Eleccions Sindicals

La investigació com a garantia de futur

Amb la suposada eixida de la crisi i la millora en els indicadors macroeconòmics, el panorama que ens trobem és el d'un aprofundiment en la desigualtat dins de les universitats, i en concret, entre les estructures d'investigació i els seus membres. D'una banda, tenim grups i centres d'investigació que a penes sobreviuen amb escassos recursos, sense a penes finançament i amb poques possibilitats de contractar nou personal; d'altra banda, grans grups d'investigació que adquireixen la majoria del finançament públic i privat, i amb molt de pes en la universitat.

Però tots els casos, la tònica de contractació i la situació laboral sol ser la mateixa: la precarietat en el personal d'investigació. La realitat en la qual ens trobem els i les investigadores d'aquest universitat (i de les universitat espanyoles en general) és la de joves (i no tan joves) precaris, tirant-li a la investigació més hores de les quals ens paguen, sota promeses d'un futur millor pagat i més estable que mai arriba. Mentrestant, anem realitzant una producció científica que engrandeix sobretot currículums aliens i que moltes vegades pararà a “transferir el coneixement” i beneficis a les empreses associades al nostre grup d'investigació. No obstant això, a l'hora de repartir el pastís, el nostre sou no augmenta, si és que tenim la sort de tindre un contracte i no estem algun mes sense cobrar sota promeses de futurs contractes.

Ens trobem donant més hores de docència de les quals ens reconeixen o tenint dificultat per a trobar les hores suficients que ens exigeixen pel nostre contracte, per a acreditar-nos o per a millorar el nostre currículum. Realitzem tasques de gestió i administració que no se'ns reconeixen o superen el nostre àmbit de contractació.
Som treballadors i treballadores amb un futur incert, empalmant contractes temporals, sense saber on i com treballarem en 1 o 2 anys. Investigant en laboratoris amuntegats i insegurs, en oficines i despatxos amb material i espai insuficient.

I no obstant això, la investigació i la transferència de coneixement suposen a la universitat una gran font d'ingressos.

Aquest és el panorama que ens trobem malgrat l'aprovació de lleis i marcs jurídicos que van en el sentit de millorar aquesta situació, com la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació i l'estratègia HRS4R, que només semblen paper mullat. Aquest és el panorama que ens trobem davant la falta d'un Conveni Col·lectiu en les universitats públiques del País Valencia, com a acord marc per a blindar certs drets i millores laborals.

L'excel·lència en la investigació, que tant es predica en aquesta universitat, hauria de ser el resultat de polítiques estables de finançament en recursos econòmics i humans. Hauria de ser el resultat del temps, del treball i l'esforç continuats en la construcció de grups d'investigació fortes i un personal qualificat, amb ocupació digna i estable. Però no és així. Quan s'aconsegueix realment aqueixa excel·lència, és el resultat del gran treball que realitzem el personal investigador però sota condicions moltes vegades de precarietat laboral, amb un nivell molt alt d'incertesa, i amb l'absència quasi absoluta d'un futur investigador decent.

Per tot això proposem:

- L'estabilització i promoció de la plantilla investigadora, amb la creació d'un cos d'investigació a temps complet, independentment de la plantilla creada per necessitats docents, encara que amb passarel·les entre ambdues carreres de manera que no s'entorpisca la promoció natural de tots dos tipus de PDI, sinó que es complementen. Per a això, continuarem exigint a l'Administració i a la UPV a què es comprometen a abordar aquest assumpte en les negociacions que hi ha obertes del Conveni Col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques valencianes

- El suport als grups d'investigació mitjançant l'increment del pressupost dedicat al finançament de personal d'investigació i projectes propis, per a evitar la falta de remuneració en el personal, així com l'extinció de projectes per falta de finançament

- L'establiment relaciones i convenis amb altres entitats amb capacitat investigadora, amb la finalitat de promoure la investigació en col·laboració amb aquestes entitats i sumar fonts de finançament.

- Que pel que fa a l'activitat investigadora, els índexs que usa la UPV (IAI, IAA) valoren en la seua justa mesura el treball dels investigadors. No té sentit, per exemple, que un investigador en la UPV que duplique o triplique, segons la seua àrea d'investigació, els requisits necessaris per a obtindre un sexenni, obtinga valoracions baixes de IAI si no està en un grup que genera molts recursos. Els gestors d'aquesta universitat s'equivoquen menysvalorant la investigació en si respecte de l'obtenció de recursos, la qual cosa a més està en contra de les opinions d'experts internacionals als quals la pròpia UPV va demanar assessorament.

- Que es regulen les diferents figures del personal investigador en el conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques, evitant els abusos que es donen sobre aquest personal, sobretot en les seues figures més vulnerables.

- La creació una comissió paritària sindicats-administració que faça un seguiment dels resultats de les polítiques de personal en aquest camp i negocien la relació de llocs de treball del personal investigador.

- La dotació d'espais de treball dignes, segurs, còmodes i suficients per al personal d'investigació.

 

En la Secció Sindical de CCOO-UPV treballem per tot això un grup de joves investigadors i investigadores. Sobretot de forma desinteressada i voluntària dediquem el nostre temps a lluitar al costat d'uns altres i altres companyes treballadores pels nostres drets i condicions laborals. Perquè només mitjançant la nostra unió, coordinació i organització podem exigir solucions i millores a la nostra situació. Per això, no solament et demanem el vot a CCOO per a poder defensar aquestes postures amb més garanties, sinó que t'animem a sumar-te al nostre grup, a col·laborar des de la implicació que consideres, a remar en la mateixa direcció i solucionar conjuntament els problemes que ens afecten conjuntament.


          ÉS EL MOMENT!                                VOTA CCOO


    investigador precario becario 05

La investigación como garantía de futuro

Con la supuesta salida de la crisis y la mejora en los indicadores macroeconómicos, el panorama que nos encontramos es el de una profundización en la desigualdad dentro de las universidades, y en concreto, entre las estructuras de investigación y sus miembros. Por un lado, tenemos grupos y centros de investigación que apenas sobreviven con escasos recursos, sin apenas financiación y con pocas posibilidades de contratar nuevo personal; por otro lado, grandes grupos de investigación que adquieren la mayoría de la financiación pública y privada, y con mucho peso en la universidad.

Pero todos los casos, la tónica de contratación y la situación laboral suele ser la misma: la precariedad en el personal de investigación. La realidad en la que nos encontramos los y las investigadoras de este universidad (y de las universidad españolas en general) es la de jóvenes (y no tan jóvenes) precarios, echándole a la investigación más horas de las que nos pagan, bajo promesas de un futuro mejor pagado y más estable que nunca llega. Mientras tanto, vamos realizando una producción científica que agranda sobre todo currículums ajenos y que muchas veces va a parar a “transferir el conocimiento” y beneficios a las empresas asociadas a nuestro grupo de investigación. Sin embargo, a la hora de repartir el pastel, nuestro sueldo no aumenta, si es que tenemos la suerte de tener un contrato y no estamos algún mes sin cobrar bajo promesas de futuros contratos.

Nos encontramos dando más horas de docencia de las que nos reconocen o teniendo dificultad para encontrar las horas suficientes que nos exigen por nuestro contrato, para acreditarnos o para mejorar nuestro currículum. Realizamos tareas de gestión y administración que no se nos reconocen o superan nuestro ámbito de contratación.
Somos trabajadores y trabajadoras con un futuro incierto, empalmando contratos temporales, sin saber dónde y cómo trabajaremos en 1 o 2 años. Investigando en laboratorios hacinados e inseguros, en oficinas y despachos con material y espacio insuficiente.

Y sin embargo, la investigación y la transferencia de conocimiento suponen a la universidad una gran fuente de ingresos.

Este es el panorama que nos encontramos a pesar de la aprobación de leyes y marcos jurídicos que van en el sentido de mejorar esta situación, como la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y la estrategia HRS4R, que sólo parecen papel mojado. Este es el panorama que nos encontramos ante la falta de un Convenio Colectivo en las universidades públicas del País Valencià, como acuerdo marco para blindar ciertos derechos y mejoras laborales.

La excelencia en la investigación, que tanto se predica en esta universidad, debería ser el resultado de políticas estables de financiación en recursos económicos y humanos. Tendría que ser el resultado del tiempo, del trabajo y el esfuerzo continuados en la construcción de grupos de investigación fuertes y un personal cualificado, con empleo digno y estable. Pero no es así. Cuando se logra realmente esa excelencia, es el resultado del gran trabajo que realizamos el personal investigador pero bajo condiciones muchas veces de precariedad laboral, con un nivel muy alto de incertidumbre, y con la ausencia casi absoluta de un futuro investigador decente.

Por todo ello proponemos:

- La estabilización y promoción de la plantilla investigadora, con la creación de un cuerpo de investigación a tiempo completo, independientemente de la plantilla creada por necesidades docentes, aunque con pasarelas entre ambas carreras de modo que no se entorpezca la promoción natural de ambos tipos de PDI, sino que se complementen. Para ello, continuaremos exigiendo a la Administración y a la UPV a que se comprometan a abordar este asunto en las negociaciones que hay abiertas del Convenio Colectivo del personal laboral de las universidades públicas valencianas

- El apoyo a los grupos de investigación mediante el incremento del presupuesto dedicado a la financiación de personal de investigación y proyectos propios, para evitar la falta de remuneración en el personal, así como la extinción de proyectos por falta de financiación

- El establecimiento relaciones y convenios con otras entidades con capacidad investigadora, con el fin de promover la investigación en colaboración con estas entidades y sumar fuentes de financiación.

- Que en lo que respecta a la actividad investigadora, los índices que usa la UPV (IAI, IAA) valoren en su justa medida el trabajo de los investigadores. No tiene sentido, por ejemplo, que un investigador en la UPV que duplique o triplique, según su área de investigación, los requisitos necesarios para obtener un sexenio, obtenga valoraciones bajas de IAI si no está en un grupo que genera muchos recursos. Los gestores de esta universidad se equivocan minusvalorando la investigación en sí respecto de la obtención de recursos, lo cual además está en contra de las opiniones de expertos internacionales a los que la propia UPV pidió asesoramiento.

- Que se regulen las distintas figuras del personal investigador en el convenio colectivo del personal laboral de las universidades públicas, evitando los abusos que se dan sobre este personal, sobre todo en sus figuras más vulnerables.

- La creación una comisión paritaria sindicatos-administración que haga un seguimiento de los resultados de las políticas de personal en este campo y negocien la relación de puestos de trabajo del personal investigador.

- La dotación de espacios de trabajo dignos, seguros, cómodos y suficientes para el personal de investigación.

 

En la Sección Sindical de CCOO-UPV trabajamos por todo ello un grupo de jóvenes investigadores e investigadoras. Sobre todo de forma desinteresada y voluntaria dedicamos nuestro tiempo a luchar junto a otros y otras compañeras trabajadoras por nuestros derechos y condiciones laborales. Porque sólo mediante nuestra unión, coordinación y organización podemos exigir soluciones y mejoras a nuestra situación. Por ello, no sólo te pedimos el voto a CCOO para poder defender estas posturas con más garantías, sino que te animamos a sumarte a nuestro grupo, a colaborar desde la implicación que consideres, a remar en la misma dirección y solventar conjuntamente los problemas que nos afectan conjuntamente.


          ¡ES EL MOMENTO!                            VOTA CCOO          ELECCIONS SINDICALS - 4 DESEMBRE 2018
http://ccoo.upv.es/images/stories/2018-12-04_elecciones-sindicales/2018-12-04_Cartel-Alcoy-01-con-logos2_700X525.jpg


http://ccoo.upv.es/images/stories/2018-12-04_elecciones-sindicales/2018-12-04_Cartel-Gandia-01-con-logos1_700X467.jpg


http://ccoo.upv.es/images/stories/2018-12-04_elecciones-sindicales/2018-12-04_Cartel_todos-2-con-logos3_700X352.jpg

 

 


   VOTA CCOO

És el moment!

 

 

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

 

La Universitat i la crisi financera: la falta de la dimensió social


EN LES DUES ÚLTIMES DÈCADES, la universitat pública s'ha vist sotmesa a un estrès constant i sostingut per a adaptar-se a les noves demandes i reptes de la societat, i ha sigut criticada continuadament per la seua situació en els “rànquings” internacionals.

La Universitat s'ha enfrontat al repte de la creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), amb l'ordenació dels ensenyaments oficials en tres nivells: grau, màster i doctorat, i les successives modificacions de diversos aspectes en ulteriors reials decrets. Durant aquest interval, les universitats han implantat els estudis de grau de 240 ECTS excepte en titulacions amb directives europees (300-360 ECTS), els estudis de màster amb una durada entre 60 i 120 ECTS, i els de doctorat amb una durada de tres anys per a estudiants a temps complet. No obstant això, abans que les universitats completaren la implantació de l'EEES, quan estaven immerses en el procés d'acreditació de la major part dels seus títols de grau, el Govern va modificar la durada dels estudis de grau permetent que anaren de 180 ECTS (RD 43/2015), basant-se en afavorir la internacionalització de les universitats.


Claus per al canvi

Les dades exposades mostren que des de 2007 fins a l'actualitat la Universitat ha estat sotmesa a una situació de canvi constant per a adaptar-se a l'EEES, amb una capacitat important d'ajust enfront de les reformes de diversos aspectes de l'ordenació dels ensenyaments oficials contemplats en l'RD 1393/2007. Totes aquestes transformacions han suposat una important assignació de recursos humans i materials, per part de les universitats públiques, per a culminar amb èxit la seua adaptació a l'EEES en un context molt desfavorable, amb disminució del finançament públic i del personal, tant docent i investigador com d'administració i serveis.

Les universitats públiques també van participar, en l'àmbit de l'Estratègia Universitat 2015, en el Programa del Govern d'Espanya Campus d'Excel·lència Internacional (2009-2011), amb l'objectiu de millorar la qualitat del sistema universitari i contribuir al desenvolupament socioeconòmic territorial. Si bé al principi el Ministeri corresponent va subvencionar determinats projectes i iniciatives, en convocatòries posteriors, d'enfortiment i excel·lència, als projectes aprovats van ser concedits en la modalitat de crèdit que les universitats han de retornar actualment amb uns interessos molt elevats. L'última convocatòria ministerial de subvenció per als Campus d'Excel·lència va ser en 2015. La resta d'actuacions que estan desenvolupant els Campus d'Excel·lència s'emmarquen exclusivament en iniciatives pròpies dels agregats constituïts.

La Universitat també va entendre que entre els seus reptes es trobava el de la transferència del coneixement, i entre les iniciatives que ha liderat va destacar en els anys 1990 i 2000 la seua participació en la creació i manteniment dels parcs científics i tecnològics; en aquest model, les universitats van adquirir compromisos financers amb l'Administració central en qualitat de préstecs, que també han de retornar actualment i amb una perspectiva pressupostària menor que l'esperada.


Modernització sense respatler econòmic

Amb aquestes premisses sembla que la universitat espanyola ha aprofitat la majoria de les oportunitats que ha tingut a la seua disposició per a la seua modernització i internacionalització. No obstant això, ho ha fet en les pitjors condicions possibles:

Amb una disminució del finançament públic des de 2008 de més del 20%, sent el sisè país que menys gasta en educació superior en relació amb la seua riquesa.

Amb una reducció considerable, tant en convocatòries com en número e importe de Projectes I+D+i finançats, que ha repercutit negativament en la inversió en investigació en les universitats i ha compromès el desenvolupament de l'activitat investigadora en grups d'investigació consolidats. Actualment, la inversió en aquest àmbit està a nivells de 2003 i serien necessaris més de 1.300 milions d'euros per a recuperar la inversió pública en I+D+i de 2009.


La universitat espanyola ha aprofitat la majoria de les oportunitats que ha tingut a la seua disposició per a la seua modernització i internacionalització. No obstant això, ho ha fet en les pitjors condicions possibles


Amb una política molt restrictiva o inexistent de reposició de plantilles (RD 14/2012) que ha derivat en una considerable reducció i envelliment de la plantilla del personal estable de la Universitat, en l'absència de promoció i desenvolupament de carrera professional i en la precarització de la contractació del personal que s'ha anat incorporant en els últims anys (llocs temporals, dedicació a temps parcial…). Aquest fenomen s'ha agreujat per la paralització, durant dos anys, de processos d'acreditació en la Aneca i per la modificació dels criteris, augmentant els nivells d'exigència.

Amb un increment desmesurat en els preus públics i una política restringida de beques i ajudes a l'estudi, que ha aprofundit en la desigualtat en l'accés a l'ensenyament superior, sobretot als estudis de màster.

Malgrat totes les dificultats esmentades, més de la meitat de les universitats públiques espanyoles se situa en les classificacions internacionals entre el 5% de les universitats més prestigioses del món i el nostre país ocupa el lloc número deu a nivell mundial en el rànquing de la investigació.

 

Universitats públiques de qualitat

CCOO aposta per universitats públiques de qualitat contrastada, que realitzen investigació bàsica i aplicada, amb transferència a la societat, compostes per plantilles de professorat docent i investigador (PDI) i personal d'administració i serveis (PAS) estables, amb equitat en l'accés a l'educació superior i que responguen fonamentalment a la dimensió social, ja que l'educació superior és un ben i servei públic que contribueix a la cohesió i benestar, incrementant la qualitat de vida per a un major nombre de ciutadans i ciutadanes, generant més oportunitats al talent en la societat del coneixement i augmentant el nombre de persones que poden accedir a ocupacions qualificades. A més, CCOO entén que la Universitat exerceix un paper fonamental en el canvi de model productiu que necessita la nostra societat.

CCOO ha demandat al Govern del PSOE, en l'àmbit de la Universitat, que es deroguen els RD 14/2012 i 20/2012; que s'impulse l'Estatut del PDI tenint en compte el negociat en 2011, i es desenvolupe una carrera estable per al personal de les universitats. A més, exigeix que es revise l'estructura i sistemes d'acreditació del professorat i institucionals de Aneca, que es disminuïsquen els preus públics i que es canvien els criteris i quanties de les beques. Si ho aconseguim, la nostra Universitat avançarà en la dimensió social i en la internacionalització.


          ÉS EL MOMENT!                                VOTA CCOO

  Manifestacion CCOO 01

 

La Universidad y la crisis financiera: la falta de la dimensión social

 

EN LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS, la universidad pública se ha visto sometida a un estrés constante y sostenido para adaptarse a las nuevas demandas y retos de la sociedad, y ha sido criticada continuadamente por su situación en los “rankings” internacionales.

La Universidad se ha enfrentado al reto de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), con la ordenación de las enseñanzas oficiales en tres niveles: grado, máster y doctorado, y las sucesivas modificaciones de diversos aspectos en ulteriores reales decretos. Durante este intervalo, las universidades han implantado los estudios de grado de 240 ECTS excepto en titulaciones con directivas europeas (300-360 ECTS), los estudios de máster con una duración entre 60 y 120 ECTS, y los de doctorado con una duración de tres años para estudiantes a tiempo completo. No obstante, antes de que las universidades completasen la implantación del EEES, cuando estaban inmersas en el proceso de acreditación de la mayor parte de sus títulos de grado, el Gobierno modificó la duración de los estudios de grado permitiendo que fueran de 180 ECTS (RD 43/2015), basándose en favorecer la internacionalización de las universidades.


Claves para el cambio

Los datos expuestos muestran que desde 2007 hasta la actualidad la Universidad ha estado sometida a una situación de cambio constante para adaptarse al EEES, con una capacidad importante de ajuste frente a las reformas de diversos aspectos de la ordenación de las enseñanzas oficiales contempladas en el RD 1393/2007. Todas estas transformaciones han supuesto una importante asignación de recursos humanos y materiales, por parte de las universidades públicas, para culminar con éxito su adaptación al EEES en un contexto muy desfavorable, con disminución de la financiación pública y del personal, tanto docente e investigador como de administración y servicios.

Las universidades públicas también participaron, en el ámbito de la Estrategia Universidad 2015, en el Programa del Gobierno de España Campus de Excelencia Internacional (2009-2011), con el objetivo de mejorar la calidad del sistema universitario y contribuir al desarrollo socioeconómico territorial. Si bien al principio el Ministerio correspondiente subvencionó determinados proyectos e iniciativas, en convocatorias posteriores, de fortalecimiento y excelencia, a los proyectos aprobados fueron concedidos en la modalidad de crédito que las universidades tienen que devolver actualmente con unos intereses muy elevados. La última convocatoria ministerial de subvención para los Campus de Excelencia fue en 2015. El resto de actuaciones que están desarrollando los Campus de Excelencia se enmarcan exclusivamente en iniciativas propias de los agregados constituidos.

La Universidad también entendió que entre sus retos se encontraba el de la transferencia del conocimiento, y entre las iniciativas que ha liderado destacó en los años 1990 y 2000 su participación en la creación y mantenimiento de los parques científicos y tecnológicos; en dicho modelo, las universidades adquirieron compromisos financieros con la Administración central en calidad de préstamos, que también tienen que devolver actualmente y con una perspectiva presupuestaria menor que la esperada.


Modernización sin respaldo económico

Con estas premisas parece que la universidad española ha aprovechado la mayoría de las oportunidades que ha tenido a su disposición para su modernización e internacionalización. Sin embargo, lo ha hecho en las peores condiciones posibles:

Con una disminución de la financiación pública desde 2008 de más del 20%, siendo el sexto país que menos gasta en educación superior en relación con su riqueza.

Con una reducción considerable, tanto en convocatorias como en número e importe de Proyectos I+D+i financiados, que ha repercutido negativamente en la inversión en investigación en las universidades y ha comprometido el desarrollo de la actividad investigadora en grupos de investigación consolidados. Actualmente, la inversión en este ámbito está a niveles de 2003 y serían necesarios más de 1.300 millones de euros para recuperar la inversión pública en I+D+i de 2009.


La universidad española ha aprovechado la mayoría de las oportunidades que ha tenido a su disposición para su modernización e internacionalización. Sin embargo, lo ha hecho en las peores condiciones posibles


Con una política muy restrictiva o inexistente de reposición de plantillas (RD 14/2012) que ha derivado en una considerable reducción y envejecimiento de la plantilla del personal estable de la Universidad, en la ausencia de promoción y desarrollo de carrera profesional y en la precarización de la contratación del personal que se ha ido incorporando en los últimos años (puestos temporales, dedicación a tiempo parcial…). Este fenómeno se ha agravado por la paralización, durante dos años, de procesos de acreditación en la Aneca y por la modificación de los criterios, aumentando los niveles de exigencia.

Con un incremento desmesurado en los precios públicos y una política restringida de becas y ayudas al estudio, que ha ahondado en la desigualdad en el acceso a la enseñanza superior, sobre todo a los estudios de máster.

A pesar de todas las dificultades mencionadas, más de la mitad de las universidades públicas españolas se sitúa en las clasificaciones internacionales entre el 5% de las universidades más prestigiosas del mundo y nuestro país ocupa el puesto número diez a nivel mundial en el ranking de la investigación.

 

Universidades públicas de calidad

CCOO apuesta por universidades públicas de calidad contrastada, que realicen investigación básica y aplicada, con transferencia a la sociedad, compuestas por plantillas de profesorado docente e investigador (PDI) y personal de administración  y servicios (PAS) estables, con equidad en el acceso a la educación superior y que respondan fundamentalmente a la dimensión social, puesto que la educación superior es un bien y servicio público que contribuye a la cohesión y bienestar, incrementando la calidad de vida para un mayor número de ciudadanos y ciudadanas, generando más oportunidades al talento en la sociedad del conocimiento y aumentando el número de personas que pueden acceder a empleos cualificados. Además, CCOO entiende que la Universidad desempeña un papel fundamental en el cambio de modelo productivo que necesita nuestra sociedad.

CCOO ha demandado al Gobierno del PSOE, en el ámbito de la Universidad, que se deroguen los RD 14/2012 y 20/2012; que se impulse el Estatuto del PDI teniendo en cuenta el negociado en 2011, y se desarrolle una carrera estable para el personal de las universidades. Además, exige que se revise la estructura y sistemas de acreditación del profesorado e institucionales de Aneca, que se disminuyan los precios públicos y que se cambien los criterios y cuantías de las becas. Si lo logramos, nuestra Universidad avanzará en la dimensión social y en la internacionalización.


          ¡ES EL MOMENTO!                           VOTA CCOO


          ELECCIONS SINDICALS - 4 DESEMBRE 2018

 http://ccoo.upv.es/images/stories/2018-12-04_elecciones-sindicales/2018-12-04_Cartel_todos-2-con-logos3_700X352.jpg

 

 

 

   VOTA CCOO

 

És el moment!

 

 

 


http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

EN DEFENSA DE L'ESTABILITAT I LA QUALITAT EN LA PLANTILLA DEL PROFESSORAT I PERSONAL INVESTIGADOR DE LA UPV

Aquests últims anys, hem viscut una situació excepcional que ha donat lloc a canvis importants en les condicions de treball i de promoció de les persones vinculades a la Universitat Politècnica de València. En particular, la no-renovació de contractes, duta a terme entre el Personal Investigador i el professorat Associat, ha fet palés la necessitat de continuar defensant, davant l'administració de la UPV, l'estabilitat contractual de tot el personal vinculat a aquesta universitat, perquè les polítiques de personal no contemplen l'acomiadament o la no-recontractació com la solució fàcil als problemes de plantilla i de finançament de la UPV.

Des de CCOO, estem convençuts que hi ha altres formes de fer política universitària, situant  les persones i la qualitat dels llocs de treball en el centre de tota actuació, tant del Personal Investigador com del PDI o PAS. Aquestes polítiques són un requisit indispensable de qualitat dins del sistema universitari, i això implica, entre altres coses, evitar la precarietat (temporalitat en els contractes i salaris baixos) i facilitar l'estabilització i promoció com a resultat natural del treball ben fet.

Des de CCOO, continuarem lluitant perquè el professorat de la UPV tinga l'opció de promocionar a les places a què estiga acreditat i puga continuar amb la seua carrera docent-investigadora en la UPV. Aquest suport ha de realitzar-se mitjançant dues vies diferents: assegurant la promoció del professorat acreditat i facilitant la realització de treball curricular per a obtenir l'acreditació. Així, des de CCOO sempre hem defensat, i continuarem defensant:

– La negociació de l'estructura de la plantilla de PDI amb la finalitat de garantir el relleu generacional i evitar la pèrdua de personal format.

– L'equiparació en drets i deures de totes les figures de professorat laboral i funcionari.

– La promoció, en el menor temps possible i a petició de les persones implicades, de tot el professorat que haja obtingut l'acreditació, prioritzant les places d'Ajudants i Ajudants Doctors.

– La modificació del barem actual per a la contractació de PDI, amb criteris objectius i transparents.

– La negociació efectiva dels criteris de distribució de l’OPO (Oferta Pública d'Ocupació).

– L'establiment de mecanismes d'incorporació a la carrera docent del professorat associat.

– La definició de criteris objectius i transparents per a la renovació de contractes del professorat associat.  

– La creació de mecanismes de suport que permeten aconseguir el grau de doctor al professorat no doctor, la consecució de sexennis, l'acreditació a figures superiors, la redacció de recursos a les avaluacions negatives de sexennis i acreditacions, etc.  

– La promoció de la recerca com a activitat quotidiana del professorat, amb el suport tant a centres, departaments i instituts com a xicotets grups i grups emergents, sense marginar cap figura laboral. Per a açò, sol·licitem la creació d'un observatori de recerca i promoció de la cooperació entre professorat de diferents àrees.

Així mateix, des de CCOO, defensem una major estabilitat i capacitat de promoció per al Personal Investigador a través de la creació de figures estables de recerca, independents de la plantilla necessària per a cobrir necessitats docents, així com l'establiment d'una remuneració digna que continga la possibilitat de percebre complements.

Creiem que ja és hora de posar el focus en les desigualtats derivades de les circumstàncies particulars de les persones, especialment les diferències de gènere, a l'hora de disposar del temps i dedicació necessaris per a aconseguir un currículum en igualtat de condicions que la resta de companys/es i amb l'objectiu manifest de trobar solucions adequades.


En aquests moments, la presència de CCOO com a sindicat de classe amb força en la nostra universitat és una garantia, com ho ha sigut en el passat i ho serà en el futur gràcies a la teua confiança, que hi ha qui lluita perquè es desenvolupen polítiques que situen les persones i la qualitat dels llocs de treball en el nivell d'importància que els correspon.

         ÉS EL MOMENT!                                    VOTA CCOO

 


          VOTA CCOO - ELECCIONS SINDICALS - 4 DESEMBRE 2018

 

EN DEFENSA DE LA ESTABILIDAD Y LA CALIDAD EN LA PLANTILLA DEL PROFESORADO Y PERSONAL INVESTIGADOR DE LA UPV

Estos últimos años, hemos vivido una situación excepcional que ha dado lugar a cambios importantes en las condiciones de trabajo y de promoción de las personas vinculadas a la Universitat Politècnica de València. En particular, la no-renovación de contratos, llevada a cabo entre el Personal Investigador y el profesorado Asociado, ha hecho patente la necesidad de continuar defendiendo, ante la administración de la UPV, la estabilidad contractual de todo el personal vinculado a esta universidad, para que las políticas de personal no contemplen el despido o la no-recontratación como la solución fácil a los problemas de plantilla y de financiación de la UPV.

Desde CCOO, estamos convencidos de que hay otras formas de hacer política universitaria, situando en el centro de toda actuación a las personas y la calidad de los puestos de trabajo, tanto del Personal Investigador como del PDI o PAS. Estas políticas son un requisito indispensable de calidad dentro del sistema universitario, y esto implica, entre otras cosas, evitar la precariedad (temporalidad en los contratos y salarios bajos) y facilitar la estabilización y promoción como resultado natural del trabajo bien hecho.

Desde CCOO, continuaremos luchando porque el profesorado de la UPV tenga la opción de promocionar a las plazas a que esté acreditado y pueda continuar con su carrera docente-investigadora en la UPV. Este apoyo tiene que realizarse mediante dos vías diferentes: asegurando la promoción del profesorado acreditado y facilitando la realización de trabajo curricular para obtener la acreditación. Así, desde CCOO siempre hemos defendido, y continuaremos defendiendo:

– La negociación de la estructura de la plantilla de PDI con el fin de garantizar el relevo generacional y evitar la pérdida de personal formado.

– La equiparación en derechos y deberes de todas las figuras de profesorado laboral y funcionario.

– La promoción, en el menor tiempo posible y a petición de las personas implicadas, de todo el profesorado que haya obtenido la acreditación, priorizando las plazas de Ayudantes y Ayudantes Doctores.

– La modificación del baremo actual para la contratación de PDI, con criterios objetivos y transparentes.

– La negociación efectiva de los criterios de distribución de la OPE (Oferta Pública de Empleo).

– El establecimiento de mecanismos de incorporación a la carrera docente del profesorado asociado.

– La definición de criterios objetivos y transparentes para la renovación de contratos del profesorado Asociado.  

– La creación de mecanismos de apoyo que permitan conseguir el grado de doctor al profesorado no doctor, la consecución de sexenios, la acreditación a figuras superiores, la redacción de recursos a las evaluaciones negativas de sexenios y acreditaciones, etc.  

– La promoción de la investigación como actividad cotidiana del profesorado, con el apoyo tanto a centros, departamentos e institutos como a pequeños grupos y grupos emergentes, sin marginar ninguna figura laboral. Para ello, solicitamos la creación de un observatorio de investigación y promoción de la cooperación entre profesorado de diferentes áreas.

Asimismo, desde CCOO, defendemos una mayor estabilidad y capacidad de promoción para el Personal Investigador a través de la creación de figuras estables de investigación, independientes de la plantilla necesaria para cubrir necesidades docentes, así como el establecimiento de una remuneración digna que contemple la posibilidad de percibir complementos.

Creemos que ya es hora de poner el foco en las desigualdades derivadas de las circunstancias particulares de las personas, especialmente las diferencias de género, a la hora de disponer del tiempo y dedicación necesarios para lograr un currículum en igualdad de condiciones que el resto de compañeros/as y con el objetivo manifiesto de encontrar soluciones adecuadas.

En estos momentos, la presencia de CCOO como sindicato de clase con fuerza en nuestra universidad es una garantía, como lo ha sido en el pasado y lo será en el futuro gracias a tu confianza, de que hay quien lucha para que se desarrollen políticas que sitúen a las personas y la calidad de los puestos de trabajo en el nivel de importancia que les corresponde.

          ¡ES EL MOMENTO!                            VOTA CCOO


http://ccoo.upv.es/images/stories/2018-12-04_elecciones-sindicales/2018-12-04_Cartel_todos-2-con-logos3_700X352.jpg

 

 

 

És el moment!
de recuperar els drets arrabassats

 

 

 


http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

VOTA CCOO - ELECCIONS SINDICALS - 4 DESEMBRE 2018

El pròxim 4 de desembre tindran lloc les eleccions sindicals en la UPV per a elegir els delegats i les delegades que formaran part de la Junta de PDI, de la Junta de PAS, del Comité d’Empresa de Valencia-Gandía i del Comité d'Empresa de Alcoi-Alacant.

En aquests enllaços trobaràs un balanç de qüestions que hem aconseguit en els últims anys i les propostes que volem dur endavant els pròxims quatre anys:


Balance y programa PAS (Castellano)

Balanç i programa PAS (valencià)

Balance y programa PDI (Castellano)

Balanç i programa PDI (valencià)

 

 

 

 

 

 

Papeleta votacion CE Alcoy Alicante 350x990

 

 

Papeleta votacion CE Valencia Gandia 350x856.  
Papeleta votacion Junta de PDI 350x988  
Papeleta votacion Junta de PAS 1de2 350x1464 Papeleta votacion Junta de PAS 2de2 350x1462

   VOTA CCOO

És el moment!
de recuperar els drets arrabassats

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png
   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php
.

ELECCIONS SINDICALS - 4 DESEMBRE 2018  -  VOTA CCOO


El pròxim 4 de desembre tindran lloc les eleccions sindicals en la UPV per a elegir els delegats i les delegades que formaran part de la Junta de PDI, de la Junta de PAS, del Comité d’Empresa de Valencia-Gandía i del Comité d'Empresa de Alcoi-Alacant.

En aquests enllaços trobaràs un balanç de qüestions que hem aconseguit en els últims anys i les propostes que volem dur endavant els pròxims quatre anys:


Balance y programa PAS (Castellano)

Balanç i programa PAS (valencià)


Balance y programa PDI (Castellano)

Balanç i programa PDI (valencià)

 

 

2018 12 04 Cartel Alcoy 01 con logos2 700X525

2018 12 04 Cartel PDI con logos1 700X534

 

2018 12 04 Cartel Gandia 01 con logos1 700X467

2018 12 04 Cartel todos 2 con logos3 700X352

 2018 12 04 Cartel PAS con logos2 700X409

 

   VOTA CCOO

 

És el moment!
de recuperar els drets arrabassats

 


http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

  Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Actualitat FE

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.