Condicions laborals

L'Explotació del PDI Laboral en la UPV

Des que es va aprovar el Reial decret-llei 14/2012, que augmenta o redueix la càrrega del professorat en funció del nombre de sexennis i de si es té o no sexenni viu, les diverses universitats espanyoles van crear normatives pròpies per a regular la seua aplicació.

El motiu és evident: el RD 14/2012 estableix un marc general, però no entra en els detalls. En particular, no té en compte si un determinat tipus de figura de PDI pot demanar l'avaluació d'un sexenni, quants anys calen perquè es publique una aportació avaluable en un sexenni, quant temps pren l'avaluació, els períodes que la CNEAI no permet avaluar, etc. Per tant, un objectiu principal de moltes de les normatives que regulen l'aplicació del RD 14/2012 en altres universitats és modular l'aplicació del RD 14/2012 tenint en compte els detalls anteriorment esmentats.

Però açò no és així en la NOA de la UPV. I l'efecte és que quan un PDI de la UPV passa a trobar-se, en millorar durant la seua carrera docent i investigadora, en una situació no contemplada pel RD 14/2012, la seua capacitat docent pansa a ser la màxima: 32 crèdits. Açò és així independentment de si té mèrits suficients (o de sobres) per a tenir el sexenni viu, ja que la UPV tracta igual a qui no pot disposar d'una avaluació positiva per motius burocràtics, com a qui no l'ha obtingut podent fer-ho.

Un efecte evident és aquell que es produeix en els professors ajudants doctores (AJUD) que compleixen amb la seua recerca i s'acrediten a Contractat Doctor (o fins i tot a Titular d'Universitat). Seria raonable esperar que si compleixen, continuaren amb la capacitat docent corresponent, 24 crèdits. Però no a la UPV, on la seua capacitat docent és de 32 crèdits, perquè no poden demanar sexenni i el marc legal permet explotar-los.

¿Per què anem a molestar-nos en disquisicions acadèmiques si la jugada ens permet estalviar diners en contractacions i millorar les rebaixes docents a col·lectius menys vulnerables? No. És millor no modificar res de la base de la maquinària perfectament estructurada en la nostra NOA. Aqueixa maquinària els objectius sagrats de la qual són la medició, la recompensa i la productivitat. És millor no tenir en compte a qui et diga que una lleugera modificació en les rebaixes docents de tots els altres podria donar a aquestes persones el que els correspon.

Des de CCOO, demanem als membres del Consell de Govern que rebutgen la proposta de modificació de la NOA que es pretén aprovar el proper dijous 15, ja que, a més de no resoldre altres problemes, la proposta de modificació no actua sobre l'explotació descrita en aquest text. També demanem als membres del Consell de Govern que insten a l'administració a iniciar una negociació com correspon sobre aquests temes en Mesa de Negociació del PDI tan prompte com siga possible, perquè aquesta situació es resolga abans del pròxim curs acadèmic.

   Desesperacion a nivel de usuario

 

 

Amb tu, construïm el futur


Informe Pensiones:

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Serveis per a l'afiliació de CCOO

  http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png
Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 
 

 

**** Revisió i negociació de la NOA: Una tasca pendent ****

Hem tingut coneixement que la Normativa d'Organització Acadèmica (NOA) està sent revisada en una mesa tècnica de cara a la seua aplicació en el pròxim curs acadèmic.

CCOO, juntament amb les altres organitzacions sindicals, ha demanat que es present en la Mesa de Negociació del PDI els resultats d'implantació de la NOA, la seua previsió d'evolució i les modificacions que aquesta mesa tècnica propose aplicar per al pròxim curs acadèmic.

Recordem que a causa dels problemes detectats en la normativa i la negativa per part de l'administració a modificar-la, aquesta va ser rebutjada per totes els organitzacions sindicals sense excepció en la Mesa de Negociació del PDI.

Després de la seua aplicació durant aquest curs acadèmic han aparegut noves deficiències que han de ser tractades en aquesta Mesa. Per exemple, la norma no contempla ni pal·lia el cas de pèrdua de sexenni viu a causa d'una baixa de llarga durada.

En conclusió, CCOO torna a reclamar que es negocie en la Mesa de Negociació del PDI aquesta normativa, amb més motiu si cap després dels problemes detectats en la seua aplicació.

    http://ccoo.upv.es/images/stories/sindicales/Noa-01.jpg

*** Revisión y negociación de la NOA: Una tarea pendiente ***

Hemos tenido conocimiento de que la Normativa de Organización Académica (NOA) está siendo revisada en una mesa técnica de cara a su aplicación en el próximo curso académico.

CCOO, junto con las demás organizaciones sindicales, ha pedido que se presente en la Mesa de Negociación del PDI los resultados de implantación de la NOA, su previsión de evolución y las modificaciones que esta mesa técnica proponga aplicar para el próximo curso académico.

Recordamos que debido a los problemas detectados en la normativa y la negativa por parte de la administración a modificarla, esta fue rechazada por todas los organizaciones sindicales sin excepción en la Mesa de Negociación del PDI.

Tras su aplicación durante este curso académico han aparecido nuevas deficiencias que deben ser tratadas en esta Mesa. Por ejemplo, la norma no contempla ni palia el caso de pérdida de sexenio vivo debido a una baja de larga duración.

En conclusión, CCOO vuelve a reclamar que se negocie en la Mesa de Negociación del PDI dicha normativa, con más motivo si cabe tras los problemas detectados en su aplicación.


Amb tu, construïm el futur

 

 


Informe Pensiones

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Serveis per a l'afiliació de CCOO

  http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png
Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.El dilluns 10 d'octubre, la Secretària Autonòmica d’Educació i Investigació (SAEI) va convocar en reunió a la Mesa Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de les Universitats Públiques Valencianes amb l'objectiu d'obtenir el vistiplau a les modificacions del Decret 174/2002 que regula les figures de PDI laboral i les seues retribucions, ja aprovades pel Ple del Consell.

A la Taula van assistir totes les universitats públiques valencianes, totes les organitzacions sindicals amb representació i, per part de la Generalitat Valenciana, el Secretari Autonòmic de la Conselleria d'Educació, la Directora General d'Universitats, Recerca i Ciència i la Sotsdirectora General d'Universitat, Recerca i Ciència.

El Secretari Autonòmic, que va presidir la reunió, va presentar la proposta aprovada pel Consell per a formar part de la Llei d'Acompanyament dels Pressupostos en la qual s'incloïen algunes de les nostres propostes, i en concret:

- El reconeixement de sexennis i quinquennis al personal Contractat Doctor i Professorat Col·laborador.
- El reconeixement de les retribucions addicionals rebudes pel PDI segons els barems i criteris de cada Universitat (quinquennis per a Professorat Col·laborador, Contractat Doctor i Ajudant i sexennis per a Professorat Col·laborador i Contractat Doctor).

El document no arreplega la mateixa proposta per als Ajudants Doctors i Contractats Doctors Interins.

Davant la insistència de CCOO i la resta de la representació sindical i l'actitud positiva de les Universitats, el Secretari Autonòmic va admetre incloure via esmena en el debat pressupostari en Els Corts Valencianes al Personal Contractat Doctor Interí en les mateixes condicions que al Personal Contractat Indefinit. No obstant açò, el reconeixement de sexennis per als Ajudants Doctors haurà de negociar-se en Mesa.

D'altra banda, va acceptar incloure també en el text final modificacions de caràcter tècnic, com l'especificació dels nivells dels complements específics i de destinació per als Ajudants Doctors, la redistribució d'alguns conceptes en l'articulat i la inclusió de la AVAP per a l'avaluació de sexennis, així com la correcció de certes errates.

Cal valorar positivament aquest acord, signat per tota la representació sindical i el conjunt de les universitats públiques, atès que suposa un avanç important respecte a l'equiparació de drets i deures del Personal Docent i Investigador.

La part negativa és que el reconeixement de sexennis i quinquennis als Ajudants Doctors es queda per a més endavant. La postura del Consell de la Generalitat Valenciana sobre els Ajudants Doctors deixa en desavantatge a les universitats valencianes pel que fa a la resta de les universitats públiques de l'estat espanyol.

En altres autonomies se li reconeixen els sexennis i quinquennis a tot el personal i, per tant la ràtio sexennis i/o quinquennis per professor que és utilitzat dins del sistema espanyol d'avaluació (tant mediàtica com administrativament) és menor en el País Valencià, atès que s'impedeix la comptabilització dels sexennis i quinquennis a una part del personal docent i investigador.

Des de CCOO saludem que l'Administració de la Generalitat haja començat a preocupar-se d'alguns dels aspectes que afecten al personal de les Universitats Públiques.

Pensem que la Mesa del Conveni no és el lloc més adequat per a parlar d'assumptes que es regulen per decret i afecten tant a personal funcionari com a laboral.

Si la Generalitat Valenciana haguera complit el seu compromís de creació d'una Mesa Sectorial d'Universitats, es podrien tractar totes les qüestions que fan referència al Personal d'Universitats, tant PDI com PAS, tant Laboral com a Funcionari, en l'àmbit adequat.


  http://e03-elmundo.uecdn.es/assets/multimedia/imagenes/2015/10/24/14456751433520.jpg

El lunes 10 de octubre, la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació (SAEI) convocó en reunión a la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas Valencianas con el objetivo de obtener el visto bueno a las modificaciones del Decret 174/2002 que regula las figuras de PDI laboral y sus retribuciones, ya aprobadas por el Pleno del Consell.

A la Mesa asistieron todas las universidades públicas valencianas, todas las organizaciones sindicales con representación y, por parte de la Generalitat Valenciana, el Secretario Autonómico de la Conselleria de Educación, la Directora General de Universidades, Investigación y Ciencia y la Subdirectora General de Universidad, Investigación y Ciencia.

El Secretario Autonómico, que presidió la reunión, presentó la propuesta aprobada por el Consell para formar parte de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos en la que se incluían algunas de nuestras propuestas, y en concreto:

- El reconocimiento de sexenios y quinquenios al personal Contratado Doctor y Profesorado Colaborador.
- El reconocimiento de las retribuciones adicionales recibidas por el PDI según los baremos y criterios de cada Universidad (quinquenios para Profesorado Colaborador, Contratado Doctor y Ayudante y sexenios para Profesorado Colaborador y Contratado Doctor).

El documento no recoge la misma propuesta para los Ayudantes Doctores y Contratados Doctores Interinos.

Ante la insistencia de CCOO y el resto de la representación sindical y la actitud positiva de las Universidades, el Secretario Autonómico admitió incluir vía enmienda en el debate presupuestario en Les Corts Valencianes al Personal Contratado Doctor Interino en las mismas condiciones que al Personal Contratado Indefinido. Sin embargo, el reconocimiento de sexenios para los Ayudantes Doctores deberá negociarse en Mesa.

Por otra parte, aceptó incluir también en el texto final modificaciones de carácter técnico, como la especificación de los niveles de los complementos específicos y de destino para los Ayudantes Doctores, la redistribución de algunos conceptos en el articulado y la inclusión de la AVAP para la evaluación de sexenios, así como la corrección de ciertas erratas.

Hay que valorar positivamente este acuerdo, firmado por toda la representación sindical y el conjunto de las universidades públicas, dado que supone un avance importante respecto a la equiparación de derechos y deberes del Personal Docente e Investigador.

La parte negativa es que el reconocimiento de sexenios y quinquenios a los Ayudantes Doctores se queda para más adelante. La postura del Consell de la Generalitat Valenciana sobre los Ayudantes Doctores deja en desventaja a las universidades valencianas con respecto al resto de las universidades públicas del estado español.

En otras autonomías se le reconocen los sexenios y quinquenios a todo el personal y, por tanto la ratio sexenios y/o quinquenios por profesor que es utilizado dentro del sistema español de evaluación (tanto mediática como administrativamente) es menor en el País Valencià, dado que se impide la contabilización de los sexenios y quinquenios a una parte del personal docente e investigador.

Desde CCOO saludamos que la Administración de la Generalitat haya empezado a preocuparse de algunos de los aspectos que afectan al personal de las Universidades Públicas.

Pensamos que la Mesa del Convenio no es el lugar más adecuado para hablar de asuntos que se regulan por decreto y afectan tanto a personal funcionario como laboral.

Si la Generalitat Valenciana hubiera cumplido su compromiso de creación de una Mesa Sectorial de Universidades, se podrían tratar todas las cuestiones que hacen referencia al Personal de Universidades, tanto PDI como PAS, tanto Laboral como Funcionario, en el ámbito adecuado.

 

Amb tu, construïm el futur

 


Informe Pensiones:

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Serveis per a l'afiliació de CCOO

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png
Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.Boletín especial de CCOO


Pensiones de jubilación del régimen de clases pasivas 2016

CCOO te aporta en este número especial un resumen práctico para que tengas a mano la normativa legal vigente a que ha de atenerse la casuística que pueda producirse a la hora de la jubilación en el presente curso académico.

 

  


Resumen práctico sobre jubilación de clases pasivas: 


Si no cambian las cosas, lo peor esta por venir:

 

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO

Serveis per a l'afiliació de CCOO

.


 

Des de CCOO, creiem que, a pesar la situació actual de les universitats, la UPV hauria de reconèixer el treball i esforç realitzat pels seus treballadors al llarg d'aquests anys.

Des de CCOO, considerem per tant que la UPV hauria de:

– d'una banda, reconèixer i retribuir els mèrits docents (quinquennis) al PDI laboral com succeeix en altres universitats no solament del País Valencià sinó de tot l'estat espanyol; aquests mèrits ja es valoren i es contemplen perquè, per necessitats de gestió, el personal laboral ocupe posats de responsabilitat en diferents comissions acadèmiques que exigeixen aquest requisit per a la seua constitució;

– i d'altra banda, compensar al PDI tant laboral com a funcionari acreditat a una categoria superior la impossibilitat de promocionar sobre la base de la taxa de reposició imposada per RDL 14/2012. S'ha de lluitar perquè la taxa de reposició, que actualment correspon a una taxa de promoció interna, implique l'entrada de personal nou que garantisca el relleu generacional dins de la universitat (recordem per exemple que els TU acreditats a CU no generen una nova plaça de funcionari). Però hem de recordar que abans de res és imprescindible que es garantisca l'estabilitat de tot el personal i s'evite la precarietat laboral en la nostra universitat.

Des de CCOO, instem al fet que la UPV cerque solucions i vies consensuades per a escometre aquestes iniciatives, amb accions concretes no solament davant la nova direcció general d'Universitats sinó també dins de la nostra universitat.

Desde CCOO, creemos que, a pesar la situación actual de las universidades, la UPV debería reconocer el trabajo y esfuerzo realizado por sus trabajadores a lo largo de estos años.

Desde CCOO, consideramos por tanto que la UPV debería:

–        por una parte, reconocer y retribuir los méritos docentes (quinquenios) al PDI laboral como sucede en otras universidades no solo del País Valencià sino de todo el estado español; dichos méritos ya se valoran y se contemplan para que, por necesidades de gestión, el personal laboral ocupe puestos de responsabilidad en distintas comisiones académicas que exigen este requisito para su constitución;

–        y por otra parte, compensar al PDI tanto laboral como funcionario acreditado a una categoría superior la imposibilidad de promocionar en base a la tasa de reposición impuesta por RDL 14/2012. Se debe luchar para que la tasa de reposición, que actualmente corresponde a una tasa de promoción interna, implique la entrada de personal nuevo que garantice el relevo generacional dentro de la universidad (recordemos por ejemplo que los TU acreditados a CU no generan una nueva plaza de funcionario). Pero hemos de recordar que ante todo es imprescindible que se garantice la estabilidad de todo el personal y se evite la precariedad laboral en nuestra universidad.

Desde CCOO, instamos a que la UPV busque soluciones y vías consensuadas para acometer estas iniciativas, con acciones concretas no solo ante la nueva dirección general de Universidades sino también dentro de nuestra universidad.


Serveis per a l'afiliació de CCOO

Serveis per a l'afiliació de CCOO

 

 


 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.