Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Ens ha arribat a CCOO l’esborrany de la Instrucció de Gerència per a la incorporació progressiva del personal assignat a centres i departaments. Fase preparatòria de la nova normalitat, que ve a desenvolupar els Criteris generals del Pla d’incorporació progressiva del personal de la Universitat Politècnica de València d’acord amb les fases del “Pla per a la transició cap a una nova normalitat”, aprovat en la passada Mesa General de negociació extraordinària el 26 i 27-05-2020.

 

Esborrany de la Instrucció de Gerència

 

Criteris generals del Pla d’incorporació progressiva del personal

 

L’esborrany s’ha remès als centres i departaments perquè facen les al·legacions que consideren.

 

CCOO ha presentat escrit a la Gerència, reivindicant el dret a poder presentar les al·legacions a l’esborrany, ja que la instrucció ve a regular la incorporació progressiva i gradual del personal treballador que és representat per les diferents organitzacions sindicals de la UPV.

 

Sol·licitud de CCOO per a Mesa PAS-PI

 

Feta una primera revisió de la instrucció ens ha cridat l’atenció, que més que mai és d’essencial necessitat que el personal de les Unitats d’Informació, Coordinadors, ajudants i auxiliars de serveis, hagen d’incorporar-se al seu lloc de treball per a realitzar com a funcions principals: el control d’accessos, done suport sol·licitud i lliurament del material d’equips de protecció individual-EPI, suport a la unitat d’infraestructura i manteniment, distribució de correu i atenció i informació.

Ací es veu clarament que aquest personal no solament s’ocupa d’obrir i tancar portes, com ens indicava l’administració quan intentava justificar perquè no cobrien les vacants de les Unitats d’Informació, al que CCOO s’oposava rotundament.

Ens consta que, malgrat la falta de valoració i suport de l’administració al personal de les Unitats d’Informació, aquestes treballadores i treballadors compliran amb totes les seues obligacions.

CCOO valora la labor que exerceixen i per això exigim a la Universitat, que es cobrisquen les places vacants d’aquestes Unitats per personal funcionari interí sense limitació de temps, perquè puguen dur a terme degudament les seues tasques.

    https://ccoo.upv.es/images/stories/Salud/2020-05-20_Desescalada-01.jpg

 Nos ha llegado a CCOO el borrador de la Instrucción de Gerencia para la incorporación progresiva del personal asignado a centros y departamentos. Fase preparatoria de la nueva normalidad, que viene a desarrollar los Criterios generales del Plan de incorporación progresiva del personal de la Universitat Politècnica de València de acuerdo con las fases del “Plan para la transición hacia una nueva normalidad”, aprobado en la pasada Mesa General de negociación extraordinaria el 26 y 27-05-2020.

 

Borrador de la Instrucción de Gerencia

 

Criterios generales del Plan de incorporación progresiva del personal

 

El borrador se ha remitido a los centros y departamentos para que hagan las alegaciones que consideren.


CCOO ha presentado escrito a la Gerencia, reivindicando el derecho a poder presentar las alegaciones al borrador, ya que la instrucción viene a regular la incorporación progresiva y gradual del personal trabajador que es representado por las distintas organizaciones sindicales de la UPV.

 

Solicitud de CCOO para Mesa PAS-PI

 

Hecha una primera revisión de la instrucción nos ha llamado la atención, que más que nunca es de esencial necesidad que el personal de las Unidades de Información, Coordinadores, ayudantes y auxiliares de servicios, tengan que incorporarse a su puesto de trabajo para realizar como funciones principales: el control de accesos, apoyo solicitud y entrega del material de equipos de protección individual-EPI, apoyo a la unidad de infraestructura y mantenimiento, distribución de correo y atención e información.

Aquí se ve claramente que este personal no sólo se ocupa de abrir y cerrar puertas, como nos indicaba la administración cuando intentaba justificar porque no cubrían las vacantes de las Unidades de Información, a lo que CCOO se oponía rotundamente.

Nos consta que, pese a la falta de valoración y apoyo de la administración al personal de las Unidades de Información, estas trabajadoras y trabajadores van a cumplir con todas sus obligaciones.

CCOO valora la labor que desempeñan y por eso exigimos a la Universitat, que se cubran las plazas vacantes de estas Unidades por personal funcionario interino sin limitación de tiempo, para que puedan llevar a cabo debidamente sus tareas.