PROPOSTA DEL GOVERN SOBRE L'ESTATUT DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR


El 25 d'octubre la Secretaria General d'Universitats va convocar la primera reunió de treball sobre la possible configuració i desenrotllament de l'Estatut del Personal Docent i Investigador previst en la LOMLOU.

El Secretari General d'Universitats va estimar oportú convocar en esta reunió inicial del grup de treball als Sindicats més representatius (CCOO, CSIF i UGT), a la Conferència General de Política Universitària, a la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, al Consell d'Estudiants Universitaris de l'Estat i als Consells Socials de les Universitats. El Secretari General d'Universitats va realitzar una presentació, sense aportació de cap documentació, de la situació actual de les universitats on va exposar la disminució del Personal Docent i Investigador Funcionari i l'increment del Personal Docent i Investigador Laboral, així com la proliferació de figures de professorat precàries durant els últims anys.

Els aspectes més rellevants que va exposar el Ministeri per a desenrotllar l'Estatut del Personal Docent i Investigador de les Universitats en coherència amb les funcions del sistema universitari són els següents:

a) Accés a la carrera de professorat universitari. Creació d'una nova figura de Personal Docent i Investigador Laboral amb vinculació temporal, dedicació a temps complet i duració de sis anys, en dos períodes successius de tres anys. El requisit per a l'accés a la dita figura serà la titulació de Doctor i s'eliminarà l'exigència actual d'Acreditació per una Agència de Qualitat per a la figura del Professor Ajudant Doctor, encara que el més rellevant serà l'activitat investigadora prèvia desenrotllada. La selecció serà realitzada exclusivament per la Universitat convocant de la plaça encara que es preveu la creació d'un registre nacional únic de concursos. Les Universitats desenrotllaran una avaluació interna de l'activitat docent i investigadora per a l'accés a esta figura, i als tres anys del contracte i decidiran si és procedent o no la contractació per un segon període de tres anys. Finalitzat el procés els professors hauran de superar un procés d'Acreditació per una Agència de Qualitat Externa. Durant esta etapa el professorat ha de realitzar una estada mínima de nou mesos en un altre centre en l'estranger.

b) Consolidació del professorat universitari. Manteniment de la doble via, laboral o funcionarial en funció de l'autonomia universitària reconeguda per la Constitució. Per tant, la consolidació seria, en l'àmbit del PDI Laboral, com a Professor Contractat Doctor o altres assimilades, o, en l'àmbit funcionarial, es tractaria de l'ingrés en els Cossos Docents Universitaris. En ambdós casos els processos de consolidació requeriran dos etapes, acreditació per una Agència de Qualitat i concurs públic posterior al procés d'acreditació.

c) Desenrotllament i reconeixement de carrera acadèmica horitzontal per al professorat amb vinculació permanent. Incentius salarials i reclassificació de les figures estables de professorat, després de l'avaluació externa del rendiment acadèmic. El secretari general d'Universitats ho va il·lustrar com a exemple usant com a base el nombre de sexennis d'investigació relatius aconseguits o posant de manifest la importància de la transferència de la investigació.

d) El secretari general d'Universitats va mencionar reiteradament que tots els processos d'avaluació i acreditació han de ser àgils, transparents en el seu desenrotllament i amb mecanismes estandarditzats.

e) Altres figures de professorat contractat laboral. De duració temporal i diferent dedicació:

e.1 Professor Substitut. La seua finalitat és realitzar substitucions temporals per causes sobrevingudes i cessarà la seua activitat quan finalitze la causa que va donar lloc a la contractació. Dedicació a temps complet. Retribució digna d'acord amb les activitats docent i investigadora.

e.2 Professor Associat. Professionals de reconegut prestigi amb activitat professional àmplia i reconeguda fora de l'àmbit universitari, tal com figura en la LOU.

e.3 Professor Visitant. Reformulació de la modalitat per a l'atracció de talent amb contractació laboral per un període de quatre anys i sense necessitat d'acreditació.

e.4. Professor Emèrit. Amb una formulació semblant a la contemplada actualment en la LOMLOU.


CCOO va assenyalar que molts dels problemes actuals i de l'increment de la precarietat estan relacionats amb la taxa de reposició i el canvi dels criteris d'acreditació per als Cossos Docents Universitaris així com l'excessiu rigor d'ANECA en l'acreditació de figures de professors laborals. El Secretari General d'Universitats va mencionar que està treballant perquè el Govern elimine la taxa de reposició en universitats.

A més, CCOO va instar el Secretari General d'Universitats a què s'establisca el marc de negociació adequat, en la Mesa Sectorial d'Universitats amb els representants dels treballadors per a tractar sobre l'Estatut del PDI, tal com es restablix en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, sense perjuí que el Ministeri convoque las mesas de treball que estime convenients.

CCOO també va assenyalar que l'objectiu del model de professorat presentat pel Govern és modificar per mitjà d'un Reial Decret les figures actuals de professorat laboral previstes en la LOU, amb transformacions molt importants i va sol·licitar la remissió de la documentació presentada i, a més, va manifestar que en l'exposició del Secretari General d'Universitats es va obviar que ja hi ha figures contractuals en les universitats de personal investigador (Ramón i Cajal, Juan de la Cerva, Beatriz Galindo,...).

El resum sobre el model presentat ens oferix considerables dubtes si a més no es canvia l'actual estructura i sistemes d'acreditació de l'ANECA i si no va acompanyat d'una memòria econòmica i una proposta de finançament. CCOO considera que s'ha obert novament el debat sobre l'Estatut del Personal Docent i Investigador però encara és molt prompte per a poder realitzar cap valoració del resum presentat pel secretari general d'Universitats del MCIU, excepte en allò que s'ha mencionat sobre l'eliminació de la taxa de reposició en universitats.

CCOO defén que es partisca de l'Estatut del PDI acordat en 2011, i que, abans de majors reformes, es derogue el RD 14/2012 de manera immediata.

28 d'octubre de 2018

__________________________________________________________

PROPUESTA DEL GOBIERNO SOBRE EL ESTATUTO DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR


El 25 de octubre la Secretaría General de Universidades convocó la primera reunión de trabajo sobre la posible configuración y desarrollo del Estatuto del Personal Docente e Investigador contemplado en la LOMLOU.

El Secretario General de Universidades estimó oportuno convocar en esta reunión inicial del grupo de trabajo a los Sindicatos más representativos (CCOO, CSIF y UGT), a la Conferencia General de Política Universitaria, a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, al Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado y a los Consejos Sociales de las Universidades. El Secretario General de Universidades realizó una presentación, sin aportación de ninguna documentación, de la situación actual de las universidades donde expuso la disminución del Personal Docente e Investigador Funcionario y el incremento del Personal Docente e Investigador Laboral, así como la proliferación de figuras de profesorado precarias durante los últimos años.

Los aspectos más relevantes que expuso el Ministerio para desarrollar el Estatuto del Personal Docente e Investigador de las Universidades en coherencia con las funciones del sistema universitario son los siguientes:

a) Acceso a la carrera de profesorado universitario. Creación de una nueva figura de Personal Docente e Investigador Laboral con vinculación temporal, dedicación a tiempo completo y duración de seis años, en dos periodos sucesivos de tres años. El requisito para el acceso a dicha figura será la titulación de Doctor y se eliminará la exigencia actual de Acreditación por una Agencia de Calidad para la figura del Profesor Ayudante Doctor, aunque lo más relevante será la actividad investigadora previa desarrollada. La selección será realizada exclusivamente por la Universidad convocante de la plaza aunque se prevé la creación de un registro nacional único de concursos. Las Universidades desarrollarán una evaluación interna de la actividad docente e investigadora para el acceso a esta figura, y a los tres años del contrato y decidirán si procede o no la contratación por un segundo periodo de tres años. Finalizado el proceso los profesores tendrán que superar un proceso de Acreditación por una Agencia de Calidad Externa. Durante esta etapa el profesorado debe realizar una estancia mínima de nueve meses en otro centro en el extranjero.


b) Consolidación del profesorado universitario. Mantenimiento de la doble vía, laboral o funcionarial en función de la autonomía universitaria reconocida por la Constitución. Por tanto, la consolidación sería, en el ámbito del PDI Laboral, como Profesor Contratado Doctor u otras asimiladas, o, en el ámbito funcionarial, se trataría del ingreso en los Cuerpos Docentes Universitarios. En ambos casos los procesos de consolidación requerirán dos etapas, acreditación por una Agencia de Calidad y concurso público posterior al proceso de acreditación.


c) Desarrollo y reconocimiento de carrera académica horizontal para el profesorado con vinculación permanente. Incentivos salariales y reclasificación de las figuras estables de profesorado, tras la evaluación externa del rendimiento académico. El Secretario General de Universidades lo ilustró como ejemplo usando como base el número de sexenios de investigación relativos alcanzados o poniendo de manifiesto la importancia de la transferencia de la investigación.


d) El Secretario General de Universidades mencionó reiteradamente que todos los procesos de evaluación y acreditación tienen que ser ágiles, transparentes en su desarrollo y con mecanismos estandarizados.


e) Otras figuras de profesorado contratado laboral. De duración temporal y diferente dedicación:

e.1 Profesor Sustituto. Su finalidad es realizar sustituciones temporales por causas sobrevenidas y cesará su actividad cuando finalice la causa que dio lugar a la contratación. Dedicación a tiempo completo. Retribución digna acorde con las actividades docente e investigadora.

e.2 Profesor Asociado. Profesionales de reconocido prestigio con actividad profesional amplia y reconocida fuera del ámbito universitario, tal como figura en la LOU.

e.3 Profesor Visitante. Reformulación de la modalidad para la atracción de talento con contratación laboral por un periodo de cuatro años y sin necesidad de acreditación.

e.4. Profesor Emérito. Con una formulación similar a la contemplada actualmente en la LOMLOU.


CCOO señaló que muchos de los problemas actuales y del incremento de la precariedad están relacionados con la tasa de reposición y el cambio de los criterios de acreditación para los Cuerpos Docentes Universitarios así como el excesivo rigor de ANECA en la acreditación de figuras de profesores laborales. El Secretario General de Universidades mencionó que está trabajando para que el Gobierno elimine la tasa de reposición en universidades.

Además, CCOO instó al Secretario General de Universidades a que se establezca el marco de negociación adecuado, en la Mesa Sectorial de Universidades con los representantes de los trabajadores para tratar sobre el Estatuto del PDI, tal y como se restablece en el Estatuto Básico del Empleado Público, sin perjuicio de que el Ministerio convoque las mesas de trabajo que estime convenientes.

CCOO también señaló que el objetivo del modelo de profesorado presentado por el Gobierno es modificar mediante un Real Decreto las figuras actuales de profesorado laboral contempladas en la LOU, con transformaciones muy importantes y solicitó la remisión de la documentación presentada y, además, manifestó que en la exposición del Secretario General de Universidades se obvió que ya existen figuras contractuales en las universidades de personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Beatriz Galindo,…).

El resumen sobre el modelo presentado nos ofrece considerables dudas si además no se cambia la actual estructura y sistemas de acreditación de la ANECA y si no va acompañado de una memoria económica y una propuesta de financiación.  CCOO considera que se ha abierto nuevamente el debate sobre el Estatuto del Personal Docente e Investigador pero aún es muy pronto para poder realizar ninguna valoración del resumen presentado por el Secretario General de Universidades del MCIU, excepto en lo mencionado acerca de la eliminación de la tasa de reposición en universidades.

CCOO defiende que se parta del Estatuto del PDI acordado en 2011, y que, antes de mayores reformas, se derogue el RD 14/2012 de manera inmediata.

28 de octubre de 2018

 

 

Som universitat pública

 

 

És el moment!
de recuperar els drets arrabassats

 

 

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador 79029
Alonso Pérez 79029
Julia Sánchez 77043
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

 

 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.