Negociacions PDI


CCOO Informa: sexennis de transferència

En relació amb els efectes del SEXENNI DE TRANSFERÈNCIA, des de CCOO defensem la seua plena i immediata equiparació, en tots els sentits, amb els sexennis d'investigació.

Entenem, per tant, i així ho traslladem a l'equip rectoral, que no té sentit la dilació en aquest sentit, ni que la Universitat Politècnica de València espere a cap resposta del Ministeri d'Universitats sobre aquest particular, perquè la normativa és clara.

La normativa per la qual s'han generat i convocat els sexennis de transferència emmarca aquests nítidament en l'àmbit de l'avaluació de la investigació. És per això que no entenem que la Universitat Politècnica de València s'escude en dubtes legals per a esquivar la seua aplicació immediata amb el mateix valor que els sexennis d'investigació. De fet, altres universitats valencianes (Universitat d'Alacant i la Universitat Jaume I) així ho han reconegut i estan aplicant, igual que altres universitats espanyoles (Oviedo, Jaén, Sevilla, etc.).

A més de tot això, és evident que la transferència del coneixement és una funció social fonamental de la universitat, que ha de promoure's en la major mesura possible, atès que la universitat espanyola no està particularment ben situada en la transferència del saber cap a la nostra societat. Deu així mateix subratllar-se que l'avaluació dels sexennis de transferència s'ha realitzat amb un nivell d'exigència molt elevat i el presentar-se a la mateixa ha comportat un esforç afegit rellevant a la part del PDI que ha pogut i volgut presentar-se.

Des de CCOO hem sigut i som crítics amb els models a l'ús de mesurament de l'activitat docent i investigadora, per entendre que impliquen una sobrecàrrega de l'activitat burocràtica del PDI i no sempre responen adequadament a les seues finalitats; però el que en cap cas pot ocórrer és que una vegada plantejats els mateixos i superada aquesta avaluació positivament, les administracions no complisquen amb els incentius que la pròpia normativa reconeix.

Per tot això, CCOO reclama el reconeixement per part de la Universitat Politècnica de València dels sexennis de transferència, amb plena equiparació immediata als d'investigació i amb els efectes corresponents en matèria de:

   retribució addicional
   reducció de docència per a CD, TU i CU
   complements autonòmics
   direcció de tesis doctorals i formar part de tribunals.

 

 


CCOO Informa: sexenios de transferencia

En relación con los efectos del SEXENIO DE TRANSFERENCIA, desde CCOO defendemos su plena e inmediata equiparación, en todos los sentidos, con los sexenios de investigación.

Entendemos, por tanto, y así lo trasladamos al equipo rectoral, que no tiene sentido la dilación en este sentido, ni que la Universitat Politècnica de València espere a ninguna respuesta del Ministerio de Universidades sobre este particular, pues la normativa es clara.

La normativa por la que se han generado y convocado los sexenios de transferencia enmarca estos nítidamente en el ámbito de la evaluación de la investigación. Es por ello que no entendemos que la Universitat Politècnica de València se escude en dudas legales para esquivar su aplicación inmediata con el mismo valor que los sexenios de investigación. De hecho, otras universidades valencianas (Universitat d’Alacant y la Universitat Jaume I) así lo han reconocido y están aplicando, al igual que otras universidades españolas (Oviedo, Jaén, Sevilla, etc.).

Además de todo esto, es evidente que la transferencia del conocimiento es una función social fundamental de la universidad, que debe promoverse en la mayor medida posible, dado que la universidad española no está particularmente bien situada en la transferencia del saber hacia nuestra sociedad. Debe asimismo subrayarse que la evaluación de los sexenios de transferencia se ha realizado con un nivel de exigencia muy elevado y el presentarse a la misma ha comportado un esfuerzo añadido relevante a la parte del PDI que ha podido y querido presentarse.

Desde CCOO hemos sido y somos críticos con los modelos al uso de medición de la actividad docente e investigadora, por entender que implican una sobrecarga de la actividad burocrática del PDI y no siempre responden adecuadamente a sus fines; pero lo que en ningún caso puede ocurrir es que una vez planteados los mismos y superada dicha evaluación positivamente, las administraciones no cumplan con los incentivos que la propia normativa reconoce.

Por todo ello, CCOO reclama el reconocimiento por parte de la Universitat Politècnica de València de los sexenios de transferencia, con plena equiparación inmediata a los de investigación y con los efectos correspondientes en materia de:

    retribución adicional
    reducción de docencia para CD, TU y CU
    complementos autonómicos
    dirección de tesis doctorales y formar parte de tribunales.

 


.

 

Aquest virus el parem units


Ho parem quan confies que eixirem d'això

 


.

 

 


Guies. Reincorporació presencial al treball

Oferta de cursos en línea para el PAS laboral, PAS funcionario de universidad, docentes, opositores, interinos y personas desempleadas

Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet                 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

CCOO aconsegueix que el Ministre pare el nou RD de Titulacions

Com a conseqüència de la denúncia pública de CCOO contra l'esborrany de nou RD d'Ordenació de les Titulacions universitàries, el Ministeri ha decidit la seua paralització temporal.
   https://1.bp.blogspot.com/-mkXVBJkWigs/Xrj_BzVxjyI/AAAAAAAAINc/4A71akd758QArV4uKreqB9egJnDoga1oACLcBGAsYHQ/s320/consultapublicatwitter.jpg

 

La denúncia del nostre sindicat, a més d'insistir en alguns punts negatius d'aquesta reforma, començava assenyalant que en "CCOO entenem que aquest no és el moment adequat per a abordar una reforma estructural del sistema universitari espanyol". Raó per la qual es concloïa que "considerem que la Universitat espanyola ha de continuar sent motor d'innovació, de desenvolupament científic i social. Una universitat que rep l'encàrrec de la societat per a formar ciutadans crítics que són capaços de liderar el mercat de treball, amb esperit crític i desenvolupant els valors democràtics, de convivència, desenvolupament sostenible, igualtat i progrés. En l'actual context històric que ens ha tocat viure, entenem que aquesta proposta és innecessària i inoportuna."

La precipitació del Ministeri d'Universitats va arribar fins a tal punt que, fins i tot, va incomplir la suspensió de terminis administratius establida pel propi Govern durant l'estat d'alarma per Covid19. Pel que els nostres serveis jurídics van començar a preparar la corresponent reclamació per a declarar la nul·litat del procés de consulta.

Finalment el propi Ministeri no ha tingut un altre remei que reconèixer el seu error i fer marxa enrere, suspenent el termini de consulta pública, que inicialment acabava divendres passat 8 de maig, estenent-ho fins a quinze dies després que acabe l'estat d'alarma. El que permetrà que la comunitat universitària tinga temps de reaccionar per a evitar els aspectes lesius d'aquesta Reforma.

La informació pública que el Ministeri va difondre sobre aqueix esborrany d'RD reformant l'Ordenació de les Titulacions només esmentava alguns aspectes positius, com introduir en tots els plans d'estudi l'ensenyament de la igualtat entre homes i dones, alguna cosa que a més es pot fer sense necessitat d'una reforma global amb un nou RD tal com ja ha dut a terme amb les nou modificacions aplicades al RD original des de 2008.

No obstant això, el nou RD conté elements molt lesius, a més de consolidar diverses de les reformes parcials afegides pels governs de Rajoy en anys anteriors. Així introdueix definitivament graus de 180 o de 240 crèdits, i màsters de 60, 90 o 120 crèdits i torna a la controvèrsia del model 3+2, que castiga definitivament als estudiants amb menys recursos i afavoreix el mercat de títols de postgrau en universitats privades.

La proposta de Castells inclou itineraris acadèmics oberts sense garantir la coherència acadèmica en un model liberal d'universitat pública a la carta i converteix l'educació superior en un mercat per als més privilegiats i al servei del teixit empresarial, com amb l'increment del nombre de crèdits que es poden obtenir fora de les titulacions del 15% al 25%, o el reconeixement de l'activitat laboral i l'increment de l'àmbit i la formació que pot ser reconeguda dins de les titulacions, obrint el passe a cursos privats que poden ser realitzats en les pròpies universitats fora dels preus públics.


Descarregar l'esborrany de nou RD de Titulacions [46 pàg. PDF]

Descarregar comunicat de CCOO

 


El Ministeri d'Universitats posa l'educació superior al servei de l'empresa privada
   https://fe.ccoo.es/3d419a442b2ac1c13d822ee386af66eb000063.jpg


.

 


CCOO logra que el Ministro pare el nuevo RD de Titulaciones

Como consecuencia de la denuncia pública de CCOO contra el borrador de nuevo RD de Ordenación de las Titulaciones universitarias, el Ministerio ha decidido su paralización temporal.
    https://1.bp.blogspot.com/-mkXVBJkWigs/Xrj_BzVxjyI/AAAAAAAAINc/4A71akd758QArV4uKreqB9egJnDoga1oACLcBGAsYHQ/s320/consultapublicatwitter.jpg

 

La denuncia de nuestro sindicato, además de insistir en algunos puntos negativos de esta reforma, comenzaba señalando que en "CCOO entendemos que este no es el momento adecuado para abordar una reforma estructural del sistema universitario español". Razón por la que se concluía que "consideramos que la Universidad española debe seguir siendo motor de innovación, de desarrollo científico y social. Una universidad que recibe el encargo de la sociedad para formar ciudadanos críticos que son capaces de liderar el mercado de trabajo, con espíritu crítico y desarrollando los valores democráticos, de convivencia, desarrollo sostenible, igualdad y progreso. En el actual contexto histórico que nos ha tocado vivir, entendemos que esta propuesta es innecesaria e inoportuna."

La precipitación del Ministerio de Universidades llegó hasta tal punto que, incluso, incumplió la suspensión de plazos administrativos establecida por el propio Gobierno durante el estado de alarma por Covid19. Por lo que nuestros servicios jurídicos empezaron a preparar la correspondiente reclamación para declarar la nulidad del proceso de consulta.

Finalmente el propio Ministerio no ha tenido otro remedio que reconocer su error y dar marcha atrás, suspendiendo el plazo de consulta pública, que inicialmente terminaba el pasado viernes 8 de mayo, extendiéndolo hasta quince días después de que termine el estado de alarma. Lo que permitirá que la comunidad universitaria tenga tiempo de reaccionar para evitar los aspectos lesivos de esta Reforma.

La información pública que el Ministerio difundió sobre ese borrador de RD reformando la Ordenación de las Titulaciones solo mencionaba algunos aspectos positivos, como introducir en todos los planes de estudio la enseñanza de la igualdad entre hombres y mujeres, algo que además se puede hacer sin necesidad de una reforma global con un nuevo RD tal como ya ha llevado a cabo con las nueve modificaciones aplicadas al RD original desde 2008.

Sin embargo, el nuevo RD contiene elementos muy lesivos, además de consolidar varias de las reformas parciales añadidas por los gobiernos de Rajoy en años anteriores. Así introduce definitivamente grados de 180 o de 240 créditos, y másteres de 60, 90 o 120 créditos y  vuelve a la controversia del modelo 3+2, que castiga definitivamente a los estudiantes con menos recursos y favorece el mercado de títulos de posgrado en universidades privadas.

La propuesta de Castells incluye itinerarios académicos abiertos sin garantizar la coherencia académica en un modelo liberal de universidad pública a la carta y convierte la educación superior en un mercado para los más privilegiados y al servicio del tejido empresarial, como con el incremento del número de créditos que se pueden obtener fuera de las titulaciones del 15% al 25%, o el reconocimiento de la actividad laboral y el incremento del ámbito y la formación que puede ser reconocida dentro de las titulaciones, abriendo el paso a cursos privados que pueden ser realizados en las propias universidades fuera de los precios públicos.


Descargar el borrador de nuevo RD de Titulaciones [46 pág. PDF]


Descargar comunicado de CCOO

 

 

 


     Aquest virus el parem units

Ho parem si et quedes a casa

 

.


Guies. Reincorporació presencial al treball

Oferta de cursos en línea para el PAS laboral, PAS funcionario de universidad, docentes, opositores, interinos y personas desempleadas


Atenció a l´afiliació.

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet              77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

CCOO informa

 

RD Ordenació dels Ensenyaments Oficials per al sistema universitari espanyol

 

El Ministeri d'Universitats ha obert a consulta pública un esborrany d'RD per a una nova Ordenació dels Ensenyaments Oficials per al sistema universitari espanyol que dissenya un model d'universitat que, lluny d'avançar en coneixement, innovació i cultura, posa a la Universitat Pública al servei del teixit empresarial, al capritx de la CRUE i fa perillar la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'Educació Superior.

En CCOO entenem que aquest no és el moment adequat per a abordar una reforma estructural del sistema universitari espanyol, sobretot quan es fa posant-lo al servei de l'empresa privada i fent perillar l'autonomia universitària, necessària per a reconfigurar un nou país de progrés i innovació que impedeixi que puguem sofrir amb la mateixa força el greu impacte que aquesta crisi sanitària desgraciadament suposarà per al país.

El document, que no inclou la derogació del Decret Wert (RDL 14/2012), conté mesures similars a les que ja es van proposar fa un any i, proposa graus de 180 o de 240 crèdits, i màsters de 60, 90 o 120 crèdits.

Els preus públics estan diferenciats per a cada nivell acadèmic i es manté el càstig econòmic per a les segones i successives matrícules.

Es torna a la controvèrsia del model 3+2 que castiga definitivament als estudiants amb menys recursos i afavoreix el mercat de títols de postgrau en universitats privades.

La proposta del ministeri inclou itineraris acadèmics oberts sense garantir la coherència acadèmica en un model liberal d'universitat pública a la carta.

 

En CCOO defensem una universitat pública i gratuïta per a totes, en la qual:

* La qualitat es tradueixi en majors i millors recursos a les aules i la docència (art. 21-29).

* Les taxes universitàries siguin gratuïtes.

* Els títols universitaris siguin inscrits en un Catàleg de títols, la qual cosa garanteix plans d'estudis amb una troncalitat comuna, enfront del Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT) proposat (art. 1 i 3) i que permet la convalidació entre titulacions afavorint l'ocupabilitat dels nostres estudiants.

* Les denominacions de “màster” o “grau” no puguin utilitzar-se per a encobrir un altre tipus d'ensenyaments (Disposició addicional 6) i converteixin l'educació superior en un mercat per als més privilegiats.

* Els títols propis no s'equipessin amb titulacions oficials (art. 7.4) fent perillar la qualitat acadèmica.

 

En CCOO considerem que la Universitat espanyola ha de continuar sent motor d'innovació, de desenvolupament científic i social. Una universitat que rep l'encàrrec de la societat per a formar ciutadans crítics que són capaços de liderar el mercat de treball, amb esperit crític i desenvolupant els valors democràtics, de convivència, desenvolupament sostenible, igualtat i progrés. En l'actual context històric que ens ha tocat viure, entenem que aquesta proposta és innecessària i inoportuna.

https://static-abcblogs.abc.es/wp-content/uploads/sites/248/2020/02/Valla-de-vicerrectores.jpg

 

CCOO informa

 

RD Ordenación de las Enseñanzas Oficiales para el sistema universitario español

 

El Ministerio de Universidades ha abierto a consulta pública un borrador de RD para una nueva Ordenación de las Enseñanzas Oficiales para el sistema universitario español que diseña un modelo de universidad que, lejos de avanzar en conocimiento, innovación y cultura, pone a la Universidad Pública al servicio del tejido empresarial, al capricho de la CRUE y hace peligrar la igualdad de oportunidades en el acceso a la Educación Superior.

En CCOO entendemos que este no es el momento adecuado para abordar una reforma estructural del sistema universitario español, sobre todo cuando se hace poniéndolo al servicio de la empresa privada y haciendo peligrar la autonomía universitaria, necesaria para reconfigurar un nuevo país de progreso e innovación que impida que podamos sufrir con la misma fuerza el grave impacto que esta crisis sanitaria desgraciadamente supondrá para el país.

El documento, que no incluye la derogación del Decreto Wert (RDL 14/2012), contiene medidas similares a las que ya se propusieron hace un año y, propone grados de 180 o de 240 créditos, y másteres de 60, 90 o 120 créditos.

Los precios públicos están diferenciados para cada nivel académico y se mantiene el castigo económico para las segundas y sucesivas matrículas.

Se vuelve a la controversia del modelo 3+2 que castiga definitivamente a los estudiantes con menos recursos y favorece el mercado de títulos de posgrado en universidades privadas.

La propuesta del ministerio incluye itinerarios académicos abiertos sin garantizar la coherencia académica en un modelo liberal de universidad pública a la carta.

 

En CCOO defendemos una universidad pública y gratuita para todas, en la que:

* La calidad se traduzca en mayores y mejores recursos en las aulas y la docencia (art. 21-29).

* Las tasas universitarias sean gratuitas.

* Los títulos universitarios sean inscritos en un Catálogo de títulos, lo que garantiza planes de estudios con una troncalidad común, frente al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) propuesto (art. 1 y 3) y que permite la convalidación entre titulaciones favoreciendo la empleabilidad de nuestros estudiantes.

* Las denominaciones de “máster” o “grado” no puedan utilizarse para encubrir otro tipo de enseñanzas (Disposición adicional 6) y conviertan la educación superior en un mercado para los más privilegiados.

* Los títulos propios no se equiparen con titulaciones oficiales (art. 7.4) haciendo peligrar la calidad académica.

 

 

En CCOO consideramos que la Universidad española debe seguir siendo motor de innovación, de desarrollo científico y social. Una universidad que recibe el encargo de la sociedad para formar ciudadanos críticos que son capaces de liderar el mercado de trabajo, con espíritu crítico y desarrollando los valores democráticos, de convivencia, desarrollo sostenible, igualdad y progreso. En el actual contexto histórico que nos ha tocado vivir, entendemos que esta propuesta es innecesaria e inoportuna.

 

 


     Aquest virus el parem units

Ho parem si et quedes a casa

 

 Oferta de cursos en línea para el PAS laboral, PAS funcionario de universidad, docentes, opositores, interinos y personas desempleadas
Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet               77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

 

                            Sexennis de transferència

CCOO ha enviat una carta a la Directora de la ANECA, Sra. Mercedes Siles Molina sol·licitant que, com més prompte millor, es debaten i tinguen en compte les següents consideracions:

* Conèixer si s'han modificat els criteris d'avaluació o la seua aplicació entre la primera i la segona tanda d'avaluacions, ja que en les primeres resolucions el percentatge positiu era del 64,36% mentre que en les segones ha descendit al 40,61%.

* Sol·licitem que es milloren les motivacions de les resolucions ja que, les mateixes, no ajuden al fet que el PDI conega les seues llacunes en aquest camp i puga millorar futures sol·licituds.

* Exigim un major desenvolupament, concreció i claredat tant dels criteris generals com dels indicadors d'avaluació, incloent fins i tot exemples concrets, que ajuden el PDI a valorar si està en condicions de sol·licitar el sexenni i afinar la justificació dels mèrits. Per exemple, si la facturació és un indicador, explicitar imports de referència.

* Els resultats reflecteixen un important biaix de gènere: de les sol·licituds avaluades fins al 15 d'abril de 2020, 8398 han sigut d'homes (66,59%) i 4213 de dones (33,41%). Si atenem els resultats, de les resolucions positives 4099 han sigut d'homes (73,75%) i només 1459 de dones (26,25%). Sol·licitem, per tant, una anàlisi profunda que permeta corregir urgentment aquest biaix.

* Sol·licitem que s'aclarisca si el sexenni de transferència és equivalent al sexenni d'investigació tant a nivell retributiu com a efectes acadèmics.

* Demanem que s'indique amb claredat en la Web de la ANECA el procediment per a realitzar recursos i terminis de presentació tenint en compte l'Estat d'Alarma, en cas d'avaluació desfavorable.


A més de tractar aquests punts, considerem que hi ha uns altres que hem reivindicat fa temps com la revisió de les altes taxes de fracàs en els processos d'acreditació en determinades àrees, revisió de criteris d'acreditació del programa ACADÈMIA, etc.,


La ANECA, s'hauria de reunir com més prompte millor amb els representants dels treballadors, màximament tenint en compte que les seues decisions afecten directament el desenvolupament professional, a la carrera acadèmica i a les condicions de treball del Personal Docent i Investigador de les Universitats.

 

Resultats obtinguts, desglossats per camp científic, comunitat autònoma i gènere.

 

   http://www.aneca.es/var/ezwebin_site/storage/images/design/aneca/172-14-esl-ES/Aneca.jpg

                          Sexenios de transferencia

CCOO ha enviado una carta a la Directora de la ANECA, Dña. Mercedes Siles Molina solicitando que, a la mayor brevedad posible, se debatan y tengan en cuenta las siguientes consideraciones:

* Conocer si se han modificado los criterios de evaluación o su aplicación entre la primera y la segunda tanda de evaluaciones, ya que en las primeras resoluciones el porcentaje positivo era del 64,36% mientras que en las segundas ha descendido al 40,61%.

* Solicitamos que se mejoren las motivaciones de las resoluciones ya que, las mismas, no ayudan a que el PDI conozca sus lagunas en este campo y pueda mejorar futuras solicitudes.

* Exigimos un mayor desarrollo, concreción y claridad tanto de los criterios generales como de los indicadores de evaluación, incluyendo incluso ejemplos concretos, que ayuden al PDI a valorar si está en condiciones de solicitar el sexenio y afinar la justificación de los méritos. Por ejemplo, si la facturación es un indicador, explicitar importes de referencia.

* Los resultados reflejan un importante sesgo de género: de las solicitudes evaluadas hasta el 15 de abril de 2020, 8398 han sido de hombres (66,59%) y 4213 de mujeres (33,41%). Si atendemos a los resultados, de las resoluciones positivas 4099 han sido de hombres (73,75%) y sólo 1459 de mujeres (26,25%). Solicitamos, por tanto, un análisis profundo que permita corregir urgentemente este sesgo.

* Solicitamos que se aclare si el sexenio de transferencia es equivalente al sexenio de investigación tanto a nivel retributivo como a efectos académicos.

* Pedimos que se indique con claridad en la Web de la ANECA el procedimiento para realizar recursos y plazos de presentación teniendo en cuenta el Estado de Alarma, en caso de evaluación desfavorable.


Además de tratar estos puntos, consideramos que hay otros que hemos reivindicado hace tiempo como la revisión de las altas tasas de fracaso en los procesos de acreditación en determinadas áreas, revisión de criterios de acreditación del programa ACADEMIA, etc.,


La ANECA, se tendría que reunir a la mayor brevedad posible con los representantes de los trabajadores, máxime teniendo en cuenta que sus decisiones afectan directamente al desarrollo profesional, a la carrera académica y a las condiciones de trabajo del Personal Docente e Investigador de las Universidades.

 

Resultados obtenidos, desglosados por campo científico, comunidad autónoma y género. 

 


.

Aquest virus el parem units


Ho parem quan confies que eixirem d'això


.

 

 

 


Guies. Reincorporació presencial al treball

Oferta de cursos en línea para el PAS laboral, PAS funcionario de universidad, docentes, opositores, interinos y personas desempleadas

Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet        77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

La Conferencia General de Política Universitaria acuerda que el curso universitario se acabará en los plazos estipulados y con evaluación


La Conferencia General de Politica Universitaria (CGPU), reunida en la tarde del 15 de abril con la participacion del Ministerio de Universidades y representaciones de las Consejerías de todas las Comunidades Autónomas, declara que el curso universitario se terminará en los plazos establecidos, incluyendo docencia y evaluación.

Cada universidad, en el ejercicio de su autonomía, y en coordinacion con su Comunidad Autónoma en el marco de sus competencias, desarrollará los procedimientos necesarios para realizar dicho objetivo, consultando con el conjunto de la comunidad universitaria y anunciando a la mayor brevedad posible dichos procedimientos al conjunto del personal docente, estudiantado y personal laboral de cada universidad.

 

Para contribuir a este objetivo la CGPU ha elaborado el documento adjunto

Recomendaciones sobre criterios generales para la adaptación del sistema universitario español ante la pandemia de la COVID-19, durante el curso 2019-2020, con el objetivo de que sea de utilidad para las universidades.


Recomendaciones para la adaptación del sistema universitario español ante la pandemia de la COVID-19


.

         Aquest virus el parem units

Ho parem si et quedes a casa

 
Som universitat pública

 

 


Oferta de cursos en línea para el PAS laboral, PAS funcionario de universidad, docentes, opositores, interinos y personas desempleadas


Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet        77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

Subcategories


Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.