Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

CCOO informa desacord Modificacions RPT PAS-PI i Borses de Treball

Des de CCOO us informem dels temes tractats en la Mesa delegada de negociació de PAS i PI celebrada ahir 26-09-2022.

Modificacions RPT

L’administració presenta modificacions de 6 llocs concrets de la RPT sense criteris clars.

No es presenta documentació o fitxes explicatives per plaça que justifiquen les modificacions.

Punxa ací per a veure document RPT

Per part de CCOO es requereix a l’administració que s’estudie la RPT en el seu conjunt, compromís adquirit per la UPV, amb uns criteris clars, negociats i que deixe de presentar modificacions que són pegats a la RPT.

No s’atenen les peticions de personal que es tramiten per l’aplicació POLISOLICITA, de les quals no ens consta que es realitze cap estudi, anàlisi i priorització. A més, les Unitats porten anys sense resposta ni cobertura dels llocs de treball que necessiten.

En les negociacions de la RPT que s’han realitzat, l’administració ens informa que té intenció d’efectuar un estudi exhaustiu de la RPT i de negociar-lo, alguna cosa que mai arriba.

Així mateix la Universitat està obrint la provisió de places a altres administracions públiques, i ens comunica que es farà amb més llocs i també cobrirà més llocs pel sistema de lliure designació.

CCOO no està d’acord amb aquesta manera de funcionar de l’administració ja que no beneficia en res al personal de la UPV, que veu minvada la possibilitat de la seua promoció interna vertical.

Per tot això, CCOO vota en contra d’aquest punt.

Normativa de borses

Després del treball realitzat en l’elaboració d’una proposta conjunta per part de les organitzacions sindicals per a la nova normativa de Borses d’Ocupació, l’administració informa que no ho veu clar i que posposa tractar la negociació fins a passades les eleccions sindicals de desembre, tractant-se a principi d’any.

CCOO no està conforme perquè l’actual normativa de Borses és molt restrictiva.

Criteris convocatòries d’accés Inglés i Valencià

A petició de CCOO es tracta en la Mesa la revisió dels criteris dels processos selectius quant a Inglés i Valencià, per a això sol·licitem que siguen homogenis en totes les convocatòries.

Preguntes
Es recorda a la Universitat que tenim molts temes pendents de negociar i que són de caràcter urgent, com:

 • Revisió de barems per a les convocatòries de concurs i concurs oposició de les places d’estabilitat que han de convocar-se fins al 31-12-2022.
 • Publicació de les convocatòries abans del 31-12-2022.
 • Posada en marxa dels programes de Teletreball abans de cap d’any.

També es recorda a l’administració que estan pendents de resoldre:

 • Concurs de trasllat del personal auxiliar de serveis.
 • Carrera professional progressions i reconeixements pendents.
 • Calendari dels temes pendents a negociar, que són molts.
 • Falta de personal en diferents Unitats, com el ASIC que es troba en una situació sota mínims.
 • Establiment de criteris generals en les convocatòries de selecció i tribunals.
 • Adequació de les proves selectives al nivell exigit. Les proves són molt complicades i quan es conforma una borsa ens quedem amb pocs aspirants.

________________________________

 

Desde CCOO os informamos de los temas tratados en la Mesa delegada de negociación de PAS y PI celebrada ayer 26-09-2022.

Modificaciones RPT

La administración presenta modificaciones de 6 puestos concretos de la RPT sin criterios claros.

No se presenta documentación o fichas explicativas por plaza que justifiquen las modificaciones.

Pincha aquí para ver documento RPT

Por parte de CCOO se requiere a la administración que se estudie la RPT en su conjunto, compromiso adquirido por la UPV, con unos criterios claros, negociados y que deje de presentar modificaciones que son parches a la RPT.

No se atienden las peticiones de personal que se tramitan por la aplicación POLISOLICITA, de las que no nos consta que se realice ningún estudio, análisis y priorización. Además, las Unidades llevan años sin respuesta ni cobertura de los puestos de trabajo que necesitan.

En las negociaciones de la RPT que se han venido realizando, la administración nos informa que tiene intención de efectuar un estudio exhaustivo de la RPT y de negociarlo, algo que nunca llega.

Asimismo la Universitat está abriendo la provisión de plazas a otras administraciones públicas, y nos comunica que se va a hacer con más puestos y también va a cubrir más puestos por el sistema de libre designación.

CCOO no está de acuerdo con esta forma de funcionar de la administración ya que no beneficia en nada al personal de la UPV, que ve mermada la posibilidad de su promoción interna vertical.

Por todo ello, CCOO vota en contra de este punto.

Normativa de bolsas

Después del trabajo realizado en la elaboración de una propuesta conjunta por parte de las organizaciones sindicales para la nueva normativa de Bolsas de Empleo, la administración informa que no lo ve claro y que pospone tratar la negociación hasta pasadas las elecciones sindicales de diciembre, tratándose a  principio de año.

CCOO no está conforme porque la actual normativa de Bolsas es muy restrictiva.

Criterios convocatorias de acceso Inglés y Valenciano

A petición de CCOO se trata en la Mesa la revisión de los criterios de los procesos selectivos en cuanto a Inglés y Valenciano, para lo cual solicitamos que sean homogéneos en todas las convocatorias.

Preguntas

Se recuerda a la Universitat que tenemos muchos temas pendientes de negociar y que son de carácter urgente, como:

 • Revisión de baremos para las convocatorias de concurso y concurso-oposición de las plazas de estabilidad que deben convocarse hasta el 31-12-2022.
 • Publicación de las convocatorias antes del 31-12-2022.
 • Puesta en marcha de los programas de Teletrabajo antes de fin de año.

También se recuerda a la administración que están pendientes de resolver:

 • Concurso de traslado del personal auxiliar de servicios.
 • Carrera profesional progresiones y reconocimientos pendientes.
 • Calendario de los temas pendientes a negociar, que son muchos.
 • Falta de personal en distintas Unidades, como el ASIC que se encuentra en una situación bajo mínimos.
 • Establecimiento de criterios generales en las convocatorias de selección y tribunales.
 • Adecuación de las pruebas selectivas al nivel exigido. Las pruebas son muy complicadas y cuando se conforma una bolsa nos quedamos con pocos aspirantes.

Pincha en el siguiente enlace para ver el fichero adjunto