Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Per la plena ocupació: reduir jornada, millorar salaris.

Per la plena ocupació: reduir jornada, millorar salaris.

T’esperem en les manifestacions convocades a Alcoi 11 h Albereda, Alacant 11 h IES Jorge Juan, Castelló 12 h pl. Les Aules, Elx 11 h pl. Barcelona, Elda-Petrer 11 h av. Felip V, València 11 h Sant Agustí i Vinaròs 11.30 h Ajuntament.

Aquest Primer de Maig de 2024 cal protegir a la classe treballadora, generadora de la riquesa a través de la seua força productiva, com a estratègia d’excel.lència social. Necessitem millorar el marc regulador laboral en el qual es genere l’ocupació del futur.

És el moment de la reducció legal de la jornada de treball, d’una millor regulació de la contractació a temps parcial i de l’extensió dels continguts de la Llei rider a l’economia de plataforma. És hora d’una nova regulació de l’acomiadament que respecte els compromisos internacionals adquirits en la Carta Social Europea.

Cal impulsar la política industrial i de desenvolupament sectorial.
Les transformacions productives i la digitalització dibuixen un panorama complex. Els fons de recuperació ‘Next Generation’ han de contribuir que el país siga un pol industrial generador d’ocupació de qualitat gràcies al potencial de l’energia renovable a preu competitiu.

Necessitem abordar una reforma fiscal que reforce l’equitat de la contribució i l’eficàcia de les polítiques públiques.

Urgeix desplegar una estratègia de cures en el marc d’una recuperació dels serveis públics i d’atenció a la ciutadania.

Reivindiquem un pacte d’estat per a articular un sistema de cures integral, amb finançament suficient, sostingut mitjançant la professionalització i amb la garantia d’ocupacions decents.

Apostem per sostindre els nostres sistemes de protecció social, consolidant les reformes pactades i aprofundint en les pendents, com la protecció per desocupació. És essencial culminar el desenvolupament del sistema d’atenció a la dependència, necessitat social i jaciment d’ocupació, majoritàriament femení, que ha de ser de qualitat, reconegut socialment i ben remunerat.

Garantir el dret a un habitatge digne requereix polítiques públiques valentes, una aposta clara per la promoció i un parc públic d’habitatge de lloguer. És fonamental protegir les persones en situacions de vulnerabilitat.

Enfrontem el repte de posar fi a la precarietat laboral juvenil, tancar la bretxa laboral de gènere que pateixen les dones; que les persones trans i LGTBI en els centres de treball no tornen a l’armari i que ningú patisca discriminació laboral per qüestions de discapacitat. Dignificar el món del treball implica treballar per un entorn laboral equitatiu, respectuós i compromés amb la protecció dels drets laborals fonamentals.

Cartell Primer de Maig 2024

Manifest CCOO PV

 

 

Por el pleno empleo: reducir jornada, mejorar salarios.

Te esperamos en las manifestaciones convocadas en Alcoy 11 h Alameda, Alicante 11 h IES Jorge Juan, Castelló 12 h pl. Las Aulas, Elche 11 h pl. Barcelona, Elda-Petrer 11 h Avda. Felipe V, València 11 h San Agustín y Vinaròs 11.30 h Ayuntamiento.

Este Primero de Mayo de 2024 hay que proteger a la clase trabajadora, generadora de la riqueza a través de su fuerza productiva, como estrategia de excelencia social. Necesitamos mejorar el marco regulador laboral en el cual se genere la ocupación del futuro.

Es el momento de la reducción legal de la jornada de trabajo, de una mejor regulación de la contratación a tiempo parcial y de la extensión de los contenidos de la Ley rider a la economía de plataforma. Es hora de una nueva regulación del despido que respeto los compromisos internacionales adquiridos en la Carta Social Europea.

Hay que impulsar la política industrial y de desarrollo sectorial.

Las transformaciones productivas y la digitalización dibujan un panorama complejo. Los fondos de recuperación ‘Next Generation’ tienen que contribuir que el país sea un polo industrial generador de ocupación de calidad gracias al potencial de la energía renovable a precio competitivo.

Necesitamos abordar una reforma fiscal que refuerzo la equidad de la contribución y la eficacia de las políticas públicas.

Urge desplegar una estrategia de cuidados en el marco de una recuperación de los servicios públicos y de atención a la ciudadanía.

Reivindicamos un pacto de estado para articular un sistema de cuidados integral, con financiación suficiente, sostenido mediante la profesionalización y con la garantía de ocupaciones decentes.

Apostamos para sostener nuestros sistemas de protección social, consolidando las reformas pactadas y profundizando en las pendientes, como la protección por desocupación. Es esencial culminar el desarrollo del sistema de atención a la dependencia, necesidad social y yacimiento de ocupación, mayoritariamente femenino, que tiene que ser de calidad, reconocido socialmente y muy remunerado.

Garantizar el derecho a una vivienda digna requiere políticas públicas valientes, una apuesta clara por la promoción y un parque público de vivienda de alquiler. Es fundamental proteger las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Enfrentamos el reto de poner fin a la precariedad laboral juvenil, cerrar la brecha laboral de género que sufren las mujeres; que las personas trans y LGTBI en los centros de trabajo no vuelven al armario y que nadie sufra discriminación laboral por cuestiones de discapacidad. Dignificar el mundo del trabajo implica trabajar por un entorno laboral equitativo, respetuoso y comprometido con la protección de los derechos laborales fundamentales.