Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

CCOO informa tramitació Estatut del Becari

CCOO signa amb el Ministeri de Treball el “Estatut de les persones en formació pràctica no laboral en l’àmbit de l’empresa”, més conegut com l’Estatut del Becari, i que inclou en el seu àmbit d’aplicació les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

Entre els drets que recull l’Estatut es troben:

 • La prevenció de riscos laborals, limitant el desenvolupament d’activitats qualificades com a perilloses per la llei.
 • La presumpció de laboralitat en cas de frau, la qual cosa prohibeix la realització de tasques que no són formatives com la substitució del personal en vacances o la realització de les tasques que fan els treballadors en plantilla.
 • La inclusió d’un règim sancionador per a previndre i corregir els incompliments, com una labor de vigilància per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • La compensació de despeses per desplaçament, allotjament o manutenció.
 • L’establiment de descansos, permisos per a anar al metge incloent la no repercussió en l’avaluació en el cas de les pràctiques curriculars.
 • La compatibilitat entre estudis i pràctiques i la garantia de comptar amb una adequada tutorització i formació per part del centre d’estudi i de l’empresa.
 • La limitació del percentatge de plantilla ocupada per becaris.
 • La no realització de pràctiques en horari nocturn, excepte excepcions.

Encara que l’Estatut del Becari era un mandat recollit en la reforma laboral pactada en 2021 entre sindicats, patronal i Govern, es tanca amb un pacte bilateral que haurà de ser aprovat en Consell de Ministres com a Reial Decret Llei, però a causa de l’avançament electoral aquest tràmit es validarà en la Diputació Permanent de les Corts.

Punxa ací per a veure el text de l’Estatut del Becari

*************************

CCOO firma con el Ministerio de Trabajo el “Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa”, más conocido como el Estatuto del Becario, y que incluye en su ámbito de aplicación las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.

Entre los derechos que recoge el Estatuto se encuentran:

 • La prevención de riesgos laborales, limitando el desarrollo de actividades calificadas como peligrosas por la ley.
 • La presunción de laboralidad en caso de fraude, lo que prohíbe la realización de tareas que no son formativas como la sustitución del personal en vacaciones o la realización de las tareas que hacen los trabajadores en plantilla.
 • La inclusión de un régimen sancionador para prevenir y corregir los incumplimientos, como una labor de vigilancia por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
 • La compensación de gastos por desplazamiento, alojamiento o manutención.
 • El establecimiento de descansos, permisos para ir al médico incluyendo la no repercusión en la evaluación en el caso de las prácticas curriculares.
 • La compatibilidad entre estudios y prácticas y la garantía de contar con una adecuada tutorización y formación por parte del centro de estudio y de la empresa.
 • La limitación del porcentaje de plantilla ocupada por becarios.
 • La no realización de prácticas en horario nocturno, salvo excepciones.

Aunque el Estatuto del Becario era un mandato recogido en la reforma laboral pactada en 2021 entre sindicatos, patronal y Gobierno, se cierra con un pacto bilateral que tendrá que ser aprobado en Consejo de Ministros como real decreto-ley, pero debido al adelanto electoral este trámite se validará en la Diputación Permanente de las Cortes.

Pincha aquí para ver el texto del Estatuto del Becario