Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

CCOO emplaça als grups parlamentari a aprovar al Senat les esmenes que ha presentat

logocabecera
CCOO emplaça als grups parlamentari a aprovar al Senat les esmenes que ha presentat

Des de CCOO ja hem comunicat en repetides ocasions que la LOSU, actualment al Senat, no és la llei que necessita el nostre sistema universitari ja que no resol cap dels problemes que porten patint les nostres universitats durant molts anys.

En el Congrés dels Diputats ja presentem nombroses esmenes i algunes d’elles van ser aprovades. Però creiem que encara hi ha alguns aspectes dels quals no van ser arreplegats que són fonamentals, sobre els quals hem presentat esmenes al Senat:

* Un article nou que arreplegue una Mesa de Negociació de les condicions laborals per al personal del sistema universitari. En vista del no reconeixement per part de Funció Pública de la Mesa que estava en funcionament, sembla necessari un article que establisca la base legal per a la seua existència. Esperem que els partits polítics entenguen la transcendència d’aquesta esmena. En cas contrari, el Govern estarà deixant sense cap espai de negociació a més de 41.000 persones (Personal Docent i Investigador funcionari) que romanen sense poder negociar, entre altres condicions laborals, un Reial decret de retribucions de 1989, modificat parcialment en 1995 i 2000. Si comptem a la resta del personal de les universitats, aquesta taula afecta a més de 167.000 persones.

* La modificació de la Disposició transitòria tercera perquè les universitats puguen continuar convocant places de Professorat Contractat Doctor amb total seguretat jurídica.

* Una modificació de l’article 57 perquè les universitats dediquen un percentatge no inferior a l’1 per cent del seu pressupost a fons d’acció social, que incloguen mesures incentivadores i compensatòries per a millorar les condicions de jubilació.

CCOO espera que els grups parlamentaris assumisquen unes esmenes que serveixen per a defensar i continuar millorant les condicions laborals en l’àmbit universitari, tan descurades en l’última dècada, com pilar bàsic sobre el qual construir un sistema universitari encara de major qualitat.

ccoo

CCOO emplaza a los grupos parlamentario a aprobar en el Senado las enmiendas que ha presentado

Desde CCOO ya hemos comunicado en repetidas ocasiones que la LOSU, actualmente en el Senado, no es la ley que necesita nuestro sistema universitario ya que no resuelve ninguno de los problemas que llevan padeciendo nuestras universidades durante muchos años.

En el Congreso de los Diputados ya presentamos numerosas enmiendas y algunas de ellas fueron aprobadas. Pero creemos que todavía hay algunos aspectos de los que no fueron recogidos que son fundamentales, sobre los que hemos presentado enmiendas en el Senado:

* Un artículo nuevo que recoja una Mesa de Negociación de las condiciones laborales para el personal del sistema universitario. En vista del no reconocimiento por parte de Función Pública de la Mesa que estaba en funcionamiento, parece necesario un artículo que siente la base legal para su existencia. Esperamos que los partidos políticos entiendan la trascendencia de esta enmienda. De lo contrario, el Gobierno estará dejando sin ningún espacio de negociación a más de 41.000 personas (Personal Docente e Investigador funcionario) que permanecen sin poder negociar, entre otras condiciones laborales, un Real Decreto de retribuciones de 1989, modificado parcialmente en 1995 y 2000. Si contamos al resto del personal de las universidades, esta mesa afecta a más de 167.000 personas.

* La modificación de la Disposición transitoria tercera para que las universidades puedan seguir convocando plazas de Profesorado Contratado Doctor con total seguridad jurídica.

* Una modificación del artículo 57 para que las universidades dediquen un porcentaje no inferior al 1 por ciento de su presupuesto a fondos de acción social, que incluyan medidas incentivadoras y compensatorias para mejorar las condiciones de jubilación.

CCOO espera que los grupos parlamentarios asuman unas enmiendas que sirven para defender y seguir mejorando las condiciones laborales en el ámbito universitario, tan descuidadas en la última década, como pilar básico sobre el que construir un sistema universitario aún de mayor calidad.

Secció Sindical de CCOO-UPV   Camí de Vera S/N – Edifici 6E – 46022 VALENCIA. tef +34 963 877 040 ext. 77040- 77043
Campus Vera: Chelo – Ildefonso ext. 77043 / Julia – Pepe ext. 77040 / Alonso ext. 79029
Campus Gandia: Juanjo Escobar ext. 43003 / Campus Alcoi: Pepe Mantas ext. 28428 – 28506
faceico twiterico mailico webico logopie Comissions Obreres, amb tu construïm futur. T’ajudem en totes les qüestions laborals, encara que no estigues afiliat.
Vull Afiliarme