Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Programa Electoral Personal Docent i Investigador UPV

CCOO defensa una Universitat Pública de qualitat, democràtica i participativa, inclusiva i autònoma en la seua gestió, amb rendició de comptes, transparència i prou finançada.

Des de l’anterior campanya electoral del 2018, CCOO ha estat treballant i reivindicant en aquests quatre anys millores per al personal docent i investigador a nivell UPV, Comunitat Autònoma i Estatal, en aquest programa es recullen les millores aconseguides i el que volem aconseguir.

Què hem aconseguit en el período 2019-2022?

 • Afermar la promoció del PDI.
 • Reducció de crèdits per reconeixement de sexennis aplicats en el curs immediatament posterior.
 • Reconeixement de la tutorització en les col·laboracions docents.
 • Establir en la NOA la dedicació docent en 24 crèdits per al PDI doctor, com assenyala la futura LOSU. Aquesta mesura redueix la pressió sobre el manteniment del sexenni viu.
 • Establiment d’incentius per activitat investigadora al professorat no doctor amb capacitat docent de 32 crèdits, incloent-hi reducció de crèdits.
 • Unificació del Pla Concilia de la UPV per a PDI, PI i PAS, reconeixent drets que anteriorment no es contemplaven per al personal docent.
 • Reglament de Teletreball d’aplicació al personal docent UPV.
 • CCOO signa Acord marc amb el Govern incremente salarial del 9,8% en tres anys ens 2022-2024, jornada laboral 35 hores prèvia negociació col·lectiva juntament amb altres mesures.

Apostem pel nostre Personal Docent e Investigador en la UPV

QUÈ VOLEM?

Condicions de treball

Ámbit UPV

 • Reducció de la saturació dels departaments fins a un màxim del 80%, per a una major flexibilitat en la gestió de la plantilla (assumir baixes, permisos, llicències i excedències).
 • Criteris de renovació contractual del professorat associat amb transparència i sense arbitrarietats.
 • Establir grandàries màximes de grup que permeten una docència de qualitat.
 • Recuperació del 10% de reconeixement pel seguiment docent.
 • Manteniment de la reducció a 16 crèdits per activitat investigadora associada a sexennis d’investigació i transferència.
 • Augment del reconeixement en crèdits docents per direcció de TFG, TFM, Tesi, i participació en tribunals.
 • Fomentar la creació de places de qualitat per a professorat laboral amb la finalitat de garantir el relleu generacional i evitar la pèrdua de personal format.
 • Promoció del PDI laboral acreditat.
 • Adequació de la contractació indefinida conforme a la Reforma Laboral per al professorat associat.
 • Convocatòria del programa Cantera UPV, recollit en el programa electoral del Rector com a substitut de l’anterior Pla d’Atracció de Talent.
 • Suport a la investigació amb reduccions en la càrrega docent vinculades a activitats d’investigació (IP de projectes)
 • Suport a la investigació emergent amb l’augment de programes específics.
 • Disminució proporcional de la càrrega docent al professorat major de 60 anys.
 • Posada en marxa del programa d’anys sabàtics contemplat en el Pla Concilia de la UPV.
 • Simplificació dels processos administratius per al PDI.

Àmbit Generalitat Valenciana

 • Finançament adequat a la UPV, suficient per a abordar amb èxit els reptes del futur, que s’aproxime a la mitjana d’inversió a la Unió Europea.
 • Signatura de l’III Conveni Col·lectiu del PDI laboral de les universitats públiques valencianes, que porta aparcat quasi quatre anys.
 • Consolidar el complement de retribucions addicionals propi de la UPV mitjançant la negociació d’un nou acord amb la GVA, ja que l’actual finalitza en 2023.
 • Actualització i revisió anual de les despeses de desplaçament, dietes i allotjament per al PDI laboral (Decret 24/1997).

Àmbit estatal

 • Elaboració d’un Estatut del PDI, incloent-hi el disseny i desenvolupament de la carrera professional i les seues condicions de treball.
 • Modificació criteris d’acreditació als cossos docents de la ANECA.
 • Eliminar el límit de quinquennis i sexennis.
 • Actualització i revisió anual de les despeses de desplaçament, dietes i allotjament per al PDI funcionari (Decret 462/2002).

Millores retributives

 • Distribuir els fons de productivitat variable acadèmica dels anys 2019 i 2020 en programes personals de foment de l’activitat acadèmica. CCOO ha sigut l’única organització sindical, que ha reclamat el pagament de la productivitat variable acadèmica d’aquests anys davant els tribunals.
 • Actualització i increment del salari del PDI recollit en l’RD 1086/1989, sense revisió en 30 anys, millorant els complements de destí i específic per a totes les categories de professorat.
 • Recuperació pagues extres completes, incloent-hi sexennis.
 • Millora retribucions professorat associat equiparant-les al TEU a temps parcial.
 • Reconéixer els efectes econòmics al professorat laboral, indefinit o temporal, per triennis, quinquennis i sexennis.
 • Equiparació retributiva entre les figures de contractació laboral i funcionarial: AYDOC a COL, COL a TEU i CODOC a TU.
 • Percepció de sexennis en el període de la seua convalidació, en passar de PDI laboral a funcionari.
 • Aplicació de l’Acord marc amb el Govern: increment salarial del 9,8% en tres anys 2022-2024, jornada laboral 35 hores setmanals prèvia negociació col·lectiva…

Formació

 • Millora Pla formatiu del PDI i participació selectiva en el Pla formatiu del PAS.
 • Formació per a l’ús, selecció, recollida i tractament de materials i residus perillosos.

Normalizació Lingüística

 • Creació de plans de mesures progressives per a potenciar la docència en valencià.
 • Promoció de l’ús de les noves tecnologies en valencià.
 • Desenvolupament de la investigació i divulgació científica en valencià.

Seguretat i salut

 • Instal·lacions segures i condicionades: bona ventilació, il·luminació, mobiliari, equipament…
 • Laboratoris i aules proporcionats amb equips de suport adaptats.

Igualtat

 • Formació específica en la matèria dirigida al personal docent.
 • Mesures de conciliació efectiva i garantia de l’exercici dels drets de conciliació del personal docent.

Medi ambient

 • Compliment responsable de la política mediambiental de la UPV, quant a la selecció, recollida i tractament de residus perillosos.

Transparència

 • En els processos administratius de consecució de fons per a la investigació i la seua justificació.
 • Criteris documentats en l’assignació de plantilla del PDI.

Recuperació de drets

 • Plans d’acció social.
 • Incentiu a la jubilació per al relleu generacional.
 • Intercanvi de residències a l’estiu UPV.

Campus de la UPV

 • Reconeixement explícit en els estatuts de la UPV dels seus diferents Campus, recollint la igualtat d’accés a serveis, condicions de treball i desenvolupament de l’activitat acadèmica.

  Versió Imprimible punxa ací 

 

L’1 de desembre votació electrònica Eleccions Sindicals

Vota  CCOO