Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

CCOO Informa Mesa General 07-04-2022 Reglament Teletreball

En la Mesa General de negociació celebrada el 7 d’abril de 2022, s’ha ratificat el Reglament de Teletreball provisional en règim transitori fins al 31 de juliol de 2022.

Aquest Reglament s’emportarà al pròxim Consell de Govern del 28 abril per a la seua aprovació, entrant en vigor a partir de la citada data. D’aquesta manera es donarà cobertura jurídica al Teletreball i a més, servirà per a avaluar el desenvolupament i depurar les incidències que puguen sorgir en la pràctica, per a la seua inclusió en el Reglament definitiu que s’està negociant.

Se’ns ha informat per part de l’administració que s’està implementant una aplicació en la intranet per a tramitar les sol·licituds de teletreball.

Segons el que es preveu en aquest Reglament, la persona que sol·licite teletreballar ha d’especificar les tasques o funcions que pot exercir de manera remota, el lloc des del qual té previst realitzar el teletreball, una declaració responsable de què disposa dels mitjans tecnològics mínims per al seu acompliment i una declaració de les condicions de seguretat i salut en l’acompliment del lloc de treball.

L’autorització provisional de la persona responsable del CDIS bastarà per a iniciar el teletreball, però aquesta autorització es remetrà a Gerència perquè emeta resolució. Si no es dicta resolució en el termini d’un mes, s’entén que el silenci té efecte positiu.

Punxa ací per a veure el Reglament de Teletreball provisional