Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

La UPV obri els seus Centres sense Prevenció

El divendres 5 de juny de 2020, a la vesprada, una vegada finalitzada la jornada laboral, des de Gerència es va remetre correu electrònic donant l’ordre de l’obertura d’Escoles i Facultats per al dimarts 9 de juny, a les 09.00 hores, amb el personal Coordinador, Ajudant i Auxiliar de serveis dels Punts d’Informació, ampliant al dia 11 de juny l’obertura de la resta de serveis de les Escoles i Facultats.

Tot això sense elaborar l’obligatori Pla d’activitat, ni seguir els requeriments del “Protocol intern d’actuació davant l’activació de l’alerta sanitària per Coronavirus SARS-Cov-2”, aprovat pel Comitè de Seguretat i Salut el 19 de maig.

D’una banda tenim treballant sense descans al conjunt del sistema preventiu de la Universitat (Vicerectorat, Direccions d’Àrea, Serveis de Manteniment, Infraestructures i Medi ambient, SIPSL, Delegades i delegats de prevenció), que s’esforcen tots els dies revisant i adequant els Plans d’activitat, de totes les unitats de la Universitat que els presenten, perquè el personal de la comunitat universitària es puga incorporar al treball presencial amb les millors condicions i mesures de seguretat.

I d’un altre costat hem d’Escoles i Facultats inicien les seues activitats, sense Pla d’activitat, sense prevenció, sense control, sense preparar els espais de treball, sense informar i formar al seu personal sobre com ha d’actuar en aquesta nova situació, què poden fer i què no han de fer, fiant-lo tot al bon fer del personal dels Punts d’informació dels Centres i sense l’obligatòria informació prèvia al personal delegat de prevenció.

L’ordre de Gerència diu estar d’acord amb el “Protocol intern d’actuació davant l’activació de l’alerta sanitària per Coronavirus SARS-Cov-2”, aprovat pel Comitè de Seguretat i Salut, no obstant això no és així, perquè en el protocol s’estableix l’obligació de realitzar els Plans d’activitat específics de cada unitat, previs a l’inici de les activitats presencials, per a garantir la protecció i prevenció del personal que integra la comunitat universitària.

Existeix una greu descoordinació entre el sistema preventiu de la Universitat, que està treballant amb summa diligència, cuidant cada aspecte de la reincorporació presencial i segura al treball i l’ordre d’obertura de Centres, que es troba al marge de la normativa i regles que la pròpia Universitat s’ha donat a si mateixa.

Considerem que en l’actual situació d’alerta i prevenció de cara a la pandèmia de Coronavirus, hem de ser molt més acurats i humans amb el personal de la comunitat universitària, per la qual cosa fins que no s’aproven els Plans d’activitat d’Escoles i Facultats, amb unes Instruccions clares sobre com desenvolupar el treball en els Punts d’Informació, que garantisca la seguretat i salut d’aquest personal, no s’ha d’incorporar, ni exposar-se a possibles contagis per la urgència i improvisació de les ordres transmeses des de Gerència.

  https://cadenaser00.epimg.net/ser/imagenes/2020/05/14/radio_jerez/1589443117_939079_1589443930_noticia_normal.jpg

 

La UPV abre sus Centros sin Prevención

El viernes 5 de junio de 2020, por la tarde, una vez finalizada la jornada laboral, desde Gerencia se remitió correo electrónico dando la orden de la apertura de Escuelas y Facultades para el martes 9 de junio, a las 09:00 horas, con el personal Coordinador, Ayudante y Auxiliar de servicios de los Puntos de Información, ampliando al día 11 de junio la apertura del resto de servicios de las Escuelas y Facultades.
Todo ello sin elaborar el obligatorio Plan de actividad, ni seguir los requerimientos del “Protocolo interno de actuación ante la activación de la alerta sanitaria por Coronavirus SARS-Cov-2”, aprobado por el Comité de Seguridad y Salud el 19 de mayo.

Por un lado tenemos trabajando sin descanso al conjunto del sistema preventivo de la Universitat (Vicerrectorado, Direcciones de Área, Servicios de Mantenimiento, Infraestructuras y Medio ambiente, SIPSL, Delegadas y delegados de prevención), que se esfuerzan todos los días revisando y adecuando los Planes de actividad, de todas las unidades de la Universitat que los presentan, para que el personal de la comunidad universitaria se pueda incorporar al trabajo presencial con las mejores condiciones y medidas de seguridad.

Y de otro lado tenemos que Escuelas y Facultades inician sus actividades, sin Plan de actividad, sin prevención, sin control, sin preparar los espacios de trabajo, sin informar y formar a su personal sobre cómo debe actuar en esta nueva situación, qué pueden hacer y qué no deben hacer, fiándolo todo al buen hacer del personal de los Puntos de información de los Centros y sin la obligatoria información previa al personal delegado de prevención.

La orden de Gerencia dice estar de acuerdo con el “Protocolo interno de actuación ante la activación de la alerta sanitaria por Coronavirus SARS-Cov-2”, aprobado por el Comité de Seguridad y Salud, sin embargo no es así, pues en el protocolo se establece la obligación de realizar los Planes de actividad específicos de cada unidad, previos al inicio de las actividades presenciales, para garantizar la protección y prevención del personal que integra la comunidad universitaria.

Existe una grave descoordinación entre el sistema preventivo de la Universitat, que está trabajando con suma diligencia, cuidando cada aspecto de la reincorporación presencial y segura al trabajo y la orden de apertura de Centros, que se encuentra al margen de la normativa y reglas que la propia Universitat se ha dado a si misma.

Consideramos que en la actual situación de alerta y prevención de cara a la pandemia de Coronavirus, debemos ser mucho más cuidadosos y humanos con el personal de la comunidad universitaria, por lo que hasta que no se aprueben los Planes de actividad de Escuelas y Facultades, con unas Instrucciones claras sobre cómo desarrollar el trabajo en los Puntos de Información, que garantice la seguridad y salud de este personal, no se debe incorporar, ni exponerse a posibles contagios por la premura e improvisación de las órdenes transmitidas desde Gerencia.