Condicions laborals

 

Pròrroga automàtica dels contractes d'Ajudants, Professors Ajudants doctores, Professors Associats i Professors Visitants.

 


NOTA INFORMATIVA, Ministeri d'Universitats.

Regles aplicables, durant l'estat d'alarma pel COVID-19, a la duració de determinats contractes de personal docent i investigador celebrats per les universitats.

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estableix un conjunt d'accions temporals extraordinàries orientades a protegir la salut i seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.

En el que afecta a l'àmbit de competències del Ministeri d'Universitats, l'article 7 inclou mesures per a la limitació de la llibertat de circulació de les persones, l'article 9 la suspensió de l'activitat educativa universitària presencial i la disposició addicional tercera, la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis administratius, entre altres.

La declaració de l'estat d'alarma ha comportat l'adopció de mesures extraordinàries per a la protecció de la salut pública, així com per a fer front a l'impacte social i econòmic d'aquesta situació excepcional. Així, s'han dut a terme accions per a, en primer lloc, reforçar la protecció dels treballadors, les famílies i els col·lectius vulnerables; segon, donar suport a la continuïtat en l'activitat productiva i el manteniment de l'ocupació, inclosa l'activitat educativa i investigadora del sistema universitari; i tercer, reforçar la lluita contra la malaltia.

Respecte del personal docent i investigador de les universitats, l'estat d'alarma ha implicat la suspensió dels diversos processos per a l'accés a places dels cossos docents universitaris. Aquesta suspensió ve derivada de la impossibilitat de convocar i dur a terme els concursos corresponents per dos motius, principalment: d'una banda, l'aplicació de la suspensió de terminis administratius contemplat en la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març; per un altre, per la limitació de la lliure circulació de les persones que impedeix la reunió pública de les comissions de selecció. Aquesta situació repercuteix també en els contractes amb duració temporal d'aquelles figures docents contingudes en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats (LOU), com són els ajudants, els professors ajudants doctores, els professors associats i els professors visitants.

La situació extraordinària derivada de la declaració de l'estat d'alarma aconsella establir la pròrroga d'aquests contractes durant el temps de vigència d'aquest estat d'alarma, podent excedir els límits temporals màxims previstos per a aquest tipus de contractació establits per la pròpia LOU.


Així, aquest Ministeri ha proposat l'aprovació d'una disposició legal amb el següent contingut:

- Els contractes d'ajudants, professors ajudants doctores, professors associats i professors visitants, celebrats conforme als articles 49, 50, 53 i 54 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, la duració màxima de les quals estiga prevista que finalitze durant la vigència de l'estat d'alarma i de les seues pròrrogues, en els termes establits en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es prorrogaran d'acord amb les regles establides en els apartats següents, excepte pacte en contrari.

- Aquesta pròrroga es realitzarà pel temps de duració de l'estat d'alarma i, si escau, les seues pròrrogues. Excepcionalment, per motius justificats, les parts podran acordar, amb caràcter previ a la data de finalització del contracte, una pròrroga del mateix per fins a tres mesos addicionals al temps de duració de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues.

- La duració dels contractes prorrogats en aplicació d'aquesta disposició podrà excedir els límits màxims previstos per als mateixos en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre.

A Madrid, a 26 de març de 2020

 

 

 

 


NOTA INFORMATIVA, Ministerio de Universidades.

 

Reglas aplicables, durante el estado de alarma por el COVID-19, a la duración de determinados contratos de personal docente e investigador celebrados por las universidades.  

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece un conjunto de acciones temporales extraordinarias orientadas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.

En lo que afecta al ámbito de competencias del Ministerio de Universidades, el artículo 7 incluye medidas para la limitación de la libertad de circulación de las personas, el artículo 9 la suspensión de la actividad educativa universitaria presencial y la disposición adicional tercera, la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos, entre otras.

La declaración del estado de alarma ha conllevado la adopción de medidas extraordinarias para la protección de la salud pública, así como para hacer frente al impacto social y económico de esta situación excepcional. Así, se han llevado a cabo acciones para, en primer lugar, reforzar la protección de los trabajadores, las familias y los colectivos vulnerables; segundo, apoyar la continuidad en la actividad productiva y el mantenimiento del empleo, incluida la actividad educativa e investigadora del sistema universitario; y tercero, reforzar la lucha contra la enfermedad.

Respecto del personal docente e investigador de las universidades, el estado de alarma ha implicado la suspensión de los diversos procesos para el acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios. Dicha suspensión viene derivada de la imposibilidad de convocar y llevar a cabo los concursos correspondientes por dos motivos, principalmente: por un lado, la aplicación de la suspensión de plazos administrativos contemplado en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo; por otro, por la limitación de la libre circulación de las personas que impide la reunión pública de las comisiones de selección.

Esta situación repercute también en los contratos con duración temporal de aquellas figuras docentes contenidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), como son los ayudantes, los profesores ayudantes doctores, los profesores asociados y los profesores visitantes.

La situación extraordinaria derivada de la declaración del estado de alarma aconseja establecer la prórroga de dichos contratos durante el tiempo de vigencia de dicho estado de alarma, pudiendo exceder los límites temporales máximos previstos para este tipo de contratación establecidos por la propia LOU.   


Así, este Ministerio ha propuesto la aprobación de una disposición legal con el siguiente contenido:

- Los contratos de ayudantes, profesores ayudantes doctores, profesores asociados y profesores visitantes, celebrados conforme a los artículos 49, 50, 53 y 54 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, cuya duración máxima esté prevista que finalice durante la vigencia del estado de alarma y de sus prórrogas, en los términos establecidos en el  Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se prorrogarán de acuerdo con las reglas establecidas en los apartados siguientes, salvo pacto en contrario.

- Dicha prórroga se realizará por el tiempo de duración del estado de alarma y, en su caso, sus prórrogas. Excepcionalmente, por motivos justificados, las partes podrán acordar, con carácter previo a la fecha de finalización del contrato, una prórroga del mismo por hasta tres meses adicionales al tiempo de duración del estado de alarma y sus prórrogas.

- La duración de los contratos prorrogados en aplicación de esta disposición podrá exceder los límites máximos previstos para los mismos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.  
 
En Madrid, a 26 de marzo de 2020

 

 

Aquest virus el parem units

 

      Ho parem si et quedes a casa

 

Ho parem si et mentalitzes que això no serà fàcil

 

   Ho parem cada vegada que et llaves les mans

 

Ho parem si ajudes i fas cas als nostres professionals

 

   Ho parem quan confies que eixirem d'això

 

 

Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet        77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

ATENCIÓ POST-DOC, AÇÒ T'AFECTA!

Des de la secció de Comissions Obreres (CCOO) de la UPV, hem tingut constància de que post-docs amb contractes eventuals a la UPV (com, per exemple, ajudants doctors) es queden sistemàticament fora de certes convocatòries d'ajudes i projectes de la GVA per no poder garantir que la UPV va a renovar-los durant la duració de l'ajuda.

Açò és particularment greu quan el contracte laboral formalment acaba en una data, per exemple a finals del primer quadrimestre, però ja s'han assignat hores docents a eixa persona per a després d'eixa data, per exemple, per a tot el segon quadrimestre, de manera que la persona no podria demanar ni tan sols ajudes de curta duració (estades en empreses o altres centres d'investigació) per a més enllà de la data en que acaba el contracte formalment, encara que és segur que li renovaran el contracte.

Des de CCOO exigim que en estes situacions la UPV hauria de proporcionar un document de compromís de renovació que permetira a les persones que es troben en esta situació a ajudes públiques que avui en dia se li neguen per un simple tràmit administratiu.

Si has patit esta situació o una similar, t'animem a contactar-nos o vindre a visitar-nos a la secció sindical i contar­nos-ho en persona, en: https://goo.gl/maps/DR4JqRzkeBi7WA67A  

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

   Basta pizarra 01

 

 


Som universitat pública

 

 

Serveis per a l'afiliació de CCOO
Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya

CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat, la Unió General de Treballadors.
Així ho acredita el Ministeri de Treball en una certificació el dia 19 de juny de 2019.

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet        77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

Després de la modificació de la NOA, que estableix una nova distribució de la capacitat docent del PDI, i la signatura del preacord d'III Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de les Universitats Públiques de la Comunitat Autònoma Valenciana, en el qual es disposa que

«Les universitats establiran, prèvia negociació amb les organitzacions sindicals, criteris objectius que garantisquen els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat per a determinar quins contractes seran renovats en els casos en què es reduïsquen les necessitats docents»,

sol·licitem que es convoque com més prompte millor la Mesa de Negociació del PDI per a acordar aquests criteris i els nous límits de saturació departamental de l'activitat docent del PDI.


No podem permetre que menyspreen el treball del PDI, ni que continuen deteriorant la qualitat de l'educació pública universitària.

Enseñanza publica da pena 04

 

Tras la modificación de la NOA, que establece una nueva distribución de la capacidad docente del PDI, y la firma del preacuerdo de III Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma Valenciana, en el que se dispone que

«Las universidades establecerán, previa negociación con las organizaciones sindicales, criterios objetivos que garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para determinar qué contratos serán renovados en los casos en que se reduzcan las necesidades docentes»,

solicitamos que se convoque a la mayor brevedad posible la Mesa de Negociación del PDI para acordar dichos criterios y los nuevos límites de saturación departamental de la actividad docente del PDI.


No podemos permitir que menosprecien el trabajo del PDI, ni que sigan deteriorando la calidad de la educación pública universitaria.

 

 

 

No ens oblidem que som una universitat pública

 

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

  Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

 

El Supremo carga contra el sistema español de evaluación científica por ignorar el contenido de los artículos


. Una sentencia establece que la valoración debe considerar la calidad del texto y no sólo en qué medio se publica

. A una investigadora de la Universidad de Extremadura se le denegó un sexenio por publicar en revistas que no estaban en los índices JCR o Scopus

. La agencia evaluadora Aneca no aclara si el fallo obliga a cambiar todo el modelo

https://cienciaconfuturo.files.wordpress.com/2017/03/sigue-la-fuga-de-cerebros-espana-pierde-un-10-de-sus-investigadores-en-cuatro-anos.jpg?w=830&h=467

El Tribunal Supremo ha asestado un golpe a todo el sistema de evaluación de la investigación científica en la universidad española, basado en incentivar la publicación de artículos en revistas incluidas en índices de referencia como el Journal Citation Reports (JCR). Una sentencia firme establece que la producción científica de los investigadores no puede ser evaluada ignorando su contenido y teniendo únicamente en cuenta las revistas en que se publica.

La Comision Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (Cneai) desestimó en junio de 2015 la solicitud de reconocimiento de un sexenio investigador a  A. S., profesora titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Extremadura. Sobre un maximo de 10 puntos, le otorgo 5,7,  cuando el mínimo para obtener el sexenio son 6. De las cinco aportaciones investigadoras presentadas por la interesada, tres de ellas obtuvieron puntuaciones de 6 o por encima de 6, pero las otras dos se quedaron en un 5.
¿Por qué? Porque no se habían publicado en ningún medio incluido en los listados del Journal Citation of Reports (JCR) ni en Scopus.

La profesora reclamó tanto a la Secretaría de Estado de Universidades como en la vía judicial. Su argumento central era que, "ademas de al medio en que se publicaron, se debia atender a la calidad de sus trabajos", señala la sentencia del Supremo. La investigadora criticaba que sólo se analizaban "las caracteristicas de las revistas en que aparecieron" los artículos, difíciles de publicar en publicaciones internacionales dado que su contenido se centra en contabilidad española. Sus aportaciones –señalaba la demandante– se habían publicado en medios españoles especializados, como la Revista de Contabilidad-SpanishAccounting Review y la Revista Española de Financiación y Contabilidad”. "Se da más importancia al continente que al contenido", expuso.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el recurso de la profesora, que recurrió al Supremo. En una sentencia de 12 de junio, la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo señala: "No es suficiente para decidir si las aportaciones sometidas a la evaluacioìn de la Cneai  merecen o no un juicio tecnico favorable o positivo la consideracioìn de la publicacioìn en la que han aparecido". El ponente del fallo es el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba Pablo Lucas Murillo de la Cueva.

El fallo sacude todo un sistema de evaluación del conocimiento científico en la universidad española. Actualmente el Gobierno, a través de sus normas reguladoras, favorece e incentiva la publicación de artículos en revistas incluidas en los índices de referencia. Es lo que los críticos con el modelo llaman "la dictadura del impacto", que ha lanzado a los investigadores a una carrera por publicar más y más en un marco de creciente mercantilización del conocimiento.

Ana Jorge y Enrique Díez, profesores de las universidades de Málaga y León, respectivamente, sintetizaban así el funcionamiento del sistema en un artículo en infoLibre en abril de 2017: "Este sistema de evaluación encauza la producción de conocimiento según criterios de productividad/calidad que se puedan cuantificar y medir.  Considera así como prueba objetivable de la calidad del trabajo de investigación el llamado factor de impacto, que mide la 'visibilidad' [...] en función del número de citas [...]. Otras variables, por decisión política del Gobierno, han supeditado la evaluación de ese factor de impacto a los datos ofrecidos por dos multinacionales extranjeras (Clarivate, a través de su producto Web of Knowledge, y Elsevier, a través de su producto Scopus)".

La propia sentencia hace referencia a las implicaciones prácticas que puede tener en el funcionamiento de la evaluación. La Aneca, que ha asumido las funciones de la Cneai, deberá "contar con instrumentos que les permitan afrontar el trabajo –voluminoso y complejo– de discernir si las aportaciones presentadas por los investigadores merecen o no ser evaluadas favorablemente". Ya no valdrá con ver dónde se han publicado.
El propio Abogado del Estado incidió en este punto ante la sala. La sentencia no resta "importancia" a estas "consideraciones de tipo práctico", pero señala que el texto científico debe valorarse en función de "si contribuye o no al progreso del conocimiento, si es o no innovador y creativo o meramente aplicativo o divulgador".   "Orientar no equivale a obligar", señala la sentencia sobre la imposición de publicar en determinadas revistas.

El Supremo anula el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y también las resoluciones negativas de la Cneai y de la Secretaría de Estado. Esto devuelve al caso al instante previo a la denegación del sexenio. Ahora es la Aneca la que debe resolver. Hemos preguntado a la Aneca por las implicaciones de la sentencia en todo el sistema actual de reconocimiento de sexenios. No hubo respuesta.

 

Ausencia de control

Profesores e investigadores consultados señalan que el fallo tiene gran relevancia potencial. "La sentencia implica que no se puede decir que algo no tiene calidad sin leerlo", afirma la profesora Ana Jorge, que señala que el sistema imperante favorece la politización y el clientelismo. "Lo que ahora hay es un sistema de formalización del control. Pero lo que ocurre no se controla realmente. El principio es perverso, porque no se controla la calidad, sino dónde publicas, una decisión que da todo el poder a esas revistas. Así cuando la investigación se sale de las líneas que ya están consagradas, o contradice a un pope del sistema, se queda fuera", señala.   Jorge recuerda que esta forma de evaluar la investigación por su cumplimiento de requisitos formales ayuda a entender también el "caso máster", que ha puesto en duda los controles ejercidos sobre los trabajos de fin de máster, especialmente en la Universidad Rey Juan Carlos.

El catedrático de Filosofía del Derecho Juan Antonio García Amado subraya la importancia de que "no se pueda evaluar negativamente un artículo simplemente por no estar" en una revista indexada en los listados de referencia.   Amado, que ha formado parte de una comisión de la Cneai como la que denegó el sexenio a la profesora Sánchez, asegura que el funcionamiento hacía imposible leer los artículos. "En mi comisión éramos ocho o nueve, teníamos que evaluar 500 solicitudes, cada una con cinco artículos. Multiplica. Así no es posible ni leer en diagonal, ni saber si hay plagio, ni nada. El sistema sólo es capaz de procesar formalmente los artículos", explica.

https://cdn27.hiberus.com/uploads/imagenes/bajacalidad/2017/04/16/_efespnine777589_ce105dc7.jpg?82f1e86f68f626db9c5ac9db720df6bd&source=gmail&ust=1537700937888000&usg=AFQjCNE9qvysOb1HCK5JKeVmaclfRQSdVg

Imagen de las las XXIII Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas organizadas por la CRUE en el 2015.

 

Código legislativo de universidades

 

 

 


No ens oblidem que som una universitat pública

 

 

És el moment!
de recuperar els drets arrabassats

 

 

 

 

 

Serveis per a l'afiliació de CCOO

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

 

Benvolguda companya, benvolgut company,

La setmana passada es va aprovar en Consell de Govern de la UPV el nou Reglament que regula la impartició de docència per al personal pre- i post-doctoral contractat en la UPV. Aquest reglament ha sigut revisat, redactat i aprovat per CCOO, entre altres sindicats, en Mesa de Negociació de PDI, ja que els seus objectius són:

-Fonamentalment garantir al 100% que la docència impartida per les i els investigadors en la UPV siga reconeguda per la ANECA a l'efecte d'acreditacions.

-I, com a CCOO va introduir en el seu preàmbul, “…respectant escrupolosament el caràcter voluntari d'aquesta col·laboració, quan escaigui, i evitant per un altre un mal ús o abús de la mateixa en detriment del personal investigador involucrat”.

No obstant açò, com a col·lectiu de joves investigadors/as de CCOO UPV, ens preocupa que el Reglament puga provocar conflictes en el nostre treball diari, per intenció o per omissió, particularment generats per professorat que veja disminuïts els seus “beneficis” respecte de la situació anterior. Per açò, us instem a estar alerta i a cercar-nos sempre que tingueu algun dubte o conflicte.

En concret, volem incidir en tres aspectes del Reglament:

-El Reglament remarca la voluntarietat de l'assignació de docència (excepte per als contractes que especifiquen obligatorietat), però sabem que en una relació Director/a de tesi
- Doctorant/da, no sempre existeix la llibertat de negar-se a donar docència.

-El Reglament especifica que la nostra obligació és impartir docència, en cap cas, preparar l'assignatura, fer-nos responsables de les tutories, corregir, etc. Així i tot, sabem que poden donar-se casos on se'ns vulga fer complir obligacions que estan més enllà del que se'ns ha d'assignar.

-Així mateix, el Reglament deixa d'assignar POD al professorat de l'assignatura, i açò pot provocar que no se cedisquen hores de docència, encara que aquesta siga obligatòria i/o necessària per a la nostra futura carrera laboral. Des de CCOO UPV es va plantejar al Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat que caldria donar-li una solució a aquesta situació, mitjançant el reconeixement de la figura del supervisor/a o responsable docent. Amb aquest objectiu ens han convocat a una Mesa de Negociació de PDI extraordinària el dilluns 30 de juliol amb un únic punt en l'ordre del dia: “Reconeixement de la figura del responsable docent en la coordinació de la col·laboració docent del Personal Investigador contractat en la UPV”.

La Universitat no ha plantejat cap proposta per a aquesta reunió, però des de CCOO estem treballant per a tractar de resoldre el problema plantejat en aquells departaments on existisca aquesta reticència a cedir hores de docència a les i els investigadors.

No s'ha d'enfrontar a uns col·lectius amb uns altres, cadascun desenvolupa la seua labor i hem de treballar units/des; al professorat responsable de la docència se li ha de reconèixer la labor de supervisió (sempre que l'exercisca) i al nostre col·lectiu el dret a poder impartir les hores de docència.

Per tot açò, us instem a lluitar perquè reconeguen els nostres drets i no aguantar sense més el que ens tiren. La resignació sembla ser l'única eixida possible quan ens enfrontem sols i soles al conflicte, però no oblideu que es poden solucionar certs conflictes si ens defensem en col·lectiu. Els vostres companys i companyes investigadores estem en CCOO UPV per a resoldre de manera col·lectiva els nostres problemes.

Si no esteu conformes amb la vostra situació laboral, o teniu voluntat per a defensar els vostres drets si es vulneren, no dubteu a contactar amb nosaltres i nosaltres, ací estem en CCOO UPV per a treballar i tractar de resoldre problemes.

Per açò hem preparat una enquesta per al Personal Investigador de la Universitat que ens permetrà tenir una visió més clara de com afecta el Nou Reglament de Docència al conjunt del col·lectiu. Us demanem que empleneu l'enquesta accedint al següent enllaç:

https://goo.gl/forms/3Vj9MiTGPEkNOJua2

 

 

 

Estimada compañera, estimado compañero,

La semana pasada se aprobó en Consejo de Gobierno de la UPV el nuevo Reglamento que regula la impartición de docencia para el personal pre- y post-doctoral contratado en la UPV. Este reglamento ha sido revisado, redactado y aprobado por CCOO, entre otros sindicatos, en Mesa de Negociación de PDI, ya que sus objetivos son:

-Fundamentalmente garantizar al 100% que la docencia impartida por las y los investigadores en la UPV sea reconocida por la ANECA a efectos de acreditaciones.

-Y, como CCOO introdujo en su preámbulo, “…respetando escrupulosamente el carácter voluntario de esta colaboración, cuando proceda, y evitando por otro un mal uso o abuso de la misma en detrimento del personal investigador involucrado”.

No obstante, como colectivo de jóvenes investigadores/as de CCOO UPV, nos preocupa que el Reglamento pueda provocar conflictos en nuestro trabajo diario, por intención o por omisión, particularmente generados por profesorado que vea disminuidos sus “beneficios” respecto de la situación anterior. Por ello, os instamos a estar alerta y a buscarnos siempre que tengáis alguna duda o conflicto.

En concreto, queremos incidir en tres aspectos del Reglamento:

- El Reglamento remarca la voluntariedad de la asignación de docencia (salvo para los contratos que especifiquen obligatoriedad), pero sabemos que en una relación Director/a de tesis -Doctorando/a, no siempre existe la libertad de negarse a dar docencia.

- El Reglamento especifica que nuestra obligación es impartir docencia, en ningún caso, preparar la asignatura, hacernos responsables de las tutorías, corregir, etc. Aun así, sabemos que pueden darse casos donde se nos quiera hacer cumplir obligaciones que están más allá de lo que se nos debe asignar.

-Asimismo, el Reglamento deja de asignar POD al profesorado de la asignatura, y esto puede provocar que no se cedan horas de docencia, aunque ésta sea obligatoria y/o necesaria para nuestra futura carrera laboral. Desde CCOO UPV se planteó al Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado que habría que darle una solución a esta situación, mediante el reconocimiento de la figura del supervisor/a o responsable docente. Con este objetivo nos han convocado a una Mesa de Negociación de PDI extraordinaria el lunes 30 de julio con un único punto en el orden del día: “Reconocimiento de la figura del responsable docente en la coordinación de la colaboración docente del Personal Investigador contratado en la UPV”.

La Universitat no ha planteado ninguna propuesta para esta reunión, pero desde CCOO estamos trabajando para tratar de resolver el problema planteado en aquellos departamentos donde exista esta reticencia a ceder horas de docencia a las y los investigadores.

No se debe enfrentar a unos colectivos con otros, cada uno desarrolla su labor y debemos trabajar unidos/as; al profesorado responsable de la docencia se le tiene que reconocer la labor de supervisión (siempre que la ejerza) y a nuestro colectivo el derecho a poder impartir las horas de docencia.

Por todo ello, os instamos a luchar para que nos reconozcan nuestros derechos y no aguantar sin más lo que nos echen. La resignación parece ser la única salida posible cuando nos enfrentamos solos y solas al conflicto, pero no olvidéis que se pueden solucionar ciertos conflictos si nos defendemos en colectivo. Vuestros compañeros y compañeras investigadoras estamos en CCOO UPV para resolver de manera colectiva nuestros problemas.

Si no estáis conformes con vuestra situación laboral, o tenéis voluntad para defender vuestros derechos si se vulneran, no dudéis en contactar con nosotras y nosotros, aquí estamos en CCOO UPV para trabajar y tratar de resolver problemas.

Por eso hemos preparado una encuesta para el Personal Investigador de la Universitat que nos permitirá tener una visión más clara de cómo afecta el Nuevo Reglamento de Docencia al conjunto del colectivo. Os pedimos que rellenéis la encuesta accediendo al siguiente enlace:

https://goo.gl/forms/3Vj9MiTGPEkNOJua2

 

   Universidad no se vende 01

 

 


Som universitat pública

 

 

Els drets es conquisten i es defensen

 

 

 

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.