Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Mesa negociació PDI – Acords PDI

 

Procediment per a la renovació del professorat associat en la UPV

Ens ha arribat a CCOO el descontentament generalitzat entre el professorat associat quant a com s’està duent a terme per part d’alguns departaments, la no renovació dels contractes per al pròxim curs 2020-2021. I per això cal assenyalar:

– Que en la Mesa de negociació del PDI celebrada el passat 09-05-2020 es va acordar el “Procediment per a la Renovació del Professorat Associat en la UPV” i, que el passat 28-05-2020 va ser aprovat pel Consell de Govern. Si bé, cal aclarir que la Disposició final del procediment estableix la seua entrada en vigor l’endemà de la seua publicació en el BOUPV, acte que encara no s’ha produït. Per tant, el procediment no es troba actualment en vigor.

Disposició final.

El present Procediment per a la renovació del professorat associat a la Universitat Politècnica de València entrarà en vigor l’endemà al de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València (BOUPV).

Quant al procediment aprovat, CCOO creu que l’acord era necessari i com en altres acords negociats amb l’administració, hi ha aspectes que no ens satisfan, però considerem important fer aqueix pas cap avant, a fi de disposar d’uns criteris únics que garantisquen l’equitat dins de la UPV.

Disposició derogatòria.

Queden derogades totes aquelles disposicions d’igual o inferior rang que s’oposen al que s’estableix en aquest Procediment.

Pots descarregar els documents aprovats en aquests enllaços:

Certificat del Secretari General sobre l’acord d’aprovació del procediment

Procediment per a la renovació del professorat associat

Procediment – Annex tècnic

Des de CCOO som conscients de la situació desfavorable que està travessant el professorat associat de la UPV i, acollint-nos al procediment aprovat, pendent de la seua publicació, volem destacar alguns aspectes importants addicionals en suport al personal afectat, sobre la valoració que realitzen els departaments per a la renovació dels contractes del professorat associat.

  • Sol·licitar al departament que es tinguen en compte les enquestes dels últims quatre anys, incloent la d’aquest mateix curs, d’acord amb el que s’estableix en l’article 3.2.a. del procediment.
  • El professor associat està en el seu dret, prèvia sol·licitud al departament, a ser informat del valor que té assignat en els diferents criteris que s’avaluen: enquestes, experiència docent i el IAD.
  • En l’Annex tècnic s’especifica com s’obté el IAD modificat. En CCOO podem ajudar-te en el càlcul i les comprovacions oportunes.

Finalment, recordar al Servei de Recursos Humans que segons l’article 3.6 del procediment, ha de comunicar al Comitè d’Empresa la no renovació dels contractes.

 

Procedimiento para la renovación del profesorado asociado en la UPV

Nos ha llegado a CCOO el descontento generalizado entre el profesorado asociado en cuanto a cómo se está llevando a cabo por parte de algunos departamentos, la no renovación de los contratos para el próximo curso 2020-2021.  Y por ello es preciso señalar:

– Que en la Mesa de negociación del PDI celebrada el pasado 09-05-2020 se acordó el “Procedimiento para la Renovación del Profesorado Asociado en la UPV” y, que el pasado 28-05-2020 fue aprobado por el Consejo de Gobierno.  Si bien, hay que aclarar que la Disposición final del procedimiento establece su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el BOUPV, acto que todavía no se ha producido. Por tanto, el procedimiento no se encuentra actualmente en vigor.

Disposición final.

El presente Procedimiento para la renovación del profesorado asociado en la Universitat Politècnica de València entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València (BOUPV).

 

En cuanto al procedimiento aprobado, CCOO cree que el acuerdo era necesario y como en otros acuerdos negociados con la administración, hay aspectos que no nos satisfacen, pero consideramos importante dar ese paso hacia delante, en aras de disponer de unos criterios únicos que garanticen la equidad dentro de la UPV.

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en este Procedimiento.

Puedes descargar los documentos aprobados en estos enlaces:

Certificado del Secretario General sobre el acuerdo de aprobación del procedimiento

Procedimiento para la renovación del profesorado asociado

Procedimiento – Anexo técnico

Desde CCOO somos conscientes de la situación desfavorable que está atravesando el profesorado asociado de la UPV y, acogiéndonos al procedimiento aprobado, pendiente de su publicación, queremos destacar algunos aspectos importantes adicionales en apoyo al personal afectado, sobre la valoración que realicen los departamentos para la renovación de los contratos del profesorado asociado.

  • Solicitar al departamento que se tengan en cuenta las encuestas de los últimos cuatro años, incluyendo la de este mismo curso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2.a. del procedimiento.
  • El profesor asociado está en su derecho, previa solicitud al departamento, a ser informado del valor que tiene asignado en los distintos criterios que se evalúan: encuestas, experiencia docente e IAD.
  • En el Anexo técnico se especifica cómo se obtiene el IAD modificado. En CCOO podemos ayudarte en el cálculo y las comprobaciones oportunas.

Por último, recordar al Servicio de Recursos Humanos que según el artículo 3.6  del procedimiento, debe comunicar al Comité de Empresa la no renovación de los contratos.