Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Últims canvis en l’avantprojecte de LOSU abans d’entrar al Parlament

Últims canvis en l’avantprojecte de LOSU abans d’entrar al Parlament

El ministeri planteja canvis d’última hora per a reduir la temporalitat de les plantilles universitàries.

Com ja comuniquem fa uns dies, el Ministeri d’Universitats està ultimant un avantprojecte d’una nova llei orgànica del sistema universitari que vol portar al Parlament abans de l’estiu.

El dilluns 13 de juny, el Ministeri d’Universitats va remetre als sindicats una nota referida a alguns canvis introduïts en l’avantprojecte i relacionats tots amb la temporalitat del PDI.

Entre els canvis introduïts destaquen:

1. La limitació al 8% del professorat amb contracte temporal, a excepció d’associats de Ciències de la Salut i professorat ajudant doctor (PAD). D’aquesta manera, es limita el percentatge de places de professorat interí, professorat substitut, professors/as visitants i professors/as distingits/as.

2. El contracte de professorat associat es pressuposa indefinit i a temps parcial, encara que no s’especifica al fet que professorat afectarà.

3. S’articulen processos d’estabilització (sense concretar) per concurs per al professorat associat, que hauran de ser desenvolupats per les universitats públiques abans de 31 de desembre de 2024. En aquests concursos es valoraran com a mèrit preferent les activitats docents.

4. Estableix diferents mecanismes per a la conversió de professorat associat amb contractes de llarga duració en professorat ajudant doctor o permanent laboral (si compten amb acreditació) o contractats predoctorals.

Des de CCOO valorem positivament que des del Ministeri s’haja escoltat la nostra reivindicació de tractar la temporalitat en l’articulat de la llei d’una manera més d’acord amb el seu propi preàmbul, així com amb l’esperit d’algunes altres reformes ja obrades per aquest mateix govern. L’objectiu de reduir la temporalitat per davall del 8% hauria de ser comú per a totes les administracions.

No obstant això, aquest objectiu queda distorsionat en excloure del còmput als associats en CC. de la Salut i als PAD. En l’actualitat, i segons dades del propi Ministeri, el percentatge total d’associats de Ciències de la Salut més els Ajudants Doctors respecte a la suma de PDI funcionari, Contractats Doctors, Associats d’altres branques i Col·laboradors suposa el 18,83% d’efectius, un 11,63% si es comptabilitzen en Equivalències a temps complet. És a dir, deixar fora del càlcul de la temporalitat al professorat associat de Ciències de la Salut i als Ajudants Doctors implica deixar fora a un elevat nombre de treballadores i treballadors temporals i, per tant, suposa un tracte desigual i desfavorable del sistema universitari respecte a altres administracions públiques.

A més, encara queda per veure com és la incorporació definitiva d’aquests canvis en l’avantprojecte de llei (la referida nota té una redacció una miqueta informal), tampoc hi ha referències al finançament dels processos d’estabilització, ja que també desconeixem la memòria econòmica de la llei. Tampoc es diu res de com es realitzarà el seguiment d’aquests processos, per a assegurar el seu compliment.

En tot cas, el Ministeri d’Universitats no ha contestat a les nombroses propostes que CCOO va enviar en el seu moment sobre els diferents aspectes de la LOSU, centrant-se únicament en la temporalitat. No obstant això, hi ha molts temes que revisar en una llei tan important que configurarà el futur del sistema universitari a nivell estatal en els pròxims anys. Per això, des de CCOO continuem instant el Ministeri que desenvolupe un procés de negociació i diàleg, i al fet que conteste a totes les nostres propostes.

.

 

Últimos cambios en el anteproyecto de LOSU antes de entrar al Parlamento

El ministerio plantea cambios de última hora para reducir la temporalidad de las plantillas universitarias.

Como ya comunicamos hace unos días, el Ministerio de Universidades está ultimando un anteproyecto de una nueva ley orgánica del sistema universitario que quiere llevar al Parlamento antes del verano.

El lunes 13 de junio, el Ministerio de Universidades remitió a los sindicatos una nota referida a algunos cambios introducidos en el anteproyecto y relacionados todos con la temporalidad del PDI.

Entre los cambios introducidos destacan:

1. La limitación al 8% del profesorado con contrato temporal, a excepción de asociados de Ciencias de la Salud y profesorado ayudante doctor (PAD). De esta forma, se limita el porcentaje de plazas de profesorado interino, profesorado sustituto, profesores/as visitantes y profesores/as distinguidos/as.

2. El contrato de profesorado asociado se presupone indefinido y a tiempo parcial, aunque no se especifica a que profesorado afectará.

3. Se articulan procesos de estabilización (sin concretar) por concurso para el profesorado asociado, que tendrán que ser desarrollados por las universidades públicas antes de 31 de diciembre de 2024. En estos concursos se valorarán como mérito preferente las actividades docentes.

4. Establece diferentes mecanismos para la conversión de profesorado asociado con contratos de larga duración en profesorado ayudante doctor o permanente laboral (si cuentan con acreditación) o contratados predoctorales.

Desde CCOO valoramos positivamente que desde el Ministerio se haya escuchado nuestra reivindicación de tratar la temporalidad en el articulado de la ley de una manera más acorde con su propio preámbulo, así como con el espíritu de algunas otras reformas ya obradas por este mismo gobierno. El objetivo de reducir la temporalidad por debajo del 8% debería ser común para todas las administraciones.

No obstante, este objetivo queda distorsionado al excluir del cómputo a los asociados en CC. de la Salud y a los PAD. En la actualidad, y según datos del propio Ministerio, el porcentaje total de asociados de Ciencias de la Salud más los Ayudantes Doctores respecto a la suma de PDI funcionario, Contratados Doctores, Asociados de otras ramas y Colaboradores supone el 18,83% de efectivos, un 11,63% si se contabilizan en Equivalencias a Tiempo Completo. Es decir, dejar fuera del cálculo de la temporalidad al profesorado asociado de Ciencias de la Salud y a los Ayudantes Doctores implica dejar fuera a un elevado número de trabajadoras y trabajadores temporales y, por tanto, supone un trato desigual y desfavorable del sistema universitario respecto a otras administraciones públicas.

Además, todavía queda por ver cómo es la incorporación definitiva de estos cambios en el anteproyecto de ley (la referida nota tiene una redacción un tanto informal), tampoco hay referencias a la financiación de los procesos de estabilización, ya que también desconocemos la memoria económica de la ley. Tampoco se dice nada de cómo se va a realizar el seguimiento de estos procesos, para asegurar su cumplimiento.

En todo caso, el Ministerio de Universidades no ha contestado a las numerosas propuestas que CCOO envió en su momento sobre los distintos aspectos de la LOSU, centrándose únicamente en la temporalidad. Sin embargo, hay muchos temas que revisar en una ley tan importante que va a configurar el futuro del sistema universitario a nivel estatal en los próximos años. Por eso, desde CCOO seguimos instando al Ministerio a que desarrolle un proceso de negociación y diálogo, y a que conteste a todas nuestras propuestas.