Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

La carrera professional horitzontal suposa el reconeixement individualitzat del desenvolupament professional aconseguit pel personal funcionari de carrera de l’Administració de la Generalitat, sense necessitat de canviar de lloc de treball, a conseqüència de la valoració de la seua trajectòria i actuació professional i dels coneixements adquirits i transferits.
Aquest reconeixement es farà efectiu a través de la progressió en cadascun dels cossos i agrupacions professionals funcionarials,
en l’estructura de graus de desenvolupament professional (*GDP) establida.
La progressió aconseguida en cada cos serà irreversible excepte per aplicació de la sanció de demèrit prevista en la regulació del règim
disciplinari.
2. El personal funcionari interí de l’Administració de la Generalitat tindrà dret a la percepció del mateix complement retributiu que percep el personal funcionari de carrera per a cadascun dels
GDP, quan concórrega en el citat personal interí, el temps necessari de permanència previst en l’article 9, així com la valoració
positiva dels objectius fixats en els articles 11 i 12 d’aquest decret.
A l’efecte d’aquest decret, la denominació del dret a la percepció del complement retributiu a què es refereix el paràgraf anterior
és la de DPCR.

Els GDP que componen la carrera professional horitzontal són:
a) GDP I

b) GDP II
c) GDP III
d) GDP IV.
 Els DPCR seran equivalents als GDP.

 El dret d’accés al sistema de carrera horitzontal o a la percepció del complement de carrera administrativa en el cas del personal funcionari interí, naix en el moment de l’adquisició de la condició de funcionària o funcionari de carrera o interí en un determinat cos o agrupació professional funcionarial de l’Administració de la Generalitat. Aquest personal quedarà adherit al sistema, de manera automàtica, des de la presa de possessió i una vegada realitzats els tràmits previs pertinents.

Serà requisit perquè el personal funcionari puga sol·licitar la valoració dels mèrits establits per al GDP o DPCR superior, acreditar el temps mínim de permanència en el grau de desenvolupament professional o DPCR immediatament inferior que, en cada cas, s’estableix a continuació:
1. GDP o DPCR I: 5 anys des de la presa de possessió 
2. GDP II o DPCR II: 5 anys en el GDP o DPCR I
3. GDP III o DPCR III: 6 anys en el GDP o DPCR II
4. GDP IV o DPCR IV: 6 anys en el GDP o DPCR III

En el cas que durant el temps mínim de permanència previst en l’article anterior, la persona interessada haja estat en situació de servei actiu en cossos o agrupacions professionals funcionarials pertanyents als diferents grups o subgrups de titulació, el temps mínim de permanència es computarà de manera proporcional, segons el grup o subgrup en el qual haja estat en actiu. Per a això, s’acumularà el temps treballat prèviament en llocs de treball d’un altre grup o subgrup, multiplicant-lo pel factor que li corresponga,
segons el quadre següent:

 

Grupos/Subgrupos anteriores

 

Grupo/subgrupo actual

 

A1

A2

B

C1

C2

APF

A1

1

0,65

0,50

0,42

0,33

0,25

A2

1

1

0,77

0,64

0,51

0,38

B

1

1

1

0,83

0,67

0,50

C1

1

1

1

1

0,80

0,60

C2

1

1

1

1

1

0,75

APF

1

1

1

1

1

1

1. Per a la incorporació al sistema i superar favorablement l’avaluació inicial de l’acompliment del treball realitzat del personal que, a l’entrada en vigor d’aquest decret, tinga la condició de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Generalitat i es trobe en situació de servei actiu, serà necessari, en la data de finalització del termini previst en l’apartat 2 de la disposició transitòria tercera, acreditar el compliment dels següents de requisits:

a) Tindre reconeguda l’antiguitat en grups o subgrups d’igual classificació professional que la del grup o subgrup des del qual s’accedeix, d’acord amb les dades que consten anotats en el Registre de Personal de l’Administració de la Generalitat.

b) Posseir algun dels següents mèrits:

1r Certificat, com a mínim, de grau mitjà de coneixement del valencià expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

2n Haver accedit, a través dels sistemes de promoció interna o plans d’ocupació, a un grup de titulació superior o a un cos o escala d’un grup o subgrup professional superior, dins de l’àmbit de l’Administració de la Generalitat en els últims deu anys.

3r Haver cursat un mínim d’hores de formació i perfeccionament en els últims deu anys, en cursos que hagen sigut convocats o homologats per qualsevol centre o organisme oficial de formació de personal empleat públic, d’acord amb les següents equivalències:

Personal funcionari

Subgrup A1 50 hores

Subgrup A2 40 hores

Subgrup C1 30 hores

Subgrup C2 20 hores

A.P.F. 15 hores

A aquest efecte seran vàlids els cursos o màsters realitzats en les Universitats, sempre que guarden relació amb l’acció de l’Administració Pública en l’exercici de les seues competències.

4t Haver participat com a docent un mínim d’hores, en els últims deu anys, en cursos de formació i perfeccionament que hagen sigut convocats o homologats per qualsevol centre o organisme oficial de formació de personal empleat públic, d’acord amb les següents equivalències:

Personal funcionari

Subgrup A1 50 hores

Subgrup A2 40 hores

Subgrup C1 30 hores

Subgrup C2 20 hores

A.P.F. 15 hores

5é Títol d’un idioma comunitari, que siga com a mínim el certificat B1 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües o les equivalències legalment establides, expedit per l’escoles oficials d’idiomes o per alguna de les universitats i centres previstos en el Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s’estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres en la Comunitat Valenciana.

6é Publicacions relacionades amb l’Administració pública, la gestió del servei públic o l’atenció a la ciutadania, amb depòsit legal i editades per un organisme públic, durant els últims deu anys

7é Participació en projectes d’investigació competitius i presentació de ponències i comunicacions en congressos científics durant els deu anys immediatament anteriors.

8é Estar en possessió d’una titulació acadèmica superior o d’una segona titulació acadèmica igual a la necessària per a l’accés al grup o subgrup professional de la persona interessada.