Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Grup de treball LOSU: finançament de les universitats públiques espanyoles

Grup de treball LOSU: finançament de les universitats públiques espanyoles

 

El dilluns 4 de març es va celebrar la tercera reunió del grup de treball per al desenvolupament de la LOSU, presidit pel Secretari d’Estat de Ciència, Innovació i Universitats (MICU) i amb representació de Comunitats Autònomes (CC.AA.), CRUE i les organitzacions sindicals més representatives.

La reunió s’ha centrat en el debat del Programa Integra, encara que la taula ha assumit que s’hauran d’abordar altres qüestions essencials per al futur de les universitats com serien l’enfortiment institucional de les universitats, les qüestions relatives al PTGAS, les necessitats d’infraestructures, les estructures docents, investigadores i de transferència del coneixement, els doctorats industrials, etc.

El tema principal de la reunió va ser la convocatòria de places de professorat ajudant doctor, per a compensar els canvis de dedicació establits en la LOSU. Després de la reunió, CCOO reclama:

1. Que el nombre de places convocades s’ajuste a les necessitats reals de les universitats, que en cap cas són inferiors a 5.036 places i que podrien arribar a les 5.500 places.

2. S’ha de garantir l’estabilització futura d’aquestes places i no generar una solució temporal de sis anys que, transcorregut aquest temps, no supose un increment consolidat en el temps de les plantilles de PDI. No estem parlant simplement de “crear” 4.200 places d’Ajudants Doctors. Aquest professorat, juntament amb el qual ja presta servei amb caràcter temporal en les universitats públiques, té dret a l’estabilització i a la carrera professional.

3. S’ha de garantir l’increment consolidable de les transferències pressupostàries a les universitats per a assumir el cost d’aquestes contractacions: el finançament d’aquest programa no pot suposar una minoració dels pressupostos reals de les universitats públiques.

A més, és necessari obrir el debat de la resta de qüestions que permeten respondre a les necessitats reals de les universitats públiques.

 

Pots trobar més detalls a través de l’enllaç a CCOO Informa FE_2024_03_04_Grupo trabajo LOSU

 

Los autores del informe de impacto económico de la LOSU: José Antonio Pérez y Juan Hernández Armenteros; la presidenta de Crue, Eva Alcón, el adjunto a la Presidencia, Juan Julià, y la secretaria general, María Teresa Lozano

 

Grupo de trabajo LOSU: financiación de las universidades públicas españolas

El lunes 4 de marzo se celebró la tercera reunión del grupo de trabajo para el desarrollo de la LOSU, presidido por el Secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades (MICU) y con representación de Comunidades Autónomas (CC.AA.), CRUE y las organizaciones sindicales más representativas.

La reunión se ha centrado en el debate del Programa Integra, aunque la mesa ha asumido que se deberán abordar otras cuestiones esenciales para el futuro de las universidades como serían el fortalecimiento institucional de las universidades, las cuestiones relativas al PTGAS, las necesidades de infraestructuras, las estructuras docentes, investigadoras y de transferencia del conocimiento, los doctorados industriales, etc.

El tema principal de la reunión fue la convocatoria de plazas de profesorado ayudante doctor, para compensar los cambios de dedicación establecidos en la LOSU. Tras la reunión, CCOO reclama:

1. Que el número de plazas convocadas se ajuste a las necesidades reales de las universidades, que en ningún caso son inferiores a 5.036 plazas y que podrían llegar a las 5.500 plazas.

2. Se debe garantizar la estabilización futura de estas plazas y no generar una solución temporal de seis años que, transcurrido este tiempo, no suponga un incremento consolidado en el tiempo de las plantillas de PDI. No estamos hablando simplemente de “crear” 4.200 plazas de Ayudantes Doctores. Este profesorado, junto con el que ya presta servicio con carácter temporal en las universidades públicas, tiene derecho a la estabilización y a la carrera profesional.

3. Se debe garantizar el incremento consolidable de las transferencias presupuestarias a las universidades para asumir el coste de estas contrataciones: la financiación de este programa no puede suponer una minoración de los presupuestos reales de las universidades públicas.

Además, es necesario abrir el debate del resto de cuestiones que permitan responder a las necesidades reales de las universidades públicas.

 

Puedes encontrar más detalles a través del enlace a CCOO Informa FE_2024_03_04_Grupo trabajo LOSU

 

 

 

.

Som universitat pública