Condicions econòmiques

CCOO informa a tot el PDI que des de fa alguns anys, la Intervenció de la Generalitat Valenciana ha vingut manifestant excepcions al model de retribucions addicionals del PDI de la UPV, concretament al subcomponent de "productivitat variable acadèmica". Ara aqueixa excepció s'ha convertit en una objecció, per la qual cosa s'ha de resoldre perquè la Generalitat Valenciana autoritze l'abonament d'aquestes retribucions addicionals del personal docent i investigador.

Aquesta retribució addicional té tres subcomponents, primer "Mèrits per gestió institucional", segon "Mèrits de dedicació docent" i tercer "Productivitat variable acadèmica", i és en aquest últim subcomponent on la Intervenció de la Generalitat Valenciana ha trobat el problema.

El primer i el segon subcomponent estan correctament aprovats en el Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Consell i s'abonaran en la nòmina de desembre de 2019.

El tercer subcomponent d'aquesta retribució, "Productivitat variable acadèmica", s'espera que ho solucione el Consell en la seua reunió del pròxim divendres 29 de novembre.
Es pretén una modificació del Decret 174/2002, perquè arreplegue els tres subcomponents d'aquesta retribució addicional del PDI.

Posteriorment s'haurà d'esperar a la reunió del Consell Social de desembre, al qual se sol·licitarà l'autorització per a l'abonament d'aquest tercer subcomponent, que probablement s'haurà d'incloure en la nòmina de gener o febrer del 2020.

Això implicarà potser el que les milers de persones afectades han de fer una declaració de renda complementària, en el seu moment, perquè seran retribucions del 2019 que s'abonen en 2020, amb les consegüents molèsties i pèrdua de temps, llevat que la Universitat cerque una solució legal per a evitar-ho.

No entenem que l'administració no haja informat el PDI de la Universitat de la situació plantejada enguany amb la retribució addicional, tenint en compte la importància d'aquest complement en el salari del personal docent i investigador.

Continuarem informant sobre aquesta qüestió en la mesura en què ens vaja arribant la informació, instant al mateix temps a l'administració que s'abone el complement al més prompte possible i cercant una solució que cause les menors molèsties al col·lectiu que està patint aquest lamentable retard.

         mafalda elecciones 6

CCOO informa a todo el PDI que desde hace algunos años, la Intervención de la Generalitat Valenciana ha venido manifestando salvedades al modelo de retribuciones adicionales del PDI de la UPV, concretamente al subcomponente de "productividad variable académica". Ahora esa salvedad se ha convertido en una objeción, por lo que se debe resolver para que la Generalitat Valenciana autorice el abono de estas retribuciones adicionales del personal docente e investigador.

Esta retribución adicional tiene tres subcomponentes, primero "Méritos por gestión institucional", segundo "Méritos de dedicación docente" y tercero "Productividad variable académica", y es en este último subcomponente donde la Intervención de la Generalitat Valenciana ha encontrado el problema.

El primer y el segundo subcomponente están correctamente aprobados en el Decreto 174/2002, de 15 de octubre, del Consell y se abonarán en la nómina de diciembre de 2019.

El tercer subcomponente de esta retribución, "Productividad variable académica", se espera que lo solucione el Consell en su reunión del próximo viernes 29 de noviembre.
Se pretende una modificación del Decreto 174/2002, para que recoja los tres subcomponentes de esta retribución adicional del PDI.

Posteriormente se tendrá que esperar a la reunión del Consejo Social de diciembre, al que se solicitará la autorización para el abono de este tercer subcomponente, que probablemente se tendrá que incluir en la nómina de enero o febrero del 2020.

Ello implicará quizás el que las miles de personas afectadas tengan que hacer una declaración de renta complementaria, en su momento, pues serán retribuciones del 2019 que se abonan en 2020, con las consiguientes molestias y pérdida de tiempo, salvo que la Universidad busque una solución legal para evitarlo.

No entendemos que la administración no haya informado al PDI de la Universitat de la situación planteada este año con la retribución adicional, habida cuenta de la importancia de este complemento en el salario del personal docente e investigador.

Seguiremos informando sobre esta cuestión en la medida en que nos vaya llegando la información, instando al mismo tiempo a la administración a que se abone el complemento lo antes posible y buscando una solución que cause las menores molestias al colectivo que está sufriendo este lamentable retraso.

 

 

Som treballadors
   Som treballadores
      Som universitat

 

 

 


CCOO PV edita una guía con toda las normas sobre cotización a la Seguridad Social, pensiones y todo tipo de prestaciones.

Un documento para conocer los derechos en el ámbito laboral y social.
http://ow.ly/4N7M50xaCCC

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat, la Unió General de Treballadors.
Així ho acredita el Ministeri de Treball en una certificació el dia 19 de juny de 2019.

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet            77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

Retribucions PDI laboral i retribucions addicionals PDI


En el DOGV del 31-10-2019, la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, ha procedit a publicar el Decret 238/2019, de 18 d'octubre, del Consell, sobre règim transitori de les retribucions addicionals del professorat universitari regulades pel Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, sobre règim i retribucions del personal docent i investigador contractat laboral de les universitats públiques valencianes i sobre retribucions addicionals del professorat universitari.

Us adjuntem el Decret del Consell.

Això no és més que una altra pròrroga de tantes que s'han hagut de sol·licitar al llarg dels anys.

Des de CCOO es reivindica en la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, que es realitze una modificació completa i del tot necessària del Decret 174/2002, que es troba desfasat, per a actualitzar retribucions del personal docent laboral i que d'una vegada per sempre s'elimine la transitorietat en l'autorització de l'abonament de les retribucions addicionals del PDI com a complement retributiu propi de la UPV.


Decret del Consell

    Manifestacion dones 01

 

Retribuciones PDI laboral y retribuciones adicionales PDI


En el DOGV del 31-10-2019, la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, ha procedido a publicar el Decreto 238/2019, de 18 de octubre, del Consell, sobre régimen transitorio de las retribuciones adicionales del profesorado universitario reguladas por el Decreto 174/2002, de 15 de octubre, del Gobierno Valenciano, sobre régimen y retribuciones del personal docente e investigador contratado laboral de las universidades públicas valencianas y sobre retribuciones adicionales del profesorado universitario.

Os adjuntamos el Decreto del Consell.

Esto no es más que otra prórroga de tantas que se han tenido que solicitar a lo largo de los años.

Desde CCOO se reivindica en la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, que se realice una modificación completa y del todo necesaria del Decreto 174/2002, que se encuentra desfasado, para actualizar retribuciones del personal docente laboral y que de una vez por todas se elimine la transitoriedad en la autorización del abono de las retribuciones adicionales del PDI como complemento retributivo propio de la UPV.


Decreto del Consell

 

 

 


Som universitat pública

 

 

 

 


Código legislativo de universidades
Serveis per a l'afiliació de CCOO
Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya

CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat, la Unió General de Treballadors.
Així ho acredita el Ministeri de Treball en una certificació el dia 19 de juny de 2019.

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet        77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 


MILERS D'EUROS PER A SUPORT A LA INVESTIGACIÓ PERDUTS

Recentment s'han rebut els resultats de les convocatòries de projectes de la Generalitat Valenciana de l'any passat. Bona part dels diners d'aquestes convocatòries es dedica a la contractació de personal.

Doncs bé, com altres anys la Generalitat ha resolt les anualitats amb caràcter retroactiu. És a dir, encara que els investigadors responsables disposen del finançament que van demanar per a tot l'any 2019 només des de fa unes setmanes, se'ls obliga a consumir tot el finançament en els últims (pocs) mesos d'aqueix mateix any.

El raonable és que la Generalitat Valenciana resolguera abans de l'inici de l'any, o si no és possible, que l'anualitat del projecte començara en el moment en el qual l'investigador disposa del finançament.

La situació actual, és que, incloent els retards en les convocatòries de la UPV (uns 50 dies), només siga possible contractar a personal durant 1 o 2 mesos a la fi de 2019, partint de pressupostos plantejats per als 12 mesos de l'any. Els diners que no es puga consumir (que serà bastant), es retorna, amb interessos, a la Generalitat.

Aquesta situació no és una anomalia d'aquesta convocatòria; ocorre tots els anys des de fa diverses convocatòries. Afecta al perfil acadèmic dels professors responsables i abunda en la situació, ja de per si mateix complicada, de les persones contractades amb càrrec a projectes d'investigació.

Què està fent la UPV per a resoldre aquest problema?

Des de CCOO, oferim el nostre suport per a parlar amb la Generalitat per a resoldre aquest greu situació.

   Curriculum 05
MILES DE EUROS PARA SOPORTE A LA INVESTIGACIÓN PERDIDOS

Recientemente se han recibido los resultados de las convocatorias de proyectos de la Generalitat Valenciana del año pasado. Buena parte del dinero de estas convocatorias se dedica a la contratación de personal.

Pues bien, como otros años la Generalitat ha resuelto las anualidades con carácter retroactivo. Es decir, aunque los investigadores responsables disponen de la financiación que pidieron para todo el año 2019 sólo desde hace unas semanas, se les obliga a consumir toda la financiación en los últimos (pocos) meses de ese mismo año.

Lo razonable es que la Generalitat Valenciana resolviera antes del inicio del año, o si no es posible, que la anualidad del proyecto comenzara en el momento en el que el investigador dispone de la financiación.

La situación actual, es que, incluyendo los retrasos en las convocatorias de la UPV (unos 50 dias), sólo sea posible contratar a personal durante 1 o 2 meses a finales de 2019, partiendo de presupuestos planteados para los 12 meses del año. El dinero que no se pueda consumir (que será bastante), se devuelve, con intereses, a
la Generalitat.

Esta situación no es una anomalía de esta convocatoria; ocurre todos los años desde hace varias convocatorias. Afecta al perfil académico de los profesores responsables y abunda en la situación, ya de por sí complicada, de las personas contratadas con cargo a proyectos de investigación.

¿Qué está haciendo la UPV para resolver este problema?

Desde CCOO, ofrecemos nuestro apoyo para hablar con la Generalitat para resolver este grave situación.

 


No ens oblidem que som una universitat pública

 

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya

CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat, la Unió General de Treballadors.
Així ho acredita el Ministeri de Treball en una certificació el dia 19 de juny de 2019.

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet        77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

La Generalitat reparteix 15 milions a les universitats públiques per a l'augment de salaris


El Consell ha aprovat el decret que estableix el règim transitori de retribucions addicionals del professorat de les universitats públiques


     https://www.diarilaveu.com/public/Image/2019/10/universitat_Noticia-Grande.jpg

El ple del Consell ha autoritzat la distribució de la dotació pressupostària de la línia destinada al finançament de l'augment de les retribucions del personal de les universitats públiques, inclosa en els pressuposts del 2019. La quantia ascendeix a 15 milions d'euros i es repartirà sobre la base del cost total de personal proporcionat per cada institució.

En concret, la Universitat de València (UV) rebrà 5.478.322 euros; la Politècnica de València (UPV), 3.930.003,82; la Universitat d'Alacant (UA), 2.902.745,81; la Jaume I (UJI) de Castelló, 1.500.008,71 euros, i la Miguel Hernández d'Elx (UMH), 1.188.919,66 euros.

La previsió de pròrroga dels Pressuposts Generals de l'Estat (PGE) del 2018 va condicionar l'elaboració del pressupost de la Generalitat per al 2019, de manera que es van mantindre les retribucions al mateix nivell.

Posteriorment, el Reial Decret Llei 24/2018 va establir per a enguany un augment del 2,25% en les retribucions i el Consell va autoritzar transferències de crèdit per a aplicar-lo, recorda l'administració en un comunicat.

Paral·lelament, el Consell ha aprovat el decret que estableix el règim transitori de retribucions addicionals del professorat de les universitats públiques, en funció de mèrits de docència, investigació i gestió acreditats per l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva.

Després dels terminis de pròrroga sense que s'haja adaptat totalment el nou sistema, la Generalitat veu necessari establir aquest nou termini per a continuar aplicant l'anterior repartiment de retribucions addicionals mentre culmina la seua adaptació i l'incorpora a la pròxima planificació financera.

El decret estableix que les universitats podran mantindre les retribucions addicionals fins al 31 de desembre del 2019 si les tingueren establides amb anterioritat al 2002, sense que la quantia puga superar de forma individual el 40% de les que els corresponguen per sou i complement de destinació.

No obstant això, si la quantia que resulta de l'aplicació del Decret 174/2002 superara la percebuda per la Llei Orgànica de Reforma Universitària, l'interessat tindrà dret a renunciar i a acollir-se a l'anterior decret.


Notícia publicada en el Diari LA VEU

 

No ens oblidem que som una universitat pública

 

 

 

Serveis per a l'afiliació de CCOO
Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a EspanyaCCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat, la Unió General de Treballadors.
Així ho acredita el Ministeri de Treball en una certificació el dia 19 de juny de 2019.

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet                 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

Davant el greuge comparatiu que pot patir temporalment el PDI Laboral en passar a categories funcionarials a l'hora de percebre complements per mèrit docent i investigador, CCOO ha sol·licitat la regularització d'aquesta situació prèvia negociació en l'òrgan competent.

Adjuntem l'escrit presentat per registre d'entrada.

 

 


Ante el agravio comparativo que puede sufrir temporalmente el PDI Laboral al pasar a categorías funcionariales a la hora de percibir complementos por mérito docente e investigador, CCOO ha solicitado la regularización de esta situación previa negociación en el órgano competente.

Adjuntamos el escrito presentado por registro de entrada.

 

 


Som treballadors
   Som treballadores
      Som universitat

 

 

 

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

 CCOO, primer sindicato en España

CCOO ha conseguido 96.249 delegados/as, el 35,7% del total, en las elecciones sindicales celebradas en empresas privadas y en las Administraciones Públicas.
Con estos resultados, CCOO revalida su condición de primer sindicato de nuestro país, lo es desde los años 90, con una diferencia de 8.051 representantes sobre el segundo sindicato, la Unión General de Trabajadores.
Así lo acredita el Ministerio de Trabajo en una certificación el día 19 de junio de 2019.

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet        77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.