Condicions laborals

En la Mesa de negociació del PDI celebrada el 9 d'abril de 2020 per via telemàtica es va procedir a l'aprovació del “Procediment per a la Renovació del Professorat Associat a la Universitat Politècnica de València” amb el vot a favor de CCOO i UGT.

CCOO considera que el citat document, fruit d'un any de negociació en el grup de treball administració-sindicats muntat a aquest efecte, contempla els aspectes principals dels acords aconseguits en aquest grup de treball i escurça considerablement la distància entre les posicions inicialment adoptades per totes dues parts.

Malgrat l'existència de certs apartats que no traslladen fidelment l'acordat pel grup de treball i manifestant la seua posició contrària a aquests, CCOO ha considerat més important fer un pas cap avant amb la finalitat de disposar d'un marc normatiu amb uns criteris de renovació de professorat associat comuns per a tota la UPV, que aporten certes garanties d'equitat entre Departaments.

Els aspectes més destacables del document són:

• L'establiment de requisits per a la renovació del professorat associat independentment de la situació docent del Departament, entre els quals es troben el garantir un mínim de qualitat docent, basat en els resultats de les enquestes i la no existència d'informes contraris a la renovació.

• L'establiment de criteris per a l'ordenació del professorat associat quan, per raons docents, no siga possible renovar tots els contractes. Els criteris i els seus respectius pesos en l'ordenació són:

Resultats de les enquestes d'opinió de l'alumnat (50%),
Experiència docent en la UPV (40%) i
Índex d'Activitat Docent modificat (10%).

 

   Mascarillas 11

 

En la mesa de negociación del PDI celebrada el 9 de abril de 2020 por vía telemática se procedió a la aprobación del “Procedimiento para la Renovación del Profesorado Asociado en la Universitat Politècnica de València” con el voto a favor de CCOO y UGT.


CCOO considera que el citado documento, fruto de un año de negociación en el grupo de trabajo administración-sindicatos montado a tal efecto, contempla los aspectos principales de los acuerdos alcanzados en dicho grupo de trabajo y acorta considerablemente la distancia entre las posiciones inicialmente adoptadas por ambas partes.

A pesar de la existencia de ciertos apartados que no trasladan fielmente lo acordado por el grupo de trabajo y manifestando su posición contraria a éstos, CCOO ha considerado más importante dar un paso hacia delante con el fin de disponer de un marco normativo con unos criterios de renovación de profesorado asociado comunes para toda la UPV, que aportan ciertas garantías de equidad entre Departamentos.


Los aspectos más destacables del documento son:

• El establecimiento de requisitos para la renovación del profesorado asociado independientemente de la situación docente del Departamento, entre los cuales se encuentran el garantizar un mínimo de calidad docente, basado en los resultados de las encuestas y la no existencia de informes contrarios a la renovación.

• El establecimiento de criterios para la ordenación del profesorado asociado cuando, por razones docentes, no sea posible renovar todos los contratos. Los criterios y sus respectivos pesos en la ordenación son:

Resultados de las encuestas de opinión del alumnado (50%),
Experiencia docente en la UPV (40%) e
Índice de Actividad Docente modificado (10%).

 

 


    Aquest virus el parem units

 

Ho parem si et quedes a casa

 

 

 

 

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet        77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

 

Pròrroga automàtica dels contractes d'Ajudants, Professors Ajudants doctores, Professors Associats i Professors Visitants.

 


NOTA INFORMATIVA, Ministeri d'Universitats.

Regles aplicables, durant l'estat d'alarma pel COVID-19, a la duració de determinats contractes de personal docent i investigador celebrats per les universitats.

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estableix un conjunt d'accions temporals extraordinàries orientades a protegir la salut i seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.

En el que afecta a l'àmbit de competències del Ministeri d'Universitats, l'article 7 inclou mesures per a la limitació de la llibertat de circulació de les persones, l'article 9 la suspensió de l'activitat educativa universitària presencial i la disposició addicional tercera, la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis administratius, entre altres.

La declaració de l'estat d'alarma ha comportat l'adopció de mesures extraordinàries per a la protecció de la salut pública, així com per a fer front a l'impacte social i econòmic d'aquesta situació excepcional. Així, s'han dut a terme accions per a, en primer lloc, reforçar la protecció dels treballadors, les famílies i els col·lectius vulnerables; segon, donar suport a la continuïtat en l'activitat productiva i el manteniment de l'ocupació, inclosa l'activitat educativa i investigadora del sistema universitari; i tercer, reforçar la lluita contra la malaltia.

Respecte del personal docent i investigador de les universitats, l'estat d'alarma ha implicat la suspensió dels diversos processos per a l'accés a places dels cossos docents universitaris. Aquesta suspensió ve derivada de la impossibilitat de convocar i dur a terme els concursos corresponents per dos motius, principalment: d'una banda, l'aplicació de la suspensió de terminis administratius contemplat en la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març; per un altre, per la limitació de la lliure circulació de les persones que impedeix la reunió pública de les comissions de selecció. Aquesta situació repercuteix també en els contractes amb duració temporal d'aquelles figures docents contingudes en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats (LOU), com són els ajudants, els professors ajudants doctores, els professors associats i els professors visitants.

La situació extraordinària derivada de la declaració de l'estat d'alarma aconsella establir la pròrroga d'aquests contractes durant el temps de vigència d'aquest estat d'alarma, podent excedir els límits temporals màxims previstos per a aquest tipus de contractació establits per la pròpia LOU.


Així, aquest Ministeri ha proposat l'aprovació d'una disposició legal amb el següent contingut:

- Els contractes d'ajudants, professors ajudants doctores, professors associats i professors visitants, celebrats conforme als articles 49, 50, 53 i 54 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, la duració màxima de les quals estiga prevista que finalitze durant la vigència de l'estat d'alarma i de les seues pròrrogues, en els termes establits en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es prorrogaran d'acord amb les regles establides en els apartats següents, excepte pacte en contrari.

- Aquesta pròrroga es realitzarà pel temps de duració de l'estat d'alarma i, si escau, les seues pròrrogues. Excepcionalment, per motius justificats, les parts podran acordar, amb caràcter previ a la data de finalització del contracte, una pròrroga del mateix per fins a tres mesos addicionals al temps de duració de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues.

- La duració dels contractes prorrogats en aplicació d'aquesta disposició podrà excedir els límits màxims previstos per als mateixos en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre.

A Madrid, a 26 de març de 2020

 

 

 

 


NOTA INFORMATIVA, Ministerio de Universidades.

 

Reglas aplicables, durante el estado de alarma por el COVID-19, a la duración de determinados contratos de personal docente e investigador celebrados por las universidades.  

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece un conjunto de acciones temporales extraordinarias orientadas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.

En lo que afecta al ámbito de competencias del Ministerio de Universidades, el artículo 7 incluye medidas para la limitación de la libertad de circulación de las personas, el artículo 9 la suspensión de la actividad educativa universitaria presencial y la disposición adicional tercera, la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos, entre otras.

La declaración del estado de alarma ha conllevado la adopción de medidas extraordinarias para la protección de la salud pública, así como para hacer frente al impacto social y económico de esta situación excepcional. Así, se han llevado a cabo acciones para, en primer lugar, reforzar la protección de los trabajadores, las familias y los colectivos vulnerables; segundo, apoyar la continuidad en la actividad productiva y el mantenimiento del empleo, incluida la actividad educativa e investigadora del sistema universitario; y tercero, reforzar la lucha contra la enfermedad.

Respecto del personal docente e investigador de las universidades, el estado de alarma ha implicado la suspensión de los diversos procesos para el acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios. Dicha suspensión viene derivada de la imposibilidad de convocar y llevar a cabo los concursos correspondientes por dos motivos, principalmente: por un lado, la aplicación de la suspensión de plazos administrativos contemplado en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo; por otro, por la limitación de la libre circulación de las personas que impide la reunión pública de las comisiones de selección.

Esta situación repercute también en los contratos con duración temporal de aquellas figuras docentes contenidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), como son los ayudantes, los profesores ayudantes doctores, los profesores asociados y los profesores visitantes.

La situación extraordinaria derivada de la declaración del estado de alarma aconseja establecer la prórroga de dichos contratos durante el tiempo de vigencia de dicho estado de alarma, pudiendo exceder los límites temporales máximos previstos para este tipo de contratación establecidos por la propia LOU.   


Así, este Ministerio ha propuesto la aprobación de una disposición legal con el siguiente contenido:

- Los contratos de ayudantes, profesores ayudantes doctores, profesores asociados y profesores visitantes, celebrados conforme a los artículos 49, 50, 53 y 54 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, cuya duración máxima esté prevista que finalice durante la vigencia del estado de alarma y de sus prórrogas, en los términos establecidos en el  Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se prorrogarán de acuerdo con las reglas establecidas en los apartados siguientes, salvo pacto en contrario.

- Dicha prórroga se realizará por el tiempo de duración del estado de alarma y, en su caso, sus prórrogas. Excepcionalmente, por motivos justificados, las partes podrán acordar, con carácter previo a la fecha de finalización del contrato, una prórroga del mismo por hasta tres meses adicionales al tiempo de duración del estado de alarma y sus prórrogas.

- La duración de los contratos prorrogados en aplicación de esta disposición podrá exceder los límites máximos previstos para los mismos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.  
 
En Madrid, a 26 de marzo de 2020

 

 

Aquest virus el parem units

 

      Ho parem si et quedes a casa

 

Ho parem si et mentalitzes que això no serà fàcil

 

   Ho parem cada vegada que et llaves les mans

 

Ho parem si ajudes i fas cas als nostres professionals

 

   Ho parem quan confies que eixirem d'això

 

 

Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet        77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

ATENCIÓ POST-DOC, AÇÒ T'AFECTA!

Des de la secció de Comissions Obreres (CCOO) de la UPV, hem tingut constància de que post-docs amb contractes eventuals a la UPV (com, per exemple, ajudants doctors) es queden sistemàticament fora de certes convocatòries d'ajudes i projectes de la GVA per no poder garantir que la UPV va a renovar-los durant la duració de l'ajuda.

Açò és particularment greu quan el contracte laboral formalment acaba en una data, per exemple a finals del primer quadrimestre, però ja s'han assignat hores docents a eixa persona per a després d'eixa data, per exemple, per a tot el segon quadrimestre, de manera que la persona no podria demanar ni tan sols ajudes de curta duració (estades en empreses o altres centres d'investigació) per a més enllà de la data en que acaba el contracte formalment, encara que és segur que li renovaran el contracte.

Des de CCOO exigim que en estes situacions la UPV hauria de proporcionar un document de compromís de renovació que permetira a les persones que es troben en esta situació a ajudes públiques que avui en dia se li neguen per un simple tràmit administratiu.

Si has patit esta situació o una similar, t'animem a contactar-nos o vindre a visitar-nos a la secció sindical i contar­nos-ho en persona, en: https://goo.gl/maps/DR4JqRzkeBi7WA67A  

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

   Basta pizarra 01

 

 


Som universitat pública

 

 

Serveis per a l'afiliació de CCOO
Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya

CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat, la Unió General de Treballadors.
Així ho acredita el Ministeri de Treball en una certificació el dia 19 de juny de 2019.

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet        77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

Després de la modificació de la NOA, que estableix una nova distribució de la capacitat docent del PDI, i la signatura del preacord d'III Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de les Universitats Públiques de la Comunitat Autònoma Valenciana, en el qual es disposa que

«Les universitats establiran, prèvia negociació amb les organitzacions sindicals, criteris objectius que garantisquen els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat per a determinar quins contractes seran renovats en els casos en què es reduïsquen les necessitats docents»,

sol·licitem que es convoque com més prompte millor la Mesa de Negociació del PDI per a acordar aquests criteris i els nous límits de saturació departamental de l'activitat docent del PDI.


No podem permetre que menyspreen el treball del PDI, ni que continuen deteriorant la qualitat de l'educació pública universitària.

Enseñanza publica da pena 04

 

Tras la modificación de la NOA, que establece una nueva distribución de la capacidad docente del PDI, y la firma del preacuerdo de III Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma Valenciana, en el que se dispone que

«Las universidades establecerán, previa negociación con las organizaciones sindicales, criterios objetivos que garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para determinar qué contratos serán renovados en los casos en que se reduzcan las necesidades docentes»,

solicitamos que se convoque a la mayor brevedad posible la Mesa de Negociación del PDI para acordar dichos criterios y los nuevos límites de saturación departamental de la actividad docente del PDI.


No podemos permitir que menosprecien el trabajo del PDI, ni que sigan deteriorando la calidad de la educación pública universitaria.

 

 

 

No ens oblidem que som una universitat pública

 

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

  Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

 

El Supremo carga contra el sistema español de evaluación científica por ignorar el contenido de los artículos


. Una sentencia establece que la valoración debe considerar la calidad del texto y no sólo en qué medio se publica

. A una investigadora de la Universidad de Extremadura se le denegó un sexenio por publicar en revistas que no estaban en los índices JCR o Scopus

. La agencia evaluadora Aneca no aclara si el fallo obliga a cambiar todo el modelo

https://cienciaconfuturo.files.wordpress.com/2017/03/sigue-la-fuga-de-cerebros-espana-pierde-un-10-de-sus-investigadores-en-cuatro-anos.jpg?w=830&h=467

El Tribunal Supremo ha asestado un golpe a todo el sistema de evaluación de la investigación científica en la universidad española, basado en incentivar la publicación de artículos en revistas incluidas en índices de referencia como el Journal Citation Reports (JCR). Una sentencia firme establece que la producción científica de los investigadores no puede ser evaluada ignorando su contenido y teniendo únicamente en cuenta las revistas en que se publica.

La Comision Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (Cneai) desestimó en junio de 2015 la solicitud de reconocimiento de un sexenio investigador a  A. S., profesora titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Extremadura. Sobre un maximo de 10 puntos, le otorgo 5,7,  cuando el mínimo para obtener el sexenio son 6. De las cinco aportaciones investigadoras presentadas por la interesada, tres de ellas obtuvieron puntuaciones de 6 o por encima de 6, pero las otras dos se quedaron en un 5.
¿Por qué? Porque no se habían publicado en ningún medio incluido en los listados del Journal Citation of Reports (JCR) ni en Scopus.

La profesora reclamó tanto a la Secretaría de Estado de Universidades como en la vía judicial. Su argumento central era que, "ademas de al medio en que se publicaron, se debia atender a la calidad de sus trabajos", señala la sentencia del Supremo. La investigadora criticaba que sólo se analizaban "las caracteristicas de las revistas en que aparecieron" los artículos, difíciles de publicar en publicaciones internacionales dado que su contenido se centra en contabilidad española. Sus aportaciones –señalaba la demandante– se habían publicado en medios españoles especializados, como la Revista de Contabilidad-SpanishAccounting Review y la Revista Española de Financiación y Contabilidad”. "Se da más importancia al continente que al contenido", expuso.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el recurso de la profesora, que recurrió al Supremo. En una sentencia de 12 de junio, la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo señala: "No es suficiente para decidir si las aportaciones sometidas a la evaluacioìn de la Cneai  merecen o no un juicio tecnico favorable o positivo la consideracioìn de la publicacioìn en la que han aparecido". El ponente del fallo es el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba Pablo Lucas Murillo de la Cueva.

El fallo sacude todo un sistema de evaluación del conocimiento científico en la universidad española. Actualmente el Gobierno, a través de sus normas reguladoras, favorece e incentiva la publicación de artículos en revistas incluidas en los índices de referencia. Es lo que los críticos con el modelo llaman "la dictadura del impacto", que ha lanzado a los investigadores a una carrera por publicar más y más en un marco de creciente mercantilización del conocimiento.

Ana Jorge y Enrique Díez, profesores de las universidades de Málaga y León, respectivamente, sintetizaban así el funcionamiento del sistema en un artículo en infoLibre en abril de 2017: "Este sistema de evaluación encauza la producción de conocimiento según criterios de productividad/calidad que se puedan cuantificar y medir.  Considera así como prueba objetivable de la calidad del trabajo de investigación el llamado factor de impacto, que mide la 'visibilidad' [...] en función del número de citas [...]. Otras variables, por decisión política del Gobierno, han supeditado la evaluación de ese factor de impacto a los datos ofrecidos por dos multinacionales extranjeras (Clarivate, a través de su producto Web of Knowledge, y Elsevier, a través de su producto Scopus)".

La propia sentencia hace referencia a las implicaciones prácticas que puede tener en el funcionamiento de la evaluación. La Aneca, que ha asumido las funciones de la Cneai, deberá "contar con instrumentos que les permitan afrontar el trabajo –voluminoso y complejo– de discernir si las aportaciones presentadas por los investigadores merecen o no ser evaluadas favorablemente". Ya no valdrá con ver dónde se han publicado.
El propio Abogado del Estado incidió en este punto ante la sala. La sentencia no resta "importancia" a estas "consideraciones de tipo práctico", pero señala que el texto científico debe valorarse en función de "si contribuye o no al progreso del conocimiento, si es o no innovador y creativo o meramente aplicativo o divulgador".   "Orientar no equivale a obligar", señala la sentencia sobre la imposición de publicar en determinadas revistas.

El Supremo anula el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y también las resoluciones negativas de la Cneai y de la Secretaría de Estado. Esto devuelve al caso al instante previo a la denegación del sexenio. Ahora es la Aneca la que debe resolver. Hemos preguntado a la Aneca por las implicaciones de la sentencia en todo el sistema actual de reconocimiento de sexenios. No hubo respuesta.

 

Ausencia de control

Profesores e investigadores consultados señalan que el fallo tiene gran relevancia potencial. "La sentencia implica que no se puede decir que algo no tiene calidad sin leerlo", afirma la profesora Ana Jorge, que señala que el sistema imperante favorece la politización y el clientelismo. "Lo que ahora hay es un sistema de formalización del control. Pero lo que ocurre no se controla realmente. El principio es perverso, porque no se controla la calidad, sino dónde publicas, una decisión que da todo el poder a esas revistas. Así cuando la investigación se sale de las líneas que ya están consagradas, o contradice a un pope del sistema, se queda fuera", señala.   Jorge recuerda que esta forma de evaluar la investigación por su cumplimiento de requisitos formales ayuda a entender también el "caso máster", que ha puesto en duda los controles ejercidos sobre los trabajos de fin de máster, especialmente en la Universidad Rey Juan Carlos.

El catedrático de Filosofía del Derecho Juan Antonio García Amado subraya la importancia de que "no se pueda evaluar negativamente un artículo simplemente por no estar" en una revista indexada en los listados de referencia.   Amado, que ha formado parte de una comisión de la Cneai como la que denegó el sexenio a la profesora Sánchez, asegura que el funcionamiento hacía imposible leer los artículos. "En mi comisión éramos ocho o nueve, teníamos que evaluar 500 solicitudes, cada una con cinco artículos. Multiplica. Así no es posible ni leer en diagonal, ni saber si hay plagio, ni nada. El sistema sólo es capaz de procesar formalmente los artículos", explica.

https://cdn27.hiberus.com/uploads/imagenes/bajacalidad/2017/04/16/_efespnine777589_ce105dc7.jpg?82f1e86f68f626db9c5ac9db720df6bd&source=gmail&ust=1537700937888000&usg=AFQjCNE9qvysOb1HCK5JKeVmaclfRQSdVg

Imagen de las las XXIII Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas organizadas por la CRUE en el 2015.

 

Código legislativo de universidades

 

 

 


No ens oblidem que som una universitat pública

 

 

És el moment!
de recuperar els drets arrabassats

 

 

 

 

 

Serveis per a l'afiliació de CCOO

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.