Promoció i Carrera Professional

Mesa de Negociació de PAS celebrada el 4 de setembre de 2019, punt a tractar CARRERA PROFESSIONAL


S'inicia la sessió sense l'assistència del President de la mesa, Sr. Gerent, a més els representants de l'administració no aporten l'informe econòmic necessari per a poder fer efectiu el pagament de carrera professional, i que es va comprometre portar el President de la mesa. És molt important per al personal d'aquesta Universitat el pagament de la carrera professional, que porta més d'un any en espera.


Es presenta el “Acord de la Mesa delegada de negociació del personal d'administració i serveis i personal d'investigació, per a l'aplicació del sistema de carrera professional i l'avaluació de l'acompliment del personal funcionari PAS de la UPV”, i s'aprova l'acord amb el suport de dos de les organitzacions sindicals i amb el vot en contra de l'altra organització sindical (s’adjunta en l’Annex l’acord).


CCOO HA VOTAT A FAVOR de l'acord, perquè és necessari desbloquejar el pagament de la carrera professional, per a que el personal funcionari interí accedisca a l'enquadrament i puga cobrar JA, i que el personal funcionari de carrera puga regularitzar el seu enquadrament i progressió.


És INDIGNANT que l'administració no haja inclòs al personal laboral investigador en aquest acord, quan la Llei 28/2018 de pressupostos de la Generalitat en la Disposició addicional vint-i-sisena inclou al personal laboral, per la qual cosa la Universitat haurà d'atindre's a les conseqüències que es deriven d'aquesta actuació.


CCOO ha exigit que constara en acta LA SEUA OPOSICIÓ a la no inclusió del personal laboral investigador en l'acord i reclama la negociació immediata del pagament de la carrera per a aquest col·lectiu.


Finalment, l'administració ens indica que l'acord queda pendent de l'informe econòmic i de la seua aprovació en el pròxim Consell de Govern. Mentrestant continuaran treballant en l'aplicació informàtica i comprovació de dades i preveuen que la regularització i el pagament de la carrera professional del personal treballador afectat, s'efectue a final d'any o principi de l'altre, abonant els endarreriments corresponents.

____________________________________________________

 

Mesa de Negociación de PAS celebrada el 4 de septiembre de 2019, punto a tratar CARRERA PROFESIONAL


Se inicia la sesión sin la asistencia del Presidente de la Mesa, Sr. Gerente, además los representantes de la administración no aportan el informe económico necesario para poder hacer efectivo el pago de carrera profesional, y que se comprometió traer el Presidente de la Mesa. Es muy importante para el personal de esta Universitat el pago de la carrera profesional, que lleva más de un año en espera.


Se presenta el “Acuerdo de la Mesa delegada de negociación del personal de administración y servicios y personal de investigación, para la aplicación del sistema de carrera profesional y la evaluación del desempeño del personal funcionario PAS de la UPV”, y se aprueba el acuerdo con el apoyo de dos de las organizaciones sindicales y con el voto en contra de la otra organización sindical (se adjunta en el Anexo el acuerdo).


CCOO HA VOTADO A FAVOR del acuerdo, porque es necesario desbloquear el pago de la carrera profesional, para que el personal funcionario interino acceda al encuadramiento y pueda cobrar YA, y que el personal funcionario de carrera pueda regularizar su encuadramiento y progresión.cartel ccoo mgba

Es INDIGNANTE que la administración no haya incluido al personal laboral investigador en este acuerdo, cuando la Ley 28/2018 de presupuestos de la Generalitat en la Disposición adicional vigésimo sexta incluye al personal laboral, por lo que la Universitat tendrá que atenerse a las consecuencias que se deriven de esta actuación.


CCOO ha exigido que constara en acta SU OPOSICIÓN a la no inclusión del personal laboral investigador en el acuerdo y reclama la negociación inmediata del pago de la carrera para este colectivo.


Finalmente, la administración nos indica que el acuerdo queda pendiente del informe económico y de su aprobación en el próximo Consejo de Gobierno. Mientras tanto seguirán trabajando en la aplicación informática y comprobación de datos y prevén que la regularización y el pago de la carrera profesional del personal trabajador afectado, se efectúe a final de año o principio del otro, abonando los atrasos correspondientes.

 

 

Som treballadors
   Som treballadores
      Som universitat

 

 

Serveis per a l'afiliació de CCOO
Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez     79029
José Segovia     77040
Consuelo Vallés     77043
Ildefonso Pelayo     77043
Julia Benet    77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 


Avui s’ha publicat en el DOGV el decret 211/2018 que regularà a partir d’ara el sistema de carrera professional del personal funcionari de carrera i el dret a la percepció del complement de carrera administraiva per part del personal funcionari interí.

Després de diversos anys de lluita, les coses van encaminant-se envers el punt que hem reivindicat sempre, és a dir, cap a una norma general que reculla la plenitud de drets retributius de tot el personal, sense discriminar el personal funcionari interí. A més, a més, el temps de treball com interí o laboral temporal en grups o subgrups que fins ara no han pogut valorar-se, passa a poder computar-se a tot el personal.

Exigirem a l’administració de la Universitat perquè aquest decret s’aplique immediatament al nostre personal interí, incloent-hi en les nòmines la percepció d’aquest complement, incloent-hi els endarreriments generats des de l’entrada en vigor del sistema en la Universitat, és a dir, des de l’1 de gener de 2017.  

La publicació del Decret en el DOGV


       Carrera profesonal 04 ccoo

Hoy se ha publicado en el DOGV el Decreto  211/2018, que regulará a partir de ahora el sistema de carrera profesional del personal funcionario de carrera y el derecho a la percepción del complemento de carrera administrativa por parte del personal funcionario interino.

Tras varios años de lucha, las cosas van yendo hacia el punto que ha reivindicado siempre CCOO, es decir, hacia una norma que recoja la plenitud de derechos retributivos de todo el personal, sin discriminar al personal funcionario interino. Además, el tiempo de trabajo como interino o laboral temporal en grupos o subgrupos que hasta ahora no han podido valorarse, pasa a poder ser computado para todo el personal.

Vamos a exigir a la administración de la Universitat para que este decreto se aplique inmediatamente a nuestro personal interino, incluyendo en sus nóminas la percepción de este complemento, incluyendo los atrasos generados desde la entrada en vigor del sistema en la Universitat, es decir, desde 1 de enero de 2017.

La publicación del Decreto en el DOGV


Els drets es conquisten i es defensen


Código legislativo de universidades
Serveis per a l'afiliació de CCOO

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png
   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php.

Avui fa 159 dies des de la presa de possessió del nou Gerent de la UPV

En la primera reunió que vam tenir amb ell després d'acceptar el càrrec, ens va sol.licitar un “poc de temps a fi de poder estudiar els temes que afectaven al Personal d'Administració i Serveis” perquè, quan convocara la Taula de Negociació, estiguera en condicions de fer un bon treball.

Doncs bé, 5 mesos i escaig després, el, “ja no tan nou” Gerent, fa oïdes sordes a tot allò que tinga a veure amb les condicions de treball del PAS de la Universitat.

El passat 23 de maig, CCOO va registrar un escrit per al Rector i el Gerent sol.licitant-los la convocatòria de les Meses Tècniques per a començar a presentar i debatre propostes sobre els temes als quals es refereix el “II Acord per a l'ocupació pública i de condicions de treball”, que va signar CCOO a Madrid amb el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. L'objecte de realitzar ja la sol.licitud és, que quan s'aproven els Pressupostos Generals de l'Estat, estiguem preparats per a implementar les millores que en ell s'arrepleguen.

Aquestes millores són molt importants per a tot el PAS ja que fan referència a:

. La reducció de la temporalitat fins a un màxim de 8% a través de l'increment de la taxa de reposició fins al 100%, més taxes addicionals (8%) i de l'engegada d'un procés d'estabilització de l'ocupació temporal pel qual es podrien convocar totes aquelles places ocupades de forma temporal i ininterrompuda en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2017.

. Un acord en matèria retributiva amb un horitzó temporal a tres anys (entre un mínim del 6,1% i màxim del 8,8% per al període 2018-2019-2020), que contempla fons addicionals (0’75% de la massa salarial) que, prèvia negociació

. Mesures de conciliació de la vida personal i familiar que inclouen:

* Capacitat de negociació per a la revisió de la jornada laboral. 35 hores setmanals per a la jornada ordinària.
* Borsa d'hores acumulables per a cura i atenció de majors, discapacitats, i fills menors.
* Jornada continuada per a cura de fills menors de 12 anys o discapacitats;
* Recuperació del 100% de les retribucions en situació de IT;
* Jubilació parcial de determinats col.lectius;

. Una altra sèrie de mesures que tenen a veure amb:
* Planes d'Igualtat.
* Prospecció de necessitats formatives; etc.

Però, a més, també els hem sol.licitat reprendre la negociació en altres temes, que no són menys importants i que estan en suspens mentre el Gerent “estudia”, i dels quals volem destacar: Borses de Treball, Modificacions de la RPT, Barems, Carrera Professional, i un llarg etcètera de temes que ens afecten directament a tot el PAS de la Universitat, i que CCOO considera que s'han de resoldre el més prompte possible per a poder seguir avançant en les millores laborals de tot el Personal.

          Pactemos libremente 01

Hoy hace 159 días desde la toma de posesión del nuevo Gerente de la UPV

En la primera reunión que tuvimos con él después de aceptar el cargo, nos solicitó un “poco de tiempo a fin de poder estudiar los temas que afectaban al Personal de Administración y Servicios” para que, cuando convocara la Mesa de Negociación, estuviera en condiciones de hacer un buen trabajo.

Pues bien, 5 meses y pico después, el, “ya no tan nuevo” Gerente, hace oídos sordos a todo aquello que tenga que ver con las condiciones de trabajo del PAS de la Universitat.

El pasado 23 de mayo, CCOO registró un escrito para el Rector y el Gerente solicitándoles la convocatoria de las Mesas Técnicas para empezar a presentar y debatir propuestas sobre los temas a los que se refiere el “II Acuerdo para el empleo público y de condiciones de trabajo”, que firmó CCOO en Madrid con el Ministerio de Hacienda y Función Pública. El objeto de realizar ya la solicitud es, que cuando se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, estemos preparados para implementar las mejoras que en él se recogen.

 

Estas mejoras son muy importantes para todo el PAS ya que hacen referencia a:

. La reducción de la temporalidad hasta un máximo de 8% a través del incremento de la tasa de reposición hasta el 100%, más tasas adicionales (8%) y de la puesta en marcha de un proceso de estabilización del empleo temporal por el que se podrían convocar todas aquellas plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpida en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017.

. Un acuerdo en materia retributiva con un horizonte temporal a tres años (entre un mínimo del 6,1% y máximo del 8,8% para el periodo 2018-2019-2020), que contempla fondos adicionales (0’75% de la masa salarial) que, previa negociación colectiva, se podrían dedicar, entre otras cosas, a la revisión de complementos específicos o la homologación de complementos de destino.


. Medidas de conciliación de la vida personal y familiar que incluyen:

* Capacidad de negociación para la revisión de la jornada laboral. 35 horas semanales para la jornada ordinaria.
* Bolsa de horas acumulables para cuidado y atención de mayores, discapacitados, e hijos menores.
* Jornada continuada para cuidado de hijos menores de 12 años o discapacitados;
* Recuperación del 100% de las retribuciones en situación de IT;
* Jubilación parcial de determinados colectivos;


. Otra serie de medidas que tienen que ver con:

* Planes de Igualdad.
* Prospección de necesidades formativas; etc.

Pero, además, también les hemos solicitado reemprender la negociación en otros temas, que no son menos importantes y que están en suspenso mientras el Gerente “estudia”, y de los que queremos destacar: Bolsas de Trabajo, Modificaciones de la RPT, Baremos, Carrera Profesional, y un largo etcétera de temas que nos afectan directamente a todo el PAS de la Universitat, y que CCOO considera que se deben resolver lo más pronto posible para poder seguir avanzando en las mejoras laborales de todo el Personal.


És el moment!
de recuperar els drets arrabassats

 

Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 


Carrera Professional per a tot el personal

Després d'un llarg periple de reunions, desacords, de em dius i et diré, per fi hem
aconseguit l'acord que materialitza el cobrament del 100% de la Carrera
Professional per al Personal Funcionari de Carrera i el Personal Laboral Fix de la
UPV.

Però, que estiguem cobrant des del mes d'abril, no significa que s'haja acabat la
batalla de la Carrera Professional.

Ara cal continuar barallant-se perquè s'atenguen les reclamacions sobre la Carrera
Professional que s'han produït, que s'esmenen els errors comesos amb els qui van
prendre possessió en diversos grups el mateix dia i van demanar excedència
automàtica, comprovar com s'estan realitzant les progressions, etc.

I la batalla més important, que és el tema de la Carrera Professional del Personal Interí i laboral no fix.

La UPV va demanar autorització a la Conselleria d'Hisenda, l'any passat, per al
pagament de la Carrera Professional a tot el PAS de la Universitat i la Generalitat
Valenciana només va autoritzar el pagament al Personal fix.


Al març de 2017 el Tribunal Suprem va dictar una sentència rebutjant el recurs que
havia interposat la Generalitat Valenciana contra la resolució de 2015 del TSJCV, que estimava parcialment el recurs presentat contra el decret del Consell que regulava la carrera professional dels empleats públics, i que li obliga a modificar el Decret de Carrera Professional per a incloure al Personal Interí.

CCOO, malgrat no estar d'acord amb l'esborrany que la Generalitat Valenciana ha enviat al Consell Jurídic Consultiu, espera l'aprovació de la modificació del decret de la GVA perquè, després de la preceptiva autorització de la Conselleria d'Hisenda, es puga començar a pagar al Personal Interí de “llarga durada” i seguir barallant-se perquè el cobrament de la Carrera Professional abaste a tot el PAS de la Universitat sense cap distinció.

Més tard s'ha produït la sentència d'un treballador de la UJI, en la qual se li reconeix, de manera individual, el cobrament de l'import de la Carrera Professional però no la seua inclusió en el Sistema de Carrera Professional. En ser reconegut un dret individual no es pot demanar extensió d'aquesta sentència perquè puga cobrar el PAS de la resta d'Universitats.

El Personal Temporal de la UPV pot presentar sol·licitud davant l'Administració de la Universitat per al cobrament de la Carrera Professional, sense que açò tinga conseqüència alguna per a la persona que reclama. Ara, la interposició d'un recurs Contenciós-Administratiu sí que pot tenir conseqüències sobre la persona que ho interpose. Si qui dicta sentencia estima que procedeix el pagament de la Carrera Professional a aqueixa persona, qui guanye el recurs podrà començar a cobrar el complement en un curt espai de temps, però, si per contra la sentència és desestimatòria, es trobarà amb que mai podrà cobrar el complement.

Des de CCOO anem a seguir barallant-nos per aconseguir el dret de tot el Personal Temporal a la Carrera Professional. Intentarem arribar a un acord en la Universitat que permeta que no hi haja cap tipus de discriminació entre les companyes i companys de la UPV.

    Interinos estabilidad 02

 

Carrera Profesional para todo el personal


Después de un largo periplo de reuniones, desencuentros, dimes y diretes, por fin hemos alcanzado el acuerdo que materializa el cobro del 100% de la Carrera Profesional para el Personal Funcionario de Carrera y el Personal Laboral Fijo de la UPV.

Pero, que estemos cobrando desde el mes de abril, no significa que se haya acabado la batalla de la Carrera Profesional.

Ahora hay que continuar peleando para que se atiendan las reclamaciones sobre la Carrera Profesional que se han producido, que se subsanen los errores cometidos con quienes tomaron posesión en varios grupos el mismo día y pidieron excedencia automática, comprobar cómo se están realizando las progresiones, etc.
Y la batalla más importante, que es el tema de la Carrera Profesional del Personal Interino y laboral no fijo.

La UPV pidió autorización a la Conselleria de Hacienda, el año pasado, para el pago de la Carrera Profesional a todo el PAS de la Universitat y la Generalitat Valenciana sólo autorizó el pago al Personal fijo.

En marzo de 2017 el Tribunal Supremo dictó una sentencia rechazando el recurso que había interpuesto la Generalitat Valenciana contra la resolución de 2015 del TSJCV, que estimaba parcialmente el recurso presentado contra el decreto del Consell que regulaba la carrera profesional de los empleados públicos, y que le obliga a modificar el Decreto de Carrera Profesional para incluir al Personal Interino.

CCOO, a pesar de no estar de acuerdo con el borrador que la Generalitat Valenciana ha enviado al Consell Jurídic Consultiu, espera la aprobación de la modificación del decreto de la GVA para que, tras la preceptiva autorización de la Conselleria de Hacienda, se pueda empezar a pagar al Personal Interino de “larga duración” y seguir peleando para que el cobro de la Carrera Profesional abarque a todo el PAS de la Universidad sin distinción ninguna.

Más tarde se ha producido la sentencia de un trabajador de la UJI, en la que se le reconoce, de manera individual, el cobro del importe de la Carrera Profesional pero no su inclusión en el Sistema de Carrera Profesional. Al ser reconocido un derecho individual no se puede pedir extensión de esta sentencia para que pueda cobrar el PAS del resto de Universidades.

El Personal Temporal de la UPV puede presentar solicitud ante la Administración de la Universitat para el cobro de la Carrera Profesional, sin que ello tenga consecuencia alguna para la persona que reclama. Ahora, la interposición de un recurso Contencioso-Administrativo sí que puede tener consecuencias sobre la persona que lo interponga. Si quien dicte sentencia estima que procede el pago de la Carrera Profesional a esa persona, quien gane el recurso podrá empezar a cobrar el complemento en un corto espacio de tiempo, pero, si por el contrario la sentencia es desestimatoria, se encontrará con que nunca podrá cobrar el complemento.

Desde CCOO vamos a seguir peleando por conseguir el derecho de todo el Personal Temporal a la Carrera Profesional. Intentaremos llegar a un acuerdo en la Universitat que permita que no haya ningún tipo de discriminación entre las compañeras y compañeros de la UPV.

 


Som treballadors   
Som treballadores      
Som universitat

 

 

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:  963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador     79029
Alonso Pérez             79029  
Julia Sánchez            77043  
José Segovia             77040  
Consuelo Vallés          77043  
Ildefonso Pelayo         77043  
Juanjo Escobar (Gandía)  43003


email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Web:       http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv

Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

           CCOO – INFORMA

Reunió Mesa Tècnica Carrera Professional UPV

Fem una mica de memòria.

Els Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018 deien, en la seua versió original, que el màxim que es podia pagar de Carrera Professional en les Universitats era del 66%. L'últim dia per a la presentació d'esmenes a aquests pressupostos, CCOO va presentar una esmena sol·licitant que desapareguera l'expressió “com a màxim” i, a continuació, es va entrevistar amb els portaveus d'Educació dels grups parlamentaris Compromís, Podemos i PSOE, dels quals aconseguim que l'esmena fóra assumida.

Així, l'esmena va passar a formar part del text dels pressupostos que es van aprovar i, per tant, el 66% deixava de ser una barrera per a les Universitats.

Per a llavors, el pressupost de la UPV ja havia consignat per a l'any 2018 una partida del 66% de l'import de la Carrera, tal com marcava l'esborrany de Pressuposats GVA.

Llavors, els tres sindicats signataris de l'Acord de Carrera Professional en la UPV, CCOO, UGT i UPV Sindical, en una entrevista mantinguda amb el Rector, aconseguim que es comprometera a complir amb el seu programa electoral i assumira el pagament del 100% de la Carrera Professional del PAS en la UPV per a l'any 2018.

Avui hem tingut una reunió de la Mesa Tècnica de la Carrera Professional i en ella, l'Administració ens ha informat dels passos que cal seguir per al pagament del 100% de la Carrera Professional perquè no hi haja problemes.

1. En la nòmina del mes de gener cobrarem el 66% de l'import corresponent a la Carrera Professional, que és el consignat en els pressupostos de la UPV.

2. Es portarà a la Mesa de Negociació del PAS, que hi ha prevista per a la setmana que ve, un punt de l'ordre del dia amb el pagament del 100% de la Carrera Professional per a tancar l'acord de manera oficial.

3. L'acord de la Mesa de Negociació del PAS es portarà al Consell de Govern (com tots els acords de la Mesa del PAS).

4. Es realitzarà la modificació pressupostària necessària per a augmentar la partida de Carrera Professional fins al 100% de l'import.

Així doncs, l'Administració té previst efectuar el pagament del 100% de la Carrera Professional en el mes d'abril o maig, amb els corresponents endarreriments des de l'1 de gener de 2018.

CCOO segueix lluitant perquè es reconega el dret al cobrament de la Carrera Professional del Personal Interí, pel mateix concepte i en igualtat de condicions que el Personal de Carrera. Així, quan s'aconseguisca un acord en la Generalitat Valenciana, exigirem en la UPV el compliment de l'Annex de l'Acord de la Carrera Professional UPV.

 

             CCOO – INFORMA

Reunión Mesa Técnica Carrera Profesional UPV

Hagamos un poco de memoria.

Los Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018 decían, en su versión original, que el máximo que se podía pagar de Carrera Profesional en las Universidades era del 66%. El último día para la presentación de enmiendas a estos presupuestos, CCOO presentó una enmienda solicitando que desapareciera la expresión “como máximo” y, a continuación, se entrevistó con los portavoces de Educación de los grupos parlamentarios Compromís, Podemos y PSOE, de los que conseguimos que la enmienda fuera asumida. *

Así, la enmienda pasó a formar parte del texto de los presupuestos que se aprobaron y, por lo tanto, el 66% dejaba de ser una barrera para las Universidades.

Para entonces, el presupuesto de la UPV ya había consignado para el año 2018 una partida del 66% del importe de la Carrera, tal y como marcaba el borrador de Presupuestos GVA.

Entonces, los tres sindicatos firmantes del Acuerdo de Carrera Profesional en la UPV, CCOO, UGT y UPV Sindical, en una entrevista mantenida con el Rector, conseguimos que se comprometiera a cumplir con su programa electoral y asumiera el pago del 100% de la Carrera Profesional del PAS en la UPV para el año 2018.

Hoy hemos tenido una reunión de la Mesa Técnica de la Carrera Profesional y en ella, la Administración nos ha informado de los pasos que hay que seguir para el pago del 100% de la Carrera Profesional para que no haya problemas.

1. En la nómina del mes de enero cobraremos el 66% del importe correspondiente a la Carrera Profesional, que es lo consignado en los presupuestos de la UPV.

2. Se llevará a la Mesa de Negociación del PAS, que hay prevista para la semana que viene, un punto del orden del día con el pago del 100% de la Carrera Profesional para cerrar el acuerdo de manera oficial.

3. El acuerdo de la Mesa de Negociación del PAS se llevará al Consejo de Gobierno (como todos los acuerdos de la Mesa del PAS).

4. Se realizará la modificación presupuestaria necesaria para aumentar la partida de Carrera Profesional hasta el 100% del importe.

Así pues, la Administración tiene previsto efectuar el pago del 100% de la Carrera Professional en el mes de abril o mayo, con los correspondientes atrasos desde el 1 de enero de 2018.

CCOO sigue luchando para que se reconozca el derecho al cobro de la Carrera Profesional del Personal Interino, por el mismo concepto y en igualdad de condiciones que el Personal de Carrera. Así, en cuanto se alcance un acuerdo en la Generalitat Valenciana, exigiremos en la UPV el cumplimiento del Anexo del Acuerdo de la Carrera Profesional UPV.

 

 

Som treballadors
Som treballadores
Som universitat

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.