Negociacions PDI

La justícia àmplia al personal docent temporal el dret a avaluar els seus mèrits científics

    2019 10 26 sentencia TSJ Canarias Sexenios PDI temporal.

 

CCOO guanya una sentència que reconeix a docents i investigadors universitaris eventuals la possibilitat d'optar al complement de productivitat investigadora.

El Tribunal Superior de Justícia de Canàries acaba de reconèixer el dret de tot el PDI temporal de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria a ser inclòs en la convocatòria per a l'avaluació dels seus mèrits investigadors amb l'objectiu d'accedir al reconeixement de sexennis d'investigació.

CCOO ha vingut reivindicat aquesta mesura des de fa anys, després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia Europeu, que va dictaminar que no es pot discriminar als treballadors temporals.

CCOO reclama el ple reconeixement de la capacitat investigadora del PDI temporal a la Universitat Politècnica de València, la qual cosa inclou l'avaluació dels seus mèrits, com es fa ja per al personal fix, a fi de procedir, si escau, al cobrament de sexennis.

En aquest sentit, i donada la proximitat de l'avaluació de l'activitat investigadora, CCOO demana la reunió de la Mesa de negociació del PDI per a acordar l'aplicació d'aquesta sentència.
Altres universitats, com la Universitat de La Rioja ja ha anunciat que s'aplicarà aquesta sentència.

Entre altres figures, en el personal temporal es troben: Ajudants Doctors i Doctores, Professors i Professores Col·laboradores, Professorat Associat i Contractes en el marc de la Llei de la Ciència (pre i postdoctorals, Ramón y Cajal, etc.).


Des de CCOO continuarem promovent recursos judicials fins a completar tots els col·lectius temporals del PDI i totes les universitats, i continuarem mantenint els recursos fins a l'última instància.


Sentències reconeixent el dret de tot el PDI contractat temporal a ser avaluat pels seus mèrits investigadors (Sexennis):

    ULPGC: Accedir a la Sentència íntegra del TSJ-C (Sexennis) [PDF]

    UNIRIOJA: Accedir a la Sentència íntegra del TSJ-LR (Sexennis) [PDF]

        http://ccoo.upv.es/images/stories/Universidad/Ense%C3%B1anza-publica-da-pena-04.jpeg

 

 

La justicia amplia al personal docente temporal el derecho a evaluar sus méritos científicos

CCOO gana una sentencia que reconoce a docentes e investigadores universitarios eventuales la posibilidad de optar al complemento de productividad investigadora.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias acaba de reconocer el derecho de todo el PDI temporal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a ser incluido en la convocatoria para la evaluación de sus méritos investigadores con el objetivo de acceder al reconocimiento de sexenios de investigación.

CCOO ha venido reivindicado esta medida desde hace años, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo, que dictaminó que no se puede discriminar a los trabajadores temporales.

CCOO reclama el pleno reconocimiento de la capacidad investigadora del PDI temporal en la Universitat Politècnica de València, lo que incluye la evaluación de sus méritos, como se hace ya para el personal fijo, con objeto de proceder, en su caso, al cobro de sexenios.

En este sentido, y dada la proximidad de la evaluación de la actividad investigadora, CCOO pide la reunión de la Mesa de negociación del PDI para acordar la aplicación de esta sentencia.
Otras universidades, como la Universidad de La Rioja ya ha anunciado que se va a aplicar esta sentencia.

Entre otras figuras, en el personal temporal se encuentran: Ayudantes Doctores y Doctoras, Profesores y Profesoras Colaboradoras, Profesorado Asociado y Contratos en el marco de la Ley de la Ciencia (pre y postdoctorales, Ramón y Cajal, etc.).


Desde CCOO seguiremos promoviendo recursos judiciales hasta completar todos los colectivos temporales del PDI y todas las universidades, y seguiremos manteniendo los recursos hasta la última instancia.


    Sentencias reconociendo el derecho de todo el PDI contratado temporal a ser evaluado por sus méritos investigadores (Sexenios):

    ULPGC: Acceder a la Sentencia íntegra del TSJC (Sexenios) [PDF]

    UNIRIOJA: Acceder a la Sentencia íntegra del TSJLR (Sexenios) [PDF]

 


No ens oblidem que som una universitat pública 

 


 

 


Código legislativo de universidades

Serveis per a l'afiliació de CCOO
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

CCOO INFORMA. UNIVERSITAT: ESTATUT DEL PDI

 

El Secretari General d'Universitats ha presentat en l'última taula de debat sobre l'Estatut del PDI la seua proposta sobre la carrera professional del PDI.

2019-02-18_Bases-para-formulacion-Estatuto-PDI_esquema-carrera-profesional-PDI_v3.pdf


CCOO considera que:

* La proposta presentada no és un Estatut del PDI, sinó una reforma de la LOU, incorporant figures de PDI qualificades com a “complementàries” i modificant la regulació d'unes altres: professor associat professional; professor substitut interí; professor contractat no doctor no permanent; professor postdoctoral contractat no permanent; professor visitant, professor contractat permanent, professor titular, catedràtic laboral i catedràtic.

* La proposta no contempla ni el desenvolupament ni el reconeixement de la carrera professional horitzontal (un dret del PDI, contemplat en el EBEP), ni contempla la promoció interna per a passar de professor titular a catedràtic.

* És inadmissible que, després de més de 33 anys, bona part de les condicions de treball del PDI seguisquen regulades per decrets de 1985 i de 1989.

* La proposta presentada respon exclusivament als interessos de la CRUE i no resol el problema de les actuals bosses de precarietat.

* El govern continua incomplint, després de més de 10 anys de la modificació de la LOU, el mandat d'elaborar un Estatut de PDI.
Per a CCOO, la situació actual del professorat de les universitats públiques requereix amplitud de mires i voluntat per a afrontar els problemes actuals de les plantilles:

* Derogar les taxes de reposició d'efectius en la nova Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

* Derogar de forma immediata el “decret Wert” (RD Llei 14/2012 de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu).

* Negociar el sistema i els criteris d'acreditació de ANECA, arreplegats en l'RD 415/2015, tant per a les figures laborals com funcionarials.

* Impulsar nous decrets de professorat sobre dedicació, estructura salarial i retribucions.

* Constituir la Mesa Sectorial d'Universitats, i negociar allí un Estatut del PDI que regule les condicions de treball i les retribucions derogant la regulació obsoleta que estableixen els decrets de 1985 i 1989. Considerem que s'hauria de prendre com a punt de partida de la negociació el preacord obtingut en 2011 en la Mesa Sectorial.

2019-02-18_Bases-para-formulacion-Estatuto-PDI_esquema-carrera-profesional-PDI_v3.pdf  

    Enseñanza publica 01

CCOO INFORMA. UNIVERSIDAD: ESTATUTO DEL PDI

 

El Secretario General de Universidades ha presentado en la última mesa de debate sobre el Estatuto del PDI su propuesta sobre la carrera profesional del PDI.

2019-02-18_Bases-para-formulacion-Estatuto-PDI_esquema-carrera-profesional-PDI_v3.pdf

 

CCOO considera que:

* La propuesta presentada no es un Estatuto del PDI, sino una reforma de la LOU, incorporando figuras de PDI calificadas como “complementarias” y modificando la regulación de otras: profesor asociado profesional; profesor sustituto interino; profesor contratado no doctor no permanente; profesor postdoctoral contratado no permanente; profesor visitante, profesor contratado permanente, profesor titular, catedrático laboral y catedrático.

* La propuesta no contempla ni el desarrollo ni el reconocimiento de la carrera profesional horizontal (un derecho del PDI, contemplado en el EBEP), ni contempla la promoción interna para pasar de profesor titular a catedrático.

* Es inadmisible que, tras más de 33 años, buena parte de las condiciones de trabajo del PDI sigan reguladas por decretos de 1985 y de 1989.

* La propuesta presentada responde exclusivamente a los intereses de la CRUE y no resuelve el problema de las actuales bolsas de precariedad.

* El gobierno sigue incumpliendo, tras más de 10 años de la modificación de la LOU, el mandato de elaborar un Estatuto de PDI.
Para CCOO, la situación actual del profesorado de las universidades públicas requiere amplitud de miras y voluntad para afrontar los problemas actuales de las plantillas:

* Derogar las tasas de reposición de efectivos en la nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado.

* Derogar de forma inmediata el “decreto Wert” (RD Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo).

* Negociar el sistema y los criterios de acreditación de ANECA, recogidos en el RD 415/2015, tanto para las figuras laborales como funcionariales.

* Impulsar nuevos decretos de profesorado sobre dedicación, estructura salarial y retribuciones.

* Constituir la Mesa Sectorial de Universidades, y negociar allí un Estatuto del PDI que regule las condiciones de trabajo y las retribuciones derogando la regulación obsoleta que establecen los decretos de 1985 y 1989.  Consideramos que se debería tomar como punto de partida de la negociación el preacuerdo obtenido en 2011 en la Mesa Sectorial.


2019-02-18_Bases-para-formulacion-Estatuto-PDI_esquema-carrera-profesional-PDI_v3.pdf

 

 

 

 

Som universitat pública

 

 

 

Código legislativo de universidades
Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Otra vuelta de tuerca al PDI

El pasado año, el VOAP presentó una propuesta para eliminar el 10% de Créditos al Profesorado (CREP) reconocido por actividades de seguimiento docente. La propuesta generó un gran malestar entre el PDI, ya que la utilización de nuevas metodologías docentes supone un trabajo real muy superior al reconocido con ese 10%. De hecho, el Documento Marco del Diseño de Titulaciones de la UPV, normativa actualmente vigente, y por tanto de obligado cumplimiento, reconoce que las nuevas metodologías docentes exigen una dedicación del profesorado estimada en un 20% superior a la actividad presencial del anterior modelo. Finalmente la propuesta fue retirada.

Ahora, un año después, la propuesta de reducción del 10% en el CREP en las titulaciones de grado (de 1.1 créditos de alumnado pasaría a 1) vuelve a estar sobre la mesa, junto con un paquete adicional de rebajas en el reconocimiento de otras actividades del PDI y reducción de titulaciones ofertadas.

La eliminación del reconocimiento por seguimiento docente supone una vuelta de tuerca más al continuo incremento y degradación del trabajo que realiza el PDI. Si finalmente se aplica, la propuesta se traducirá en una reducción del POD en los departamentos, con lo que la contratación de nuevo profesorado disminuirá e incluso supondrá la no renovación de profesorado contratado.

Las propuestas presentadas por el VOAP en escuelas y departamentos tienen una clara intención de descontratar y conducirán inevitablemente a un mayor deterioro de la calidad de la docencia. ¿Estamos los profesores dispuestos a admitir esta nueva rebaja?

Desde CCOO creemos que el profesorado de nuestra universidad se merece algo más por parte del equipo rectoral que el continuo menosprecio por el trabajo bien hecho. En los órganos de negociación (Mesa de PDI) nos opondremos y exigiremos la retirada de la propuesta, pero te pedimos que muestres tu oposición en Juntas de Centro y Consejos de Departamento.

Para mayor información visitar la página web de CCOO encontrareis el escrito que enviamos el año pasado y que, por desgracia, sigue estando de plena actualidad:

 

  http://copealcoy.es/wp-content/uploads/2017/05/FMORA-Visita-Alcoy-2017-660x330.jpg


Una altra volta de rosca al PDI

L'any passat, el VOAP va presentar una proposta per a eliminar el 10% de Crèdits al Professorat (CREP) reconegut per activitats de seguiment docent. La proposta va generar un gran malestar entre el PDI, ja que la utilització de noves metodologies docents suposa un treball real molt superior al reconegut amb aquest 10%. De fet, el Document marc del Disseny de Titulacions de la UPV, normativa actualment vigent, i per tant d'obligat compliment, reconeix que les noves metodologies docents exigeixen una dedicació del professorat estimada en un 20% superior a l'activitat presencial de l'anterior model. Finalment la proposta va ser retirada.

Ara, un any després, la proposta de reducció del 10% en el CREP en les titulacions de grau (d'1.1 crèdits d'alumnat passaria a 1) torna a estar sobre la taula, juntament amb un paquet addicional de rebaixes en el reconeixement d'altres activitats del PDI i reducció de titulacions ofertades. L'eliminació del reconeixement per seguiment docent suposa una volta de rosca més al continu increment i degradació del treball que realitza el PDI. Si finalment s'aplica, la proposta es traduirà en una reducció del POD en els departaments, amb el que la contractació de nou professorat disminuirà i fins i tot suposarà la no renovació de professorat contractat.

Les propostes presentades pel VOAP en escoles i departaments tenen una clara intenció de descontratar i conduiran inevitablement a una major deterioració de la qualitat de la docència. Estem els professors disposats a admetre aquesta nova rebaixa?

Des de CCOO creiem que el professorat de la nostra universitat es mereix alguna cosa més per part de l'equip rectoral que el continu menyspreu pel treball ben fet. En els òrgans de negociació (Mesa de PDI) ens oposarem i exigirem la retirada de la proposta, però et demanem que mostres la teua oposició en Juntes de Centre i Consells de Departament.

 

Per a més informació visitar la pàgina web de CCOO trobareu l'escrit que vam enviar l'any passat i que, per desgracia, continua estant de plena actualitat:

 

Interinos 01

 

 

No ens oblidem que som una universitat pública

 

 

 

 

Código legislativo de universidades
  Serveis per a l'afiliació de CCOO

      Atenció a l´afiliació
http://ccoo.upv.es/images/logoccooUPV.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Davant les notícies, ja confirmades en les reunions del VOAP amb les direccions de centres i departaments, sobre la reassignació i la consegüent minva del 10% al Crèdit del Professorat (CREP) dedicat a les activitats de seguiment docent, des de CCOO volem assenyalar que:

La UPV, en el seu Programa Marc (pàgines 17 i 18), estableix que les noves metodologies docents exigeixen una dedicació del professorat estimada en un 20% superior a l'activitat presencial. Cal tenir en compte, seguint aquesta lògica, que el Crèdit del Professorat (CREP) hauria de ser equivalent a 1.2 crèdits de l'alumnat, no a 1.1 (i només en grau), com s’ha aplicat fins ara.

Tenint en compte aquest 20% de treball addicional, el Programa Marc estableix un 10%
obligatori per al CREP, reconegut per activitats de seguiment docent, i un altre 10% que
hauria de quedar especificat i reflectit en els contractes-programa de les assignatures
signats per centres i departaments.


Per normativa i per estratègia, ni es pot ni s'ha de minorar el 10% obligatori actualment
reconegut (1.1), ja que ni el marc educatiu ni les necessitats de seguiment docent han
canviat. Açò representaria una evident degradació de la qualitat de la docència  i una falta
de reconeixement de la labor del professorat.


Des de CCOO no solament ens oposem a la pèrdua de l'actual reconeixement de l'1.1 obligatori sinó que sol.licitem a les direccions de centres i departaments de la UPV que desenvolupen contractes-programa que permeten aconseguir un CREP equivalent a 1.2 crèdits de l'alumnat, tal com està definit en el Programa Marc vigent.

 

Sin universidad publica no futuro 01


Ante las noticias, ya confirmadas en las reuniones del VOAP con direcciones de centros y departamentos, sobre la reasignación y consiguiente merma del 10% al Crédito del Profesorado (CREP) dedicado a las actividades de seguimiento docente, desde CCOO queremos señalar que:

La UPV, en su Programa Marco (páginas 17 y 18), establece que las nuevas metodologías docentes exigen una dedicación del profesorado estimada en un 20% superior a la actividad presencial. Nótese que, siguiendo esta lógica, el Crédito del Profesorado (CREP) debería ser equivalente a 1.2 créditos del alumnado, no a 1.1 (y sólo en grado), como ha venido aplicándose hasta ahora.

Teniendo en cuenta este 20% de trabajo adicional, el Programa Marco establece un 10% obligatorio para el CREP, reconocido por actividades de seguimiento docente, y otro 10% que debería quedar especificado y reflejado en los contratos-programa de las asignaturas firmados por centros y departamentos.

Por normativa y por estrategia, ni se puede ni se debe minorar el 10% obligatorio actualmente reconocido (1.1), ya que ni el marco educativo ni las necesidades de seguimiento docente han cambiado. Esto representaría una evidente degradación de la calidad de la docencia y una falta de reconocimiento de la labor del profesorado.

Desde CCOO no solamente nos oponemos a la pérdida del actual reconocimiento del 1.1 obligatorio sino que solicitamos a las direcciones de centros y departamentos de la UPV que desarrollen contratos-programa que permitan alcanzar un CREP equivalente a 1.2 créditos del alumnado, tal como está definido en el Programa Marco vigente.

 

 

 

No ens oblidem que som una universitat pública

 

 

 

Código legislativo de universidades

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

LA UPV ESCATIMA CRÈDITS Al PDI I LI ACABA DEVENT FINS A MIG ANY DE DOCÈNCIA (II)

 

Companys i companyes,

El passat 17 d'octubre, CC.OO. us va enviar un correu denunciant que rectorat incomplia any rere any el Reial Decret llei 14/2012 de 20 d'abril (i la seua pròpia NOA), retardant de forma difícilment justificable un curs acadèmic la reducció en crèdits ECTS que dit Reial Decret estableix per a aquell professorat que complisca uns requisits relatius al reconeixement de trams d'investigació (primer tram, tercer tram consecutiu per a TU, quart tram consecutiu per a CU, etc.).

En eixe mateix escrit, CC.OO. es va comprometre a portar aquest assumpte a la pròxima Mesa de Negociació de PDI a fi d’intentar acabar amb aquest greu incompliment de la normativa vigent. Així ho vam fer, i a la Mesa de Negociació del 10 de desembre vam incloure un punt de l'ordre del dia per a tractar aquest tema. En ella, el VOAP, que no va negar el dret a la reducció sol·licitada en el curs que estableix el Reial Decret, va derivar tota sol·licitud als departaments. A més a més, ens vam assabentar de l'existència d'alguns departaments en els quals sí que es compleix la normativa, la qual cosa afig un greuge comparatiu entre el professorat: segons el departament al qual un pertanga, se li aplicarà la reducció el curs corresponent (l'immediatament posterior a obtenir les condicions) o el següent, suposant una càrrega addicional de 8 o 16 crèdits més dels que li corresponen.

En virtut de del que es va parlar allà, aconsellem que:

- A partir d'enguany, tot el professorat que acabe de sol·licitar un sexenni, que es trobe en la casuística que implica reducció de crèdits ECTS el curs pròxim i que estiga convençut que la seua avaluació serà positiva (atesos els criteris d'avaluació del camp triat), es dirigisca per escrit el més aviat possible, amb registre d'entrada, al Director del seu departament, comunicant-li aquesta situació perquè el Director tinga present aquesta reducció a la negociació del POD amb el VOAP.

-  Pels conductes adequats, se sol·licite als consells de departament o permanents de departament si escau, que es posicionen, en el sentit de complir la normativa i que la reducció corresponent de la càrrega docent del seu professorat es duga a terme en el curs que estableix la llei, evitant així també la discriminació entre departaments.

- Guardar constància escrita (registre d'entrada, actes,..) per tal que en cas d'incompliment de la normativa, i per tant de dol, poder emprendre les accions legals contra les persones o entitats causants d'aquest dol que els serveis jurídics consultats decidisquen.

- Aquell professorat que s'haja vist perjudicat per l'actuació de la UPV en aquest sentit en cursos anteriors, inicie una negociació amb el seu departament per a establir un calendari de “devolució” dels crèdits comptats de més al seu POD durant un curs acadèmic, recaptant també proves d'aquesta sol·licitud, per si en cas negatiu, els serveis jurídics consultats determinaren també l'existència de dol.

CC.OO. confia que aquesta anomalia desaparega de la UPV el curs pròxim sense la necessitat d'acudir a instàncies judicials.
                https://ccoo.upv.es/images/stories/Universidad/Ense%C3%B1anza-publica-da-pena-04.jpeg

LA UPV ESCATIMA CRÉDITOS AL PDI Y LE TERMINA DEBIENDO HASTA MEDIO AÑO DE DOCENCIA (II)


Compañeros y compañeras,

El pasado 17 de octubre, CC.OO. os envió un correo denunciando que rectorado incumplía año tras año el Real Decreto Ley 14/2012 de 20 de abril (y su propia NOA), retrasando de forma difícilmente justificable un curso académico la reducción en créditos ECTS que dicho Real Decreto establece para aquel profesorado que cumpla unos requisitos en cuanto al reconocimiento de tramos de investigación (primer tramo, tercer tramo consecutivo para TU, cuarto tramo consecutivo para CU, etc.).

En ese mismo escrito, CC.OO. se comprometió a llevar este asunto a la próxima Mesa de Negociación de PDI para intentar acabar con este grave incumplimiento de la normativa vigente.  Así lo hicimos, y en la Mesa de Negociación del 10 de diciembre incluimos un punto del orden del día para tratar este tema. En ella, el VOAP, que no negó el derecho a la reducción solicitada en el curso que establece el Real Decreto, derivó toda solicitud a los departamentos. Además, nos enteramos de la existencia de algunos departamentos en los que sí se cumple la normativa, lo cual añade un agravio comparativo entre el profesorado: según el departamento al que uno pertenezca, se le aplicará la reducción el curso correspondiente (el inmediatamente posterior a obtener las condiciones) o el siguiente, suponiendo una carga adicional de 8 o 16 créditos más los que corresponden.

En virtud de lo allí hablado, aconsejamos que:

- A partir de este año, todo el profesorado que acabe de solicitar un sexenio, que se encuentre en la casuística que implica reducción de créditos ECTS el curso próximo y que esté convencido que su evaluación será positiva (atendiendo a los criterios de evaluación del campo elegido), se dirija por escrito lo antes posible, con registro de entrada, al Director de su departamento, comunicándole dicha situación para que el Director tenga presente esa reducción en la negociación del POD con el VOAP.

- Por los conductos adecuados, se solicite a los consejos de departamento o permanentes de departamento en su caso, que se posicionen, en el sentido de cumplir la normativa y que la reducción correspondiente de la carga docente de su profesorado se lleve a cabo en el curso que establece la ley, evitando así también la discriminación entre departamentos.

- Guardar constancia escrita (registro de entrada, actas,..), para en caso de incumplimiento de la normativa, y por tanto de dolo, poder emprender las acciones legales contra las personas o entidades causantes de dicho dolo que decidan los servicios jurídicos consultados.  

- Aquel profesorado que se haya visto perjudicado por la actuación de la UPV en este sentido en cursos anteriores, inicie una negociación con su departamento para establecer un calendario de “devolución” de los créditos contados de más en su POD durante un curso académico, recabando también pruebas de dicha solicitud, por si en caso negativo, los servicios jurídicos consultados determinaran también la existencia de dolo.

CC.OO. confía que esta anomalía desaparezca de la UPV el curso próximo sin la necesidad de acudir a instancias judiciales.

 

 


Som universitat pública

 

 

Els drets es conquisten i es defensen

 

 

Código legislativo de universidades
Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Subcategories


Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.