Negociacions PDI

Regles per a la renovació dels contractes de professorat associat per al curs 2021-2022

La contractació de professores i professors associats en les universitats s'ajustarà a les regles establides en l'article 53 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

La situació socioeconòmica provocada per la COVID-19 ha portat com a conseqüència que determinades professores i professors associats s'hagen vist afectats per extincions o suspensions de les seues relacions laborals o per cancel·lacions de la seua activitat professional externa a l'àmbit acadèmic.

És per això que, excepcionalment, per motius justificats i amb un àmbit temporal limitat al curs 2021-2022, la renovació d'aquests contractes podrà realitzar-se sense que siga necessari acreditar per part de la persona contractada l'exercici d'una activitat professional fora de l'àmbit acadèmic universitari.

     https://www.superprof.es/imagenes/anuncios/profesor-home-profesor-asociado-proporciona-cursos-certificados-nivel-escuela-secundaria-hasta-superior.jpg

Reglas para la renovación de los contratos de profesorado asociado para el curso 2021-2022

La contratación de profesoras y profesores asociados en las universidades se ajustará a las reglas establecidas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La situación socioeconómica provocada por la COVID-19 ha traído como consecuencia que determinadas profesoras y profesores asociados se hayan visto afectados por extinciones o suspensiones de sus relaciones laborales o por cancelaciones de su actividad profesional externa al ámbito académico.

Es por ello que, excepcionalmente, por motivos justificados y con un ámbito temporal limitado al curso 2021-2022, la renovación de dichos contratos podrá realizarse sin que sea necesario acreditar por parte de la persona contratada el ejercicio de una actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.

Som universitat pública

 

Hemeroteca

Atenció a l´afiliació

https://ccoo.upv.es/images/logoccooUPV.png

CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

 Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

SEXENNIS PER A PDI AMB CONTRACTES TEMPORALS

Des de CCOO hem demanat a la Universitat Politècnica de València que estenga la possibilitat d'avaluació de Sexennis a tot el seu personal docent i investigador temporal.

ANECA ofereix aquesta oportunitat, i així l'expressa en el comunicat emès en data 03/02/2021 (http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2021/ANECA-reitera-su-acompanamiento-a-las-Universidades-acerca-de-la-evaluacion-de-profesorado-laboral-no-permanente):

“ANECA reitera el seu acompanyament a les Universitats sobre l'avaluació de professorat laboral no permanent. ...
5. El professorat laboral no permanent de cada universitat que puga acollir-se a la convocatòria de la seua entitat, enviarà la seua sol·licitud a ANECA. El termini per a fer-lo serà l'estipulat en el conveni o en l'addenda a un conveni previ.”

No obstant això, no hem rebut cap mena de resposta per part de la UPV.

Recordem que diverses universitats, com La Universitat de La Rioja i la Universitat d'Alacant permeten avaluar Sexennis d'investigació a tot el seu PDI temporal mitjançant convenis amb ANECA.
Els han seguit la Universitat de la Llacuna i la Universitat Pública de Navarra.

A més, hi ha unes altres en camí  (http://ccoo-ulpgc.blogspot.com/2021/01/las-primeras-universidades-en-evaluar.html).

D'altra banda, la Universitat d'Alacant, també ho permet mitjançant conveni amb AVAP  (https://sgi.ua.es/es/proyectos-publicos/evaluacion-de-la-actividad-investigadora-para-el-personal-docente-e-investigador-contratado.html).

Per tant, considerem que el corresponent personal de la UPV es troba en situació de greuge comparatiu i reiterem la nostra petició que la UPV inicie els tràmits oportuns per a corregir la situació de desigualtat en la qual es troba el personal de la UPV, amb la finalitat de garantir-li el dret a l'avaluació de l'activitat investigadora. A causa de la dualitat d'agències, perquè no es perda cap oportunitat, aquests tràmits haurien de realitzar-se tant en AVAP com en ANECA.

                      Sexenios 01

SEXENIOS PARA PDI CON CONTRATOS TEMPORALES

Desde CCOO hemos pedido a la Universitat Politècnica de València que extienda la posibilidad de evaluación de Sexenios a todo su personal docente e investigador temporal.

ANECA ofrece dicha oportunidad, y así lo expresa en el comunicado emitido en fecha 03/02/2021 (http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2021/ANECA-reitera-su-acompanamiento-a-las-Universidades-acerca-de-la-evaluacion-de-profesorado-laboral-no-permanente):

“ANECA reitera su acompañamiento a las Universidades acerca de la evaluación de profesorado laboral no permanente. ...
5. El profesorado laboral no permanente de cada universidad que pueda acogerse a la convocatoria de su entidad, enviará su solicitud a ANECA. El plazo para hacerlo será el estipulado en el convenio o en la adenda a un convenio previo.”

Sin embargo, no hemos recibido ningún tipo de respuesta por parte de la UPV.

Recordemos que diversas universidades, como La Universidad de La Rioja y la Universidad de Alicante permiten evaluar Sexenios de investigación a todo su PDI temporal mediante convenios con ANECA.
Les han seguido la Universidad de La Laguna y la Universidad Pública de Navarra.

Además, hay otras en camino (http://ccoo-ulpgc.blogspot.com/2021/01/las-primeras-universidades-en-evaluar.html).

Por otro lado, la Universidad de Alicante, también lo permite mediante convenio con AVAP  (https://sgi.ua.es/es/proyectos-publicos/evaluacion-de-la-actividad-investigadora-para-el-personal-docente-e-investigador-contratado.html).

Por tanto, consideramos que el correspondiente personal de la UPV se encuentra en situación de agravio comparativo y reiteramos nuestra petición de que la UPV inicie los trámites oportunos para corregir la situación de desigualdad en la que se encuentra el personal de la UPV, con el fin de garantizarle el derecho a la evaluación de la actividad investigadora. Debido a la dualidad de agencias, para que no se pierda ninguna oportunidad, estos trámites deberían realizarse tanto en AVAP como en ANECA.

.

 

Aquest virus el parem units

 

 

 

Els drets es conquisten i es defensen

 

 

Atenció a l´afiliació

https://ccoo.upv.es/images/logoccooUPV.png

 CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

Quinquenios personal docente temporal

El Tribunal Supremo reconoce el derecho a la evaluación de su actividad docente a todo el personal docente e investigador, tanto permanente como temporal, de las universidades públicas de Madrid.

El TS ha estimado la demanda de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid.

Texto SENTENCIA.

 

El TS sentencia que el profesorado temporal de las universidades públicas madrileñas también tiene derecho a que se reconozcan sus méritos a través de quinquenios docentes.

Texto SENTENCIA.

 

El TS rechaza un recurso de las seis universidades públicas madrileñas y sentencia que los trabajadores universitarios temporales también tienen derecho a que se reconozcan sus méritos a través de quinquenios docentes, se reconoce a los profesores más precarios de la universidad su derecho a cobrar un complemento de docencia.

 

Esta sentencia se une a otra, del TSJM del pasado mes de julio, que también otorgaba al PDI temporal el derecho a solicitar un sexenio de investigación en igualdad de condiciones que el PDI permanente.

 

El Supremo señala en su sentencia que “no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción del art.14 de la Constitución [que estipula la igualdad de los españoles ante la ley], sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable”, y que “el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas”.

Esta sentencia, además del valor que tiene por sí misma, supone un precedente de cara a la misma situación con los sexenios de investigación, que también estudia el Tribunal Supremo en estos momentos.

    http://www.feccoo-madrid.org/d72d6d86292a0bd798471be6756471a6000063.jpg

El Supremo ha estimado la demanda de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid y reconoce este derecho para todas las figuras de personal docente e investigador de las universidades públicas madrileñas, con independencia de la fijeza o temporalidad de su contrato y de su dedicación a tiempo completo o parcial.

La evaluación de la actividad docente ya es un derecho de todo el profesorado universitario que pueda acreditar dicha docencia y el tiempo exigido en la convocatoria, independientemente del tipo de contrato que haya suscrito, ya sea a tiempo completo o parcial ya sea indefinido o temporal.


Figuras como el profesorado ayudante doctor, visitantes, ayudantes y profesorado asociado tendrán acceso a la evaluación de su actividad docente si acreditan el requisito temporal (cinco años) exigido en la normativa que regula el complemento de actividad docente.

Toda la información a través del enlace a Comisiones Informa nº 71

 

Noticia en El Diario

   https://static.eldiario.es/clip/f47c8595-3764-48b9-9e27-f3b02583de66_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg

CCOO Informa 71_Sentencia TS quinquenios PDIL

.

 

Aquest virus el parem units

 

.

 

 

 

Som universitat pública

 

Hemeroteca

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Guia de jubilacions de classes passives per a 2021

Les pensions públiques ordinàries no podran superar els 2.707,49 euros íntegres en còmput mensual i els 37.904,86 euros en còmput anual en 2021.

 Guia de jubilacions de classes passives per a 2021

La Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals d'Estat per a enguany (B.O.E. número 341, de 31/12/2020), estableix que en 2021 les pensions de classes passives experimentaran, amb caràcter general, un increment del 0,9% sobre la quantia real corresponent de 2020.

A aquests havers reguladors se'ls apliquen els següents percentatges, en funció dels anys cotitzats, ja siguen al Règim de Classes Passives de l'Estat o a qualsevol altre règim de la Seguretat Social.

Les pensions s'abonen en 14 pagues iguals (12 mensualitats, més dues pagues extraordinàries a l'any), a les quals cal restar l'IRPF, el qual dependrà de la quantitat cobrada, així com de la situació personal i familiar de cada pensionista (familiars a càrrec, altres ingressos, etc.).

Més informació en el document titulat Guia de jubilacions de classes passives per a 2021 elaborat per la Federació d'Ensenyament de CCOO.

Notícia en Telegram

    2021 01 11 portada guia jubilacion clases pasivas CCOO

Guía de jubilaciones de clases pasivas para 2021

 

Las pensiones públicas ordinarias no podrán superar los 2.707,49 euros íntegros en cómputo mensual y los 37.904,86 euros en cómputo anual en 2021.

Guía de jubilaciones de clases pasivas para 2021

 

La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Estado para este año (B.O.E. número 341, de 31/12/2020), establece que en 2021 las pensiones de clases pasivas experimentarán, con carácter general, un incremento del 0,9% sobre la cuantía real correspondiente de 2020.

A estos haberes reguladores se les aplican los siguientes porcentajes, en función de los años cotizados, ya sean al Régimen de Clases Pasivas del Estado o a cualquier otro régimen de la Seguridad Social.

Las pensiones se abonan en 14 pagas iguales (12 mensualidades, más dos pagas extraordinarias al año), a las que hay que restar el IRPF, el cual dependerá de la cantidad cobrada, así como de la situación personal y familiar de cada pensionista (familiares a cargo, otros ingresos, etc.).

Más información en el documento titulado Guía de jubilaciones de clases pasivas para 2021 elaborado por la Federación de Enseñanza de CCOO.

 

Noticia en Telegram

 .

Aquest virus el parem units

.

Hemeroteca

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

CCOO Informa Reial decret de Creació d'Universitats

INFORMACIÓN EN CASTELLANO AQUÍ.

El projecte d'RD de “creació, reconeixement, autorització i acreditació d'universitats i centres universitaris” és una nova ocasió malgastada pel Ministeri d'Universitats per a millorar l'actual RD 420/2015, en el qual el govern del PP ja va establir requisits massa laxos per a reconèixer com a universitats a nombrosos centres acadèmics privats.

Per a CCOO la proposta manca d'una adequada definició del que és una universitat i del que ha d'oferir a la societat i tampoc distingeix entre “universitats” i “centres universitaris”, mantenint un model continuista que, de fet, promociona la docència virtual i “bimodal” i els aspectes quantificables, tant en docència (títols expedits) com en investigació (avaluacions positives). Per exemple, si les ràtios professors/estudiants en les universitats presencials ja resulten clarament insuficients, en el cas de les universitats “bimodals” i a distància són senzillament ridícules.

El model “bimodal” no pot implementar-se sense el suficient finançament, la qual cosa és incompatible amb la reducció dels pressupostos de les universitats públiques en els últims anys. No es pot aprofitar l'esforç del personal per a cobrir la docència de forma bimodal en una situació tan excepcional com la de la pandèmia per a implementar aqueix model en el futur amb l'objectiu de reduir costos.

D'altra banda, el principal risc de l'ensenyament a distància (virtual) és que deixa fora a ensenyaments eminentment pràctics, així com no afavoreix la incorporació dels estudiants a tasques d'investigació o de camp, la qual cosa desfigura per complet l'essència del que ha de fer una universitat.

En definitiva, el projecte d'RD pretén endurir lleugerament els criteris de la normativa actual (cosa no gaire difícil, donades les escasses exigències de l'anterior RD 420/2015) però no resol el problema de la proliferació descontrolada d'universitats privades que han sorgit sense l'adequat control de qualitat (recordem alguns escàndols recents), alhora que afebleix els fonaments en els quals es construeix la mateixa essència universitària en la conjunció de docència i investigació.

Mentrestant, les Universitats Públiques llangueixen sense un finançament adequat, amb part de la plantilla clarament envellida i una altra part en situació precària, amb uns encàrrecs de treball docent i investigador excessivament burocratitzats i amb les plantilles de PAS i PDI sobrecarregades de treball. Davant aquests problemes, el Ministeri d'Universitats no ofereix solucions.

CCOO considera que aquest projecte d'RD no pot eludir la definició d'aspectes com:

1. L'estructura de la plantilla docent i investigadora, la seua grandària i la seua relació de llocs de treball. Aquesta ha de comptar amb personal qualificat, suficient, estable i amb dedicació preferentment a temps complet.

2. L'oferta acadèmica de títols de grau, màster i doctorat.

3. L'establiment de plans i línies d'investigació.

4. Les infraestructures cientificotècniques necessàries per a la docència i la investigació.

5. Les condicions - necessàriament molt limitades - de creació de centres adscrits i d'expedició de títols per universitats estrangeres.

Per a CCOO, la Universitat:

Ofereix el servei públic d'educació superior i és l'espai del coneixement, la ciència, la investigació i la cultura. Com a tal, engloba al seu voltant tots els camps del saber i branques de coneixement i integra totes aquestes àrees i afavoreix la multidisciplinarietat, la qual cosa garanteix la seua universalitat.

És el lloc on es crea el coneixement. Això significa que la docència i la investigació es complementen. No és sol un espai de transmissió de coneixements, sinó de creació i formulació d'aquests.

És també un espai de cultura, llibertat i democràcia, forma en valors ètics, té responsabilitat social i promou el respecte, el pensament crític, així com el progrés de la societat.

Rep de la societat l'encàrrec de la formació d'una ciutadania lliure, crítica i capacitada per a construir el futur de la societat, la qual cosa és la base de l'estat del benestar, de l'avanç científic i tecnològic i de la millora de les condicions de vida a tots els nivells.

Al nostre país, diferents normes de successius governs han dibuixat una Universitat liberal orientada preferentment a les necessitats individuals i del mercat de treball i dedicada de manera residual a la formació superior i a la investigació. Això ha afavorit la conversió de moltes universitats en autèntiques màquines expenedores de títols, molts dels quals es fan a través d'ensenyament a distància aprofitant les tecnologies online, però sense comptar amb infraestructures acadèmiques (biblioteques) o investigadores (laboratoris i centres especialitzats).

Per això CCOO, cansada de l'arrogància del Ministeri d'Universitats, li exigeix l'obertura d'un procés de diàleg amb els representants dels treballadors en la Mesa de Negociació per a definir els serveis que presten les Universitats i les condicions de treball del personal docent i investigador. 

    https://fe.pv.ccoo.es/cf666b981e5d18a3cef533c1ee10bc7c000063.jpg

.

 

Som universitat pública

.

 

 

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

 CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Subcategories


Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.