, tenim coneixement que està ocorrent en altres unitats com a Consergeries, Secretaries, Departaments, etc. No es reposa el personal encara que els servicis es queden en quadro d'una o cap persona per a atendre'ls, pareix que dóna igual la qualitat dels servicis.


¿On està l'excel·lència de què tant es presumix en aquesta Universitat?


El fet de no reposar efectius no repercutix només en la qualitat del servici, sinó que quan es reduïx el personal la càrrega de treball recauen sobre les companyes i companys que continuen treballant, amb les conseqüències sobre la salut i les relacions personals en el servici o unitat que pareixen no tindre's en compte.

Des de CCOO exigim al Gerent i al Rector d'esta Universitat que es prenguen urgentment les mesures necessàries per a solucionar estes situacions de manera immediata.


    funcionarios reduccion personal 01

No entendemos qué entiende, valga la redundancia, la Gerencia de está Universitat cuando lee el Art. 19.10.2 de la Ley 6/2018 Presupuestos Generales del Estado para al año 2018, que dice:

“Dos. No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables”

Está claro que hay que cumplir la ley, también en cuanto a la reposición de personal se refiere, pero hay casos que claman al cielo como es la situación de la falta de personal para atender al servicio en la que se encuentran, por ejemplo, el Registro General de la UPV, que está en una situación absolutamente insostenible, y ante la cual la Gerencia sigue impasiva, como se viene caracterizando en las actuaciones de nuestro Sr. Gerente.

Esta situación no sólo se está dando en el Registro, que es más visible por todos nosotros y sufrimos directamente, tenemos conocimiento de que está ocurriendo en otras unidades como Conserjerías, Secretarías, Departamentos, etc. No se repone al personal aunque los servicios se queden en cuadro de una o ninguna persona para atenderlos, parece ser que da igual la calidad de los servicios.


¿Dónde está la excelencia de la que tanto se presume en esta Universitat?


El hecho de no reponer efectivos no repercute solamente en la calidad del servicio, sino que cuando se reduce el personal la carga de trabajo recaen sobre las compañeras y compañeros que siguen trabajando, con las consecuencias sobre la salud y las relaciones personales en el servicio o unidad que parecen no tenerse en cuenta.

Desde CCOO exigimos al Gerente y al Rector de esta Universitat que se tomen urgentemente las medidas necesarias para solucionar estas situaciones de manera inmediata.

 


No ens oblidem que som una universitat pública

 

És el moment!
de recuperar els drets arrabassats

 

 

 

Código legislativo de universidades

Serveis per a l'afiliació de CCOO
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.