Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Condicions econòmiques

 

La modificació dels articles 48 i 50 de l’EBEP (i per tant de tota la normativa en paral•lel en el si de les CCAA i, en el nostre cas, Universitats), en virtut del RDL 20/2012, art. 8.1 i 2, no pot aplicar-se amb caràcter retroactiu, per la qual cosa no pot afectar a aquell personal que havent complit els 15 anys de servei o més, hagueren causat dret a gaudir dels dies addicionals de vacances que li correspongueren, de conformitat amb la legislació anteriorment aplicable al RDL 20/2012.

Aquesta interpretació és conforme amb el que es disposa en la Disposició Addicional 1 del propi RDL 20/2012 en virtut del com el que es disposa en aquest Reial decret-llei sobre vacances i dies d’assumptes propis, dies addicionals als dies de lliure disposició o de similar naturalesa, no impedeix que el personal funcionari gaudisca dels dies corresponents als anys 2012, 2013, 2014 i d’ara endavant, conforme a la normativa vigent fins a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret-llei.

El fet que el permís per dies addicionals de vacances haja desaparegut de l’art. 48 de l’EBEP no significa que haja desaparegut el que es va reportar amb el pas del temps al llarg de tota una carrera administrativa, perquè açò implicaria predicar certa retroactividad del RD 20/2012, que no és admissible en el  nostre dret doncs aquesta retroactividad hauria de constar expressament. En el mateix sentit hem d’entendre-ho aplicable als dies d’assumptes propis que es reportaven en funció del nombre de triennis perfeccionats.

Aquesta tesi la manté el Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 6 de Bilbao de data 14 de març de 2014, en concret un supòsit semblant, igual que el Jutjat Central del Contenciós Administratiu Nº 12 i Jutjat del Contenciós Administratiu Nº 27 de Madrid, la Sala del Contenciós del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i uns altres, respecte a la irretroactividad d’abonament de la part proporcional de la paga extra reportada amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’esmentat RDL 20/2012.

Per tot l’exposat i en l’ànim de no judicalitzar aquest assumpte, la Secció Sindical de Comissions Obreres va sol·licitar resoldre aquesta qüestió en l’última Mesa del PAS, no obstant açò la resposta de l’Administració va ser negativa

Des de CCOO hem presentat diverses reclamacions “testimoni” reclamant aquests drets, amb l’objectiu de demanar l’extensió a tota la plantilla quan es resolguen positivament, de manera que es restituïsca a cada empleat de la nostra Universitat, segons el seu cas personal, els dies canosos per antiguitat al fet que es tinguera dret en el moment d’entrada en vigor del RDL, per tractar-se d’un dret prèviament consolidat.

Reclamacions presentades