Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

CCOO informa Valoracions Avantprojecte Llei orgànica del Sistema Universitari-LOSU aprovat en Consell de Ministres 21-06-2022

CCOO se sent defraudada amb l’Avantprojecte de Llei orgànica del Sistema Universitari-LOSU aprovat pel Consell de Ministres del Govern el 21 de juny, ja que no fa una aposta real per la universitat pública.

En l’anàlisi de l’Avantprojecte destaquem les següents valoracions:

No han presentat la memòria econòmica que ha d’acompanyar a l’Avantprojecte.
Desconeixem el termini per a aconseguir 1% del PIB per al finançament universitari.
No es crea la Mesa Sectorial d’Universitats el que impossibilita la negociació col·lectiva del personal de les universitats.
En la reducció de la temporalitat al 8% exclou quasi al 19% de professorat universitari (Ajudant Doctor i professorat associat de ciències de la salut).
No queda clar l’incloure en els processos d’estabilització al professorat distingit mitjançant processos de promoció interna.
És contradictori el que les Comunitats Autònomes puguen crear altres universitats públiques amb especificitats acadèmiques sense conéixer la seua finalitat.

Nombroses propostes de CCOO com a mesures de finançament, establiment d’una carrera acadèmica horitzontal i vertical, reconeixement ple de les acreditacions del professorat entre les agències autonòmiques i la ANECA, no han sigut tingudes en compte.

Finalitzada aquesta fase, CCOO presentarà als grups parlamentaris aquelles esmenes que no han sigut considerades com a propostes de millora pel Ministeri. El que ha quedat clar amb la tramitació parlamentària de la modificació de la Llei de la Ciència i amb l’aprovació pel Consell de Ministres de l’Avantprojecte de la LOSU és que aquest govern no aposta ni per l’educació superior ni per la ciència, i menys pel personal que la desenvolupa.

Punxa ací per a accedir a tota la informació.

**********************************************

CCOO se siente defraudada con el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario-LOSU aprobado por el Consejo de Ministros del Gobierno el 21 de junio, ya que no hace una apuesta real por la universidad pública.

En el análisis del Anteproyecto destacamos las siguientes valoraciones:

No han presentado la memoria económica que debe acompañar al Anteproyecto.
Desconocemos el plazo para alcanzar 1% del PIB para la financiación universitaria.
No se crea la Mesa Sectorial de Universidades lo que imposibilita la negociación colectiva del personal de las universidades.
En la reducción de la temporalidad al 8% excluye casi al 19% de profesorado universitario (Ayudante Doctor y profesorado asociado de ciencias de la salud).
No queda claro el incluir en los procesos de estabilización al profesorado distinguido mediante procesos de promoción interna.
Es contradictorio el que las Comunidades Autónomas puedan crear otras universidades públicas con especificidades académicas sin conocer su finalidad.

Numerosas propuestas de CCOO como medidas de financiación, establecimiento de una carrera académica horizontal y vertical, reconocimiento pleno de las acreditaciones del profesorado entre las agencias autonómicas y la ANECA, no han sido tenidas en cuenta.

Finalizada esta fase, CCOO presentará a los grupos parlamentarios aquellas enmiendas que no han sido consideradas como propuestas de mejora por el Ministerio. Lo que ha quedado claro con la tramitación parlamentaria de la modificación de la Ley de la Ciencia y con la aprobación por el Consejo de Ministros del Anteproyecto de la LOSU es que este gobierno no apuesta ni por la educación superior ni por la ciencia, y menos por el personal que la desarrolla.

Pincha aquí para acceder a toda la información.