Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

CCOO CELEBRA QUE EL CONGRÉS HAJA SENTIT LES SEUES REIVINDICACIONS, I S’HAJA APROVAT LA REFORMA DE LLEI DE LA CIÈNCIA

CCOO CELEBRA QUE EL CONGRÉS HAJA SENTIT LES SEUES REIVINDICACIONS, I S’HAJA APROVAT LA REFORMA DE LLEI DE LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ, REBUTJANT L’ESMENA QUE PRECARITZABA AL PERSONAL D’INVESTIGACIÓ.

El 25 d’agost, el Ple del Congrés ha debatut l’única esmena aprovada pel Ple del Senat al Projecte de Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació i aquesta esmena ha sigut rebutjada, sent una notícia que tot el personal d’investigació festegem.

CCOO ha lluitat pel rebuig de l’esmena 76 davant els grups polítics, i agraeix a totes les diputades i diputats la seua aposta per la dignificació de les condicions laborals del personal d’investigació i d’aquesta manera, eliminar la precarietat d’aquest col·lectiu.

La història d’aquesta esmena ha sigut una contesa constant per part de CCOO, ja que la mateixa promovia la desigualtat i la precarietat.

El text que CCOO ha defensat ha sigut l’aprovat pel Ple del Congrés, això és, la disposició addicional dècima: “Condicions d’aplicació de modalitats de contractació temporal en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i fons europeus no competitius”, que el seu redactat és el següent: “En l’àmbit d’aplicació de la present Llei només serà aplicable la disposició addicional cinquena del Reial decret llei 23/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia d’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball, en relació amb la reforma de les modalitats de contractació temporal, quan es tracte de contractes de duració determinada per part de les entitats que integren el sector públic, regulades en l’article 2 del Reial decret llei 2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, sempre que aquests contractes es troben associats a l’estricta execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i només pel temps necessari per a l’execució dels citats projectes, així com per a contractes necessaris per a l’execució de programes de caràcter temporal el finançament del qual depenga de fons europeus no competitius.”

CCOO valora positivament la reforma de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, quant als importants avanços quant a un finançament públic estable i creixent, la configuració d’un itinerari postdoctoral. Igualment, procura nous drets al personal tècnic i intenta resoldre les principals desigualtats relatives al gènere del personal d’investigació.

CCOO aplaudeix l’Acord del Govern amb ERC, que segons el diputat d’ERC: “compromet al Ministeri de Ciència a augmentar els costos indirectes des de l’actual 21% al 25% en les convocatòries de projectes d’investigació dependents del Ministeri d’acord amb el nivell de conste indirecte que permeten les convocatòries del Programa Marc d’Investigació de la Unió Europea.

L’augment permetrà als centres d’investigació i a les universitats fer front a l’augment de costos de funcionament, entre ells el derivat de les provisions que necessiten per a les indemnitzacions per contractació indefinida, que suposa una despesa laboral del 2,1% anual. A més, el Ministeri s’ha compromès a estudiar i elaborar una proposta per a millorar el sistema de finançament basal per als grups d’investigació d’excel·lència abans de desembre.

Des de CCOO desitgem que amb aquest Acord s’establisca un sistema de finançament estable, un sistema I+D+I consolidat i d’aquesta manera evitar la fugida de talents.

 

Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.
(text consolidat)
Preguntes i respostes sobre la contractació indefinida en la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació

Votación en el Congreso de los Diputados

Celebramos el rechazo de la enmienda 76 y la aprobación de una Ley de la Ciencia que reduce la precariedad y amplía derechos

 

 

CCOO CELEBRA QUE EL CONGRESO HAYA OIDO SUS REIVINDICACIONES, Y SE HAYA APROBADO LA REFORMA DE LEY DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN, RECHAZANDO LA ENMIENDA QUE PRECARIZABA AL PERSONAL DE INVESTIGACIÓN.

El 25 de agosto, el Pleno del Congreso ha debatido la única enmienda aprobada por el Pleno del Senado al Proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y esta enmienda ha sido rechazada, siendo una noticia que todo el personal de investigación festejamos.

CCOO ha luchado por el rechazo de la enmienda 76 ante los grupos políticos, y agradece a todas las diputadas y diputados su apuesta por la dignificación de las condiciones laborales del personal de investigación y de este modo, eliminar la precariedad de este colectivo.

La historia de esta enmienda ha sido una contienda constante por parte de CCOO, ya que la misma promovía la desigualdad y la precariedad.

El texto que CCOO ha defendido ha sido el aprobado por el Pleno del Congreso, esto es, la disposición adicional décima: “Condiciones de aplicación de modalidades de contratación temporal en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y fondos europeos no competitivos”, cuyo redactado es el siguiente: “En el ámbito de aplicación de la presente Ley solo será de aplicación la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 23/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, en relación con la reforma de las modalidades de contratación temporal, cuando se trate de contratos de duración determinada por parte de las entidades que integran el sector público, reguladas en el artículo 2 del Real Decreto-ley 2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, siempre que dichos contratos se encuentren asociados a la estricta ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y solo por el tiempo necesario para la ejecución de los citados proyectos, así como para contratos necesarios para la ejecución de programas de carácter temporal cuya financiación dependa de fondos europeos no competitivos.”

CCOO valora positivamente la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en cuanto a los importantes avances en cuanto a una financiación pública estable y creciente, la configuración de un itinerario postdoctoral. Igualmente, procura nuevos derechos al personal técnico e intenta resolver las principales desigualdades relativas al género del personal de investigación.

CCOO aplaude el Acuerdo del Gobierno con ERC, que según el diputado de ERC: “compromete al Ministerio de Ciencia a aumentar los costes indirectos desde el actual 21% al 25% en las convocatorias de proyectos de investigación dependientes del Ministerio en consonancia con el nivel de conste indirecto que permitan las convocatorias del Programa Marco de Investigación de la Unión Europea.

El aumento permitirá a los centros de investigación y a las universidades hacer frente a el aumento de costes de funcionamiento, entre ellos el derivado de las provisiones que necesiten para las indemnizaciones por contratación indefinida, que supone un gasto laboral del 2,1 % anual. Además, el Ministerio se ha comprometido a estudiar y elaborar una propuesta para mejorar el sistema de financiación basal para los grupos de investigación de excelencia antes de diciembre.

Desde CCOO deseamos que con este Acuerdo se establezca un sistema de financiación estable, un sistema I+D+I consolidado y de esta forma evitar la fuga de talentos.

 

Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
(texto consolidado)
Preguntas y respuestas sobre la contratación indefinida en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

.