Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

CCOO Informa PROCESSOS ESTABILITZACIÓ orientacions Resolució Ministeri

El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ja ha emés Resolució de la Secretària d’Estat de Funció Pública sobre les orientacions per a la posada en marxa dels processos d’estabilització derivats de la Llei 20/2021, punxa ací per a veure la Resolució completa.

Us recordem que els processos d’estabilització d’acord amb la Llei 20/2021 han d’ajustar-se a les següents previsions:

Termini límit per a incloure en l’oferta d’ocupació pública-OPE les places d’estabilització no incloses en anteriors OPEs 1 de juny de 2022.

Publicació de convocatòries processos selectius d’estabilització abans del 31 de desembre de 2022.

Resolució dels processos selectius d’estabilització abans del 31 de desembre de 2024.

Quant a la Resolució sobre les orientacions de la posada en marxa dels processos d’estabilització, destaquem:

REQUISITS PROCESSOS SELECTIUS

 • – Prohibició de convocatòries restringides (obertes a tots els aspirants).
 • – Podran incloure les places ocupades per persones que hagen sigut declarades com a personal indefinit no fix per sentència judicial.
 • – Els processos selectius establiran regles de desempat, a negociar en la UPV.
 • – En el procés d’estabilització per concurs oposició es reservarà un contingent de places per a persones amb diversitat, si correspon.
 • – La no superació dels processos selectius d’estabilització continguts en la Llei 20/2021, donarà drets a compensació econòmica de 20 dies per any amb un màxim de 12 mensualitats. La no participació de l’aspirant en el procés selectiu no donarà dret a la compensació (indispensable presentar-se al procés selectiu).

CONCURS OPOSICIÓ (art. 2.4 Llei 20/2021 llocs ocupats després de l’1 de gener de 2016)

Fase oposición

 • Valoració amb un 60% de la puntuació total.
 • Exercicis podran no ser eliminatoris en el marc de la negociació col·lectiva.
 • Haurà de fixar-se puntuació directa mínima, per la qual cosa caldrà negociar-la amb la UPV.

Fase concurs

 • Es pot celebrar en primer lloc (abans de l’oposició), no pot tindre caràcter eliminatori.
 • Valoració d’un 40% de la puntuació total, que es distribuirà:
 • Ø Mèrits professionals amb caràcter orientatiu es podrà valorar un màxim del 90% de la puntuació dels serveis prestats en:
 • – Cossos o escales d’accés de l’Administració a la qual es desitja accedir.
 • – Altres Cossos o escales adscrits a l’Administració convocant.
 • – Cossos o escales d’altres Administracions Públiques.
 • – Resta del Sector Públic.
 • Ø Mèrits acadèmics o altres mèrits valoració com a mínim del 10%:
 • – Titulacions acadèmiques del mateix nivell o superior diferents a les exigides per a l’accés.
 • – Cursos de formació reconeguts oficialment rebuts o impartits, orientats a les funcions al cos o escala al qual s’accedeix.
 • – Superació de l’algun dels exercicis per a l’accés al cos o escala al qual s’accedeix.

CONCURS (disposició addicional sisena i octava Ley 20/2021 llocs ocupats abans de l’1 de gener de 2016)

 • Ø Mèrits professionals no podran suposar més d’un 60% del total de la puntuació dels serveis prestats en:
 • – Cossos o escales d’accés de l’Administració a la qual es desitja accedir.
 • – Altres Cossos o escales adscrits a l’Administració convocant.
 • – Cossos o escales d’altres Administracions Públiques.
 • – Resta del Sector Públic.
 • Ø Mèrits acadèmics almenys d’un 40%:
 • – Titulacions acadèmiques del mateix nivell o superior diferents a les exigides per a l’accés.
 • – Cursos de formació reconeguts oficialment rebuts o impartits, orientats a les funcions al cos o escala al qual s’accedeix.
 • – Superació de l’algun dels exercicis per a l’accés al cos o escala al qual s’accedeix.

Des de CCOO s’ha traslladat a l’administració les places que hem detectat que no estaven incloses en els anteriors processos d’estabilització, les quals han d’incloure’s en l’oferta d’ocupació pública que haurà de ser aprovada i publicada abans de l’1 de juny de 2022.

Dins d’aquest marc normatiu queden molts punts pendents per determinar que són objecte de negociació en la UPV. CCOO ve requerint a l’administració que es reunisca l’òrgan corresponent, per a poder portar cap les negociacions oportunes dins dels terminis establits.

Per a qualsevol consulta podeu dirigir-vos al nostre email ccoo@upvnet.upv.es i a les ext. 77040-77043.