Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Condicions econòmiques

 

FORMULARI ONLINE DE QUEIXA A CONSELLERIA PER RETRIBUCIONS ADDICIONALS

Estimat/a company/a,

Davant els nuls resultats que està tenint l’equip rectoral perquè el Consell aprove el decret que permeta que se’ns paguen les retribucions addicionals abans que acabe l’any, independentment d’altres accions a prendre, pensem que una mesura de pressió directa davant la Conselleria d’Educació és que cadascun de nosaltres/as envie una queixa personal al portal

https://www.gva.es/va/web/atencio_ciutadania/inicio/mi_opinion_cuenta/mop_envio_mail_innovacion

amb:

Tipus de missatge: Consultes
Sector: Professors
Tema: Universitats

Assupmte: Retribucions addicionals PDI UPV

El contingut del missatge pot ser el del model que t’enviem en el fitxer adjunt (adaptat si vols a les teues condicions) o el que cregues convenient.

Si aconseguim que milers de consultes inunden, i fins i tot bloquegen aquest portal, igual s’adonen que milers de treballadors i treballadores del sector de l’ensenyament estan cabrejats amb la seua gestió de l’assumpte i que alguna cosa no estan fent bé i aproven el decret la setmana que ve a tot estirar.

T’animem aleshores a enviar aquesta consulta al portal indicat.

Si la setmana que ve no aproven el decret, i no t’han contestat, caldria tornar a enviar la consulta, actualitzada, i amb més cabreig encara ja que això suposaria quasi amb tota seguretat que no es cobraran enguany aquests complements retributius.

(ADJUNTO)

Soc professor/a de la Universitat Politècnica de València i m’acabe d’assabentar que per primera vegada en quasi 20 anys no cobraré les retribucions addicionals, que any rere any he vingut cobrant, en compliment del Decret 174/2002, de 15 d’octubre del Govern Valencià. L’equip rectoral de la UPV ens ha informat que el motiu és que el Govern de la Generalitat Valenciana no ha aprovat ni publicat el decret corresponent perquè la UPV puga pagar aquestes retribucions.

Tenint en compte que aquestes retribucions addicionals suposen el 10% del meu sou aproximadament, espere que entenguen la meua preocupació per aquesta possible baixada brutal del meu salari, sent l’objecte de la meua consulta el demanar informació sobre quan pensa el Govern de la Generalitat aprovar aquest decret i si donarà temps al fet que cobre aquestes retribucions enguany.

Esperant la seua resposta i confiant que el Govern de la Generalitat aprove aquest decret en temps, com ha fet els anys anteriors,

Atentament,

FORMULARIO ONLINE DE QUEJA A CONSELLERÍA POR RETRIBUCIONES ADICIONALES

Estimado/a compañero/a,

Ante los nulos resultados que está teniendo el equipo rectoral para que el Consell apruebe el decreto que permita que se nos paguen las retribuciones adicionales antes de que acabe el año, independientemente de otras acciones a tomar, pensamos que una medida de presión directa ante la Conselleria d’Educació es que cada uno de nosotros/as envíe una queja personal al portal

https://www.gva.es/va/web/atencio_ciutadania/inicio/mi_opinion_cuenta/mop_envio_mail_innovacion

con:

Tipus de missatge: Consultes
Sector: Professors
Tema: Universitats

Assupmte: Retribuciones adicionales PDI UPV

El contenido del mensaje puede ser el del modelo que te enviamos en el fichero adjunto (adaptado si quieres a tus condiciones) o el que creas conveniente.

Si conseguimos que miles de consultas inunden, e incluso bloqueen este portal, igual se dan cuenta de que miles de trabajadores y trabajadoras del sector de la enseñanza están cabreados con su gestión del asunto y de que algo no están haciendo bien y aprueban el decreto la semana que viene todo lo más.

Te animamos pues a que envíes esta consulta al portal indicado.

Si la semana que viene no aprueban el decreto, y no te han contestado, habría que volver a enviar la consulta, actualizada, y con más cabreo aún ya que eso supondría casi con toda seguridad que no se cobrarán este año estos complementos retributivos.

(ADJUNTO)

 Soy profesor/a de la Universitat Politècnica de València y me acabo de enterar que por primera vez en casi 20 años no voy a cobrar las retribuciones adicionales, que año tras año he venido cobrando, en cumplimiento del Decreto 174/2002, de 15 de octubre del Gobierno Valenciano. El equipo rectoral de la UPV nos ha informado de que el motivo es que el Govern de la Generalitat Valenciana no ha aprobado ni publicado el decreto correspondiente para que la UPV pueda pagar estas retribuciones.

Teniendo en cuenta que estas retribuciones adicionales suponen el 10% de mi sueldo aproximadamente, espero que entiendan mi preocupación por esta posible bajada brutal de mi salario, siendo el objeto de mi consulta el pedir información de cuándo piensa el Govern de la Generalitat aprobar dicho decreto y si dará tiempo a que cobre estas retribuciones este año.

Esperando su respuesta y confiando que el Govern de la Generalitat apruebe dicho decreto en tiempo, como ha venido haciendo los años anteriores,

Atentamente,