Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Condicions laborals

 

Ahir, dilluns 11 de juny de 2018, es va celebrar una reunió de la Comissió de Seguiment de la Carrera Professional. Anem a seguir l’ordre del dia de la reunió:

* Informació dels reconeixements de progressió pla avaluació 2017/2018.

L’Administració informa que ja s’han fet tots els reconeixements de les progressions corresponents a l’any 2017 i les de l’any 2018 estan pràcticament ja al dia.

* Tractament de les situacions de IT a l’efecte dels terminis de la sol.licitud i efectes econòmics de la mateixa.

L’Administració ens planteja que quan una persona estiga de baixa i haja de progressar, no començaran a comptar els terminis de sol.licitud de la progressió fins al dia de reingrés al treball.

El reconeixement de la progressió es farà des del primer dia que es tenia dret a progressar, però el pagament no serà retroactiu.

Aquesta afirmació va generar un debat, ja que des de la part sindical no entenem per què no s’apliquen els drets econòmics des del primer dia.

CCOO sol.licitarà la inclusió d’un punt en l’ordre del dia per a la següent Mesa de Negociació per a parlar de la retroactivitat de les millores salarials en situació de IT. La nostra proposta serà que es reconeguen els efectes econòmics de tot tipus de millores salarials durant la situació de baixa laboral (progressió en la Carrera Professional, compliment de Triennis, pujades salarials, etc.) des del dia del compliment i no des del dia de l’alta.

* Reconeixement carrera professional situació d’excedència automàtica en prendre possessió categoria/escala.

En principi, la Universitat no reconeixia la presa de possessió de la plaça en la qual es quedaven en excedència com a servei actiu, per tant no els sumava el temps treballat com a personal interí a la seua carrera professional.

A instàncies de CCOO, l’Administració va revisar els casos de totes aquelles persones que havien pres possessió de dues places en diferent categoria el mateix dia, quedant en excedència automàtica en una d’elles, i ja se’ls ha reconegut els anys de Carrera Professional que els corresponien.

* Reconeixement nou enquadrament de personal que promociona.

Totes aquelles persones que hagen promocionat últimament i estiguen esperant el seu nou enquadrament o adaptació a la Carrera Professional, han de rebre en un curt període de temps la resolució del Rector en la qual se li comunicarà el seu nou GDP i, si escau, se li reconeixerà el Complement Compensatori corresponent.

* Informació de la consulta efectuada a la Generalitat Valenciana sobre reconeixement període prestat en un altre Grup/Subgrup diferent al que accedeix com a funcionari de carrera en la UPV.

L’Administració ens va informar que s’havia fet una consulta a la GVA sobre aquest assumpte, ja que hi ha diverses sentències en la Generalitat que reconeixen el dret al fet que siguen comptats els anys com a personal fix en altres administracions per a la Carrera Professional.

Sembla probable que hi haja un canvi de criteri en la Generalitat sobre aquestes situacions i, si és així, serà aplicable en la UPV.

* Informació reclamacions a les adaptacions de la carrera professional.

L’Administració ens informa que va a contestar a totes les reclamacions interposades pel personal interí de la UPV de manera negativa. Al.leguen que no es pot pagar el complement de Carrera Professional fins que no s’aprove en la GVA. La contestació de la Universitat obri la via del recurs davant els tribunals.

Quant al personal funcionari de carrera que va ser interí en un altre grup i no va poder aprovar l’oposició en el grup en què va fer el interinatje, l’Administració diu que tampoc pot reconèixer-los aqueixos anys, encara que foren prestats en categories professionals extingides.

CCOO li va plantejar a l’Administració de la UPV que presentaria per escrit una proposta perquè s’explicaren en la Carrera Professional els anys prestats en altres grup com a personal interí.

* Carrera professional de funcionaris d’altres administracions públiques que ocupen llocs de lliure designació.

L’Administració va reconèixer, que per error, se’ls va reconèixer el dret al cobrament de la Carrera Professional a dues persones que ocupen llocs en la UPV com a Personal de Lliure Designació.

Com hi ha controvèrsia sobre si tenen dret o no a percebre el complement de Carrera Professional, l’Administració anuncia que remetrà aquests expedients al Servei Jurídic de la Universitat perquè valore les decisions a prendre en aquests casos.

Des de CCOO ens comprometem a seguir presentant propostes amb la intenció que cada vegada s’incloga a més personal i en millors condicions dins de la Carrera Professional, amb l’objectiu final que hi haja Carrera Professional per a tota la Plantilla del PAS.

                                                                                  

Ayer, lunes 11 de junio de 2018, se celebró una reunión de la Comisión de Seguimiento de la Carrera Profesional. Vamos a seguir el orden del día de la reunión:

* Información de los reconocimientos de progresión plan evaluación 2017/2018.

La Administración informa que ya se han hecho todos los reconocimientos de las progresiones correspondientes al año 2017 y las del año 2018 están prácticamente ya al día.

* Tratamiento de las situaciones de IT a efectos de los plazos de la solicitud y efectos económicos de la misma.

La Administración nos plantea que cuando una persona esté de baja y tenga que progresar, no empezarán a contar los plazos de solicitud de la progresión hasta el día de reingreso al trabajo.

El reconocimiento de la progresión se hará desde el primer día que se tenía derecho a progresar, pero el pago no será retroactivo.

Esta afirmación generó un debate, ya que desde la parte sindical no entendemos por qué no se aplican los derechos económicos desde el primer día.

CCOO solicitará la inclusión de un punto en el orden del día para la siguiente Mesa de Negociación para hablar de la retroactividad de las mejoras salariales en situación de IT. Nuestra propuesta será que se reconozcan los efectos económicos de todo tipo de mejoras salariales durante la situación de IT (progresión en la Carrera Profesional, cumplimiento de Trienios, subidas salariales, etc.) desde el día del cumplimiento y no desde el día del alta.

* Reconocimiento carrera profesional situación de excedencia automática al tomar posesión categoría/escala.

En principio, la Universitat no reconocía la toma de posesión de la plaza en la que se quedaban en excedencia como servicio activo, por lo tanto no les sumaba el tiempo trabajado como personal interino a su carrera profesional.

A instancia de CCOO, la Administración revisó los casos de todas aquellas personas que habían tomado posesión de dos plazas en distinta categoría el mismo día, quedando en excedencia automática en una de ellas, y ya se les ha reconocido los años de Carrera Profesional que les correspondían.

* Reconocimiento nuevo encuadramiento de personal que promociona.

Todas aquellas personas que hayan promocionado últimamente y estén esperando su nuevo encuadramiento o adaptación a la Carrera Profesional, deben recibir en un corto período de tiempo la resolución del Rector en la que se le comunicará su nuevo GDP y, en su caso, se le reconocerá el Complemento Compensatorio correspondiente.

* Información de la consulta efectuada a la Generalitat Valenciana sobre reconocimiento periodo prestado en otro Grupo/Subgrupo diferente al que accede como funcionario de carrera en la UPV.

La Administración nos informó que se había hecho una consulta a la GVA sobre este asunto, ya que hay varias sentencias en la Generalitat que reconocen el derecho a que sean contados los años como personal fijo en otras administraciones para la Carrera Profesional.

Parece probable que haya un cambio de criterio en la Generalitat sobre estas situaciones y, si es así, será de aplicación en la UPV.

* Información reclamaciones a las adaptaciones de la carrera profesional.

La Administración nos informa que va a contestar a todas las reclamaciones interpuestas por el personal interino de la UPV de manera negativa. Alegan que no se puede pagar el complemento de Carrera Profesional hasta que no se apruebe en la GVA. La contestación de la Universitat abre la vía del recurso ante los tribunales.

En cuanto al personal funcionario de carrera que fue interino en otro grupo y no pudo aprobar la oposición en el grupo en que hizo el interinaje, la Administración dice que tampoco puede reconocerles esos años, aunque fueran prestados en categorías profesionales extinguidas.

CCOO le planteó a la Administración de la UPV que presentaría por escrito una propuesta para que se contaran en la Carrera Profesional los años prestados en otros grupo como personal interino.

* Carrera profesional de funcionarios de otras administraciones públicas que ocupan puestos de libre designación.

La Administración reconoció, que por error, se les reconoció el derecho al cobro de la Carrera Profesional a dos personas que ocupan puestos en la UPV como Personal de Libre Designación.

Como hay controversia sobre si tienen derecho o no a percibir el complemento de Carrera Profesional, la Administración anuncia que remitirá estos expedientes al Servicio Jurídico de la Universitat para que valore las decisiones a tomar en estos casos.

Desde CCOO nos comprometemos a seguir presentando propuestas con la intención de que cada vez se incluya a más personal y en mejores condiciones dentro de la Carrera Profesional, con el objetivo final de que haya Carrera Profesional para toda la Plantilla del PAS.