EPIPF: Contingut i valoració

 

ESTATUT DEL PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ:
CONTINGUT I VALORACIÓ DE COMISSIONS OBRERES


COMISSIONS OBRERES valora positivament que finalment el Govern haja aprovat el Reial decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador pre doctoral en formació, després d'un dilatat procés de reivindicació i negociació per part del nostre sindicat i del col·lectiu afectat. La seua aprovació constitueix un important pas en la mesura que regula i aporta seguretat jurídica sobre aspectes importants de la contractació pre doctoral, però no pot ser l'últim pas: alguns dels aspectes ja acordats pel Govern al final no apareixen en el text (sou mínim transitori de 16.422 anuals i indemnització fi de contracte) i altres reivindicats fortament pel col·lectiu investigador ni tan sols s'han tingut en consideració (per exemple, les actualitzacions salarials anuals)

1.-Règim Salarial.- En aquesta matèria s'incorporen gran part de les reivindicacions sindicals i del col·lectiu. D'un costat, per a determinar els percentatges salarials aplicables al personal investigador es pren com a referència mínima la categoria corresponent al Grup 1 del personal laboral de la taula salarial recollida en el Conveni Únic del Personal Laboral de l'Administració General de l'Estat. No obstant això, ha desaparegut la garantia que, en tot cas, el salari mínim a percebre no fóra inferior a 16.422 € anuals (que ja s'estava utilitzant com a referència per a les convocatòries de 2019). Tampoc s'ha aclarit la qüestió de les possibles actualitzacions anuals, etc. Aspectes que hauran de ser abordats per a la seua millora en els pròxims processos de negociació col·lectiva.

2.-Col·laboració en tasques docents.- Finalment s'ha reduït la possibilitat de col·laborar en tasques docents fins a 180 hores durant el seu contracte (màxim 60 per any). Es tracta d'una postura intermèdia que no evita del tot la temptació que les Universitats pretenguen solucionar problemes estructurals de necessitats docents per falta de professorat derivat de les retallades de plantilla i limitacions en la taxa de reposició dels últims anys. A més, com ja vam dir, això pot suposar una activitat laboral addicional que perjudique l'activitat principal que és la investigació. En tot cas, valorem positivament que s'haja reforçat el caràcter voluntari d'aquestes col·laboracions (a petició de l'investigador i, sense que tals col·laboracions suposen un minvament de la càrrega docent del departament). No obstant això, entenem que aquesta matèria cap encara algun recorregut, tant en el nombre d'hores màximes de possible col·laboració docent, com en el règim de voluntarietat, sense perjudici que siguen aspectes la garantia dels quals puga ser objecte de posterior seguiment i millora en l'àmbit de la negociació en les pròpies Universitats.


3.-Extinció del contracte.- La nova regulació dóna una de freda i una de calenta: millora els projectes inicials en la mesura que s'estableix la pròrroga automàtica fins al quart any, exigint per a la denegació de la pròrroga anual un informe desfavorable d'avaluació motivat. Entenem que amb aquesta regulació es restringeixen notablement les possibles arbitrarietats en l'extinció del contracte abans d'hora, introduint garanties per a l'investigador –l'exigència de motivació i, per tant, el seu possible control en els tribunals-. S'ha perdut l'oportunitat, no obstant això, d'eliminar l'extinció del contracte abans dels quatre anys per la lectura de la tesi doctoral. A més d'afectar poquíssims supòsits, els primers períodes postdoctorals són contemplats per la llei com a part del procés formatiu, per la qual cosa res impedeix la culminació dels quatre anys de contracte permetent a més fer tasques complementàries de publicació i millora de currículum. Igualment, encara que s'ha millorat tècnicament, seria convenient aclarir el règim de l'acomiadament per incompliment remetent, com fa l'Estatut dels Treballadors, als incompliments greus i reiterats.


4.-Indemnització fi de contracte. En aquesta matèria creiem que s'ha desaprofitat l'oportunitat per a incorporar una indemnització fi de contracte com existeix per a altres figures contractuals laborals. Encara que la Llei de la Ciència no contemple expressament dita possibilitat tampoc la nega i haguera sigut possible i desitjable la seua incorporació. En tot cas, Comissions Obreres no renunciarà als procediments al seu abast per a aconseguir el reconeixement d'aquesta indemnització, tant en els tribunals (en l'actualitat estem pendents, com a conseqüència d'una qüestió judicial promoguda pel nostre sindicat, de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre el dret a indemnització fi de contracte al col·lectiu investigador en formació) com mitjançant la negociació col·lectiva.


En conclusió, s'han produït notables i significatius avanços, encara que queden aspectes millorables en regulació de les condicions d'ús d'un col·lectiu particularment vulnerable i precari. No oblidem, en tot cas, que la regulació que s'ha aprovat té caràcter de mínims legals que pot i deu ser objecte de millora i complementació en la negociació col·lectiva, àmbit en el qual des d'aquest moment concentrarem la nostra activitat sindical per a millorar les condicions d'ús del col·lectiu.


        Veure RD EPIPF publicat en BOE [10 pàgines PDF]

https://ep01.epimg.net/elpais/imagenes/2018/03/20/ciencia/1521569264_184529_1521639582_noticia_normal.jpg

 

EPIPF: Contenido y valoración


ESTATUTO DEL PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN:
CONTENIDO Y VALORACIÓN DE COMISIONES OBRERAS


COMISIONES OBRERAS valora positivamente que finalmente el Gobierno haya aprobado el Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador pre doctoral en formación, tras un dilatado proceso de reivindicación y negociación por parte de nuestro sindicato y del colectivo afectado. Su aprobación constituye un importante paso en la medida que regula y aporta seguridad jurídica sobre aspectos importantes de la contratación pre doctoral, pero no puede ser el último paso: algunos de los aspectos ya acordados por el Gobierno al final no aparecen en el texto (sueldo mínimo transitorio de 16.422 anuales e indemnización fin de contrato) y otros reivindicados fuertemente por el colectivo investigador ni siquiera se han tenido en consideración (por ejemplo, las actualizaciones salariales anuales)

1.-Régimen Salarial.- En esta materia se incorporan gran parte de las reivindicaciones sindicales y del colectivo. De un lado, para determinar los porcentajes salariales aplicables al personal investigador se toma como referencia mínima la categoría correspondiente al Grupo 1 del personal laboral de la tabla salarial recogida en el Convenio Único del Personal Laboral de la Administración General del Estado. Sin embargo, ha desaparecido la garantía de que, en todo caso, el salario mínimo a percibir no fuese inferior a 16.422 € anuales (que ya se estaba utilizando como referencia para las convocatorias de 2019). Tampoco se ha aclarado la cuestión de las posibles actualizaciones anuales, etc. Aspectos que habrán de ser abordados para su mejora en los próximos procesos de negociación colectiva.

2.-Colaboración en tareas docentes.- Finalmente se ha reducido  la posibilidad de colaborar en tareas docentes hasta 180 horas durante su contrato (máximo 60 por año). Se trata de una postura intermedia que no evita del todo la tentación de que las Universidades pretendan solventar problemas estructurales de necesidades docentes por falta de profesorado derivado de los recortes de plantilla y limitaciones en la tasa de reposición de los últimos años. Además, como ya dijimos, esto puede suponer una actividad laboral adicional que perjudique la actividad principal que es la investigación. En todo caso, valoramos positivamente que se haya reforzado el carácter voluntario de dichas colaboraciones (a petición del investigador y, sin que tales colaboraciones supongan una merma de la carga docente del departamento). No obstante, entendemos que esta materia cabe aún algún recorrido, tanto en el número de horas máximas de posible colaboración docente, como en el régimen de voluntariedad, sin perjuicio de que sean aspectos cuya garantía pueda ser objeto de posterior seguimiento y mejora en el ámbito de la negociación en las propias Universidades.

3.-Extinción del contrato.- La nueva regulación da una de cal y otra de arena: mejora los proyectos iniciales en la medida que se establece la prórroga automática hasta el cuarto año, exigiendo para la denegación de la prórroga anual un informe desfavorable de evaluación motivado. Entendemos que con esta regulación se restringen notablemente las posibles arbitrariedades en la extinción del contrato antes de tiempo, introduciendo garantías para el investigador –la exigencia de motivación y, por tanto, su posible control en los tribunales-. Se ha perdido la oportunidad, no obstante, de eliminar la extinción del contrato antes de los cuatro años por la lectura de la tesis doctoral. Además de afectar a poquísimos supuestos, los primeros periodos postdoctorales son contemplados por la ley como parte del proceso formativo, por lo que nada impide la culminación de los cuatro años de contrato permitiendo además realizar tareas complementarias de publicación y mejora de curriculum. Igualmente, aunque se ha mejorado técnicamente, sería conveniente aclarar el régimen del despido por incumplimiento remitiendo, como hace el Estatuto de los Trabajadores, a los incumplimientos graves y reiterados.

4.-Indemnización fin de contrato. En esta materia creemos que se ha desaprovechado la oportunidad para incorporar una indemnización fin de contrato como existe para otras figuras contractuales laborales. Aunque la Ley de la Ciencia no contemple expresamente dicha posibilidad tampoco la niega y hubiera sido posible y deseable su incorporación. En todo caso, Comisiones Obreras no va a renunciar a los procedimientos a su alcance para lograr el reconocimiento de dicha indemnización, tanto en los tribunales (en la actualidad estamos pendientes, como consecuencia de una cuestión judicial promovida por nuestro sindicato, de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el derecho a indemnización fin de contrato al colectivo investigador en formación) como mediante la negociación colectiva.

En conclusión, se han producido notables y significativos avances, aunque quedan aspectos mejorables en regulación de las condiciones de empleo de un colectivo particularmente vulnerable y precario. No olvidamos, en todo caso, que la regulación que se ha aprobado tiene carácter de mínimos legales que puede y debe ser objeto de mejora y complementación en la negociación colectiva, ámbito en el que desde este momento concentraremos nuestra actividad sindical para mejorar las condiciones de empleo del colectivo.


        Ver RD EPIPF publicado en BOE [10 páginas PDF]

https://www.agenciasinc.es/var/ezwebin_site/storage/images/noticias/aprobado-el-estatuto-del-personal-investigador-en-formacion/6452894-1-esl-MX/Aprobado-el-Estatuto-del-Personal-Investigador-en-Formacion_image_380.jpg 

Som universitat pública

 

 

 

 


Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.