Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

RESULTAT DE LA MESA DE DIÀLEG SOCIAL DE FUNCIÓ PÚBLICA 28 I 29 SETEMBRE 2022

RESULTAT DE LA MESA DE DIÀLEG SOCIAL DE FUNCIÓ PÚBLICA 28 I 29 SETEMBRE 2022

Després de dos dies de negociacions, el Govern ha traslladat una proposta definitiva a les organitzacions sindicals. Aquesta nova proposta inclou un bloc salarial i un altre de millora de condicions laborals que hem anat reivindicant històricament.

En matèria salarial

L’Acord inclouria els anys 2022, 2023 i 2024, tal com hem reivindicat, i representa un increment acumulat del 9’80% desglossada de la següent manera:

. El 2022 es tancaria amb un increment salarial del 3’5% afegint, al 2% recollit en els PGE 2022, un 1’5%, que es pagarà amb una sola paga compensatòria abans de cap d’any.

. En el 2023 seria del 2’5% amb una clàusula salarial del 0’5% si l’increment retributiu del 2022 i el 2023 haguera quedat per davall de l’IPC harmonitzat d’aqueixos dos anys, més un 0’5% addicional en el cas d’aconseguir un determinat increment del PIB nominal.

. En el 2024 seria del 2%, afegint un 0,5% més si l’increment retributiu dels tres anys fora inferior a l’IPC acumulat.

 

La resta de matèries que s’inclouen en la proposta i que afecten el conjunt de AAPP, inclòs el sector públic empresarial, són les següents:

. Eliminació de la limitació que impedeix la implantació plena de les 35 hores setmanals.

. Plena aplicació de la classificació professional de l’article 76 del TREBEP

. Aplicació de la classificació professional adaptada a les noves titulacions (grup B).

. Derogació de les retallades del Reial decret llei 20/2012.

. Jubilació anticipada.

. Taxa reposició

. Implementació de les mesures d’igualtat.

. Negociació sindical de la digitalització i modernització de les administracions públiques.

. Negociació de l’atracció i retenció del talent en les AAPP.

 

Respecte a l’Administració General de l’Estat:

. Posada en marxa efectiva del teletreball.

. Negociació del contingut de la Llei de Funció Pública AGE.

. Retribucions i negociació col·lectiva per al personal del Servei Exterior.

. Revisió del model de centres penitenciaris i RPT.

. Revisió de les despeses de desplaçament.

 

Per a vigilar el compliment del possible acord, es crearà una comissió de seguiment.

En aquests moments, CCOO portarà als seus òrgans de direcció la proposta del Govern per a prendre la nostra decisió de signar o no l’acord plantejat.

En qualsevol cas, aquest seria un primer bloc de matèries que s’implementaran de manera immediata, però sense tancar la negociació de la resta de matèries que venim demandant.

RESULTADO DE LA MESA DE DIÁLOGO SOCIAL DE FUNCIÓN PÚBLICA 28 Y 29 SEPTIEMBRE 2022

Después de dos días de negociaciones, el Gobierno ha trasladado una propuesta definitiva a las organizaciones sindicales. Esta nueva propuesta incluye un bloque salarial y otro de mejora de condiciones laborales que hemos ido reivindicando históricamente.

En materia salarial

El Acuerdo incluiría los años 2022, 2023 y 2024, tal y como hemos reivindicado, y representa un incremento acumulado del 9’80% desglosada de la siguiente manera:

. El 2022 se cerraría con un incremento salarial del 3’5 % añadiendo, al 2% recogido en los PGE 2022, un 1’5 %, que se pagará con una sola paga compensatoria antes de fin de año.

. En el 2023 sería del 2’5% con una cláusula salarial del 0’5% si el incremento retributivo del 2022 y el 2023 hubiera quedado por debajo del IPC armonizado de esos dos años, más un 0’5% adicional en el caso de alcanzar un determinado incremento del PIB nominal.

. En el 2024 sería del 2%, añadiendo un 0,5% más si el incremento retributivo de los tres años fuese inferior al IPC acumulado.

 

El resto de materias que se incluyen en la propuesta y que afectan al conjunto de AAPP, incluido el sector público empresarial, son las siguientes:

. Eliminación de la limitación que impide la implantación plena de las 35 horas semanales.

. Plena aplicación de la clasificación profesional del artículo 76 del TREBEP

. Aplicación de la clasificación profesional adaptada a las nuevas titulaciones (grupo B).

. Derogación de los recortes del Real Decreto Ley 20/2012.

. Jubilación anticipada.

. Tasa reposición

. Implementación de las medidas de igualdad.

. Negociación sindical de la digitalización y modernización de las administraciones públicas.

. Negociación de la atracción y retención del talento en las AAPP.

 

Respecto a la Administración General del Estado:

. Puesta en marcha efectiva del teletrabajo.

. Negociación del contenido de la Ley de Función Pública AGE.

. Retribuciones y negociación colectiva para el personal del Servicio Exterior.

. Revisión del modelo de centros penitenciarios y RPT.

. Revisión de los gastos de desplazamiento.

 

Para vigilar el cumplimiento del posible acuerdo, se creará una comisión de seguimiento.

En estos momentos, CCOO llevará a sus órganos de dirección la propuesta del Gobierno para tomar nuestra decisión de firmar o no el acuerdo planteado.

En cualquier caso, este sería un primer bloque de materias que se implementarán de manera inmediata, pero sin cerrar la negociación del resto de materias que venimos demandando.