Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Pensions 2023

logocabecera

Pensions 2023

S’actualitzen en un 8,5%.
Un canvi de model que ha de consolidar-se i progressar per a superar les deficiències pendents de solució

ccoo

CCOO Informa Monográfico 4_Pensiones 2023

En aquest dossier t’oferim informació completa sobre tots els aspectes de les pensions per a 2023, entre altres:

Edat legal d’accés a la jubilació, períodes cotitzats i de còmput per al càlcul de la pensió

En 2023 l’edat legal exigida per a accedir a la jubilació serà de:

– 65 anys si s’han cotitzat 37 anys i 9 mesos o més anys a la Seguretat Social.

– 66 anys i 4 mesos si s’ha cotitzat menys de 37 anys i 9 mesos.

Per a calcular la quantia de la pensió es tindran en compte els últims 25 anys cotitzats.

Increment de les pensions en el Règim General de la Seguretat Social i de Classes Passives de l’Estat.

Les pensions en la seua modalitat contributiva, així com de Classes Passives de l’Estat, s’incrementaran un 8,5 per cent.

Les no contributives de jubilació i invalidesa s’incrementen, de manera extraordinària, un 15%.

Quantia de les pensions

Pensió per a majors i menors de 65 anys, orfandat, viduïtat i incapacitats

Pensions no contributives

Càlcul de pensions

Pensions Classes Passives: càlcul

Compatibilitat de les pensions

Incompatibilitat de les pensions. Indisponibilitat, prescripció i caducitat

###############

Pensiones 2023

Se actualizan en un 8,5%.
Un cambio de modelo que debe consolidarse y progresar para superar las deficiencias pendientes de solución

ccoo

CCOO Informa Monográfico 4_Pensiones 2023

En este dosier te ofrecemos información completa sobre todos los aspectos de las pensiones para 2023, entre otros:

Edad legal de acceso a la jubilación, períodos cotizados y de cómputo para el cálculo de la pensión

En 2023 la edad legal exigida para acceder a la jubilación será de:

–  65 años si se han cotizado 37 años y 9 meses o más años a la Seguridad Social.

– 66 años y 4 meses si se ha cotizado menos de 37 años y 9 meses.

Para calcular la cuantía de la pensión se tendrán en cuenta los últimos 25 años cotizados.

Incremento de las pensiones en el Régimen General de la Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado.

Las pensiones en su modalidad contributiva, así como de Clases Pasivas del Estado, se incrementarán un 8,5 por ciento.
Las no contributivas de jubilación e invalidez se incrementan, de forma extraordinaria, un 15%.

Cuantía de las pensiones

Pensión para mayores y menores de 65 años, orfandad, viudedad e incapacidades

Pensiones no contributivas

Cálculo de pensiones

Pensiones Clases Pasivas: cálculo

Compatibilidad de las pensiones

Incompatibilidad de las pensiones. Indisponibilidad, prescripción y caducidad

.

Som treballadors

   Som treballadores

      Som universitat

.

ccoo
Secció Sindical de CCOO-UPV   Camí de Vera S/N – Edifici 6E – 46022 VALENCIA. tef +34 963 877 040 ext. 77040- 77043
Campus Vera: Chelo – Ildefonso ext. 77043 / Julia – Pepe ext. 77040 / Alonso ext. 79029
Campus Gandia: Juanjo Escobar ext. 43003 / Campus Alcoi: Pepe Mantas ext. 28428 – 28506
faceico twiterico mailico webico logopie Comissions Obreres, amb tu construïm futur. T’ajudem en totes les qüestions laborals, encara que no estigues afiliat.
Vull Afiliarme