Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

CCOO considera una mala notícia no comptar amb PGE per a 2024

CCOO considera una mala notícia no comptar amb PGE per a 2024

Les retribucions dels empleats públics s’actualitzaran en un 2%

La taxa de reposició de les universitats públiques: serà la mateixa que en 2023, un 120%

Davant l’anunci de la pròrroga dels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) de 2023 per part del president Pedro Sánchez, CCOO ha reclamat al Govern traslladar al pròxim RDL anticrisi, a més dels increments retributius, la resta de les mesures necessàries per a complir amb els compromisos adquirits en l’Acord marc, entre els quals es troben la jubilació parcial de personal funcionari i estatutari, l’adaptació del EBEP en matèria de permisos i vacances, la culminació de la classificació professional o la posada en marxa de les 35 hores, entre altres matèries.

 

CCOO apel·la al conjunt de les forces polítiques, particularment a les quals s’han corresponsabilitzat amb la marxa de la legislatura, a actuar en conseqüència i garantir els consensos exigibles pensant en la majoria social del país, i no en el tacticisme electoral.

També fem una crida al conjunt d’institucions perquè de veritat representen al conjunt de la seua ciutadania i no als capritxos partidaris.

 

La pujada del 2% del salari dels empleats públics per a 2024 més un 0,5% addicional no es veurà afectada per la falta de PGE per a 2024, sinó que s’aprovarà el mes d’abril aprofitant la tramitació parlamentària del decret anticrisi per a introduir una esmena incloent la pujada.

 

Quant a OPE (Oferta pública d’ocupació), i centrant-nos en la taxa de reposició ordinària, el sector d’Universitat, en tots els seus col·lectius, tindrà una taxa de reposició del 120%. Com en 2022 i 2023, per a l’any 2024 la normativa estatal i autonòmica estableix una taxa de reposició del 120% per als sectors prioritaris i del 110% per a la resta de sectors. I s’assenyala que aquest criteri té caràcter bàsic. Els PGE anteriors consideren al personal de les universitats públiques com a sector prioritari.

 

No computaran dins del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d’efectius aquelles places que es convoquen per a la seua provisió mitjançant processos de promoció interna. Des de CCOO reclamem, una vegada més, la immediata posada en marxa d’aquests processos de promoció interna EN TOTES LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES, paralitzats sense cap justificació per part d’alguna universitat i que estan bloquejant qualsevol tipus de carrera professional.

 

Tota la informació a través de l’enllaç a CCOO Informa núm. 14

 

 

Ante el anuncio de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 por parte del presidente Pedro Sánchez, CCOO ha reclamado al Gobierno trasladar al próximo RDL anticrisis, además de los incrementos retributivos, el resto de las medidas necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo Marco, entre los que se encuentran la jubilación parcial de personal funcionario y estatutario, la adaptación del EBEP en materia de permisos y vacaciones, la culminación de la clasificación profesional o la puesta en marcha de las 35 horas, entre otras materias.

 

CCOO apela al conjunto de las fuerzas políticas, particularmente a las que se han corresponsabilizado con la marcha de la legislatura, a actuar en consecuencia y garantizar los consensos exigibles pensando en la mayoría social del país, y no en el tacticismo electoral.

También hacemos un llamamiento al conjunto de instituciones para que de verdad representen al conjunto de su ciudadanía y no a los caprichos partidarios.

 

La subida del 2% del salario de los empleados públicos para 2024 más un 0,5% adicional no se verá afectada por la falta de PGE para 2024, sino que se aprobará en el mes de abril aprovechando la tramitación parlamentaria del decreto anticrisis para introducir una enmienda incluyendo la subida.

 

En cuanto a OPE (Oferta Pública de Empleo), y centrándonos en la tasa de reposición ordinaria, el sector de Universidad, en todos sus colectivos, tendrá una tasa de reposición del 120%. Como en 2022 y 2023, para el año 2024 la normativa estatal y autonómica establece una tasa de reposición del 120% para los sectores prioritarios y del 110% para el resto de sectores. Y se señala que este criterio tiene carácter básico. Los PGE anteriores consideran al personal de las universidades públicas como sector prioritario.

 

No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos aquellas plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna. Desde CCOO reclamamos, una vez más, la inmediata puesta en marcha de estos procesos de promoción interna EN TODAS LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS, paralizados sin justificación alguna por parte de alguna universidad y que están bloqueando cualquier tipo de carrera profesional.

 

Toda la información a través del enlace a CCOO Informa nº 14

 

Atenció a l´afiliació