Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

                 Programa Electoral Personal Investigació UPV

  Des de l’anterior campanya electoral del 2018, CCOO ha estat treballant i reivindicant en aquests quatre anys millores per al personal Investigador a nivell Estatal, Comunitat Autònoma i UPV, en aquest programa es recullen les millores aconseguides i el que volem aconseguir.

Què hem aconseguit en el període 2019-2022?

 • Estatut del Personal Investigador Predoctoral Reial decret 103/2019.
 • Reconeixement d’indemnització per finalització de contracte per al personal investigador predoctoral.
 • Reconeixement d’endarreriments personal predoctoral de la UPV amb diversos contractes com: FPI GV-FPU, FPI UPV- FPU i altres supòsits.
 • Reial decret llei 32/2021 Reforma Laboral que recull garanties d’estabilització i contempla la contractació indefinida.
 • Llei 17/2022 que modifica la Llei 14/2011 de la Ciència amb la introducció del nou contracte d’activitats científic-tècniques de duració indefinida.
 • CCOO signa Acord marc amb el Govern incremente salarial del 9,8% en tres anys ens 2022-2024, jornada laboral 35 hores prèvia negociació col·lectiva juntament amb altres mesures.
 • Renovació del Pla Concilia de la UPV d’aplicació al personal investigador de la UPV.
 • Reglament de Teletreball UPV.

  Apostem pel nostre Personal Investigador en la UPV

 

QUÈ VOLEM?

Condicions de treball

 • Més estabilització per al personal investigador.
 • Increment del número de places oferides en els Programes Predoctorals de la UPV.
 • Més ajudes financeres per a la mobilitat de predoctorals.
 • Estudi i anàlisi de la plantilla del personal investigador.
 • Renovació de la normativa de Borses de treball igualitària, transparent i sense penalitzacions.
 • Horaris adequats i compatibles amb la conciliació familiar, sense excedir la jornada laboral.
 • Teletreball accessible i efectiu, sense traves per part de l’administració.
 • Disminució de la càrrega administrativa i de gestió.
 • Dotació de personal estructural de suport tècnic a la investigació.
 • Impuls de la carrera professional per al personal investigador.

Millores retributives

 • Revisió de les retribucions del personal investigador i equiparació amb categories amb funcions similars.
 • Aplicació de l’Acord Marc amb el Govern: increment salarial del 9,8% en tres anys 2022-2024, jornada laboral 35 hores setmanals prèvia negociació col·lectiva…
 • No imputar la quota patronal en els salaris del personal investigador dels programes de Margarita Salas i María Zambrano. CCOO ha presentat denúncia davant la Inspecció de Treball en tràmit de resolució.

Formació

 • Participació en els Plans formatius del PDI i PAS.
 • Formació docent des de l’etapa predoctoral per a tot el personal d’investigació que impartisca docència en la UPV.
 • Formació per a l’ús, selecció, recollida i tractament de materials i residus perillosos.

Normalització Lingüística

 • Promoció de l’ús de les noves tecnologies en valencià.
 • Desenvolupament de la investigació i divulgació científica en valencià.

Seguretat i salut

 • Instal·lacions segures i condicionades: bona ventilació, il·luminació, mobiliari, equipament…
 • Espais adequats per a treballar d’acord amb la normativa vigent.
 • Laboratoris i aules proporcionats amb equips de suport adaptats.

Igualtat

 • No discriminació en els processos de selecció per motius de conciliació familiar.
 • Mesures de conciliació efectiva i garantia de l’exercici dels drets de conciliació del personal investigador.
 • Anàlogues condicions per al personal investigador dels campus d’Alcoi, Gandia i Vera.

Medi ambient

 • Compliment responsable de la política mediambiental de la UPV, quant a la selecció, recollida i tractament de residus perillosos.

Transparència

 • En els processos administratius de consecució de fons per a la investigació i la seua justificació.
 • Seguiment de les borses de treball actualitzades a través de la pàgina web de la UPV.
 • Major transparència en la plantilla i en els processos d’accés i promoció.

        Versió Imprimible punxa ací 

 

L’1 de desembre votació electrònica Eleccions Sindicals

Vota  CCOO