Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE EL PROTOCOL INTERN D’ACTUACIÓ DAVANT L’ACTIVACIÓ DE L’ALERTA SANITÀRIA PER CORONAVIRUS SARS-CoV-2 DE U.P.V.

Des de CCOO volem destacar i posar en valor l’ingent treball que el Comitè de Seguretat i Salut de la Universitat Politècnica de València ha realitzat al llarg de tot l’estat d’alarma sanitària i en la preparació del retorn a l’activitat docent i de gestió al setembre.

La negociació de l’última versió del PROTOCOL INTERN D’ACTUACIÓ DAVANT L’ACTIVACIÓ DE L’ALERTA SANITÀRIA PER CORONAVIRUS SARS-CoV-2 per a preparar l’escenari de tornada a l’activitat presencial acadèmica i administrativa a partir de setembre, ha resultat dura i complicada, no solament per la complexitat de la situació a la qual ens enfrontarem sinó perquè els delegats i delegades de prevenció estem lluitant perquè es posa el focus en la cura de la plantilla de la UPV enfront d’un possible contagi.

El dilluns 27 de juny, en el Comitè de Seguretat i Salut -CSS-, es va procedir a la votació sobre l’últim text elaborat del PROTOCOL INTERN, resultant aprovat.

Per part de CCOO es va votar en contra del nou protocol intern, perquè ho considerem insuficient en molts aspectes que al llarg de la negociació s’han vist aparcats.

És pel que des de CCOO continuem reivindicant:

1. Afavorir el treball no presencial del personal declarat de risc.

2. Promoure l’alternança de jornades de treball presencial per a evitar la concurrència de persones en el mateix espai laboral.

3. Facilitar el treball no presencial en aquelles unitats on siga factible, afavorint la conciliació familiar en aquests mesos sense activitat escolar.

4. Continuem insistint en la necessitat que tot el personal de la UPV siga coneixedor del pla de contingència presentat pel seu responsable N1 i aprovat per la UPV, sent convenient informat de totes les mesures preventives, de protecció col·lectiva i individual que el pla conté.

5. Es fonamental que tot el personal treballant de forma presencial siga coneixedor de les mesures de ventilació natural i mecànica que s’han de realitzar en el seu espai de treball i verifique que, efectivament, funcionen i són eficaços.

6. No renunciem a considerar que la distància mínima de seguretat vital és de 2,00 m i no la de 1,50 m acordada per interessos econòmics i polítics i que la UPV ha fet pròpia.

7. I sobre l’aplicació que s’ha instal·lat en la Intranet per a l’accés a les instal·lacions de la Universitat, considerem que hem d’especificar NO, ja que segons diu el text “no haver resultat positiu en comprovacions d’infecció de coronavirus”, no ens correspon al personal treballador decidir fer la prova de la PCR per a saber-lo.

En breu es podrà accedir al nou protocol d’actuació en:

http://www.upv.es/covid-19/index-es.html

“Informació pública”

“Protocol intern d’actuació (4a versió)”

   

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL PROTOCOLO INTERNO DE ACTUACIÓN ANTE LA ACTIVACIÓN DE LA ALERTA SANITARIA POR CORONAVIRUS SARS-CoV-2 DE U.P.V.

Desde CCOO queremos destacar y poner en valor el ingente trabajo que el Comité de Seguridad y Salud de la Universitat Politècnica de València ha realizado a lo largo de todo el estado de alarma sanitaria y en la preparación del retorno a la actividad docente y de gestión en septiembre.

La negociación de la última versión del PROTOCOLO INTERNO DE ACTUACIÓN ANTE LA ACTIVACIÓN DE LA ALERTA SANITARIA POR CORONAVIRUS SARS-CoV-2 para preparar el escenario de vuelta a la actividad presencial académica y administrativa a partir de septiembre, ha resultado dura y complicada, no solo por la complejidad de la situación a la que nos vamos a enfrentar sino porque los delegados y delegadas de prevención estamos luchando porque se ponga el foco en el cuidado de la plantilla de la UPV frente a un posible contagio.

El lunes 27 de junio, en el Comité de Seguridad y Salud -CSS-, se procedió a la votación sobre el último texto elaborado del PROTOCOLO INTERNO, resultando aprobado.

Por parte de CCOO se votó en contra del nuevo protocolo interno, pues lo consideramos insuficiente en muchos aspectos que a lo largo de la negociación se han visto aparcados.

Es por lo que desde CCOO continuamos reivindicando:

1. Favorecer el trabajo no presencial del personal declarado de riesgo.

2. Promover la alternancia de jornadas de trabajo presencial para evitar la concurrencia de personas en el mismo espacio laboral.

3. Facilitar el trabajo no presencial en aquellas unidades donde sea factible, favoreciendo la conciliación familiar en estos meses sin actividad escolar.

4. Seguimos insistiendo en la necesidad de que todo el personal de la UPV sea conocedor del plan de contingencia presentado por su responsable N1 y aprobado por la UPV, siendo conveniente informado de todas las medidas preventivas, de protección colectiva e individual que el plan contiene.

5. Es fundamental que todo el personal trabajando de forma presencial sea conocedor de las medidas de ventilación natural y mecánica que se deben realizar en su espacio de trabajo y verifique que, efectivamente, funcionan y son eficaces.

6. No renunciamos a considerar que la distancia mínima de seguridad vital es de 2,00 m y no la de 1,50 m acordada por intereses económicos y políticos y que la UPV ha hecho propia.

7. Y sobre la aplicación que se ha instalado en la Intranet para el acceso a las instalaciones de la Universitat, consideramos que debemos especificar NO, ya que según dice el texto “no haber resultado positivo en comprobaciones de infección de coronavirus”, no nos corresponde al personal trabajador decidir hacer la prueba de la PCR para saberlo.

En breve se podrá acceder al nuevo protocolo de actuación en:

http://www.upv.es/covid-19/index-es.html

“Información pública”

“Protocolo interno de actuación (4ª versión)”